Venäjä ja Nato – Natoon kuulumattomien maiden turva Venäjän ja Naton välissä

Kuva 1. Nopean toiminnan JEF-maat. Maiden sotilaallinen toimintaympäristö on oleellinen Pohjois-Atlantilla.

Военной угрозы Эстония не представляет для России, нас больше заботит развитие инфраструктуры, на которой может развертываться группировка войск НАТО вблизи от российских границ.” (Sputnik 24.5.2019).

Vapaasti suomennettuna:

Viro ei ole sotilaallinen uhka Venäjälle, mutta Venäjä on huolissaan sellaisen [sotilaallisen] infrastruktuurin rakentamisesta rajojensa läheisyyteen, johon Nato-joukkoja ja Naton sotilaallista voimaa voidaan sijoittaa.

Noin totesi venäläinen sotilasasiantuntija Viktor Murahovski (Виктор Мураховский, биография) Virossa toimivalle venäläiselle Sputnik-uutiskanavalle (Sputnik Эстония). Murahovski kommentoi Suomenlahdella Naton pitämää sotaharjoitusta.

Harjoituksen nimi on Spring Storm (Kevätmyrsky), joka kesti toukokuun 6. päivästä 17. päivään (Nato 13.5.2019).

Murahovski on Venäjän kansainvälisten asioiden neuvoston ja Izborsk-klubin asiantuntija sekä Isänmaan arsenaali -sotilaslehden (Арсенал Отечества) päätoimittaja. Murakhovski on Venäjällä arvostettu sotilasasioiden lausunnonantaja.

Luonnehtisin Murakhovskia Kremlin mieheksi ja Kremlin viestinviejäksi. Murahovski toimi Venäjällä lausunnonantaja-automaattina Naton sotaharjoitukseen liittyen.

Прибалтика для НАТО — это плацдарм вблизи крупнейших российских городов, военных объектов. Натовские войска дислоцируются там на постоянной основе, а также готовят инфраструктуру для развёртывания группировок.” (RT 29.4.2019).

Vapaasti suomennettuna:

Baltian maat Natolle  – maat ovat ponnahduslauta Venäjän suurimpien kaupunkien ja sotilaskohteiden lähettyvillä. Nato-joukot ovat sijoittuneet sinne pysyvästi ja valmistelevat myös [sotilaallista] infrastruktuuria joukkojen lähettämistä varten.

Noin Murahovski lausui venäläiselle RT-uutiskanavalle (RT), jonka uutiset ovat ulkomaille suunnattuja.

Naton Venäjälle muodostamasta uhasta Murahovski lausui tuossa edellä mainitussa RT-uutiskanavan haastattelussa seuraavasti:

Меры Североатлантического альянса по подготовке театра военных действий в Балтии создают потенциальную военную угрозу для России.

Vapaasti suomennettuna:

Pohjois-Atlantin liiton toimenpiteet Baltiassa [sotilas]operaatioiden taistelukentän valmistelemiseksi luovat potentiaalisen sotilaallisen uhan Venäjälle.

Sekä lisäksi:

С военно-тактической точки зрения Балтийский регион чрезвычайно важен для Североатлантиче-ского альянса. Потому что от Таллина, Риги, Вильнюса можно легко ’достать’ до Петербурга, Кали-нинграда и даже Москвы.

Vapaasti suomennettuna:

Sotilastaktisesta näkökulmasta katsottuna Itämeren alue on erittäin tärkeä Pohjois-Atlantin liitolle. Koska Tallinnasta, Riiasta, Vilnasta on helppo pääsy Pietariin, Kaliningradiin ja jopa Moskovaan.”

Lainausmerkeissä oleva достать-sana tarkoittaa sen ottamista, joka on läheisyydessä tai sisällä. Kyse on tavallaan sukulaisilmaisu sille, mistä presidentti Niinistö on puhunut: ”kasakka ottaa sen, mikä on heikosti kiinni” (”казак берёт всё, что плохо лежит”).

                                                                                       ****

Naton Spring Storm -sotaharjoitus, johon Suomikin keväällä osallistui, oli kohtuullisen iso Nato-mittakaavassakin.

Merellä harjoitus käsitti mm. A2/AD-vyöhykkeen perustamisen Suomenlahden suulle estämään venäläisen sotilaskaluston liikkeet Itämereltä Suomenlahdelle. Asiasta kerrottiin puolalaisen Warsaw Instituten sivuilla (Warsaw Institute 17.5.2019). Warsaw Institute on puolalainen sotilas- ja  geopoliittinen ajatushautomo.

Harjatukseen liittyen Iso-Britannia toi Viroon viisi Apache-helikopteria, jotka oli määrätty Virossa pidettäväksi kolme kuukautta.

Venäjän uhka, jota havaitsemme, on hyvin todennäköinen. Tämä on yksi syy, miksi olemme ottaneet käyttöön viisi hyökkäyshelikopteria.”, totesi Britannian puolustusministeriön päällikkö Gavin Williamson Apache-helikoptereista (RT 29.4.2019). Williamson toimi puolustusministerinä marraskuusta 2017 vappuun 2019 ja on nykyisin opetusministeri.

Tuo Williamsonin lausunto oli luettu huolella myös Venäjällä.

Venäjä vastasi osaltaan Apache-helikoptereihin rakentamalla Suursaareen sotilashelikopterien nousu- ja laskeutumispaikat niin ikään viidelle helikopterille. Sotilashelikopterien nousu- ja laskeutumispaikkojen rakentamiselle saareen on myös tosiasiallinen sotilaallinen merkitys, joka liittyy elektronisen sodankäyntiin ja A2/AD-vyöhykkeen muodostamismahdollisuudesta miehittämättömille ilma-aluksille ja drooneille. Käsittelin asiaa tarkemmin blogikirjoituksessa otsikolla ”Venäjän uudet sotilashelikopterikentät Suomen entisessä Suursaaressa” (US-blogi 9.8.2019).

Naton Spring Storm -sotaharjoitus kuten myös kaikki muut Pohjolassa pidetyt Nato-johtoiset harjoitukset mukaan lukien Nato-maiden osallistuminen Suomessa pidettyihin harjoituksiin on osa suurempaa kuviota, jota on viety systemaattisesti läpi sen jälkeen vuodesta 2015, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan. Käännekohta oli Naton huippukokous Walesissa 4.-5. syyskuuta 2014.

Harjoituksista merkittävin on ollut Norjan, Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa pidetty pidetty Trident Juncture 2018 -sotaharjoitus.

Myös JEF-maiden nopean toiminnan joukkojen yhteenliittymä (Joint Expeditionary Force) on muodostunut osaksi tuota kuviota. JEF-maiden joukon muodostaa Iso-Britannian johdolla Tanska, Suomi, Viro, Latvia, Liettua, Hollanti, Ruotsi ja Norja.

Nuo maat ovat Pohjois-Atlantin Yhdysvallat-yhteyksien keskeisiä maita kuvan 1 mukaisesti. Pohjois-Atlantin Yhdysvallat-yhteyksien keskeiset maat ovat kuvan 2 mukaisesti vielä laajemmin EI2-interventioaloiteessa, kunhan Ruotsi ja Norja liittyvät mukaan.

Kyse tässä kaikessa on Pohjois-Atlantista ja siitä, että sota- tai kriisitilanteessa sotilaskaluston kuljettaminen Yhdysvalloista Eurooppaan on turvattua. Venäjä on aktiivinen sotilaallinen toimija Pohjamerellä niin sukellusveneillä kuin sotilaslentokoneillakin.

Kyse tässä kaikessa on myös siitä, miten sotilaskalustoa siirretään Norjan rannikolta Ruotsin ja Suomen kautta Baltian Nato-maihin. Kyse on Baltian maiden sotilaallisesta turvallisuudesta.

Naton nimessä Pohjois-Atlantti-sanalla on siis edelleen keskeinen merkitys: Pohjois-Atlantin liitto (North Atlantic Treaty Organization). Yhteys Pohjois-Amerikasta Eurooppaan, jota toisessa maailmasodassa natsi-Saksa kovasti uhkasi.

Eurooppalainen johtovaltio Pohjois-Atlantilla on Iso-Britannia, jonka sotilaallinen panostus Nato-maana Baltian maissa on ollut merkittävää. JEF-järjestely on Iso-Britannian varassa. Iso-Britannia tietää, kuin tärkeää on pitää Norjanmeri ja Pohjanmeri sota- tai kriisitilanteessa vihollisen ulottumattomissa. Norjan rannikko ei saa enää toista kertaa joutua vihollisen haltuun. Iso-Britannian halukkuus puolustaa etujaan on ollut hyväksi alueen muiden maiden sotilaalliselle turvallisuudelle.

Naton Spring Storm -sotaharjoitus oli konkreettinen sotaharjoitus, miten Suomenlahti suljetaan Venäjän Kaliningradissa olevalta Itämeren laivaston kalustolta. Suurin osa Venäjän Itämeren laivastosta on sijoitettu Kaliningradiin.

Venäjä veti harjoituksesta herneet nenäänsä.

Venäjä on esittänyt rajua kritiikkiä Baltian maita kohtaan. Spring Storm -sotaharjoituksen ajankohta oli arvostelun huippukohta. Venäjä tietää, että Suomi ja Ruotsi Naton ulkopuolisina maina ovat sitoutuneet tähän Pohjois-Atlantin Eurooppa-kuvioon, mutta niin kauan kuin Suomi ja Ruotsi eivät ole liittyneet Natoon, julkinen arvostelu on vähäisempää.

                                                                                       ****

Mistä on siis Venäjän reagoinnissa kysymys? Jos Venäjä ei ole ollut yhtä ärtynyt ennen, miksi nyt?

Venäjän puolustuspolitiikan ja puolustussuunnittelun pohjimmainen ydin on perustunut oikeastaan jo vuosisatojen ajan samalle perustalle. Tuo perusta voidaan tiivistää oheisesti:

Venäjä pyrkii pitämään rajoihinsa liittyvät alueet sotilaallisesti heikkovoimaisena. Kyse on sotilaallista puskurialueista. Venäjä pyrkii pitämänään puskurialueet vapaina sellaisesta sotilaallisesta infrastruktuurista, jolla Venäjän näkemyksen mukaan voidaan toimia Venäjää vastaan.

Puskurimaapolitiikassaan Venäjä pyrkii ensivaiheessa pitämään puskurialueen maat hallinnassa taloudellisella yhteistyöllä. Välineinä tässä taloudellisessa yhteistyössä Venäjällä on ollut mm. kauppakumppanille edullinen energia ja vanhoille neuvostotasavalloille Euraasian unioni. Kylmän sodan aikainen Suomi on hyvä esimerkki taloudellisen yhteistyön politiikan onnistumisesta. Valko-Venäjän pitäminen Venäjän hallinnassa on toistaiseksi onnistunut myös ilman sotilaallisia toimia.

Jos puskurialuetta Venäjän liittolaismaiden ulkopuolella ei kyetä pitämään taloudellisella yhteistyöllä Venäjän etujen mukaisesti sotilaallisesti heikkovoimaisena, myös sotilaalliset toimet kuuluvat keinovalikoimaan.

Venäjä on valmis ottamaan sotilaallisesti puskurialueen maalta alueita hallintaansa niin, että maa ei voi enää toteuttaa sen omaa politiikkaa ottamatta huomioon Venäjää ja Venäjän intressejä valloituksen kohteeksi joutuneen maan omalla alueella.

Kyse suomennettuna on siis jäätyneistä konflikteista.

Jäätyneitä konflikteja itäisessä Euroopassa riittää: Georgia, Ukraina, ja Moldova. Venäjä on todennut taktiikan toimivaksi ja Venäjä noudattaa sitä niin kauan kuin länsi ei löydä riittävää keinoa ratkaisuun. Vieraiden alueiden haltuunotto on ollut oivallinen painostuskeino Venäjälle.

Keskeinen avainsana Venäjän puskurimaita koskevassa puolustuspolitiikassa on sotilaallinen infrastruktuuri (военная инфраструктура).

Puskurialueen maihin ei saa muodostua sellaista sotilaallista infrastruktuuria, joka estäisi sota- tai kriisitilanteessa Venäjää ottamaan näitä maita sotilaallisesti haltuun tarvittavassa laajuudessa ja tarvittavan nopeasti.

Kyse on ajasta ja ennen kaikkea reagointiajasta. Venäjän tulee olla nopeampi siirtämään sotavoimaansa puskurialueen maihin kuin vastapuoli. Jos puskurialueen maissa on valmiina sellainen sotilaallinen infrastruktuuri ja sellaista sotilaallista voimaa, joka tekee Venäjästä hitaamman alueen haltuunotossa, on Venäjä esittänyt ärtymyksensä kehityskulusta.

Ärtymyksen kohteena ovat nyt olleet Itä-Euroopan Nato-maat, joiden sotilaallista kyvykkyyttä Nato on parantanut todellisilla varustelutoimilla vuoden 2014 tapahtumien jälkeen. Venäjän ärtymyksen erityinen kohde on ollut Baltian maat, koska Itämeren alue on todellakin tärkeä sotilaallinen alue Mustanmeren ohella.

                                                                                       ****

Venäjä on kovasanaisesti arvostellut Suomen ja Ruotsin mahdollista Nato-jäsenyyttä. Tuossa kyse on nimenomaan Naton sotilaallisesta infrastruktuurista, joka estäisi Venäjän toimia Suomen ja Ruotsin alueella.

Venäjä on siis sinänsä todennut, ettei Viro ei ole sotilaallinen uhka Venäjälle, mutta Venäjä on huolissaan myös Viron osalta sellaisen sotilaallisen infrastruktuurin rakentamisesta rajojensa läheisyyteen, johon Nato-joukkoja ja Naton sotilaallista voimaa voidaan sijoittaa.

Несмотря на то что численность военных, задействованных в этих учениях, сравнительно невысока, манёвры создают военную напряжённость на границах России. Москва вынуждена учитывать это в своих планах по обороне страны. Когда ездят танки и летают самолёты вблизи границ РФ, могут происходить различного рода инциденты. Даже если они носят непреднамеренный характер, они всё же могут быть достаточно опасными для российской стороны.

Vapaasti suomennettuna:

Huolimatta siitä, että tähän [Virossa pidettävään Spring Storm-] harjoitukseen osallistuvien sotilaiden määrä on suhteellisen pieni, harjoituksen manööverit luovat jännitteitä Venäjän rajoille. Moskova pakotetaan ottamaan tämä huomioon maan puolustussuunnitelmissaan. Kun tankit liikkuvat ja lentokoneet lentävät lähellä Venäjän rajoja, erilaisia ​​sattumuksia voi tapahtua. Vaikka ne olisivat tahattomia, ne voivat silti olla melko vaarallisia Venäjälle.”, totesi venäläinen sotilasasiantuntija Viktor Murahovski (Виктор Мураховский, биография) venäläiselle RT-uutiskanavalle (RT 29.4.2019).

Tuo on tavallaan Venäjän viimeinen argumentti pyrkiä pitämään Nato-maa ilman sotilaallisen infrastruktuurin tuomaa sotilaallista kyvykkyyttä: sattumuksia ja vahinkoja voi tapahtua.

Vielä viimeistä viimeisempänä on Baltian maille heitetty ”Viro ei ole sotilaallinen uhka Venäjälle, mutta Venäjä on huolissaan sellaisen sotilaallisen infrastruktuurin rakentamisesta rajojensa läheisyyteen, johon Nato-joukkoja ja Naton sotilaallista voimaa voidaan sijoittaa” -argumentti, joka Baltian maissa herätti lähinnä huvittuneisuutta.

Venäjä siis toivoi, että ”Viro ei ole sotilaallinen uhka Venäjälle” -toteamuksella Viro estäisi Naton sotilaallisen infrastruktuurin rakentamisen maaperälleen.

Suomessa tuokin Venäjän idea olisi mennyt sukkana läpi presidentti Niinistön johdolla. Baltian maissa ei mennyt.

Halosen ja Tuomiojan harjoittama ulkopolitiikka oli juuri sitä hyödyllinen idiootti -politiikkaa, että jos Suomi ei omaa Venäjän uhaksi kokemaa sotilaallista voimaa ja on sotilaallisesti riittävän heikkovoimainen, Venäjä jättäisi sodassa tai kriisissä Suomen rauhaan. Suomessa löytyy edelleenkin tukuttain tuollaisia sinisilmäisiä hyödyllisiä idiootteja.

                                                                                       ****

Venäjän pyrkimys on siis pitää myös Suomi ja Ruotsi Naton ulkopuolisena ja sotilaallisen infrastruktuurin puolesta niin alhaisella tasolla, että Venäjä kykenisi ottamaan maiden kriittiset alueet tai maat jopa kokonaisuudessa haltuunsa ennen kuin Nato ehtisi apuun, jos Nato-maat olisivat ylipäätään auttaakseen. 

Kyse on siis Venäjälle ajasta, millä alueet otetaan riittämässä määrin ja/tai riittävässä laajuudessa haltuun.

Suomen puolustuspolitiikan pohjimmainen idea on, että Natoon kuulumattomana maana Suomi pyrkii pitämään sellaista sotilaallisen voiman tasoa, jolla Venäjä ei kykenisi ottamaan Suomen kannalta kriittisiä alueita haltuunsa ennen kuin Suomi saisi sotilaallista apua Nato-mailta.

EU:sta avunantajana ei kannata puhua yhtään mitään.

Venäjä tietää tarkasti tämän Suomen puolustuspoliittisen ajatusmaailman ja on suunnitellut omat sotilaalliset toimensa sen mukaisesti.

Venäjä tietää tarkasti Suomen puolustuspolitiikan heikot kohdat.

Sota- tai kriisitilanteessa Venäjän pyrkisi aluksi hajottamaan Suomen poliittista päätöksentekoa uhkailemalla sotilaallisilla toimilla tai jopa ydinaseiden käytöllä. Tällainen on mahdollista ja todennäköisesti Venäjälle myös hyvin tuloksellista, koska Suomi ei vielä ole joutunut tekemään Nato-maiden tapaan päätöstä liittymisestä sotaan tai kriisin sotilaalliseen selvittelyyn. Nato-maissa poliittinen harkinta on jo tapahtunut siinä yhteydessä, kun maat ovat hyväksyneet Naton perussopimuksen.

Venäjä ei miehittäisi Suomea, vaan hyödyntäisi sitä Suomen puolustuksen osa-aluetta, joka Suomella on heikko: ohjuspuolustus. Venäjän tavoite olisi kriittisen sotilaallisen infran tuhoamainen ohjuksilla toteutettavilla täsmäiskulla ja ilmatilan ottaminen haltuun nopeasti muutamassa tunnissa.

Venäjälle riittäisi siis ilmatilan ja lisäksi mahdollisesti vain joidenkin kriittisten tarkasti rajoitettujen alueiden ottaminen haltuun miehittämällä. Päämääränä olisi Suomen poliittinen painostus tai esimerkiksi  estää sotakaluston siirrot Suomesta Viroon ennalta.

Ilmatilan hallinta on oleellisinta.

Viimeisenä vaihtoehtona tulisi ydinaseet, jotka eivät ole Nato-maiden tapaan Suomen turvana. Venäjä on ydinasevaltio, Nato-maat on ydinasevaltio, Suomi ei ole. Venäjä pyrkisi estämään Suomen autattamisen uhkailemalla Nato-maita ydinaseilla, jos ne olisivat auttamassa Suomea sotilaallisesti. Halukkaiden auttajamaiden lista olisi nopeasti ydinaseiden käytön uhkailulla hyvin lyhyt.

Suomen nykyisen puolustuspolitiikan perusteet on siis täynnä riskejä enkä anna niille kovinkaan kummoista arvosanaa.

                                                                                       ****

Olen useassa blogikirjoituksessa paasannut, että Nato-maiden ja Venäjän välissä olevat Natoon kuulumattomat maat ovat Euroopan turvallisuusriskejä. Riski on jo toteutunut karvaasti Ukrainassa.

Nuo puskurimaat on esitetty kuvassa 3 vaalean punaisella. Jos vielä kolme Baltian maata olisivat vaalean punaisella värjättyjä, Venäjä olisi tilanteeseensa sangen tyytyväinen. Puskurivyöhykkeellä olisi riittävästi syvyyttä ja käytännössä täydellinen.

Venäjä on siis toistaiseksi onnistunut politiikassaan. Puskurivyöhykkeen muodostavat pääosan maat, jotka eivät kuulu Natoon ja joiden sotilaallinen kyvykkyys on varsin rajattuna verrattuna Venäjän kyvykkyyteen.

Seuraava aktivoituva Euroopan uhka voi kehittyä Valko-Venäjälle. Venäjä on turvautumassa yhteistyön sijaan uhkailuun. Valko-Venäjän tilanne linkittyy Ukrainaan. Onnistuuko Ukraina vakauttamaan tilanteensa ja jatkamaan matkaansa kohti länttä. Venäjän harjoittama politiikka Ukrainassa on ollut toistaiseksi Venäjän päämäärien näkökulmasta epäonnistunutta.

Nähtäväksi jää, miten tilanne Valko-Venäjällä kehittyy, kun Venäjä ei tuo maalle riittäviä taloudellisen yhteistyön kannustimia.

Miksi Suomi ja Ruotsi eivät liittyneet Natoon silloin koko muu Eurooppa liittyi?

Itä-Euroopan maiden vapauduttua Neuvostoliiton ikeestä mailla ei ollut mitään sotilaallista kyvykkyyttä. Maissa tiedettiin tuo edellä selostettu venäläisen vuosisataisen puolustuspolitiikan pohjimmainen idea. Nato oli ainoa realistinen ratkaisu maiden puolustushuoliin. Hyvä, että oli.

Sen sijaan Suomella ja Ruotsilla oli kylmän sodan aikaan omaa puolustusta. Ruotsin sotilaallinen turvallisuus tukeutui Yhdysvaltoihin. Tuosta ajatusmaailmasta Suomi ja Ruotsi eivät ole koskaan pääset eroon, vaikka maailma on muuttunut eikä Suomen ja Ruotsin ratkaisu ole enää nykymaailmassa toimiva. Ikään kuin maissa ei vieläkään ole oikein tajuttu, että kylmän sodan ajan puolueettomuus- ja liittoutumaattomuuspolitiikka on jo lopullisesti ohi.

Venäjän puolustuspolitiikan ja puolustussuunnittelun pohjimmainen ydin puskurialueella on helpointa haastaa silloin, kun Venäjä on heikko. Suomi ja Ruotsi eivät sitä tehneet tyhmyyttään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu