. Miksi Suomen hallitus haluaa toteuttaa Suomen Sisävesille Meriliikenteen tavoitteet ?  

 

 

Tausta 

Merenkulku = Oikeustiede:merenkulku – Tieteen termipankki merenkululla tarkoitetaan yleismääritelmän mukaisesti meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä . Joista 

Meriliikenne = perustuu maksimisuuruisiin kullekin vesialueelle sopivan lastin kuljettamisiin ja hyviin maayhteyksiin , tarvitsee tehokkaalle toiminnalleen suuret takamaa alueet ja satamat joille , optimaalista on rakentaa hyvät maantie raide ja sisävesi yhteydet ja kuljetukset. Hollanti on tästä ilmeisesti paras esimerkki . noin 40% saatama liikenne volyymistä tulee ja menee sisävesitse.

Sisävesiliikenne  perustuu vesialueen vaikutuspiirissä oleviin maakuntien raide ja rekka liikenteen kanssa kilpailuun. Nykylaivat voivat operoida sisävesillä ilman satamien lastinkäsittely investointeja, ympärivuotisesti , matalassa alle meriliikenne määritysten avulla tehtyä sisävesien kauppalaivoille, väylien  kunnossapidolle ja väylä kehittämisille asetettua minimi syväys rajaa  -eli   syväyttä 4,35 m 

Yhdistetty sisävesi-itämeri liikenne perustuu laivoihin joilla pystytään kilpailemaan kokonaiskuljetusketjun lyhentämisen eritysesti maantieliikenne osuuden -osuuksien osalta siirtämällä niitä laivaliikenteeseen, satamakäsittelyjen yksinkertaistamisilla ja jopa satamakäyntien vähentämisillä , Kilpailijat ; satamaoperaattorit, raide, kuorma autot ja meriliikenne.  

 

Maaseudun tulevaisuuden liikenteen ja kestävän kehityksen mukainen vesiliikenne" tukkirekka"

Maaseudun tulevaisuuden liikenteen ja kestävän kehityksen mukainen vesiliikenteen "konttirekka"
Maaseudun tulevaisuuden liikenteen ja kestävän kehityksen mukainen vesiliikenteen ”tukki – ja konttirekka”

 

 

 

 EU liikennemuodot 

Raideliikenne, Maantieliikenne ,Lentoliikenne, Meriliikenne Sisävesiliikenne. 

Liikennemuotojen (europa.eu) 

+++ 

Esimerkki edellä mainittujen selkeiden rajojen sotkemisista sisävesi ja meriliikenne liikennemuodoilla Suomessa  ja siten liikennemuotojen kilpailu asetelman todellisesta vääristymästä.  Edelleen se on esimerkki siitä kuinka vääristymää peitellään kun aihetta   käsitellään Liikenne ja viestintävaliokunnassa LiVL 10/2022 vp (eduskunta.fi) ja sille toimitetuissa lausunnoissa.

+++

 

24.2.2022 Samana päivänä kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja sen johdosta Saimaan kanava liikenne on nyt loppunut. Ja todennäköisesti hyvin pitkäksi aikaa, Suomen vesitiet ry antoi liikenne ja viestintävaliokunnalle lausunnon, mikä oli osa yhteensä 17 valiokuntaa kutsutun ja 12 yhtiöltä ja yhteisöiltä pyydettyjä/saatuja lausuntoja ylläolevaan LiVL 10 vp lausuntoon … 

Suomen Vesitiet ry:n lausunnon TEN_T verkkojen kehittämisen ydinkohta oli kirjattu näin:  

Suomessa harjoitetaan sekä sisävesiliikennettä että kansainvälistä meriliikennettä sisävesiltä Eurooppaan Saimaan kanavan kautta. Saimaan vesiväylät on osa TEN-T ydinverkkoa, nyt se tulisi saada mukaan TEN-T ydinverkkokäytävään, joka osaltaan edesauttaisi vesistöjemme linkittymisen Euroopan liikenneverkostoihin. Sisävesien täysvaltaisen hyödyntäinen ja kehittyminen mahdollistuisi, kun saadaan Lappeenranta ja Joensuun kattavan verkon sisävesisatamiksi” (korostuksen ,kirjoittajan lisäyksinä)  

 +++

Suomen Sisävesiliiton mukaan lausunnon ydinkohta alkaen 24.2.2022 tulisi kuulua  

Koska Suomessa voidaan em päivämäärän jälkeen EU ssa määriteltyä ja EU liikennestrategiassa sovittua sisävesiliikennettä  harjoittaa vain erittäin rajoitetusti, pelkästään kotimaassa ja ilman sisävesiliikenteelle EU ssa sovittujen TEN_T verkkojen olemassa oloa.  

(ydinverkkoa ei voi käyttää ja kattavaa alueellista verkkoa – kolmen(vuoksi/Kymijoki/Kokemäenjoki) vesistö alueen yhdistämisiksi ei ole edes suunnitteilla )   niin 

 +++

Ylläolevan perusteella Suomen Sisävesiliiton mielestä eduskunnan liikenne ja viestintävaliokunnan hyväksymän Hallituksen esityksen seuraavia alla mainittua 4 kohtaa  ei voi toteuttaa. 

Ne tulee muuttaa vastaamaan tämän päivän realistista tilannetta  

+++ 

29.03.2022 Liikenne ja viestintävaliokunta ovat päättäneet TEN_T liikenneverkon kehittämisestä ja antaneet lausunnon 10/2022 vp, jossa edellytetään sekä kattavan että laajennettujen ydinverkon valmistumista vuoteen 2040 mennessä. 

 

1)Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että TEN-T-verkon tulevissa päivityksissä voidaan huomioida erityisesti uusien yhteyksien suunnittelutilanne ja eteneminen, mukaan lukien yhteyksien suunnittelun ja rakentamisen edellyttämät alueidenkäyttöön liittyvät lakisääteiset menettelyt, ja että asetus mahdollistaa Suomen sisävesiliikenteen kansainväliseen meriliikenteeseen rinnastuvan luonteen huomioimisen  

 

2) Valtioneuvoston näkemyksen mukaan TEN-T-verkolle asetettavia vaatimuksia on tarpeen mukaan voitava toteuttaa myös muilla keinoin kuin infrastruktuuria kehittämällä, esimerkiksi liikenteen ohjauksen keinoin. 

 

3) Asetusehdotuksen mukaan vähähiilisen liikenteen, kuten rautatie- ja vesiliikenteen, kehittämiseksi ja kulkutapaosuuden lisäämiseksi sekä alueiden saavutettavuuden kehittämiseksi vähähiilisillä liikennemuodoilla tarvitaan lisätoimenpiteitä 

 

4) Valiokunta painottaa myös sisävesiliikenteen mahdollisuuksien huomioimista TEN-T-verkon kehittämisessä ja pitää tärkeänä, että asetus mahdollistaa Suomen sisävesiliikenteen kansainväliseen meriliikenteeseen rinnastuvan luonteen huomioimisen. 

 

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu