Venäjän reservirahaston hupeneminen on kiihtynyt – varat ehtyvät 2017 lopulla?

Olen seurannut Venäjän reservi- ja kansallisen hyvinvoinnin rahastojen varojen kehitystä kuukausittain vuoden 2015 syksystä lähtien. Noiden rahastojen varojen kehitystä on käsitelty kahdessa blogikirjoituksessa aikaisemmin, 13.12.2015 julkaistussa kirjoituksessa otsikolla ”Halpa öljy – onko Venäjälle käymässä kuten Neuvostoliitolle?”, joka löytyy täältä sekä 13.2.2016 julkaistussa kirjoituksessa otsikolla ”Venäjän öljyrahastoista ei vielä ole varat loppumassa”, joka löytyy täältä.

Venäjän finanssiministeriö julkaisee reservi- ja kansallisen hyvinvoinnin rahastoissa olevien varojen suuruuden dollareissa ja ruplissa kerran kuukaudessa. Helmikuisen blogikirjoituksen jälkeen keskuspankki on julkaissut kuuden kuukauden tilastot, viimeisin tilastojulkaisu on elokuun 1. päivältä 2016.

Venäjän reservirahasto on rahasto, josta varoja voidaan käyttää valtion budjettivajeiden täyttämiseen. Sen sijaan kansallisen hyvinvoinnin rahaston tarkoitus oli alun perin rahoittaa eläkejärjestelmän muutoksista aiheutuvia menoja, ja varat on pääosin sijoitettu mahdollisimman turvallisesti ulkomaisiin vähäriskisiin arvopapereihin. Talouskriisin kuluessa kansallisen hyvinvoinnin rahaston varoja on alettu käyttää myös infrahankkeisiin, ja rahastosta on rahoitettu niin ikään Suomeen rakennettavaa Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalaa.

Venäjän finanssiministeriö arvioi vuoden 2015 syksyllä, että vuoden 2016 lopussa reservirahastossa olisi jäljellä summa, joka vastaisi enää 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja vuoden 2015 lopussa rahastossa olisi jäljellä summa, joka vastaisi 4,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. Finanssiministeriön ennustelukujen perusteella ja tasaisella suppenemisvauhdilla on laskettavissa, että ilman rahastotäydennystä reservirahasto kuivuisi varannottomaksi myöhäiskeväällä 2017, tosin bruttokansantuotteen muutoksia – tällä hetkellä supistumista – on vaikea arvioida.

                                                                                      ****

1.2.2016 reservirahaston varat olivat 49,72 miljardia dollaria (3 737,29 miljardia ruplaa), joka vastasi 4,8 prosenttia Venäjän suppenevasta bruttokansantuotteesta. Varantolukujen perusteella ruplan dollarikurssi oli varsin heikko, vain 75,16 ruplaa. 1.8.2016 vastaavat luvut olivat 38,18 miljardia dollaria (2 560,28 miljardia ruplaa), joka vastasi 3,3 prosenttia suppenevasta bruttokansantuotteesta. Elokuun (1.8.2016) tilaston perusteella ruplan dollarikurssi oli jo hieman vahvempi, 67,06 ruplaa.

EU:n Venäjä-talouspakotteiden asettamisen jälkeen (heinä- ja syyskuu 2014) reservirahaston varat olivat suurimmillaan 1.9.2014 91,72 miljardia dollaria (3 387,34 miljardia ruplaa). Kuukautta vaille kahdessa vuodessa (1.9.2014-1.8.2016) rahaston varat ovat huvenneet 58,4 prosenttia dollareina ja 24,4 prosenttia ruplina laskettuna varojen olleessa 1.8.2016 38,18 miljardia dollaria (2 560,28 miljardia ruplaa). Valuuttakurssimuutokset (ruplan heikentyminen) ovat tasapainottaneet rahaston ruplamääräistä laskua.

Tänä vuonna reservirahaston dollarimääräiset varat ovat pudonneet kahdeksan kuukauden aikana (1.1.-1.8.2016) 49,95 miljardista dollarista 38,18 miljardiin dollariin, yhteensä 11,77 miljardia dollaria. Kahdeksassa kuukaudessa rahasto on menettänyt varojaan dollareissa laskettuna lähes neljänneksen. Rahaston varojen pudotus tapahtui käytännössä huhti-toukokuussa, jolloin rahastosta nostettiin kahdessa kuukaudessa varoja 12 miljardin dollarin arvosta.

Finanssiministeriön viime vuoden loppupuolella antaman arvion perusteella reservirahaston varat loppuisivat siis vuoden 2017 alkupuolella ilman rahastotäydennyksiä, tarkka tasaisen vauhdin laskennallinen päivämäärä ennusteessa sattuisi toukokuun viimeiseen viikonloppuun vuona 2017.

Kun vertaa reservirahaston varojen kehitystä finanssiministeriön viime vuoden syksyllä antamaan arvioon, on reservirahastossa vielä tällä hetkellä enemmän varoja kuin finanssiministeriön arvion mukaan tulisi olla. Tämän vuoden puolella kirjattujen varojen ero arvioon nähden dollareina on vaihdellut 2,30 miljardista dollarista (1.2.2016) 11,45 dollariin (1.4.2016). Vastaavat ruplamääräiset erot ovat olleet 59,0 miljardista ruplasta 4 777,80 miljardiin ruplaan.

Tosiasia siis on, että reservirahaston varat hupenevat finanssiministeriön arvion mukaisesti, mutta hieman loivemmin. Ilman täydennyksiä varat loppuisivat nykyisellä rahastovarojen suppenemisvauhdilla vuoden 2017 jälkipuolella, ei vielä alkupuolella.

                                                                                      ****

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varat olivat puolestaan 1.2.2016 71,15 miljardia dollaria (5 348,66 miljardia ruplaa), joka vastaa 6,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. 1.8.2016 vastaavat luvut olivat 72,21 miljardia dollaria (4 842,00 miljardia ruplaa), joka vastaa 6,2 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston dollarimääräiset varat ovat kasvaneet kuudessa kuukaudessa (1.2.-1.8.2016) 71,15 miljardista dollarista 72,21 miljardiin dollariin, ja rahasto ei siis ole menettänyt varojaan dollareissa laskettuna. Sen sijaan rahaston ruplamääräiset varat ovat laskeneet 506,66 miljardia ruplaa (noin 9,5 prosenttia) ruplan dollarikurssin vahvistumisen myötä.

                                                                                      ****

Kansallisen hyvinvoinnin rahasto on tällä hetkellä varoissaan, mutta valtion budjettivajeiden kattamiseen tarkoitettu reservirahasto menettää varojaan odotetusti. Vielä tämän vuoden helmikuussa rahastovarojen suppenemista ei ollut havaittavissa, mutta rahastosta hävisi tämän vuoden huhti-toukokuussa varoja yhteensä 12 miljardin dollarin arvosta, mikä vastaa lähes 30 prosenttia rahaston ruplamääräisistä varoista ja lähes neljännestä dollarimääräisistä varoista. Kahdessa vuodessa rahasto on menettänyt varojaan dollareissa laskettuna yli puolet, lähes 60 prosenttia.

On vielä liian aikaista arvioida riittävällä varmuudella, milloin reservirahaston varat olisivat tarkasti loppumassa. Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varat ovat sen sijaan vielä vakaalla pohjalla. Öljyn ja ruplan hintojen muutokset vaikuttavat oleellisesti rahastojen kehitykseen.

Vuoden 2017 syksyllä reservirahasto voi olla melko tyhjä, mikäli rahastosta nostetaan vuodessa ilman rahastotäydennyksiä ne rahamäärät, mitkä vuonna 2015 ja vuonna 2016 tähän saakka on nostettu. Reservirahaston varat tulevat nykyvauhdilla loppumaan vuoden 2017 jälkipuolella ilman täydennyksiä, toisin sanoen hieman myöhemmin kuin mitä finanssiministeriön ennusteen perusteella on laskettavissa.

EU:n ja muiden länsimaiden Yhdysvaltojen johdolla on siis pidettävä yllä Venäjä-pakotteita päättäväisesti ainakin vuoden, ellei Venäjä toteuta sitä politiikkaa, mikä on pakotteiden purun edellytys.

Nähtäväksi jää, antaako Venäjä reservirahaston kuivua varattomaksi, täydennetäänkö sen varoja tai onko rahaston varojen loppumisella vaikutusta Venäjän politiikkaan. Venäjällä seuraavat presidentinvaalit ovat keväällä 2018.

 

Lähteet:

Reservirahaston varat 1.2.2008–1.8.2016, Venäjän finanssiministeriö: http://old.minfin.ru/en/reservefund/statistics/amount/

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varat 1.2.2008–1.8.2016, Venäjän finanssiministeriö: http://old.minfin.ru/en/nationalwealthfund/statistics/amount/

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu