Kenen piikkiin? Poliittista peliä raideliikenteellä vai välineurheiluun verrattavaa touhua?

 

Välineurheilua kuvataan Wikipediassa näin:

” urheilu, laajemmin jonkin muukin harrastus tai toiminta, jossa käytettävien välineiden laadulla on merkitystä”

Välineurheilun avulla voidaan etsiä toiminnalle uutta parempaa statusta.

Välineurheilun avulla saavutetulla statuksella voidaan myydä hyviä kalliita tuotteita myös niille, joilla ei käytännössä olisi niihin varaa, tai jotka eivät edes tarvitsisi kyseisiä tuotteita, mutta statuksen hankinnan tai ylläpidon vuoksi niitä vain hankitaan….

Moni varmasti ihmettelee mielessään monesti, miten tuollakin on varaa, ajelle Mersulla.  Miten tuon kädessä on Rolex ?

Mersujen ja Rolexien  tuottajilla ja tekijöillä on taas tarve pitää status yllä menekin varmistamiseksi.

Ja mikä tärkeintä huomata on että Mersu ja Rolex ovat joskus tehneet paljon työtä ennen kuin ovat saavuttaneet nykyisen tunnustetun aseman.

+++

On myös paljon yrityksiä, ja organisaatioita, jotka pyrkivät samaan eli status aseman saavuttamisiin välineillä, laitteilla tai järjestelmillä, joilla statuksen hankkiminen ei ole mahdollista.

Ja yritykset tai organisaatiot, ja/tai organisaatiossa vääriä hankkeita ajaneet sitten häviävät niistä tavalla tai toisella; ajan ollessa siihen kypsä

+++

LVM on aloittanut vuonna 2007 toimet joilla, se saisi raideliikenteen yksinomaiseksi valtakunnan tason liikennemuodoksi, jossa välineen Raideliikenteen statuksesta yritetään rakentaa laadukasta ja käytännössä monopolia maan sisäisessä tavaraliikenteessä.

LVM:n aloitus oli siinä mielessä poikkeava, normaalista kilpailuista välineiden paremmuudesta, että nostaakseen yhden – raideliikennemuodon paremmuutta -LVM eduskunnan hyväksynnällä lopetti sekä rautatiehallituksen että merenkulkuhallituksen organisaatiot.  Korvasi ne päällikkövirastoilla (nykyinen liikennevirasto ja trafi -joihin LVM: llä on suora hierarkkinen valta – sekä organisoimalla aluehallinnon mieleisekseen (ELY), joille annetuissa toimintamalleissa lopetettiin alueelliset raide ja vesiliikenteen organisaatiot.  Raide ja vesiliikenteiden kehittäminen keskitettiin niistä tehtäviä tutkimuksia myöden keskushallinnon virastojen -ja samalla hierarkian alle.

Tuloksena näistä aloitustoimenpiteistä oli, että sisävesiliikenne tutkimukset lopetettiin täysin ja satoja muita liikennemuoto mukaanluettuina raideliikenne tutkimuksia tuotettiin vv 2011–2017 (esimerkki vuodelta 2017, sivu 35/53 Vesiliikenne 2000 luvulla (sisavesi.fi)   )

+++

Tutkimusten yksipuolisuus ja se että EU liikenne strategia” piilotettiin” onnistuneilla toimenpiteillä vuosikymmenen ajan mm ottamalla fokukseen väline, jolla toteutetaan sovittuja tavoitteita -ei EU kokonaistavoitetta vaan osa siitä – ( TNT-T-järjestelmä)  Trans-European Transport Network (TEN-T) | Mobility and Transport (europa.eu) ,  –   EU liikennestrategiaa White paper 2011 | Mobility and Transport (europa.eu)  –  joissa viiden liikennemuodon avulla pyritään toteuttamaan ilmastotavoitteita, EU talouden antamin raamein mukaisesti.  Transport modes | Mobility and Transport (europa.eu) .

Nyt Suomessa toteutetaan valtakunnan tasolla TEN-T tavoitteita käytännössä vain raide ja maantieliikenne osuuksilla.

+++

TEN_T verkosto, jossa edellytetään – jopa  LVM:n itse tuottaminen ja EU:lle raportoimien ja antamien tavoitteiden mukaisesti – mm raideliikenne verkon kehittämistä kansainväliseen EU liikenteeseen sopivaksi.

Kokonaisverkostosta jätettiin ja edelleen jätetään tietoisesti tutkimatta ja lisäämättä TEN-T verkoston tavoitetta maamme 8000 km sisävesiliikenne väylästön muuttamisesta  yhtenäiseksi liikenneverkoksi ja sen avulla mahdollisuuksista korvata rekka liikennettä EU tavoitteiden mukaisesti,

Mikäli tavoite asetettaisiin EU kokonaistavoitteiden mukaisesti niin TEN-T   tavoite vesiliikenne verkosta kattaisi Järvi Suomessa    noin 1,6 miljoonan ihmistä, sata kuntaa ja noin 30% maamme tavaravaihdosta.  Tämän luulisi olla tarpeeksi mielenkiintoisen tavoitteen.

MUTTA

+++

Olemme kuitenkin  tilanteessa, jossa on oltu koko 2010 luku:

kaiken tiedotuksen ja kehittämisen keskeiseksi osaksi LVM on ottanut pelkän raideliikenne kehittämisen ja LVM on samalla jättänyt EU kokonaistavoitteet mm sisävesiliikenteen mahdollisuuksista rekka liikenne volyymien siirroista -raiteille ja vesiliikenteeseen täysin kaiken tutkimuksen ja kaikkien kehittämis toimenpiteitten ulkopuolelle kuten esim.  korjausvelka arviot käyttämättä jätetyille noin 7000 km sisävesiväylille. http://www.sisavesi.fi/?page_id=36 ja sisävesien ympärivuotiseen käyttöön liittyvät seikat  https://e-lass.eu/media/2016/08/05-Arctic-logistics-Shipdesign-and-Energy-efficience-in.pdf

Saimaan osavuotista purjehtimista -ainoastaan syväväylillä -lukuun ottamatta

Saimaan syväväylä laivaliikenteeseen käytettävät laivaväylät kattavat vain noin 10% maamme Itämeri -sisävesiliikenteeseen soveltuvista erillisistä min 2,4 metrin väylistä – Kolmella Järvi Suomen vesistö alueellamme. Suomen kanavat (arnholm.nu)

Puuttuu Vesistöjen  yhdistäminen ja yhteydet mereen.

Nämä puutteet ovat EU kapulakielessä ns. pullonkauloja, joita jopa EU tilintarkastustuomioistuin on yrittänyt saada hallituksia ja ministeriöitä huomioimaan -toistaiseksi ilman tulosta.  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR15_01/INSR15_01_FI.pdf

+++

Vuosi 2021 on siinä mielessä merkityksellinen; on jälleen kehittämisen kulminaatiopiste: uusi liikennejärjestelmä, seuraavien 12 vuoden ” LVM:n  raamattu” jossa edellä mainittuihin tavoitteisiin ja statuksen ylläpitoon ollaan lisäämässä uusi agentuuri, LVM: n jo itse itselleen ja statuksen ylläpitämiseksi  rakentaman organisaation tueksi.

Maakunnille on jo annettu LVM:n toimesta raideliikenne kehittäminen edistäminen alueellisesti -vastoin 2011 liikenne strategis organisatooria tehtäviä….joissa raide liikenne jätettiin  keskushallinnolle.  Nyt LVM ruokahalu on kasvanut ja kun budjetit eivät muuten riitä otetaan maakunnat ja kaupungit mukaan investoimaan tavoiteltavia raidehankkeita.

Otan esimerkin:

https://www.hameenliitto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Esiselvitys_LansiSuomen_maakuntien_yhteiseista_liikennestrat_05092019.pdf   ,jossa  kuusi maakunta Keski ja Länsi Suomesta ovat muodostaneet LVM, siipien suojissa ja valvonnassa liiton, jossa he ajavat vahvasti ja yksinomaan raide ja maantie liikenteen kehittämistä.

Tätä järjestelmää varten LVM on jakanut jo tulevaan liikenne järjestelmä suunnitelmaan  maan neljään eri osaan ilmansuuntien mukaisesti: Pohjoinen, Itä, Länsi ja Etelä

+++

Em yhteenliittymässä on minimissään seuraavat ristiriidat :

Häme ,Pirkanmaa ja Keski Suomi kuuluvat maantieteellisesti Järvi Suomeen https://fi.wikipedia.org/wiki/Kymijoen_vesist%C3%B6  ja  Länsi Suomeen ainoastaan poliittisin päätöksin

Satakunta ja Pohjanmaa ovat rannikko alueita, joiden satamien takamaina ovat muut neljä aluetta. https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/lts_2014-23_suomen_satamien_web.pdf joita ei poisteta raideliikenne kehittämisillä, vaan rekka liikenteen siirroilla suoriin tavaraliikenne yhteyksin – laivoilla eurooppalaisten kauppakumppanien ja hubien avulla.

Eli pelkästään näillä faktoilla voidaan nyt poliittisesti yhteen liitetyillä alueilla todeta olevan liikenne strategisesti täysin vastakkaiset maakunnalliset aluekehittämis tavoitteet.

+++

Kokonaisuudessa em yhteenliittymä vahvistaa poliittisesti – ei taloudellisin perustein valittua, mutta valtakunnallista liikennemalli käsitettä – Suomi on Saari » Suomi on saari :: Meriliitto  ….

Samalla se vahvistaa poliittisesti valitun liikennejärjestelmä mallin statusta, mallia,  josta – poliittisin- ei taloudellisen eikä ilmastollisin tavoiteohjelmin ja päätöksin tehty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Helsinki raideliikenne keskeinen liikennejärjestelmä.

Liikennejärjestelmä, jossa rannikoilla sijaitsevien satamien   takamaina on koko sisämaa ja valtakunnan sisällä hoidetaan erityisesti talvella liikenne rekoin ja raitein…  eikä EU tavoitteista siirtää rekka volyymejä ole haisuakaan jäljellä..

vaan EU tavoitteiden vastainen rekka auto liikenne pitkillä matkoilla on kasvanut Suomessa kun  taas lyhyiden matkojen pienentynyt  eli  LVM:n kymmenen vuodet tulokset osoitavat täydellisesti vastakkaista mitä EU tavoitellaan ja mistä on vuonna 2011 sovittu EU strategiassa.

+++

LVM liikennejärjestelmä ja raideliikenne kehittämis- statuksen agentteina ja järjestelmän tukipilareina ovat ELYYle ja muu tukea saava media – ja nyt sitten viimeksi maakuntaliitot 18 yksikköä, taustanaan maakuntiin rahoitettujen ELY laitosten yksinomaan raide ja maantieliikenteestä tuottama dokumentaatiot, seurannat ja tutkimukset.

Maakuntien liikennejärjestelmä kehittäminen on jo maakuntien ohjelmiin otetuilla liikennejärjestelmä kopioilla käytännössä tehty ja päätetty toteuttaa yksinomaan LVM:n tuottaman puutteellisen informaation perustella.

Maakuntaliitot kutsuvat suunnitelmia kuitenkin    itsenäisiksi itse tehdyiksi ohjelmiksi.

Ohjelmat jotka eivät poikkea lainkaan tulevasta liikennejärjestelmä suunnitelmista, ja ne tukevat 100% ilman säröjä poliittisesti valittuja seuraavan 12 vuoden aikana rakennettavia liikennejärjestelmä –paikallisia Rolexeja.

Ja Hintalappu = kymmeniä miljardja —- ja vuosittaiset kustannukset jokaisella rakennetulla raidekilometrillä veronmaksajille on 47 : 1 kun verrataan raidekustannuksia vesiliikenne väyliin….viite vuodelta 2016   sivu 8/14 5.4-Suomen-liikenne-mallit-ja-strategiat-2010-luvulla.pdf (sisavesi.fi)

 

bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm. Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu