Ministeri Harakka – onko muutoksia odotettavissa mm. vuonna 2007 alkaneeseen raideliikenne boomiin ?

Luin mielenkiinnolla LVM:n tiedoannon : Lausuntoyhteenveto: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma varmistaa pitkäjänteisen kehittämisen – liikenne- ja viestintäministeriö (lvm.fi) .

Erityisesti inspiroiva oli kohta, jossa LVM toteaa liikennejärjestelmäsuunnittelusta annetusta palautteesta seuraavaa:

” Vaikutusten arvioinnin kehittäminen jatkuu”

” Lausuntojen mukaan arviointi antaa riittävän kuvan suunnitelman vaikutuksista. Arvioinnin keskeisenä haasteena korostettiin määrällisen arviointitiedon puutetta. Arviointia toivottiin mm. liikennejärjestelmän kehittämisen alueellisista vaikutuksista.

Vaikutusten arvioinnista annettu palaute huomioidaan ympäristöselostuksen viimeistelyssä sekä vaikutusten arvioinnin kehittämisessä ja jatkotyössä. ”

+++

Kun tähän lisää, että ministeri Harakka on vaihtanut neuvonantajansa

ja

että nykyinen kansliapäällikkö veti jatko-aika hakemuksensa viimeisenä hakupäivänä pois;

Ja edelleen suurin kysymys: Kehitetäänkö Suomeen neljän vai EU ssa sovittua viiden liikennemuodon liikennejärjestelmää? – se on edelleen kaikilta osapuolilta selkeää vastausta vailla. Tutkitaan neljää liikennemuotoa, joista kahta samoilla tiedoilla.  Puhutaan viidestä, mutta viidettä liikennemuotoa ja sen tulevaisuuden mahdollisuuksia ei oteta suunnittelun faktoihin, analyyseihin eikä vertailuihin mukaan ja viidettä liikennemuotoa käytännössä toteutetaan ainoastaan Saimaan syväväylän osalla.

Eli lähikuukausina ehken vielä ennen liikennejärjestelmä suunnitelman tuloa eduskuntaan saattaa tapahtua viime hetken muutoksia ….joista sitten nähdään mihin suuntaan – Liikennejärjestelmä suunnitelma 12 – alkaa vielä loppumetreillä muuttua, kun kaksi ministerille hierarkiassa lähintä liikennejärjestelmä asiantuntijaa vaihtuu samaan aikaan…. ja kun tiedetään jo paljastetuilla faktoilla, että vaikutus arvioiden perusteissa on hyvin paljon epämääräisyyksiä ….

+++

itse tein seuraavat huomiot kyseiseen Vaikutusarvioon jotka vaikuttavat erityisesti valtakunnan tasolla alueelliseen liikennejärjestelmä kehittämisiin.   :  Lausunto – Lausuntopalvelu  :

+++

Liikennejärjestelmäanalyysin rakenne ja tietopohja (Lausunnon pääkysymys-otsikko )

 • Mitkä ovat tärkeimmät ja liikennejärjestelmäanalyysin valmistelun ensivaiheessa priorisoitavat tilannekuvat? ( Lausuntopyynnön kysymys )

Vastaus kysymykseen : Se että vuodesta 2007 alkaen Liikenneministeriö on tuottanut tietoa neljän liikennemuodon ja sille rakennetun ns ”Suomi on Saari” liikennejärjestelmämallin edelleen kehittämiseksi.

Tarkoittaa että meillä on Liikennemaantiedon antamat mahdollisuudet ja sen tiedon perusteella rakennettavan viiden liikennemuodon liikennejärjestelmä ja sen kokonaisvaltainen tieto jätetty tuottamatta.  Päättäjät saavat tietoa ainoastaan mallista 

» Suomi on saari :: Meriliitto

Tämä lähestymistapa on edelleen tiedon tuottamisissa yhdistänyt kaksi liikennemuotoa yhdeksi liikennemuodoksi, jolle tuotetaan yhteistä tietoa toisen-pelkästään meriliikenteen tarpeisiin 2.8-Suomen-Sisävesiliikenne-poliitisia-päätöksiä-ja-kommentteja-vv-2005-2016.pdf (sisavesi.fi)  sivu 8/11  niin poliittisesti, talouselämän puolelta kuin tehdyn keskus ja aluehallinnon toimesta, poissulkematta yksipuolista merenkulun akateemista liikenteen tutkimusta Turun yliopiston Merenkulun Tutkimuskeskuksen toimesta, mikä keskittyy meriliikenteen tutkimukseen.

Tästä johtuen koko liikennejärjestelmä 12 suunnittelun perusta : on meri ja sisävesiliikenteen osalta täysin pätemätön asiakirja kardinaalivirheineen.  Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla. | Uusi Suomi Puheenvuoro

 • Mitkä ovat kriittisimmät liikennejärjestelmätason tietopuutteet ja millaiselle alueelliselle tiedolle olisi eniten tarvetta?

Liikennejärjestelmä suunnitelmaa varten valtakunta on jaettu neljään eri maakunnalliseen alueeseen Itä-Länsi;Etelä ja Pohjoinen liikenne alue

Tämä jako on täysin keinotekoinen poliittinen jako mikä ei perustu eri liikennemuotojen ominaisuuksiin tai niiden erilaisten logististen ominaispiirteiden tai logistiikan tai energia säästöjen tai ilmastopäästöjen pienentämiin johtavien  vaatimusten ja  optimikäyttöjen mukaan tehtävää aluejakoa, vaan pelkästään turvaamaan tehtyjä poliittisia raideliikenne Suomi on Saari liikennemallin päätöksiä erityisesti  vuodesta 2011 alkaen .

 +++

Liikenne muotojen kotimaan liikenteen käytön tutkimisen ja eri liikennemuotojen kestävän kehityksen mukaisen käytön maksimoinnin tutkimisiksi ( EU liikennestrategia)   valtakunta tulee jakaa kolmeen eri osaan .

 •  Rannikkoalueet noin 100-150 km rannikolta, lähijakelu alue valituille-kehittyville kilpailukykyisille rannikko satamille joissa meri ja rekka liikenne ovat vallitsevia teemoja
 • Järvi Suomen vaikutus alue, mikä muodostuu maantieteellisesti yhtenäisestä vesialueesta jossa analyysiin tulee ottaa kaikki 2,4 metrin syvyyden väylät joille tulee maksimoida vesiliikenne kuljetukset VTT raportin 37/73/2009 ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportin 1/2018 sivulta 263 alkaen olevien vesiliikenne mahdollisuuksien tutkimisilla toteuttaa EU ssa sovittuja liikennemuotosiirtoja rekka liikenteestä vesiliikenteeseen.
 • Näiden kahden liikennealueen ulkopuolelle jäävä alue =  takamaiden yhteyksiä niin rekka kuin raideliikenteellä sekä Järvi Suomeen että rannikoille kehittämis alue.

 

 • Miten alueellisen tiedon yhteismitallisuus saataisiin tehokkaimmin varmistettua ja mikä olisi keskeisin tarkasteltava maantieteellinen alue?
 • Meillä on alueellisen sisävesiliikemuodon tiedon tuottamisissa  todellinen vinouma:

        Eritysesti se koskee

 • 9 Järvi Suomen sisävesialueen maakuntaa.  Joissa pääsääntöiseesti on
 • ELY :  henkilöstöä ainoastaan maantie liikenteeseen ja
 • Maakuntahallinto: huolehtii ainoastaan raide ja maantieliikenteestä -poikkeus Saimaan alue.

ja kun

 • Sisävesiliikenne kilpailee niin raide kuin maantieliikenne volyymeistä meriliikenteen (satamien) kanssa ja sen lisäksi suoraan sekä raide että rekka liikenteen kanssa 

Em sisävesien liikennemahdollisuuksista tiedon  tuottaminen on lopetettu kokonaisuudessaan valtion toimesta.  Kun hallinnollisin päätöksin on jätetty sisävesiliikenne itsenäisenä liikennemuotona valtion keskushallinnon sekä aluehallinnon ulkopuolelle Saimaan syväväylää lukuun ottamatta.  

Ja kun Saimaan syväväylä vastaa vain noin 10% maamme sisävesien ympärivuotisesti auki kauppamerenkululle pidettävästä sellaisesta sisävesiliikenneväylästöstä jolla  rekka liikenne volyymien siirrot voitaisiin EU sopimusten mukaisesti mahdollistaa vuoteen 2050 mennessä niin em. .

 Tarkoittaa että hallinnollisin päätöksi yhden liikennemuodon kehittäminen on hoidettu max 10% tehokkuudella. 

 • viite Eu liikennestrategia ja siinä sovitut liikennemuodot.

 

Valmistelun yhteistyöprosessi

 • Miten hyvin muistiossa kuvattu yhteistyöprosessi varmistaa jatkuvan vuorovaikutuksen?

 Virkamiespäätöksinä valmisteltu ja poliitikkojen hyväksynnän saava aluehallinnon yhdistäminen ryhmiin itä-länsi ja pohjois etelä – jako täysin varmistaa, yhteistyöprosessissa sen , että ei voi syntyä maakuntien toimesta yhtenäisesti  Järvi Suomen vesialuetta ja sille valtakunnan tasolla viidettä liikennemuotoa puolustavaa 9 maakunnan yhteisöä, jolla vesiliikenne kehittämistä voitaisiin edistää mm. EU liikennestrategiassa edellytettyjen liikennemuotosiirtymien toteuttamisiksi rekka-liikenteestä sisävesille.

 

 • Mitkä ovat liikennejärjestelmäanalyysin valmisteluun sisältyvän yhteistyön näkökulmasta tärkeimmät olemassa olevat verkostot?

 

Liikennejärjestelmä suunnitelman arviointia  varten valtakunta on jaettu neljään eri maakunnalliseen alueeseen Itä-Länsi; Etelä ja Pohjoinen liikenne alue

Tämä jako on täysin keinotekoinen poliittinen jako, mikä ei perustu eri liikennemuotojen ominaisuuksiin tai niiden erilaisten logististen ominaispiirteiden tai logistiikan tai energia säästöjen tai ilmastopäästöjen pienentämiin johtavien  vaatimusten ja  optimikäyttöjen mukaan tehtävää aluejakoa, vaan tehty aluejako pelkästään turvaa jo tehtyjä poliittisia raideliikenne Suomi on Saari liikennemallin päätöksiä erityisesti  vuodesta 2011 alkaen .

+++

Liikenne muotojen käytön tutkimisen ja eri liikennemuotovolyymien ja satamien käytön niin kokonaisvaltaisessa viennin kuin tuonnin optimoinnissa valtakunta tulee jakaa kolmeen eri osaan .

 

 • 1)         Rannikkoalueet noin 100-150 km rannikolta, lähijakelu alue valituille-kehittyville kilpailukykyisille rannikko satamille joissa meri ja rekka liikenne ovat vallitsevia teemoja
 • 2)         Järvi Suomen vaikutus alue, mikä muodostuu maantieteellisesti yhtenäisestä vesialueesta jossa analyysiin tulee ottaa kaikki 2,4 metrin syvyyden väylät joille tulee maksimoida vesiliikenne kuljetukset VTT raportin 37/73/2009 ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportin 1/2018 sivulta 263 alkaen olevien vesiliikenne mahdollisuuksien tutkimisilla toteuttaa EU ssa sovittuja liikennemuotosiirtoja rekka liikenteestä vesiliikenteeseen.
 •  3) Raideliiknne alue = em kahden ulkopuolella olevat alueet

 

Liikenne 12 -suunnitelman seurantamittaristo

 • Miten hyvin mittaristosta saadaan lain ja suunnitelman tavoitteiden seurannan näkökulmasta tärkeää tietoa?

Mittariston tulisi perustua ensisijaisesti siihen, miten EU ssa sovittuja liikennestrategia tavoitteita olemme toteuttaneet

 Joista yksi tärkeimpiä on seurata rekka liikenne volyymien siirtoja maanteiltä raiteille ja vesille viite koska siellä on juurikin suurimmat mahdollisuudet ilmasto energia säästöihin ja valtion liikenne infra kustannusten optimointiin ja EU tukien maksimaalisiin käyttöihin .  : EU liikenne strategia tavoitteet vuodelta 2011- vuodelle 2050.

 

 • Mitä yksittäisiä mittareita seurantamittaristosta voitaisiin karsia tai mitä mittaristoon tulisi lisätä?

viite: edelliset samasta asiasta jo annetut lausunnot ja niissä todetut yksityiskohtaiset analyysit, faktat ja korjausehdotukset

 

 Yleistä

 • Mitä muuta palautetta haluatte antaa liikennejärjestelmäanalyysin valmisteluun?

 Toistan liikennejärjestelmä suunnittelussa vaikutusarvioista nykymuodossaan annetun  Suomen Sisävesiliitto ry:n  antaman yhteenvedon :

 +++

Suomen Sisävesiliitto ry:n mielestä koko liikennejärjestelmä suunnitelman vaikutusarvio tulisi esitetyssä muodossaan yksinkertaisesti hylätä ja valita arviointi kehikot perusteiltaan kestävälle pohjalle, olemassa olevan liikennemuoto tiedon, Suomen maantieteellisen pinnanmuodostuksen mahdollistamille viidelle liikennemuodolle   ja EU liikennestrategiassa (2011 ) mainittujen viiden liikennemuodolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu