Kantelu oikeusasiamiehelle huumausainetesteistä

Olen kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle sosiaali- ja terveysministeriön, Valviran ja työsuojeluhallinnon työhönottoon liittyvien huumausainetestien lain vastaisesta ohjeistuksesta ja valvonnan puuttumisesta. Aiemmin: STM ohjeistaa rikkomaan lakia työpaikan huumausainetesteissä & STM vastaa huumausainetestitodistusten ongelmiin.

Kantelu alla:

1. Viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava taho, jonka toimintaa arvostelette.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Valvira, työsuojeluhallinto

2. Jos kantelu koskee viranomaisen menettelyä, jota pidätte lainvastaisena, selostakaa tarkemmin kenen menettelyä arvostelette? Mitä tapahtui? Milloin? Missä? Muuta?

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisussaan 2006:2 liitteessä J antanut mallilomakkeen yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain tarkoittamaa  huumausainetestiä koskevasta todistuksesta (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72258/Julk_2006_2_huumausainetestaus.pdf).  Työsuojeluhallinto viittaa tähän samaan julkaisuus omissa ohjeissaan (https://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/oikeudet-ja-velvollisuudet-tyossa/yksityisyyden-suoja/huumausainetestaus). Käytännössä olen todennut, että lääkärit myös noudattavat tätä mallilomaketta. Työnantajat eivät noudata  tiedonantovelvollisuuttaan koskien huumausainetestiä, eikä työsuojeluhallinto ole ohjeistanut eikä valvonut työnantajien toimintaa.

3. Miksi menettely tai päätös on mielestänne lainvastainen?

Lomakkeessa on kaksi vaihtoehtoa: ”Ei huumausaineita” / ”Käyttänyt huumausaineita muuhun kuin lääkinnälliseen tarkoitukseen”. Jälkimmäinen vaihtoehdoista on yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3. luvun 6 § vastainen. Sen mukaan todistukseen kirjataan ”selvitys siitä, onko työntekijä käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiinsiten, että hänen työ- tai toimintakykynsä on heikentynyt.” Lomakkeessa ei oteta kantaa työ- tai toimintakykyyn. Ministeriö siis ohjeistaa toimimaan lain vastaisesti.

Käytännössä lääkärit käyttävät tätä mallilomaketta, eivätkä ole tietoisia lain velvoitteesta arvioida työ- ja toimintakykyä. Mehiläisen työterveyslääkäri näytti minulle heidän käyttämäänsä lomaketta, joka oli identtinen ministeriön mallin kanssa. Hän ei ollut tietoinen lain velvoitteesta ja ihmetteli ääneen, onko laki muuttunut. Olen myös kuullut muilta työhönottoon liittyvissä huumausainetesteissä käyneiltä, että he ovat saaneet testistä juuri samanlaisen todistuksen.

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5. luvun 24 § mukaan sosiaali- ja terveysministeriö vastaa yleisestä ohjauksesta ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston vastuulla on valvoa ja ohjata terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Kumpikin on jättänyt kokonaan täyttämättä  velvollisuutensa huumausainetestien osalta.

Olen henkilökohtaisesti todistanut kahden eri teollisuuden ison työnantajan olleen tietämättömiä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3. luvun 9  § tiedonantovelvollisuudesta. Käytännössä työnantajat ovat kuvitelleet huumausainetestin olevan osa ”normaalia työhönottotarkastusta”, vaikka laki  asettaa erillisen tiedonantovelvoitteen, joka on täytettävä ennen työsopimuksen tekemistä. Saman lain 3. luvun 7 § asettaa rajoituksia työtehtäville, joissa  testiä voidaan ylipäätään edellyttää. Käytännössä esimerkiksi tehtävä, jossa olisi ollut mahdollista kävellä toimistoympäristöstä viereiseen tehdashalliin ja  joutua siellä vaaraan, täytti työnantajan mielestä edellytykset. Samaan tehtävään ei kuitenkaan edellytetty huumausainetestiä alihankkijoilta. Lain 7. luvun  22 § mukaan työsuojeluviranomaisilla on velvollisuus valvoa lain noudattamista. Työsuojeluhallinto on jättänyt näiltä osin velvollisuutensa toteuttamatta ja  jakaa ministeriön lainvastaista mallilomaketta.

Tahot, joiden velvollisuus olisi valvoa ja ohjeistaa lain noudattamista, eivät ole lain lähes 18 vuoden voimassaoloaikana kiinnittäneet huomiota sosiaali- ja  terveysministeriön lain vastaiseen ohjeistukseen, eivätkä työnantajien ja työterveystoimijoiden lain vastaiseen toimintaan, johon virheellinen ohjeistus on johtanut.

4. Oletteko kannellut tai valittanut asiasta jo muulle viranomaiselle? Mille viranomaiselle? Milloin? Onko asia jo ratkaistu?

Olen 16.2.2022 lähestynyt sosiaali- ja terveysministeriötä, Valviraa ja työsuojeluhallintoa kysymyksillä ohjeistuksen laittomuudesta ja valvonnan  puuttumisesta. Sain 16.3.2022 yhteisen vastauksen sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osaston valvontajohtaja Arto Teroselta. Vastauksessaan  hän lähinnä väitti ohjeistuksen vanhentuneen, vaikka kyseinen sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2006:2 on tehty kaksi vuotta lain säätämisen jälkeen.  Viestini ja saamani vastaus on kantelun liitteenä.

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu