Venäjän hybridisodankäyntitapa – tähän kaikkeen myös Suomen on valmistauduttava

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigun jälkeen korkea-arvoisin, vaikutusvaltaisin ja arvostetuin ammattisotilas Venäjän asevoimissa on yleisesikunnan päällikkö kenraali Valeri Gerasimov (Валерий Герасимов). Molemmat henkilöt ovat presidentti Putinin luottosotilaita, joiden arvo ja asema ovat nousseet Krimin niemimaan, Itä-Ukrainan ja Syyrian onnistuneiden sotatapahtumien myötä.

Valeri Gerasimov on toiminut yleisesikunnan päällikkönä ja varapuolustusministerinä 9.11.2012 alkaen ja Venäjän turvallisuusneuvoston jäsenenä 13.11.2012 alkaen. Valeri Gerasimovia voidaan pitää Venäjän asevoimien päästrategina ja aivoina.

Tuoreimpana kunnianosoituksena Putin antoi tänä vuonna Gerasimoville Venäjän sankari-arvonimen (Герой Российской Федерации). Venäjän sankari-arvonimi on Venäjän valtion korkein kunnia-arvo.

Valeri Gerasimov on nimi, joka on syytä painaa mieleen. Valeri Gerasimovin itse kirjoittamia kirjoituksia on syytä lukea tarkkaan venäläisistä sotilasaikakauslehdistä. Gerasimov kirjoittaa yleensä etukäteen vinkkejä antaen, mitä tuleman pitää.                                                                      

                                                                                  ****

Puhuttaessa Suomessa Venäjästä mistä tahansa asiasta, saadaan aina riita aikaan. Niin myös esimerkiksi hybridisota-käsitteestä (hybrid warfare).

Osaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja Venäjän analysointia harjoittavista tutkijoista näkee, ettei Venäjän Ukrainassa ja Itä-Euroopassa eikä etenkään Suomessa tai Ruotsissa harjoittamat toimet ole hybridisotaan kuuluvia toimia.

Aleksanteri-instituutti julkaisi Bettina Renzin ja Hanna Smithin tekemän Venäjän hybridisotaa käsittelevän tutkimusraportin otsikolla ”Russia and hybrid warfare – going beyond the label” tämän vuoden alkupuolella 22.4.2016. Kyseinen raportti löytyy täältä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista rahoitetulla tutkimuksella pyrittiin vastaamaan Venäjän hybridisodankäynnin tuomiin haasteisiin ja uhkakuviin.

Raportti oli ensimmäinen osa Venäjän hybridisodankäyntiä käsittelevää laajempaa projektia, jossa pyritään määrittelemään sodankäynti strategisena konseptina ja sen laajuus, arvioimaan Venäjän kykyjä hybridisodankäyntiin sekä miettimään mahdollisia vastatoimia. Aleksanteri-instituutin tutkimus käsitteli hybridisodankäynnin määrittelyä erityisesti Venäjän yhteydessä, Venäjän hybridisodankäynnin keinoja ja strategista ajattelua ilmiön takana sekä sitä, miten näihin hybridiuhkiin voidaan parhaiten vastata.

Benzin ja Smithin mukaan hybridisota-käsitteen epämääräisyys ja väljä käyttö tekevät siitä sopimattoman analyyttiseksi työkaluksi. Hybridisota-käsitteen alle olisi mahdutettu kaikenlaista alkaen ilmatilaloukkauksista, poliittisista lausunnoista ja Venäjän Syyriassa Isistä vastaan tekemistä iskuista aina sosiaalisessa mediassa esitettyihin kommentteihin, mutta tutijat eivät näe noita Venäjän hybridisota-toimina.

Raportin sivulla 1 Benz ja Smith kirjoittavat:

Describing Russian foreign policy conduct as ‘hybrid warfare’ (against the West) is a dangerous misuse of the word ‘war’, which can have serious unintended consequences.

Suomennettuna:

Venäjän ulkopolitiikan kuvaileminen (länttä vastaan suunnatuksi) hybridisodankäynniksi on sota-sanan vaarallista väärinkäyttöä, jolla voi olla vakavia tahattomia seurauksia.

Raportin sivulla 23 Benz ja Smith kirjoittavat:

It shows that the idea that Russia is conducting ‘hybrid warfare’ against the West is highly problematic, as it tells us nothing about the possible goals and intentions of such a presumed approach.

Suomennettuna:

"Se osoittaa, että ajatus siitä, että Venäjä käy" hybridisotaa" länttä vastaan on erittäin ongelmallinen, koska se ei kerro mitään mahdollisista tavoitteista ja tällaisen oletetun lähestymistavan aikomuksista."

Benz ja Smith kirjoittavat suomennettuna ajatuksen, että Venäjä käy hybridisotaa länttä vastaan, ja on hyvin ongelmallista, koska se ei kerro mitään oletetun menettelytavan mahdollisista tavoitteista ja tarkoituksista. Benzin ja Smithin mukaan Venäjän tavoitteet ja aikomukset, sekä myös lähestymistavat eroaisivat globaalilla tasolla, entisen Neuvostoliiton alueella ja Euroopan unionissa. Tutkijoiden mukaan tämä olisi tärkeää ottaa huomioon päätöksenteossa edellä mainituissa eri ympäristöissä.

Julkistamistilaisuudessa 22.4.2016 Aleksanteri-instituutin tutkijat kielsivät tuon aikaisen Suomen virallisen näkemyksen mukaisesti, että nyky-Venäjä harjoittaisi Suomeen suunnattua hybridisotaa. Jos Suomeen kohdistuu hybridisotaa, siihen syyllistyvät kaikki ulkovallat, ei vain Venäjä.

Aleksanteri-instituutin tutkijat eivät ole oikein ymmärtäneet hybridisotaan liittyvien eriasteisten toimien merkitystä juurikaan. Raportissa tutkijat eivät ole ymmärtäneet uusien ja muuttuvien sodankäyntitapojen – sotilaallisten ja ei-sotilaallisten – merkitystä ja luonnetta. Tutkijoilla ei ilmeisemmin ole ollut sitä sotilaallista tietoutta, mitä aihepiirin käsittely olisi ehdottomasti edellyttänyt.

Venäjällä tämän uuden sotilaallisia ja ei-sotilaallisia toimia sisältävän sodankäyntitaktiikan ovat luoneet juuri sotilaskoulutuksen saaneet ammattisotilaat tässä kirjoituksessa jäljempinä todistetusti.

Venäjä käy eriasteista hybridisotaa ja siihen Venäjällä on myös hyvät valmiudet ja tarkat toimintamallit.

                                                                                  ****

Military-Industrial Courier -lehti (Военно промышленный курьер) julkaisi 27.2.2013 ilmestyneessä numerossaan Valeri Gerasimovin kirjoittaman jutun otsikolla ”Ennakoinnin tiede” (”Наука в предвидении”), jossa esitettiin tarkasti toimintamalli Venäjän toimista maan etujen turvaamiseksi konfliktitilanteissa ja tilanteissa, joissa maan edut olisivat uhatut Venäjän turvallisuuden kannalta tärkeän alueen luisuessa pois hallinnasta vastavoimalle. Kirjoitus löytyy täältä, ja kirjoituksen englanninkielinen käännös löytyy täältä.

Venäjälle on tärkeää syntyvien tilanteiden ennakointi ja tehdä toimia hyvissä ajoin – ja jopa etukäteen.

Pian Gerasimovin puheen jälkeen presidentti Putin antoi kesällä 2013 ukaasin nro 631 (Указ Президента Российской Федерации от 23.07.2013 г. № 631), jossa Venäjän asevoimien (ukaasista lähtien esikunnan) tehtäviä määriteltiin uudelleen. Ukaasi löytyy täältä. Ukaasin jälkeen Venäjälle muodostui yhä selkeämpi lainsäädännöllinen perusta toimia myös maan rajojen ulkopuolella.

Gerasimovin 27.2.2013 julkaistussa kirjoituksessa esitetään Venäjän toimintapataprosessi ja poliittinen toimintatapa diplomaattisten, taloudellisten ja muiden ei-sotilaallisten toimien käytössä yhdessä sotilaallisen voimankäytön kanssa Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisten päämäärien saavuttamiseksi. Kyse on siis venäläisen hybridisodan toimintamallin määrittelemisestä.

Valeri Gerasimov käsitteli edelleen Putinin ukaasia ja sen luomia tulevia haasteita tammikuun lopulla 2014 Venäjän sotatieteiden akatemiassa (Академия военных наук РФ) pitämässään puheessa otsikolla ”Роль Генерального штаба в организации обороны страны в соответствии с новым Положением о Генеральном штабе, утвержденным президентом Российской Федерации”. Puhe löytyy täältä.

Venäläisen hybridisodan toimintamallin ideologinen luoja on Valeri Gerasimov, joka aloitti sen työstämisen ja viemisen puolustukseen heti noustuaan määräävään tehtävään Venäjän puolustusvoimain yleisesikunnassa marraskuussa 2012. Valmistelutyö oli kenties aloitettu jo aikaisemmin.

Venäjä oli siis vuonna 2013 luonut uuden sodankäynnin mallin, jota se ensi kerran toteutti käytännössä jo seuraavan vuoden varhaiskeväällä Krimillä ja Itä-Ukrainassa.

Seuraavassa luvussa käydään läpi tarkemmin venäläistä sotilaallisten ja ei-sotilaallisten toiminen muodostamaa opinkappaletta, jonka toiminta on ollut toistaiseksi onnistunutta itäisessä Euroopassa, ja jota Venäjä on käyttänyt jo myös täällä Suomessa.

                                                                                  ****

Liitteenä olevassa kuvassa (kuva 1) on esitetty ei-sotilaalliset ja myös sotilaalliset keinot Venäjän ”kansainvälisten konfliktien” (роль невоенных методов разрешении межгосударственных конфликтов) ratkaisumallissa. Tosiasiallisesti kyseessä on toimenpiteet, joilla Venäjä yrittää pitää maalle tärkeät alueet hallinnassaan puskuri- ja etupiirivaltioina, ja nämä maat pääsääntöistä liittyvät Venäjän rajaan tai Venäjän määrittämään etupiirivyöhykkeeseen.

Toimenpiteet on jaettu kuuteen aikasidonnaiseen ryhmään (aikaryhmään), jotka ovat aikajärjestyksessä piilotettu alkutilanne (скрытое зарождение), tilanteen paheneminen (обострение), konfliktitoimenpiteiden aloittaminen (начало конфликтных действий), kriisi (кризис), ratkaisu (разрешение) ja rauhaan palauttaminen/konfliktin jälkeinen ratkaisu (восстановление мира/постконфликтное урегулирование).

Ei-sotilaalliset keinot edellä mainituissa kuudessa aikasidonnaisessa ryhmässä (aikaryhmässä) eri vaiheissa ovat seuraavat:

 • koalitioiden ja liitojen muodostaminen (формирование коалиций и союзов) ja poliittisen opposition muodostamien (формирование политической оппозиции) aikaryhmästä 1 lähtien

 • diplomaattisuhteiden katkaiseminen (разрыв дипломатических отношений), poliittinen ja diplomaattinen painostus (политическое и дипломатическое давление) ja talouspakotteet (экономические санкции) aikaryhmästä 2 lähtien

 • [poliittisten] oppositiovoimien toimien alkaminen (действие оппозиционных сил) aikaryhmästä 3 lähtien

 • kauppasaarto (экономическая блокада) aikaryhmästä 4 lähtien

  keinot konfliktin ratkaisemiseksi (поиск способов урегулирования конфликта), talouden siirtäminen sotakannelle (перевод экономики на военные рельсы) ja kohdemaan poliittisen johdon sekä sotilaallisen johdon vaihtaminen (смена военно-политического руководства) aikaryhmästä 5 lähtien

 • monimutkaiset toimenpiteet jännityksen lieventämiseksi maiden välisissä suhteissa (проведение комплекса мер по снижению напряженности в отношениях) aikaryhmästä 6 lähtien

Venäläisessä kielenkäytössä talouspakotteet (экономические санкции) ei välttämättä tarkoita sellaisia pakotteita, mitä EU on määritellyt Venäjälle ja vastavuoroisesti Venäjä EU:lle, vaan ne voivat olla viranomaisten melko mielivaltaisia toimia, joista esimerkkinä Suomen kokemat sianlihan ja maitotuotteiden vientikiellot ja -rajoitukset vuonna 2010, Moldovan viinin vientikiellot vuonna 2014 ”hygieniasyihin” vedoten tai turkkilaisten yritysten toiminnan rajoitukset Venäjällä vuoden 2015 lopulla.

Erilaisia sotilaallisia keinoja on kuudessa aikaryhmässä yhteensä neljä, ja nämä ovat strategisen pelotteen sotilaalliset toimet (военные меры стратегического сдерживания) aikaryhmästä 1 lähtien, strategian mukaisten toimien käyttöönotto (стратегическое развертывание) aikaryhmästä 3 lähtien, sotilastoimien suorittamien (ведение военных действий) aikaryhmästä 4 lähtien ja rauhanturvaoperaatiot (миротворческие операции) aikaryhmästä 6 lähtien.

Venäjä on mitoittanut ei-sotilaallisten ja sotilaallisten toimien suhteeksi 4:1 (соотношение невоенных и военных мер 4:1) niin, että ei-sotilaiset informaatiosodankäynnin (ведение информационного противоборства) määrä on nelinkertainen sotilaallisiin toimiin verrattuna. Toimenpiteiden paino Venäjän hybridisotamallissa on siis ei-sotilaallisissa toimissa.

                                                                                  ****

Liitteenä olevissa kuvassa (kuva 2) on esitetty aseellisten taistelujen muuttuva luonne (изменение характера вооруженной борьбы). Kuvassa 2 on siis esitetty sotilaallisten toimenpiteiden muutokset, ei ei-sotilaallisia toimenpiteitä. Ohessa on kuvan 2 luettelot suomennettuna.

Sotilaallisen voiman perinteiset muodot ja menetelmät (применение военной силы, традиционные формы и способы):

 • sotilaallisten toimien aloittaminen joukkojen strategisen sijoittelun jälkeen (начало военных действий после стратегического развертывания)

 • armeijoiden pääjoukkojen kohtaaminen eturintamassa (sфронтальные столкновения крупных группировок войск, основу которых составляют сухопутные войска)
 • sotilas- ja tulivoiman menetykset, rajojen ja kaapattujen alueiden johdonmukainen hallinta (поражение живой силы и огневых средств, последовательное овладение рубежами и районами с целью захвата территории)
 • vihollisen tuhoaminen, vihollisen taloudellisen potentiaalin ja alueellisen määräysvallan tuhoaminen (разгром противника, разрушение экономического потенциала и овладение его территорией)
 • taisteluoperaatiot maalla, merellä ja ilmassa (ведение боевых действий на суше, в воздухе и на море)
 • kontrolloivat joukko-osastot (asevoimat) tiukassa hierarkkisessa rakenteessa (управление группировками войск (сил) в рамках строго выстроенной иерархической структуры)

Poliittisten diplomaattisten, taloudelliset ja muiden ei-sotilaallisten toimien käyttö yhdessä sotilaallisen voiman käytön kanssa (использование политических, дипломатических, экономических и других невоенных мер в сочетании с применением военной силы). Uudet muodot ja menetelmät (Новые формы и способы):

 • vihollisuuksien alkaessa sotilasjoukot (asevoimat) rauhanajan ryhmityksessä (начало военных действий группировками войск (сил) мирного времени)
 • nopeantoiminnan erikoisjoukkojen koonti (высокоманевренные бесконтактные боевые действия межвидовых группировок войск)
 • [vihollisen] sotilaallisten ja taloudellisten kapasiteettien ja mahdollisuuksien vähentäminen (снижение военно-экономического потенциала)
 • [vihollis]valtion elintärkeiden sotilas- ja siviilipuolen rakenteiden ja laitteistojen eliminointi lyhyellä aikavälillä (государства поражением критически важных объектов его военной и гражданской инфраструктуры в короткие сроки)

 • täsmäaseiden (ВТО, высокоточного оружия) massiivinen käyttö, erityisoperaatiojoukkojen laaja käyttö sekä robottijärjestelmien ja sellaisten aseiden käyttö, jotka perustuvat uusiin materia- ja energiaperiaatteisiin (физически) osallisina sotilas- ja siviilihenkilöstön muodostamisissa vihollisuuksissa (массированное применение ВТО, широкомасштабное использование сил специальных операций, а также роботизированных комплексов и оружия на новых физических принципах, участие в боевых действиях военно-гражданского компонента)

 • yhtäaikainen vaikutus vihollisen joukkoja ja vihollisen tilaa vastaan koko [toiminta-alueen] syvyydellä (одновременное воздействие на войска и объекты противника на всю глубину его территории)

 • aseellinen taistelu samanaikaisesti kaikissa medioissa ja tietojärjestelmissä/tietoliikenteessä (вооруженная борьба одновременно во всех физических средах и информационном пространстве)

 • epäsymmetristen ja epäsuorien toimien käyttö (применение асимметричных и непрямых действий

 • voimien ja keinojen hallinnointi yhteisessä tietokentässä (управление силами и средствами в едином информационноhм пространстве) 

Venäjä on siis Gerasimovin julkistamana esittänyt tarkan toimintamallin sotilaallisista ja ei-sotilaallisista toimenpiteistä, joiden mukaan se on valmis toimimaan ulko- ja turvallisuuspoliittisten päämääriensä saavuttamiseksi.

                                                                                  ****

Venäjä ei ole aina näihin päiviin saakka käyttänyt länsimaissa keksittyä hybridisota-käsitettä. Ensimmäisen kerran yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov käytti hybridisota-käsitettä Military-Industrial Courier -lehden 9.3.2016 ilmestyneessä numerossa otsikolla Kokemukset Syyriassa (По опыту Сирии). Kirjoitus löytyy täältä.

Kirjoituksessa Gerasimov ruotii edellisissä luvuissa esitettyä Venäjän ”konfliktien ratkaisemistapaa” Syyrissa. Suoremmin sanottuna kyseessä on Venäjän ratkaisemistapa ylläpitää ja laajentaa Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittista puskurisaluetta ja etupiiriä.

Gerasimov toteaa kirjoituksessaan hybrisota-käsitettä käyttäen:

Сегодня ВС РФ должны быть готовы защитить интересы государства в военном конфликте любого масштаба с широким применением противником как традиционных, так и гибридных методов противоборства. Приняты и реализуются все необходимые решения по повышению боевых возможностей армии и флота.” ja ”Особенно актуальным становится крымский и сирийский опыт.

Suomennettuna:

Nykyisin puolustusvoimien on oltava valmis puolustamaan maan etuja kaiken laajuisessa sotilaallisessa konfliktissa sekä perinteisillä että hybridisodankäyntimenetelmillä. Hyväksyttäviä ja toteutettavia ovat kaikki tarvittavat ratkaisut parantaa armeijan ja laivaston taiteluvalmiuksia.” ja ”Erityisen olennaista on kokemukset Krimillä ja Syyriassa.

Korkean teknologian aseiden suhteen hybridisodankäynnin välineinä Gerasimov toteaa seuraavaa Syyrian kokemusten perusteella:

Вооруженные силы эффективны, если они имеют возможность решать задачи с минимальным задействованием военной составляющей.

Suomennettauna:

Syyrian kokemus vahvisti, että hybridisodankäynti vaatii korkean teknologian aseita. Asevoimat ovat tehokkaita, jos heillä on kyky ratkaista ongelmia minimaalisella aseistuksella.

Gerasimov toteaa hyvin suoraan Venäjän tavat toimia myös arveluttavin tavoin, kuten olemme jo aikaisemmin nähneet Venäjän toimissa Krimin nimimaalla ja Itä-Ukrainassa:

Наиболее действенными асимметричными способами ведения войн становятся фальсификация событий, ограничение деятельности средств массовой информации. Эффект может быть сопоставим с результатами крупномасштабного применения войск и сил.

Suomennettuna:

Tehokkain tapa epäsymmetrisessä sodankäynnissä on väärentää tapahtumia ja median rajoittaminen. Vaikutus voi olla verrattavissa joukkojen ja voimien laajamittaisen käytön tuloksiin.”

Hybridisota-käsite (гибридная война) on siis otettu Venäjällä käyttöön vasta tänä vuonna. Monet termit tulevat venäjän kieleen lainasanoina lännestä, niin myös hybridisota-käsite. Myös venäjänkielisille Wikipedia-sivuille hybridisota on tullut vasta tänä vuonna, ja sivua on jo esitetty poistettavaksi.

Aikaisemmin sama hybridisotaa koskeva asiasisältö on ilmoitettu etenkin Gerimovin kirjoituksissa ja puheissa toisilla venäjänkielisillä sanoilla, kuten vaikkapa termein ”высокотехнологичная война” (”korkean teknologian sota”) tai ”применения межвидовых” (”the use of interspecific”, ”hybriditoimien käyttö”). Hybridi tarkoittaa siis sotilaallisten ja ei-sotilaallisten toimien yhdistämistä vastaavasti kuin hybridiautossa yhdistetään sähkö ja bensiini voimanlähteenä. Kyse on kahden asian yhdistämisestä tai risteyttämisestä.

Voidaan siis yksiselitteisesti puhua Venäjän hybridisodankäynnistä, jonka sisältö on kerrottu Venäjän itsensä määrittelemänä edellä. Sota-sanaa näistä asioista puhuttaessa voidaan käyttää hyvin – ja hybridisota-käsitettä pitää käyttää. Termit muuttuvat ja niin myös sota-käsite muuttuu. Enää sota-sana ei tarkoita suinkaan vain aseellista toimintaa. Ei-aseelliset toimet saattavat olla vastapuolelle paljon tuhoisempia kuin aseelliset toimet.

                                                                                  ****

Euroopassa Venäjän jonkin aikaryhmän hybridisotatoiminen kohteeksi ovat joutuneet lähes kaikki Venäjän länsirajaan liittyvät länsimaat. Venäjän hybridisotatoimet ovat olleet ankarimpia Ukrainassa, jossa ylitetty aikaryhmän 4 toimenpiteet ja ollaan aikaryhmän 5 toimenpiteissä. Vastaava koskee myös Georgiaa. Kaukasiassa myös muut alueen maat ovat joutuneet Venäjän hybridisotatoiminen kohteeksi jo useammassa aikaryhmässä. 

Kaikkien jäätyneiden konfliktien ylläpito ovat Venäjälle vähintään aikaryhmän 3 toimenpiteitä, jopa aikaryhmän 4 toimenpiteitä.

Maakaasun käyttö hybridisotavälineenä kaasun hinnoittelu- tai toimitusten osalta kuuluu aikaryhmään 2 ja painostuskeinona talouspakotteisiin (экономические санкции).

Ruotsi ja etenkin Suomi ovat joutuneet Venäjän hybridisotatoimien kohteeksi aikaryhmän 1 ja 2 toimenpiteiden tasolla sisältäen ei-sotilaallisia toimia. Ruotsia vastaan on kohdistettu myös sotilaallisia toimia. Molemmat maat ovat kohdanneet aikaryhmään 2 kuuluvaa poliittista ja diplomaattista painostusta, Suomi itärajan pakolaisasiassa, lapsikiista-asioissa ja Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa. Suomi on kokenut myös jonkinasteista sanallista uhkailua Suomen Nato-jäsenyysasiassa.

Edellä mainitut toimet voidaan luokitella Venäjän hybridisotatoimiksi silloin, kun niillä yritetään esimerkiksi estää Suomen lähestymästä Natoon.

Sen sijaan Suomi ei ole joutunut vielä sotilaallisten toimien kohteeksi. Ilmatilaloukkauksia, vaikka ne tehdään sotilaskalustolla, voidaan pitää aikaryhmään 2 kuuluvaksi: kyseessä on poliittinen ja diplomaattinen painostus. Sen sijaan Ruotsi on joutunut jo sotilaallisten toimien kohteeksi, kun Venäjä simuloi pommikonein ydinasehyökkäystä Ruotsiin. Myös sukellusveneiden toimita Ruotsi aluevesillä olisi vastaava sotilaallinen toimenpide, mikä sukellusveneet ovat olleet venäläisiä. Kyse noissa toimissa on strategisen pelotteen sotilaallisista toimista (военные меры стратегического сдерживания) aikaryhmästä 1 lähtien.

Venäjän hybridisotatoimet siis yltävät Suomea ja Ruotsia kohtaan tällä hetkellä aikaryhmän 2 toimenpiteisin, muttei vielä aikaryhmän 3 toimenpiteisiin kuusiportaisessa aikaryhmittelyssä.

                                                                                  ****

Venäjä on varautunut Suomessa myös hybridisotatoimien eteenpäin viemiseen aikaryhmiin 1 ja 2 sisältyvistä toimista edelleen.

Joidenkin vahvistamattomien tietojen mukaan Venäjä on laatinut jokaisesta sen länsirajaan liittyvästä maasta tarkan maakohtaisen suunnitelman hybrissotatoimien suhteen. Nämä maat olisivat Norja, Suomi, Baltian maat, Puola, Ukraina sekä Kaukasian maat (Georgia, Armenia ja Azerbaidžan).

Suomessa on jo myös näkyvissä niitä toimia, joilla Venäjä on varautunut hybridisotatoimiin. Kiinteistöomistusten hankkiminen yhteiskuntatoiminnan ja sotilaallisen toiminnan kannalta strategisesti tärkeiden infrastruktuurikohteiden läheisyydessä liittyy sotilaallisiin toimiin, jotka kuuluisivat myöhäisemässä vaiheessa ”vihollisen sotilaallisten ja taloudellisten kapasiteettien ja mahdollisuuksien vähentämiseen” ja ”vihollisvaltion elintärkeiden sotilas- ja siviilipuolen rakenteiden ja laitteistojen eliminointiin lyhyellä aikavälillä”. Toimet koskevat koko maata, jolla Venäjä hakee edellä tässä kirjoituksessa luetellusti ”yhtäaikaisen vaikutuksen luomista vihollisen joukkoja ja vihollisen tilaa vastaan koko vihollisalueen syvyydellä”.

Olen monessa kirjoituksessa aikaisemmin arvostellut Suomen nykyistä alueelliseen puolustukseen perustuvaa puolustusjärjestelmää. Mielestäni se ei luo enää riittävää vastusta tässä kirjoituksessa esitettyjä Venäjän hybridisodankäyntiin kirjattuja sotilaallisia toimintamalleja vastaan.

Esimerkiksi toimiminen koko vihollisalueen syvyydellä tarkoittaa sitä, että Venäjä voi toimia Suomen alueella sotilaallisesti niin Rovaniemellä, Oulussa kuin myös Porissa.

Suomen on huomioitava myös se, että vihollisuuksien alkaessa Venäjän sotilasjoukot (asevoimat) ovat rauhanajan ryhmityksessä niin, että vihollisuuksien alkaminen voi tulla yllätyksenä, mikäli seuranta ja tiedustelu ovat vain Venäjän sotavoimien seurantaa.

Gerasimovin Syyriaa koskeva kirjoitus 9.3.2016 on hyvin paljastava. Venäjä ei enää lähde tapattamaan sotilaitaan laajoilla sotilaallisilla ja sotilaisiin perustuvilla aluevalloituksilla. Toki tällainenkin vaihtoehto pitää meidän eliminoida, koska Venäjä kykenee etsimään vastapuolen kaikki heikkoudet.

Venäjällä on siis tiettävästi maakohtainen hybridisodankäyntimuotoinen toimintasuunnitelma Suomen varalle ja Suomen on varauduttava niihin hybridisotatoimiin, mitä tässä kirjoituksessa on tuotu esiin.

 

   Ilmoita asiaton viesti

   Kiitos!

   Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu