Hiilihysteria kiihtyy

IPCC:n ilmastomallintajat nostivat hiilidioksidin tuplaamisesta ilmakehässä aiheutuvaa lämpenemistä jo lähelle 5 °C.   Aikaisempi oli 3 °C, ja välillä tutkimukset esittivät alhaisempaa ilmastoherkkyyttä hiilidioksidin osalle, jo vuosikymmeniä equlibrium climate sensitivity (ECS) on ollut IPCC:n raporteissa välillä 1,5 – 4,5 °C.

[The results so far are “not sufficient to convince me,” says Kate Marvel, a climate scientist at NASA’s Goddard Institute for Space Studies in New York City. In the effort to account for atmospheric components that are too small to directly simulate, like clouds, the new models could easily have strayed from reality, she says.]

https://www.sciencemag.org/news/2019/04/new-climate-models-predict-warming-surge

[Tähänastiset tulokset eivät ”riitä vakuuttamaan minua”, sanoo Kate Marvel, NASA:n Goddard-avaruustutkimuslaitoksen New Yorkin ilmastotieteilijä. Pyrkiessään ottamaan huomioon ilmakehän komponentit, jotka ovat liian pieniä simuloimaan suoraan, kuten pilviä, uudet mallit olisivat voineet helposti irrottautua todellisuudesta, hän sanoo.]

Ilmastomallintajilla taitaa olla paniikki päällä, ilmastotutkija on skeptinen tulosten suhteen, jo pelkästään pilvien mallintaminen on vaikea tehtävä, kuitenkin jo pieni muutos pilvisyydessä mitätöi hiilidioksidin tuplaamisesta aiheutuvan lämpenemisen.

Pilvien mallintamisesta on vuosien varrella esitetty parannusehdotuksia.

”Besides observation, also global climate models and their estimate of the cloud radiative feedback are based on the impact of clouds on the surface radiative energy budget (REB), for which the surface albedo is fundamental. For specific surface types often fixed values of 15 broadband surface albedo are assigned and modulated by temperature dependences. However, these simplified parameterizations are not capable of describing surface albedo-cloud interactions. The use of parameterizations accounting for these effects like the one from Gardner and Sharp (2010) are necessary and highlight the need for coupled surface atmosphere models with represented surface microphysical properties.”

https://www.atmos-chem-phys-discuss.net/acp-2019-534/

”Havainnoinnin lisäksi myös globaalit ilmastomallit ja niiden arvio pilvien säteilevästä palautteesta perustuvat vaikutuksiin pilvien pinta-alan säteilyenergiabudjettiin (REB), jolle pinta-albedo on perustavanlaatuinen. Tietyille pintatyypeille usein kiinteät arvot 15 laajakaistaista pinta-albedoa osoitetaan ja moduloidaan lämpötilariippuvuuksien perusteella. Nämä yksinkertaistetut parametrisoinnit eivät kuitenkaan pysty kuvaamaan pinta-albedo-pilvien vuorovaikutuksia. Näitä vaikutuksia vastaavien parametrisointien, kuten Gardnerin ja Sharpin (2010) tutkimuksessa on esitetty, käyttö on välttämätöntä, ja ne korostavat kytkettyjen pinta-ilmakehän mallien tarvetta, jotka edustavat pinnan mikrofysikaalisia ominaisuuksia.”

Ehkä ihmisen osoittaminen syylliseksi ilmastonmuutokseen onnistuu vielä joku päivä, Pariisin sopimuksesta on kulunut jo 3 vuotta, eikä fossiilisten polttoaineiden kulutus ole lähtenyt laskuun vielä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu