Ole Humlum: Ilmasto vuonna 2021

Hyvä kirjoitus

Ilmastonmuutos on pysynyt aikaisempina kausina, ennen ihmisen vaikutusta, mitatuissa vaihteluissa.

”Huvudsaklig slutsats

I de teman som presenteras nedan framgår att klimatförändringarna ligger inom ramen för historiska variationer och till stor del följer tidigare variationsmönster och kretslopp från tiden innan de mänskliga utsläppen kunde få någon större betydelse.”

”Pääasiallinen johtopäätös

Alla esitellyt teemat osoittavat, että ilmastonmuutos on historiallisten vaihteluiden puitteissa ja noudattaa suurelta osin aikaisempia vaihtelu- ja kiertokulkumalleja ajalta, jolloin ihmisen päästöillä ei ollut vielä suurempaa merkitystä.”

”Vidare lyfter Humlum fram något så sällsynt (i klimat) som osäkerhetsbedömningar och diskuterar även den extra temperaturhöjning i historiska data som orsakats av administrativa justeringar gjorda av statligt finansierade laboratorier. Likaså nämns de många rapport- och mediepresentationer som startar på ett minimum och visar en ökning, medan detta inte framgår av den omfattande tidsserien som visar periodiska variationer över längre tidsperioder.”

”Lisäksi Humlum nostaa esiin jotain niin harvinaista (ilmastossa) kuin epävarmuusarvioinnit ja pohtii myös valtion rahoittamien laboratorioiden hallinnollisten muutosten aiheuttamaa ylimääräistä lämpötilan nousua historiallisissa tiedoissa. Mainitaan myös monet raportti- ja mediaesitykset, jotka alkavat minimissään ja osoittavat kasvua, kun taas tämä ei käy ilmi laajoista aikasarjoista, jotka näyttävät jaksoittaisia ​​vaihteluita pitemmiltä ajanjaksoilta.”

”Atmosfärens temperatur

Den enklaste förklaringen till temperaturökningen mellan 2016 och 2021 är ökad solinstrålning från ett mindre molntäcke (observerat) och eventuella förändringar i landskapet.

Arktis har haft en sänkt temperatur sedan 2016.

Osäkerheten i IPCC:s temperaturuppskattningar är minst 0,1 C. Systematiska fel som kan förknippas med ett stort antal justeringar, val av icke-representativa stationer (stadsvärme och preferenser hav/land, högt belägna, avlägsna) kommer att öka marginalerna för fel. Administrativa justeringar till högre värden mellan 1900 och 2000 (0,21 C, GISS) representerar hälften av den uppmätta temperaturökningen.”

”Ilmakehän lämpötila

Yksinkertaisin selitys lämpötilan nousulle vuosina 2016–2021 on lisääntynyt auringon säteily pienestä pilvipeitteestä (havaittu) ja mahdolliset muutokset maisemassa. Arktisella alueella on ollut alhaisempi lämpötila vuodesta 2016 lähtien. Epävarmuus IPCC:n lämpötila-arvioissa on vähintään 0,1 C. Systemaattiset virheet, jotka voivat liittyä suureen määrään säätöjä, ei-edustavien asemien valintaa (kaupungin lämmitys ja meri/maapreferenssit, korkea, kauko) lisäävät virheiden marginaaleja. Hallinnolliset säädöt korkeampiin arvoihin vuosien 1900 ja 2000 välillä (0,21 C, GISS) edustavat puolta mitatusta lämpötilan noususta.”

Raportointi jatkuu…

 

 

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu