Pariisin ilmastosopimus on kuollut, kauan eläköön Pariisin ilmastosopimus

Käytännöllistä älykkyyttä osoittaa ryhtyä ongelman ratkaisuun toista kautta, kun kaikille on selvinnyt, että Pariisin ilmastosopimus on kuollut. Hallitukset eivät laittaneet rahaa ilmastorahastoon sen jälkeen kun USA ilmoitti irtautuvansa sopimuksesta.

Mutta ikäänkuin takaovesta tullut aloite, jonka Ranska teki sopimuksen yhteydessä näyttäisi ottavan pääroolin, vaikka itse sopimus on nyt mitätöitymässä rahan puutteeseen. 4 permille to soil -aloite on käytännönläheinen ja sen edut ja hyödyt ovat selkeästi nähtävissä.

Priority areas for restoration focused on biodiversity (a), climate change mitigation (b), minimizing costs (c), biodiversity and climate change mitigation (d) and all three criteria (e). All converted lands are ranked from highest priority (top 5%, dark red) to lowest ( 85-100%, blue). Spatial patterns for individual criteria (a-c) vary considerably, highlighting the role of joint optimisations (d,e) to capture synergies.”

Ensisijaisissa ennallistamisalueissa keskityttiin biologiseen monimuotoisuuteen (a), ilmastonmuutoksen hillitsemiseen (b), kustannusten minimointiin (c), biologiseen monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen (d) ja kaikkiin kolmeen kriteeriin (c). Kaikki muunnetut maa-alueet luokitellaan korkeimmasta prioriteetista (top 5%, tummanpunainen) alimpaan (85-100% blue). Yksittäisten kriteerien (a-c) tilamallit vaihtelevat huomattavasti korostaen yhteisen optimoinnin (d, e) merkitystä synergioiden saamiseksi.”

”Extensive ecosystem restoration is increasingly seen as central to conserving biodiversity and stabilising the Earth’s climate. Although ambitious national and global targets have been set, global priority areas accounting for spatial variation in benefits and costs have yet to be identified. This study develops and applies for the first time a multicriteria optimisation approach that identifies priority areas for restoration across all biomes and estimates their benefits and costs. It found out that restoring 15% of converted lands in priority areas could avoid 60% of expected extinctions, potentially saving 320 thousand species, while sequestering 299 GtCO2, or 30% of total CO2 increase in the atmosphere since the industrial revolution. Including multiple biomes is key to achieving multiple benefits, and cost-effectiveness can increase up to sevenfold with optimised multicriteria spatial allocations. The results confirm the vast potential contributions of restoration to global challenges while underscoring the necessity of pursuing these goals synergistically.”

”Laaja ekosysteemien palauttaminen nähdään yhä keskeisemmäksi biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä ja maapallon ilmaston vakauttamisessa. Vaikka kunnianhimoiset kansalliset ja maailmanlaajuiset tavoitteet on asetettu, etujen ja kustannusten alueellisen vaihtelun huomioon ottavia globaaleja painopistealueita ei ole vielä määritelty. Tätä tutkimusta kehitetään ja sovelletaan ensimmäistä kertaa Multicriteria-optimointimenetelmällä, jossa määritetään ennallistamisen ensisijaiset alueet kaikissa biomeissa ja arvioidaan niiden hyödyt ja kustannukset. Se totesi, että palauttamalla 15% muunnetuista maista ensisijaisilla alueilla voitaisiin välttää 60% odotettavissa olevista sukupuutoista, mikä mahdollisesti säästää 320 tuhatta lajia, samalla kun maaperään sitoutuu 299 GtCO2:ta tai 30%:ia koko ilmakehän CO2-lisäyksestä teollisen vallankumouksen jälkeen. Useiden biomien sisällyttäminen on avain monien hyötyjen saavuttamiseen, ja kustannustehokkuus voi nousta jopa seitsemään optimoidulla Multicriteria-alueellisella kohdentamisella. Tulokset vahvistavat ennallistamisen suuren potentiaalisen panoksen globaaleihin haasteisiin korostaen näiden tavoitteiden synergistisen tavoitteen tarvetta.”

Tuosta yllä olevasta kartalta näkee priorisoidut alueet punaisella merkattuna. Alueet ovat niitä ongelma-alueita, joissa ilmenee nälänhätää, liikakansoitusta jne., joita oli tarkoitus alunperinkin auttaa, mutta sopimuksesta ei päästy allekirjoitusta pitemmälle.

4 permille to soil -aloite on nyt uusi yritys auttaa näitä hätään joutuneita maita.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu