Ilmastonmuutoskonsensus 97 % – miten tulos manipuloitiin halutuksi

 Mediassa julistetaan usein, että on olemassa 97 %:n konsensus eli yksimielisyys ilmastonmuutostutkijoiden keskuudessa, että maapallon lämpeneminen on ihmisen aiheuttama. Muutamat poliitikot mukaan lukien USA:n presidentti Barack Obama ovat käyttäneet tätä ilmaisua. Taannoin 196 kansakunnan päämiehet äänestivät Pariisissa sopimuksesta, jossa sitoudutaan kasvihuonekaasujen pienentämiseen. Tällaiset uutiset saavat maallikot helposti uskomaan, että ilmastonmuutoksen syistä ei ole enää mitään tieteellisiä epäilyksiä.

Yllä kerrottu käsitys 97,1 %:n konsensuksesta perustuu tutkimukseen, jonka kaksi ensimmäistä tekijänimeä ovat Cook ja Nutticelli: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/8/2/024024/meta

Tälläkin palstalla on kerrottu tähän tutkimukseen viitaten, että 97,1 % 11944 ilmastonmuutostutkijasta on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama, eli asiasta on tutkijoiden keskuudessa konsensus. Oikeassa tieteessä ei ole konsensusta. Ilmastonmuutostiede ei ole tavallista tiedettä, vaan se on politisoitunut. Sen vuoksi tätäkin tutkimustulosta pitää analysoida tarkemmin, onko se tehty tieteellisesti oikealla tavalla.

Asiasta on tehty kaksikin tieteellistä julkaisua, jossa lytätään tutkimuksen tulokset:

Legates et al: http://www.wmbriggs.com/public/Legates.etal.2015.pdf

Richard Tol: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421514002821

Nyt ei ole kysymys vaikeasta matematiikasta, vaan terveellä järjellä voidaan tarkastella käytettyä tutkimusmenetelmää. Olen tehnyt väitöskirjan laadunhallinnasta, jossa jouduin perehtymään kyselytekniikan perusteisiin ja siitä on kysymys pohjimmiltaan tässäkin tutkimuksessa. Tutkimuksessa tutkijat kävivät läpi 11944 tutkimusjulkaisun abstraktia eli lyhennelmää ja niiden perusteella he luokittelivat tutkimuksen tulokset 7 eri kategoriaan. Olen kirjannut nämä kategoriat sekä englanniksi että suomeksi ja laittanut myös tutkimuksien lukumäärän tutkijoiden arvioinnin perusteella kuhunkin kategoriaan.

 1. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming – Yksiselitteisesti esittää, että ihmiset ovat nykyisen globaalin lämpenemisen ensisijainen syy: 64
 2. Explicitly states humans are causing global warming or refers to anthropogenic global warming/climate change as a known fact – Yksiselitteisesti esittää ihmisen aiheuttavan globaalin lämpenemisen tai viittaa antropogeenisen (ihmisperäisen) globaalin lämpenemisen olevan tunnettu tosiasia: 922
 3. Implies humans are causing global warming. E.g., research assumes greenhouse gas emissions cause warming without explicitly stating humans are the cause – Väittää ihmisten aiheuttavan globaalin lämpenemisen eli tutkimus olettaa kasvihuonekaasujen aiheuttavan lämpenemistä esittämättä yksiselitteisesti ihmisten olevan syypää: 2910
 4. Does not address or mention the cause of global warming  or expresses position that human’s role on recent global warming is uncertain/undefined – Ei osoita tai mainitse globaalin lämpenemisen syytä tai ilmaisee kannanoton, että ihmisten rooli nykyisessä lämpenemisessä on epävarma (7930) tai määrittelemätön (40): 7970
 5. Implies humans have had a minimal impact on global warming without saying so explicitly E.g., proposing a natural mechanism is the main cause of global warming – Väittää ihmisillä olevan minimaalinen vaikutus globaaliin lämpenemiseen ilmaisematta asiaa yksiselitteisesti, esimerkiksi ehdottaa luonnollisen mekanismin olevan pääsyy globaaliin lämpenemiseen: 54
 6. Explicitly minimizes or rejects that humans are causing global warming – Yksiselitteisesti minimoi tai hylkää ihmisten aiheuttavan globaalin lämpenemisen: 15
 7. Explicitly states that humans are causing less than half of global warming – Yksiselitteisesti esittää, että ihmiset aiheuttavat vähemmän kuin puolet globaalista lämpenemisestä: 9.

Tutkimuksen mukaan kategoriat 1,2 ja 3 tarkoittavat, että näissä tutkimuksissa ihmiset ovat syypäitä ilmastonmuutokseen. Näitä tutkimuksia on yhteensä 3896.  Tutkijat luokittelevat kategoriat 5,6 ja 7 sellaisiksi, joissa ihmiset eivät ole syypäitä ilmastonmuutokseen ja näitä tutkimuksia on yhteensä 78.

Miten on saatu tulos 97,1 %:n konsensus 11944 tutkimuksen joukossa? Tämä tehdään poistamalla otoksesta ne tutkimukset, joissa ei oteta kantaa tähän kysymykseen eli yhteensä 7930 tutkimusta poistettiin, jolloin otoksen suuruudeksi tuleekin vain 11944 – 7930 = 4014. Tämän jälkeen konsensus-% laskettiin näin: Konsensus-% = 100* 3896/4014 = 97,1%.

Sitten tämän tutkimuksen tieteelliset väärennökset eli halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi tehdyt valinnat ja manipuloinnit:

 1. Konsensus-% ei perustu 11944 tutkimukseen, vaan tulos on laskettu yhteensä 4014 tutkimuksen perusteella; siinä on oleellinen ero sinällään. Puolueiden kannatusta tutkitaan yleensä noin 2000 ihmisen otannalla ja tuloksissa ei ilmoiteta Nukkuvien puolueen kannatusta, koska se olisi aina suurin ja se olisi hieman noloa. Tätä voidaan perustella sillä, että nukkuvat tekevät myös niin äänestyspäivänä, mutta joskus ne sitten järjestävätkin yllätyksen. Tässä tapauksessa sen sijaan tutkimukset, joissa asiaan ei oteta kantaa, ovat myös oleellisia, koska ne osoittavat, että on todellakin merkittävä määrä tutkijoita, jotka eivät tiedä, mikä on ihmisen osuus ilmaston lämpenemisessä. Kun nämä tutkimukset on kylmästi siirretty syrjään, tulos ei ole oikea, vaan konsensus olisikin 32,6 %!
 2. Tämän jälkeen on syytä tarkastella kolmea ensimmäistä kategoriaa 1, 2 ja 3, jotka tutkimuksessa on laskettu yhteen ja katsottu niiden edustavan tulosta, että ihminen yksinomaan on aiheuttanut ilmastonmuutoksen. Näistä kategorioista vain numero 1 on tällainen.  Kategorian 2 tutkimuksiin kuuluu
  a) Sellaisia tutkimuksia, joissa vain todetaan ihmisten yksiselitteisesti aiheuttavan ilmastonmuutosta, mutta sen suuruutta ei mainita eikä selvitetä, onko se yksinomainen syy kuten kategoriassa 1. b) Myös sellaiset tutkimukset, joissa vain todetaan ihmisen syyllisyyden olevan tunnettu tosiasia, mutta kyseinen tutkimus ei välttämättä käsittele asiaa ollenkaan.
 3. Kategoria 3 käsittää sitten sellaisia tutkimuksia, joissa vain todetaan ihmisten aiheuttavan globaalia lämpenemisestä, mutta sen suuruusluokasta ei ole mitään tietoa. Tähän kategoriaan kuuluvat suurin osa maailman tunnetuista skeptikoista allekirjoittanut mukaan lukien. Olemme sitä mieltä, että ihmisen toiminnalla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, mutta se ei ole edes pääsyy.

Lopputulema: kategorian 2 ja 3 lukuja ei voida rehellisesti laskea siihen joukkoon, joka on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on yksinomaan ihmisen aiheuttama.

 1. Analyysin jälkeen huomaamme, että vain kategorian 1 luku 64 edustaa niitä tutkimuksia, joissa yksiselitteisesti ollaan sitä mieltä, että ilmastonmuutos johtuu vain ja ainoastaan ihmisistä. Konsensus-% = 100*64/11944 = 0,5 %. Legates et al. kävivät läpi alkuperäisaineiston ja he olivat sitä mieltä, että vain 41 tutkimusta oli varauksettomasti ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen kannalla, eli konsensus-% 0,31.

Jos kategorisointi olisi tehty normaalilla tavalla, niin tutkimuksessa olisi ollut 7 luokkaa seuraavasti ilmatonmuutoksen syistä: 1) johtuu vain ihmisen toiminnasta (100 %), 2) johtuu pääsääntöisesti ihmisen toiminnasta (75 %-99 %), 3 ) johtuu suurelta osin ihmisen toiminnasta (50 %-75 %), 4) johtuu osittain ihmisen toiminnasta (25 %-50 %), 6) johtuu jossain määrin ihmisen toiminnasta (1 % – 25 %), 7) ei johdu ihmisen toiminnasta missään määrin, 7) en osaa sanoa. Tässä tutkimuksessa tutkijat ovat tahallaan määritelleet kategoriat erikoisella tavalla, jotta he voivat tulkita tuloksia haluamallaan tavalla.

Onneksi on tehty muitakin mielipidekyselyitä. Amerikan Meteorologisen Seuran kyselyn mukaan 1852 vastanneesta 52 % oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on pääosin (huom!! ei kokonaan) ihmisestä aiheutuva. Hollannissa tehty kyselyyn vastanneet antoivat samaksi prosenttiluvuksi 66 %. Yhteenvetona voi siis todeta, että arviolta 52% – 66 % ilmastoalaan liittyvistä henkilöistä pitää ihmistä pääosin syyllisenä ilmastonmuutokseen, mutta ei siis täysin syyllisenä.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Selvyyden vuoksi ilmoitan, että en ole ilmaston enkä ilmastonmuutoksen kieltäjä, joksi minua tavallisesti nimitetään englanninkielisillä nettisivustoilla. Olen eri mieltä IPCC:n kanssa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasut pystyvät nostamaan maapallon lämpötilaa. Olen julkaissut asiasta 14 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia viimeisen kuuden vuoden aikana.

Oma ilmastosivustoni, jossa on tarkempaa tietoa ilmastonmuutoksesta: www.climatexam.com

aveollila1
Porvoo

TkT, dosentti emeritus (Aalto-yliopisto). Uskon demokratiaan ja markkinatalouteen (en kapitalismiin) ja kansallisvaltioon. Olen tutkinut 12 vuotta ilmastonmuutosta, josta julkaisuja on kertynyt 23. Tutkimukseni keskittyvät ilmastonmuutoksen ytimeen eli kasvihuoneilmiöön, hiilidioksidin osuuteen ilmastonmuutoksessa ja hiilen kiertoon. Tulokseni osoittavat oleellisia virheitä IPCC:n tieteessä. Olen kutsuttu norjalaisen järjestön Klimarealistine (Climate realister) tieteelliseen neuvostoon.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu