Afrikka nykyaikaistuu

Afrikassa kaikki kasvaa, väestö, mutta myöskin viljojen satotasot, teollisuus, kaupallinen sektori…

Maatalouden osalta Lissabonin yliopiston tutkijat ovat tehneet tutkimusta tärkeimpien viljelykasvien satojen kehityksestä, ja he ovat tutkineet myös perinteisten vähempiarvoisten kasvien viljelyn merkitystä. Palkokasveilla ja kassavalla on tärkeä rooli varmistettaessa ravinnon riittävyys toistuvan kuivuuden yllättäessä.

https://www.linguee.com/english-finnish/translation/cassava.htmlhttps://www.linguee.com/english-finnish/translation/cassava.html

Tutkimus korostaa palkokasvien ja kassavanviljelyn merkitystä, vaikka maissista on tullut tärkein viljelykasvi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Crops Diversification and the Role of Orphan Legumes to Improve the Sub-Saharan Africa Farming Systems

Orphan, or underutilized, legumes are domesticated legumes with useful properties but with less importance than major world crops due to use and supply constraints. However, they play a significant role in many developing countries, providing food security and nutrition to consumers, as well as income to resource-poor farmers. Being legumes, these plants have the advantage of fixing atmospheric nitrogen for their own needs and for soil enrichment, thereby reducing the cost of fertilizer inputs in crop farming [11].”

https://www.linguee.com/english-finnish/translation/cassava.htmlhttps://www.linguee.com/english-finnish/translation/cassava.html

Viljelykasvien monipuolistaminen ja harvinaisten palkokasvien asema Saharan eteläpuolisen Afrikan viljelyjärjestelmien parantamiseksi

Harvinaiset tai vajaakäytössä olevat palkokasvit ovat alkuperäisinä pidettyjä palkokasveja, joilla on hyödyllisiä ominaisuuksia, mutta joilla on käyttö- ja tarjontarajoitteiden vuoksi vähemmän merkitystä kuin tärkeimmillä maailman kasveilla. Niillä on kuitenkin merkittävä rooli monissa kehitysmaissa, koska ne tarjoavat elintarviketurvan ja ravitsemuksen kuluttajille sekä tuloja luonnonvarojen osalta köyhille viljelijöille. Palkokasveina näillä kasveilla on se etu, että ne kiinnittävät ilmakehän typpeä omiin tarpeisiinsa ja maaperän rikastamiseen, mikä vähentää lannoitteiden kustannuksia kasvinviljelyssä [11].

Maize is the crop that occupies the largest portion of agriculture land use, with an increasing area harvested devoted to its production that does not translate to an increment on crop production and thus yield. However, its production has been in an increasingly trend due to maize being Africa’s most important food crop, and it is held up as a model food crop to meet Africa’s growing urban demand for convenient food products [8, 9, 10]. Maize production, however, is risky because of unpredictable rainfall. 

Maissi on sato, joka vie suurimman osan maatalouden maankäytöstä. Tuotannolle on omistettu yhä enemmän korjattua pinta-alaa, mikä ei tarkoita kasvintuotannon lisäystä ja siten satoa. Sen tuotanto on kuitenkin noussut yhä enemmän johtuen siitä, että maissi on Afrikan tärkein elintarvikkeiden sato, ja sitä pidetään mallina ruokakasvuna vastaamaan Afrikan kasvavaan kaupunkien kysyntään kätevästä ruoasta [8, 9, 10]. Maissin tuotanto on kuitenkin vaarallista odottamattomien sateiden vuoksi.

On the other hand, cassava is known as Africa’s second most important food staple in terms of per capita calories consumed, as a major source of calories. Accordingly, cassava production is among the higher number in SSA, occupying less agriculture land but with increasing steady production, translated in high yields. For instance, investment from the Bill & Melinda Gates Foundation in projects such as accelerated varietal improvement and seed delivery of legumes and cereals in Africa (AVISA) has contributed to more efficient cassava varieties. Yet, cassava has several other advantages over rice, maize, and other grains as a food staple in areas where there is a degraded resource base, uncertain rainfall, and weak market infrastructure. It is drought tolerant; this attribute makes it the most suitable food crop during periods of drought and famine. Cassava has historically played an important famine prevention role in Eastern and Southern Africa where maize is the preferred food staple and drought is a recurrent problem.

Toisaalta kassava tunnetaan Afrikan toiseksi tärkeimmästä ruokatuotteesta kulutettujen kalorien määrä henkeä kohti laskettuna, sillä se on tärkein kalorilähde. Kassavatuotanto on vastaavasti SSA:n korkeimpiin lukuihin, sillä siellä on vähemmän maatalousmaata, mutta jatkuvan tuotannon lisääntyessä, mikä tuottaa korkeita satoja. Esimerkiksi Bill & Melinda Gates -säätiön investoinnit kiihtyvään lajikkeiden parantamiseen sekä palkokasvien ja viljojen siementen toimittamiseen Afrikassa (AVISA) ovat auttaneet kassavaan lajikkeiden tehokkuutta. Kassavalla on kuitenkin useita muita etuja verrattuna riisiin, maissiin ja muihin jyviin elintarvikkeina, niillä alueilla, joilla on huonontunut resurssipohja, epävarmat sateet ja heikko markkinoiden infrastruktuuri. Se on kuivuutta sietävä; tämä ominaisuus tekee siitä sopivimman ravintokasvin kuivuuden ja nälänhädän aikana. Kassavalla on historiallisesti ollut tärkeä nälänhäiriöiden estäjä Itä- ja Etelä-Afrikassa, jossa maissi on suositeltava ruokavalio ja kuivuus on toistuva ongelma.”

Afrikassa kasvaa myös teollisuustuotanto ja kaupallinen sektori. Riittävän ja skaalautuvan energian saatavuus on avaintekijä teollisuuden kehitykselle. Monella Afrikan valtiolla on merkittäviä maakaasuvarantoja.

”No society has modernized without building a commercial and industrial sector. To support the creation of an increasingly prosperous society, a modern energy system must be affordable, sustainable, dispatchable, reliable and scalable. How these tradeoffs are prioritized depends upon a community’s needs and a nation’s endowments. For example, imagine a fast-growing city in an emerging economy. Its system’s reliability is of critical importance to establish and grow commercial enterprises, spurring more economic development. Reliability is essential for new business owners to have the confidence to invest, compete, and ultimately, to grow.”

https://blogs.scientificamerican.com/observations/to-end-poverty-increase-access-to-energy/#

”Yksikään yhteiskunta ei ole nykyaikaistunut rakentamatta kaupallista ja teollisuussektoria. Yhä vauraamman yhteiskunnan luomisen tukemiseksi nykyaikaisen energiajärjestelmän on oltava edullinen, kestävä, siirrettävissä, luotettava ja skaalautuva. Se, miten nämä kompromissit priorisoidaan, riippuu yhteisön tarpeista ja kansakunnan lahjoituksista. Kuvittele esimerkiksi nopeasti kasvava kaupunki nousevassa taloudessa. Sen järjestelmän luotettavuus on kriittisen tärkeä perustaa kaupallisia yrityksiä ja kasvattaa niitä, mikä kiihdyttää taloudellista kehitystä. Luotettavuus on välttämätöntä uusien yritysomistajien luotettavuudelle investoida, kilpailla ja lopulta kasvaa.”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu