Ilmastonmuutokseen varautuminen vihreän siirtymän avulla on uhka kansanterveydelle ja taloudelle

Vihreä siirtymä käy kukkaron päälle, kuten yllä olevasta graafisesta esityksestä ilmenee.

Toinen asia liittyy niihin oheisvahinkoihin, joita ilmenee paikkakunnilla, mihin näitä 200 – 300 metrisiä tuulivoimaloita sijoitetaan.

Ihmiskunnan historiassa on asioiden tärkeysjärjestys muokkautunut taloudellisen hyödyn tavoittelun yhteydessä tarkastaeltaessa ns. oheisvahinkoja, että mikään oheisvahinko koskien kansanterveyttä ei missään tapauksessa saa jäädä taloudellisen hyödyn tavoittelun jalkoihin.

http://file.scirp.org/pdf/JSS_2017051214293370.pdf

”Tuulivoimalat tuottavat erilaisia ​​ääniä, mutta infraääni ja matalataajuinen melu ansaitsevat erityisen huomion. Infraäänen katsotaan olevan ihmisen kuuloalueen alapuolella, joten sitä ei mitata tuulivoima-alueiden suunnitteluprosessin rutiinikohtaisissa melun arvioinneissa. On kuitenkin todisteita siitä, että monet voivat rekisteröidä sen ja suuri vähemmistö on herkkä tai herkistynyt sille. Todellinen välitysreitti vaatii edelleen selvittämistä. Koko tuotetun melumäärän nettovaikutus on unihäiriöiden lisääntyminen ja unen puute. Uni, joka ei ole ylellisyyttä, on elintärkeää terveydelle, ja riittämätön uni pitkällä aikavälillä liittyy monenlaisiin sairauksiin, erityisesti sydän- ja verisuonitauteihin. Unen fysiologisia hyötyjä tarkastellaan uudelleen, samoin kuin monia sairauksia, joille unen puutteet ovat alttiita. Hallitusten, jotka haluavat saavuttaa vihreitä tavoitteita ja saavat usein suurimman osan terveysasioita koskevista neuvoistaan ​​tuuliteollisuudesta, on tilattava riippumattomia tutkimuksia, jotta maaseudun kansalaisten terveyttä ja ihmisoikeuksia ei loukata. Erityisesti kansanterveyden on muistettava sen juuret uttilitarismissa, joka myönsi tietyn oheisvahingon hyväksymisen, edellyttäen, että varmistetaan suurimman joukon suurin onnellisuus. Tuulipuistojen aiheuttamien oheisvahinkojen määrän ei pitäisi olla missään tapauksessa hyväksyttävää kansanterveydelle, jonka on hyvän hallintotavan tavoin noudatettava täysimääräisesti ennalta varautumisen periaatetta. Tutkimustyypeistä, jotka tulisi ottaa huomioon, käydään keskustelua. Utilitaarisen filosofian isä Jeremy Bentham todellakin kehotti arvioimaan hallituksen politiikkaa läpi kotaisin.”

Tanska on ollut edelläkävijä tuulivoiman hyödyntäjänä. Nykyään Tanskassa maalle on mahdotonta saada lupaa pystyttää tuulivoimaloita.

https://lntk.dk/wp-content/uploads/2019/01/undersogelse-af-llivsvilkar-i-vindmolleomrader-20181218-4.pdf

Ongelman muotoilu
1. Tutkia tuulivoimaloiden lähellä asuville ihmisille aiheutuvia haittoja.
2. Kartoittaa haittojen vakavuus ja tutkia millä olosuhteilla on merkitystä haitoille.
3. Kartoittaa tuulivoimaloiden naapuruston laajuus tuulivoimaloiden haitoille ja
kuinka he kuvaavat sitä.

Johtopäätös
1. Tutkimus osoittaa merkittäviä haittaongelmia tuulivoimalanaapureille, sekä päivällä että yöllä, liite 1.
2. Tutkimus osoittaa ilmeisen korrelaation tuulivoimaloiden etäisyyden ja vastaajien kokemien haittojen vakavuusasteesta. Se ei ole yksinomaan tuulivoimaloiden korkeus, joka on ratkaisevan tärkeä haitoille, mutta myös tuulivoimaloiden lukumäärä klusterissa vaikuttaa. Vastaajien arvio melun vakavuudesta osoittaa, että nykyiset
vähimmäisetäisyysvaatimukset (etäisyyskerroin), eivät tarjoa riittävää suojaa ihmisille, jotka asuvat tuulivoimalan alueella.
3. Tuulivoimaloiden naapureiden arviot ja kuvaukset tuulivoimalan melusta/häiriöistä, liite 2, ovat täysin erilaiset kuin mitä Tanskan tuulimylly ry /Knowledge About Wind julkaisee heidän viestissä ”Vaikuttaako tuulivoimalan melu ihmisten terveyteen?”. Tämän täytyy olla vedätystä, koska pelkästään LNtK-kysely perustuu maassa asuvien kansalaisten vastauksiin tuulivoimala-alueella ja jotka kokevat haitat.
Tutkimus osoittaa, että vaikka vastaajat asuvat etäisyydellä 23 kertaa tuulivoimalan korkeus, tuulivoimalan melu häiritsee edelleen ”erittäin korkean” tai ”korkean asteen” verran.
Kuinka monta kertaa etäisyyskertoimen tulisi olla yli 23 kertaa, hyväksytylle melutasolle, tutkimus ei paljasta.
Tuulivoimalanaapureiden kuvaus tuulivoimalan melusta on yhtenäinen.
Tuulivoimalasäädöksen 4-kertainen etäisyyskerroin on selvästi ristiriidassa sen kanssa, että meluongelmia voidaan kokea ”erittäin suuressa määrin” tai ”korkeassa määrin” etäisyydelle 23 kertaa tuuliturbiinin korkeus.

Monien mielestä alle 5 km:n etäisyydelle asutuksesta tuulivoimaloita ei voi pystyttää. Tämä on ajanut tuulivoimateollisuuden asumattomille alueille metsiin ja merelle aiheuttaen korvaamatonta vahinkoa luonnolle ja luonnon eläimille.

USAn itärannikolla merituulivoimalat valtaavat nyt alueita mustavalailta ja delfiineiltä. Ne joutuvat nyt siirtymään rauhallisemmilta vesiltä vilkkaasti liikennöidyille vesille ja törmäysvaara aluksiin on lisääntynyt huomattavasti. Vaurioituneita valaita ja delfiinejä rantautuu lisääntyvästi sitä mukaa kun tuulivoimaloiden pystytys etenee.

Sitten kysytään, että mistä johtuu.

Suomellakaan ei pitäisi olla varaa menettää norppia, hylkeitä eikä muitakaan merinisäkkäitä lähivesistä tuulivoimaloiden takia.

Suomen metsissä tuhot voivat lisääntyä ennennäkemättömiin mittasuhteisiin, kun puiden tuholaisia kurissapitävät pikkulinnut ja lepakot häviävät metsistä tuulivoimaloiden takia.

Kun Tanskassa aikoinaan tuulivoimateollisuus esitteli turvarajan 4 x tuulivoimalan korkeus ja toisaalta kansalaisten teettämä tutkimus päätyy johtopäätökseen, että 23 x tuulivoimalan korkeus ei kaikin paikoin riitä turvarajaksi, on tutkimusmenetelmissä aika paljon eroavuutta.

Suomessa olemme ilmeisesti vielä tilanteessa, jossa tuulivoimateollisuus määrittelee turvarajat ja päättää mikä on yhteiskunnan kannalta katsottuna hyväksyttävä oheisvahinko. Aika huono tilanne.

EDIT: Melulle ja infraäänelle altistuminen tuottaa ihmisille sairauksia. Myös eläinkokeissa on todettu infraäänen vaikuttavan haitallisesti ja edistävän sairauksia eläimillä.

”Melun sairautta aiheuttavaa vaikutusta ei ole yhtä helppo arvioida kuin tartuntataudin, jonka syy löytyy ja joka voidaan todistaa patogeenitutkimuksella.  

Kuulovajeen lisäksi melu on yleensä haitallista terveydelle, se voi olla pitkä, vaikeasti ymmärrettävä prosessi, johon vaikuttavat monet muut tekijät. 

Psykologiset seuraukset ovat joskus vielä kauaskantoisempia: keskittymättömyys, 

verenkiertoelimistöt, korkea verenpaine, lasten oppimisvaikeudet, unihäiriöt tai 

psykiatriset sairaudet sydänkohtaukseen saakka“. 

 

Muut työryhmät olivat voineet myös infraäänen vaikutukset havaita rotan sydänlihassoluviljelmässä.  Ilmeisesti infraääniemissiot lisäävät hapetusstressiä (17).

 

https://www.eggbi.eu/fileadmin/EGGBI/PDF/Gesundheitsrisiko_Schall.pdf

Suomessa valtioneuvoston VTT:ltä tilaaman tutkimuksen mukaan tuulivoiman infraäänestä ei kuitenkaan ole ihmisille haittaa.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174420

”Tietämyksemme mukaan tämä tutkimus osoittaa ensimmäisenä, että lähellä kynnystä tapahtuva infraääni ei tuota vain fysiologisia vaikutuksia, vaan hermovasteeseen sisältyy aivoalueiden aktivointi, jotka ovat tärkeitä kuulon käsittelyssä, mutta myös tunne- ja autonomisen ohjauksen kannalta. Nämä havainnot antavat meille mahdollisuuden pohtia, kuinka (osa) välialueen infraäänet voivat aiheuttaa monia fysiologisia ja psykologisia terveysongelmia, jotka tähän asti ovat olleet vain löyhästi johtuvia melualtistumisesta matala- ja erittäin matalataajuisen spektrin osalta.”

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu