Itärajan heinäkuinen drone-ilmatilaloukkaus jäi ilmavalvonnaltamme huomaamatta

Yle uutisoi viime tiistaina, että Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö ja tulli tutkivat Lappeenrannan Penttilän kylässä viime heinäkuussa tapahtunutta savukkeiden salakuljetusta. Erikoiseksi salakuljetusyrityksen tekee se, että savukkeita – yhteensä 45 kartonkia –  yritettiin tuoda Suomeen itärajan yli ilmateitse dronella (Yle 28.11.2017).

Käytän tässä kirjoituksessa miehittämättömästä ja kauko-ohjatusta ilma-aluksesta englannin kielestä lähtöisin olevaa sanaa drone, josta Suomessa käytössä on myös suomenkielisenä mukaelmana drooni. Miehittämättömästä ilma-aluksesta ei Suomessa ole vakiintunutta yleistä nimikäytäntöä.

Ylen Ajantasa-ohjelmassa keskiviikkona 29.11.2017 haastatellun Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikön tutkinnanjohtaja Ville Mihlin mukaan drone lensi Venäjältä Suomeen noin 200 metrin korkeudella. Omatekoisen kahdeksanmoottorisen ja halkaisijamitaltaan hieman alle 1,5-metrisen dronen lastina oli yhteensä siis 45 kartonkia savukkeita kolmessa erillisessä paketissa, mikä vastaa hiemaan vajaan 12 kilon lastipainoa (Yle Areena 29.11.2017 (25.30-31.47)).

Rajavartiolaitos on julkaisut myös kuvan Penttilän kylän metsästä löytämästään dronesta (kuva 1). Penttilän kylä sijaitsee noin kilometrin päässä itärajasta.

Ylen Ajantasa-ohjelmassa tutkinnanjohtaja Ville Mihl myös kertoi, että drone-lentoja Venäjältä Suomeen Penttilän kylän kohdalla olisi tapahtunut ennen nyt tutkinnassa olevaa heinäkuista lentoa kesä-heinäkuussa kaksi kertaa ja lisäksi pohjoisempana Parikkalan kohdalla myöhemmin tämän vuoden syksyllä kerran.

Rajavartiolaitos ja myös tulli selvittelevät ja tutkivat nyt siis yhteensä neljää mahdollista rikoskokonaisuutta. Rikosnimikkeinä olisivat tullin osalta salakuljetus ja rajavartioston osalta luvaton rajanylitys tutkinnanjohtaja Mihlin ilmoittamana. Rajavartiosto ei ole tässä yhteydessä käyttänyt rikosnimikkeenä alueloukkausta (mm. Aluevalvontalaki 18.8.2000/755, Rajavartiolaki 578/2005 ja Rikoslaki 19.12.1889/39).

Aluerikkomusten ja alueloukkausten tutkiminen kuuluu Suomessa rajavartiolaitokselle.

                                                                                       ****

Dronella itärajan yli tehty alueloukkaus on mielenkiintoinen.

Suomessa on jatkossa sekä käytännön puolustustoiminnassa että lainsäädännössä huomioitava sotilastekniset laitteet, jotka voivat olla täysin robotisoituja ilman tietoa, kuka on todellinen alueloukkaaja ja missä muodossa. Onko alueloukkaaja edes valtiollinen taho.

Kyse miehittämättömistä tunnuksettomista sotilasteknisistä laitteista on sama kuin muutama vuosi sitten tunnuksettomista sotilaista, jotka ilmestyivät Krimin niemimaalle. Puhuin tuolloin blogeissani ”vihreistä ukkeleista”.

”Vihreistä ukkeleiden” viitoittamana Suomi on tänä vuonna uudistanut lainsäädäntöään tunnuksettomien sotilaallisten ryhmien ja ajoneuvojen osalta aluevalvontalaissa. Aluevalvontalakiin on lisätty mm. 2 §:n 5 a ja 6 kohdat laajentamaan aluevalvontalain määritteitä:

5 a) tunnuksettomalla sotilaallisella ryhmällä sotilasosastoon rinnastettavaa, vieraan valtion lukuun, puolesta tai suostumuksella toimivaa joukkoa, joka on sotilaallisesti järjestäytynyt, varustettu tai aseistettu ja jonka valtiollista alkuperää ei voida tunnistaa; (10.7.2017/502)

6) sotilasajoneuvolla sotilaallisin tunnuksin varustettua taikka selvästi sotilaalliseen tarkoitukseen valmistettua tai varustettua valtiolle tai tunnuksettomalle sotilaalliselle ryhmälle kuuluvaa ajoneuvoa; (10.7.2017/502)

Alueloukkaajan tunnuksettomuus ja se, ettei alueloukkaaja välttämättä ole ihmishenkilö – siis sotilashenkilö – vaan sotilasajoneuvo, on huomioitu aluevalvontalaissa edellä esitetyillä määrityslaajennuksilla. Ongelma noissa määrityksissä on se, että tunnuksettoman sotilasajoneuvon tulee kuulua vieraalle valtiolle tai sotilaalliselle ryhmälle. Toisin sanoen sotilasajoneuvossa tulee olla miehistö eikä sotilasajoneuvoa ole lainsäädännössä määritelty miehittämättömäksi. Sinänsä jo yksittäinen sotilashenkilö muodostaa miehistön tai ryhmän.

Aluevalvontalaki kirjoittaa myös vieraan valtion valtionilma-aluksesta, jolla tarkoitetaan sota-, rajavartio-, poliisi- ja tullialusta sekä alusta, jota muussa kuin kauppamerenkulussa ja jota käytetään pääasiassa valtion tarkoitukseen sekä sotilasilma-aluksesta, jolla tarkoitetaan valtion asevoimille kuuluvaa sotilaallisin kansallisuustunnuksin varustettua ilma-alusta (Aluevalvontalaki 2 §).

Suomen lainsäädäntö ei ole tänä vuonna tehtyjen muutoksienkaan jälkeen ottanut huomioon alueloukkauksien rikostutkinnassa sitä, alueloukkaaja voi olla robotisoitu sotilastekninen laite ilman miehistöä tai sotilaallista ryhmää. Rikoksentekijänä lainsäädäntömme vielä yleisesti näkee vain ihmishenkilön – siis sotilashenkilön -, ei sotilasteknistä laitetta itsessään tai sen takana olevaa valtiota tai valtiollista tahoa, vaikka monet lakimääritteet on sinänsä liitetty valtioon.

                                                                                       ****

Jos alueloukkaaja ei ole ihmishenkilö, Suomen laki aluevalvontalain johdolla ei anna rajavartiolaitokselle tosiasiallisia lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia rikostutkintaan. Tämä koskee myös rikoslakia, jota myös uudistettiin aluevalvontalain tapaan tänä vuonna tunnuksettomuuden lähtökohdista.

Rajavartiolaitoksen tutkittaviksi rikosasioiksi dronen laittomassa maahantulossa voisi olla ensi sijassa vain esitutkintana rikoslain 17 luvun 7 b §:ssä tarkoitettu alueloukkaus tai muu Suomen alueellisen koskemattomuuden loukkaaminen. Kun lukee rikoslakia tarkasti, sekään ei tule mahdolliseksi, koska alueloukkaaja ei ole ihmishenkilö. Myös rikoslain 17 luvun 7 §:ssä tarkoitettu valtionrajarikos on täysin poissuljettu, koska se edellyttäisi niin ikään lainrikkojaksi ihmishenkilöä.

Rikoslain 17 luvun 7 b § alueloukkauksesta tämän vuoden muutosten jälkeen:

Vieraan valtion sotilas taikka vieraan valtion valtionaluksen tai valtionilma-aluksen päällikkö, joka

1) rikkoo aluevalvontalakia (755/2000) sen 44 §:ssä tarkoitetulla tavalla,

2) rikkoo aluevalvontalain 4–9 §:n säännöksiä Suomen alueelle tulosta ja maassa oleskelusta tai

3) rikkoo aluevalvontalain 10 §:n nojalla myönnetyssä luvassa annettuja lupamääräyksiä,

on tuomittava alueloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Alueloukkauksesta tuomitaan myös se, joka aluevalvontalain 2 §:n 5 a kohdassa tarkoitetun tunnuksettoman sotilaallisen ryhmän jäsenenä ja osana tällaisen ryhmän toimintaa rikkoo aluevalvontalain 10 a §:n mukaista kieltoa tulla Suomen alueelle tai olla maassa. (10.7.2017/503)

Alueloukkausta koskevassa asiassa syyttäjä saa jättää syytteen nostamatta ja tuomioistuin rangaistuksen tuomitsematta, jos alueloukkaus on saatu välittömästi keskeytetyksi tai jos siihen syyllistynyt on teon vuoksi käännytetty tai karkotettu maasta. (10.7.2017/503)

Lainsäädäntömme ei siis vielä rikoslainkaan osalta tunne, että loukkaaja voisi olla miehittämätön ilma-alus tai muu vastaava miehittämätön sotilastekninen laite. Suomen lainsäädäntö ei enää vastaa nykyajan vaatimuksia, kun kyseessä on miehittämätön ilma-alus, esimerkiksi drone.

Rajavartiolaitos ei siis tutki edes esitutkintana edellä mainituista syistä Lappeenrannan drone-rajanylitystä vastaavasti kuin aikaisemmin Venäjältä tehtyjä ilmatilan alueloukkauksia miehitetyillä ilma-aluksilla, joita ovat tehneet Venäjän valtion tunnukselliset sotilasilma-alukset (venäläisten ilma-alusten tekemien alueloukkausten esitutkintoja esim. Yle 7.10.2016, Turun Sanomat 9.7.2015, MTV3 27.8.2014 ja Uusi Suomi 13.5.2013).

                                                                                       ****

Jatkossa lainsäädännössä on myös alueloukkausten tutkinnassa varauduttava siihen, ettei aluettamme loukkaa ihmishenkilö, vaan loukkaaja on miehittämätön ilma-alus tai muu vastaava miehittämätön sotilastekninen laite.

Jos vain ihminen voi tehdä rikoksen, olisiko lainsäädännössämme määriteltävä, että robotisoitua kauko-ohjattua sotilaslaitetta käyttävä henkilö on alueloukkausta suorittava ihmishenkilö. Tällöin kauko-ohjattu ja robotisoitu sotilaslaite olisi vain alueloukkauksen tekoväline, siis kuin vaikkapa teräase henkirikoksessa. Alueloukkaukseen voisi siis syyllistyä ylittämättä Suomen rajaa.

Miten rajavartiolaitos tutkisi Lappeenrannan drone-tapausta alueloukkauksena, jos savukkeiden lähettäjä olisi ollut Venäjän valtio ja vaikkapa FSB tarkoituksena aiheuttaa hybridivaikutushässäkkä ilman aluettamme loukkaavaa sotilashenkilöä?

Tässä Lappeenrannan tapauksessa drone-toimija ei ole ollut Venäjän valtio, mutta tällaista voisi tapahtua. Lainsäädännössämme on ehkä turhaa korostettu rikostutkinnan mahdollisuuksien osalta valtiollista tahoa syyllistämättä itse valtiota. Nykyisin valtiot voivat pestata ja ovat myös pestanneet sotatehtäviin ulkopuolisia yksityisiä tahoja, joiden suhteet tilaajatahona toimivaan valtioon on vaikea ulkopuolisen osoittaa.

Venäjä on käyttänyt mm. Ukrainassa eläköityneitä sotilashenkilöitä yksityishenkilöinä ja ikään kuin valtion ulkopuolisina toimijoina Venäjän valtion määrittelemissä sotilaallisissa tehtävissä.

Tämänhetkisen lainsäädännön puitteissa miehittämättömät venäläiset sotilastekniset laitteet voivat loukata aluettamme kuinka paljon hyvänsä, eikä rajavartiosto voi suorittaa esitutkintaa tai varsinaista tutkintaa syytettä nostaen alueloukkauksesta rikoslain 17 luvun 7 tai 7 b §:n pohjalta. Lainsäädäntö ei mahdollista syyttää maan ulkopuolella olevaa hankkeen alullepanijaa alueloukkausrikoksena.

Suomen lainsäädäntöuudistus uusien sotilaallisten uhkien käsittelyssä jäi hieman puoliväliin rikostutkinnan osalta. Lainsäätäjä ei ole huomioinut, että lakia voivat rikkoa myös kaukaa ohjatut mekanisoidut laitteet ilman valtakunnan rajan ylittävää ihmishenkilöä.

Asia on syytä ottaa huomioon ja korjata myös rajavartiolain uudistuksessa.

                                                                                       ****

Dronet ovat jo ja tulevat olemaan jatkossakin kasvava ongelma Suomen ilmavalvonnalle.

Ilmavalvontamme ei reagoinut Venäjältä rajan yli tulleeseen droneen tai useampiin droniin. Ilmavalvonnalle ei ollut tuohon kyvykkyyttä vastaavasti kuin suurempien ilma-aluksien havaitsemiseen, jotka näkyvät tavanomaisissa ilmavalvontatutkissa.

Ilmavalvontamme ilmavalvontatutkineen ei siis tällä hetkellä kykene havaitsemaan pieniä miehittämättömiä ilma-aluksia, jotka voivat tehdä sekä tiedustelutoimintaa että aiheuttaa tihutyöluotoista tuhoa 10-20 kilogramman räjähdelatauksilla. Räjähdelatauksilla varustetut dronet kykenevät eliminoimaan esimerkiksi tutka-aseman, sähkölinjan tai tietoliikennemaston. Dronien muodostama uhka todellinen, mikä tiedetään joka päivä erityisesti Israelissa.

Dronet tulevat olemaan jatkossa sotilaallisia aseita, joiden havainnointiin ja torjuntaan on Suomessakin varauduttava. Droneja sotilaalliseen käyttöön valmistaa jo esimerkiksi yhdysvaltalainen Duke Robotics (Duke Robotics Inc.). Israel on jo ostanut edellä mainitulta yritykseltä sotilaallisen käyttöön tarkoitetut dronet, uutisoi Defense One -uutissivusto viime kesänä (Defense One 5.7.2017).

Israel on muutoinkin edelläkävijä, kun puhutaan vihollisdronien muodostamasta sotilaallisesta uhasta, vihollisdronien havainnoista ilmavalvonnalla ja vihollisdronien tuhoamisesta.

Dronien käytössä muussa kuin tiedustelutoiminnassa olemme vasta ensimetreillä, mutta jatkossa sotilaallinen voima tulee olemaan yhä enemmän robotisoitua tekoälyn turvin. Suomenkin on varauduttava tällaiseen sotilaalliseen kehitykseen niin lainsäädännössä kuin myös itse fyysisessä puolustamisessa. Israelin toimintaa on syytä seurata eräänlaisena edelläkävijänä.

Israel shoots down drone over Golan Heights” oli uutisotikko Business Insider -verkkosivustossa muutama viikko sitten (Business Insider 11.11.2017). Vapaasti suomennettuna: ”Israel ampui alas dronen Golanin kukkuloilla”. Halpa mutta vihollisuuksiin kykenevä vihollisdrone tuhottiin Patriot-ohjuksella.

Israel: 'We have shot down Iranian-supplied Hezbollah drone'” oli uutisotikko The Guardianin verkkosivustossa syyskuussa (The Guardian 19.9.2017). Vapaasti suomennettuna: ”Israel: "Olemme ammuttaneet alas Iranin toimittaman Hizbollahin dronen"”. Halpa mutta vihollisuuksiin kykenevä vihollisdrone tuhottiin Patriot-ohjuksella.

Patriot missile fired at drone entering Israeli airspace” oli uutisotsikko The Jerusalem Postin verkkosivuilla 27.4.2017 (The Jerusalem Posti 27.4.2017). Vapaasti suomennettuna: ”Patriot-ohjus laukaistiin kohti Israelin ilmatilaa lähestyvää dronea”.

Israel tuhosi Patriot-ohjuksilla jo elokuussa 2014 dronen, joka lensi Israelin ilmatilaan Quneitran alueelta Syyrian Golanin kukkuloilta (al-Monitor 3.9.2017).

Vuoden 2016 kesällä Israel ei onnistunut poikkeuksellisesti tuhoamaan dronea ensiyrittämällä. ”IDF fails 3 times to bring down drone over Golan” oli uutisotsikko The Times of Israel -verkkosivustossa heinäkuussa 2016 (The Times of Israel 17.7.2016). Vapaasti suomennettuna: ”IDF [The Israel Defense Forces, Israelin puolustusvoimat] epäonnistui kolme kertaa tuhota drone Golanilla”. Israel ei kyennyt tuhoamaan tuota dronea vastaavasti kuin vuotta myöhemmin lukuisat dronet maasta ilmaan laukaistavilla Patriot-ohjuksilla. Israelin 17.7.2016 alas ampuma drone on esitetty kuvassa 2 ja vaikuttaa hajoamisjäätteen perustella pienikokoiselta, mikä voi olla osaltaan syy, ettei dronea kyetty tuhoamaan Patriotilla. Dronen tuhosi lopulta israelilaishävittäjä ilmasta ilmaan laukaistavalla ohjuksella. Israelin ilmavalvonta kyllä kykenee sinänsä havainnoimaan kaiken Israelin ilmatilaan pyrkivät.

Dronet ovat akuutti päivittäinen sotilaallinen uhka Israelille. Tänä vuonna Israel on saanut havainnointijärjestelmänsä ja myös Patriot-järjestelmään perustuvan ilmatorjunnan toimivaksi. Ei ole tiedossa, etteikö Israel olisi tänä vuonna saanut tuhottua kaikkia sen aluetta loukkaamaan pyrkiviä droneja.

Jos Euroopassa joku maa haluaa rakentaa tehokkaimman ja toimivimman hävittäjiin ja ohjusjärjestelmiin perustuvan ilmapuolustuksen, on syytä tehdä ekskursio Israeliin. Voidaan todeta, että Israelilla on maailman tehokkain ja myös käytännössä testatuin ilmapuolustus. Israelilla on myös kohtuullisesti toimiva ilmapuolustus vihollisohjuksille, mitä Suomessa ja monessa muussa Euroopan maassa ei ole.

En näkisi huonona sijoituksena, jos Suomen puolustushallinnon ja puolustuspolitiikan poliittiset päättäjät kävisivät tutustumassa Israelin ilmavalvontaan ja ilmatorjuntaan. Israel kykenee kohtuullisesti pitämään ilmatilansa hallinnassaan myös pienien dronien osalta.

Lappeenrannan drone-tapaus osoitti, että muutaman kymmenen kilon ilma-alus kykenee läpäisemään itärajan ilman Suomen ilmavalvonnan havaintoa. Myös tuo sotilaallinen uhka on meidän tukittava.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu