Ollilan permille-arvo vs. tiedeyhteisö

 

Tiedosto:Galileo before the Holy Office.jpg

 

Hiilenkiertoon liittyen permille-arvo antaa tieteellisen selityksen ilmakehän hiilidioksidin (CO2) alkuperästä. Kasvit priorisoivat kevyempää hiilen isotooppia (C-12), joten lisäämällä fossiilista alkuperää olevaa hiiltä ilmakehään, siinä on kasvien priorisoimaa kevyempää hiilen isotooppia (C-12) enemmän, jolloin ilmakehän permille luku väkisinkin muuttuu.

Ollilan selvitykset on luettavissa myös hänen kirjoittamista Usarin blogeista.

Selvitysten mukaan ilmakehään ihmisen lisäämän hiilidioksidin osuus jää alle 10 %.

Tämä ei tietenkään sovi tiedeyhteisölle, heidän hiilikortin varaan rakennettu ihmisperäiseksi oletettu maailmanlaajuinen lämpeneminen (AGW) romahtaisi.

Joten tiedeyhteisö pitää kiinni vanhasta uskomuksesta, että ihmisperäinen hiilidioksidi aiheuttaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousun, kuten Keeling-käyrä osoittaa, vaikka tieteellinen näyttö osoittaa sen jäävän alle 10 %:iin.

Onko tämä Ollilan permille-arvo verrattavissa tieteessä tapahtuvaan uusiutumisen väistämättömyyteen,  uusi tieto korvaa vanhan. Kirkko hyväksyi Galileo Galilein teorian, että maa kiertää aurinkoa vasta vuonna 1992. http://www.nytimes.com/1992/10/31/world/after-350-years-vatican-says-galileo-was-right-it-moves.html

Kuten edellä kävi selväksi, tiedeyhteisö ei voi tällaista oikaisua kerralla niellä, koko AGW -teorialta putoaa pohja. No on asiasta varoiteltu ja yleensäkin yhden kortin varaan rakennettu systeemi ei ole kovin viisasta.

Miksi hiilenkierto on niin keskeinen, että kaikki piti rakentaa tämän hiilikortin varaan. Hiili on kaikessa inhimillisessä toiminnassa mukana tavalla tai toisella. Moni on jo varmaan havainnut keskustelut hiiliveroista, hiilijalanjäljestä on jo käyty keskustelua hyvän tovin, jne.

Maailma, ainakin läntinen maailma, oli menossa kohti hiilikontrollia, kaikki olisi niin sanotusti hiilikortin varassa.

Toisaalta teknologiaa on jo hyvää vauhtia syntymässä korvaamaan fossiilisista hiiltä, joka onkin tarpeen, koska kyllä on arvatenkin tiedossa, että fossiiliset polttoaineet täytyy korvata uusilla ratkaisuilla, viimeistään kun ne ehtyvät. Kts. linkki.

https://ei.haas.berkeley.edu/education/c2m/docs/2016%20Finalists/Opus%2012.pdf

We have designed our modular reactor to integrate directly with intermittent renewable electricity. In this way, we could produce carbon-neutral fuels or carbon-negative plastics. Our reactor design is radically scalable, so we can serve small-scale customers that competing technologies cannot reach.

Using only water and electricity as inputs, we have demonstrated the electrochemical reduction of carbon dioxide (ECO2R) to 16 different products, including ethylene, ethanol, and syngas, which can be upgraded to carbonneutral diesel, jet fuel, or gasoline.

Olemme suunnitelleet modulaarisen reaktorimme integroitumaan suoraan ajoittaiseen uusiutuvaan sähköön. Tällä tavoin voisimme tuottaa hiili-neutraaleja polttoaineita tai hiilinegatiivisia muoveja. Reaktorisuunnittelumme on radikaalisti skaalautuva, joten voimme palvella pienimuotoisia asiakkaita, joihin kilpailevat tekniikat eivät pääse.

Käyttämällä syötteinä vain vettä ja sähköä, olemme osoittaneet hiilidioksidin (ECO2R) sähkökemiallisen pelkistyksen 16 eri tuotteeksi, mukaan lukien eteeni, etanoli ja synteesikaasut, jotka voidaan päivittää hiilidioksidipäästöiseksi dieselpolttoaineeksi, polttoaineeksi, lentopetrolliksi tai bensiiniksi.

EDIT: Väittelyä aiheuttaa aina kuppikuntien käsitys siitä, mikä on ihmisen aiheuttamaa muutosta ja mikä on luonnollista muutosta.

Kiistaa voi tulla siitäkin, että mikä on aiheuttanut merten kasviplanktonin vähenemisen, arviolta 1 % vuodessa, viimeisen sadan vuoden aikana. Kts. linkki.

Merten nettotuotanto vastaa puolta kaikesta fotosynteesin avulla sidotusta hiilidioksidista, joten yksinomaan tuo väheneminen jo selittää hiilidioksidin kertymisen ilmakehään. Kts. linkki.

”Our understanding is challenged by the complexity and interconnectedness of the components of the climate system (that is, the atmosphere, land, ocean, and cryosphere). This chapter lays out the foundation of climate change by describing its physical drivers, which are primarily associated with atmospheric composition (gases and aerosols) and cloud effects. We describe the principle radiative forcings and the variety of feedback responses which serve to amplify these forcings.”

https://science2017.globalchange.gov/chapter/2/

”Ymmärryksemme haastaa ilmastojärjestelmän komponenttien (ts. Ilmapiiri, maa, valtameri ja kryosfääri) monimutkaisuus ja toisiinsa liittyvyys. Tässä luvussa esitetään ilmastomuutoksen perusta kuvaamalla sen fyysisiä tekijöitä, jotka liittyvät ensisijaisesti ilmakehän koostumukseen (kaasut ja aerosolit) ja pilvivaikutuksiin. Kuvailemme olemassa olevia säteileviä pakotuksia ja erilaisia ​​palautevastauksia, jotka lisäävät näitä pakotuksia.

This radiative feedback, defined as the Planck feedback, only partially offsets the positive RF while triggering other feedbacks that affect radiative balance. The Planck feedback magnitude is −3.20 ± 0.04 W/m2 per 1.8°F (1°C) of warming and is the strongest and primary stabilizing feedback in the climate system.

Tämä säteilevä takaisinkytkentä, joka on määritelty Planck-takaisinkytkennäksi, korvaa vain osittain positiivisen säteilypakotteen ja laukaisee muut palautteet, jotka vaikuttavat säteilytasapainoon. Planckin takaisinkytkentäaste on −3,20 ± 0,04 W / m2 / 1 ° C (1,8 ° F) lämpenemistä ja on vahvin ja ensisijainen stabiloiva palaute ilmastojärjestelmässä.

Analyses of longer trends, however, suggest that phytoplankton NPP has decreased by about 1% per year over the last 100 years.

Pidempien suuntausten analyysit kuitenkin viittaavat siihen, että kasviplanktonin nettotuotanto on vähentynyt noin 1% vuodessa viimeisen 100 vuoden aikana.

Marine ecosystems take up CO2 from the atmosphere in the same way that plants do on land. About half of the global net primary production (NPP) is by marine plants (approximately 50 ± 28 GtC/year , , ). Phytoplankton NPP supports the biological pump, which transports 2–12 GtC/year of organic carbon to the deep sea, , where it is sequestered away from the atmospheric pool of carbon for 200–1,500 years. Since the ocean is an important carbon sink, climate-driven changes in NPP represent an important feedback because they potentially change atmospheric CO2 abundance and forcing.

Meren ekosysteemit ottavat hiilidioksidia ilmakehästä samalla tavalla kuin kasvit tekevät maalla. Noin puolet maailmanlaajuisesta nettotuotannosta (NPP) on merikasveja (noin 50 ± 28 GtC / vuosi,). Kasviplanktonin nettotuotanto tukee biologista pumppua, joka kuljettaa 2–12 GtC / vuosi orgaanista hiiltä syvänmereen, missä se erotellaan pois ilmakehän hiilialtaasta 200–1 500 vuoden ajan. Koska valtameri on tärkeä hiilinielu, nettotuotannon ilmastolliset muutokset ovat tärkeä palaute, koska ne voivat muuttaa ilmakehän hiilidioksidin määrää ja pakottamista.”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu