Valtioneuvoston faktantarkastus pettänyt; virheitä 19- yhdeksällä sivulla.

 Valtioneuvoston ja LVM:n hyväksymästä ( ks etu ja takasivut – artikkelikuvasta-johon on lisätty kommentteja-otteita allaolevasta) 

 

-Traficomin ja Väylävirastojen tiedoilla –  Traficomin tekemästä dokumentista

Liikenneverkon_strateginen tilannekuva_joulukuu_2020.pdf (traficom.fi),” 

jolla esitetään , pohjustetaan ja perustellaan viranomaisdokumenttina – Liikenne 12 suunnitelman perusteita parlamentaariselle kehittämistyöryhmälle ja sen kautta eduskunnalle ,

niin tähän dokumentin sivuilta 47 – 55

löytyy yhteensä   19   selkeää virhettä / selkeästi harhaanjohtavaa esitystä.

+++

Se kuinka tämä on mahdollista, askarruttaa!

Onko tämä yksittäinen tapaus vai ei?

Osa vastauksesta löytyy liikennepoliittisesta historiastamme.

+++

Alla lyhyt yhteenveto (detailit löytyy sivustolta www.sisavesi.fi )

Vuonna 2007 pääministeri Vanhasen hallitusohjelmasta oli sisävesiliikenteen kehittäminen jätetty pois.

2010 lopetettiin Merenkulkuhallitus ja siirryttiin poliittiseen järjestelmään yhden ministeriön ja sen alaisten keskushallinnon vallan alle = nykymalliin aluehallintoineen.

2011 -2016 LVM ja sen alaisten virastojen toimesta tehtiin noin  430 liikenteen tutkimusta neljälle liikennemuodolle, erilaisine variaatioineen,  eikä yhtään tutkimusta, jossa olisi mukana kaikki viisi liikennemuotoa tai viides liikennemuoto erillisenä

Turun yliopistossa on koko vuosikymmen tutkittu merenkulku nimen alla ainoastaan meriliikennettä ja sen merkitystä Suomelle, syrjäyttämällä määritelmän mukainen kokonaisvaltainen merenkulun tutkimus

Määritelmä merenkululla tarkoitetaan yleismääritelmän mukaisesti meri- ja sisävesialueilla tapahtuvaa laivaliikennettä.” Oikeustiede:merenkulku – Tieteen termipankki

++++

Edellä mainittu tausta ja niiden avulla nyt jo yli kymmenen vuoden ajan tuotettu puutteellinen merenkulun tietous on kulminoitunut – Liikenne 12 -suunnitelmaan yllä mainitulla virheiden kasaamis tavalla, niin, että valtioneuvoston hyväksymässä dokumentissa, vesiliikenteestä kirjoitetussa yhdeksällä sivulla kokonaisuudessaan –  84 sivun esityksestä on yhteensä (19 ) yhdeksäntoista hyvin ratkaisevaa päättäjiä harhauttavaa virhettä, sisävesiliikennettä koskevissa tiedoissa.  Tiedot ovat yleensä päteviä ja otettu meriliikenteen tavoitteista.  Jotka ovat hyvin monasti sopimattomia ja joilla ei voi perustella lainkaan sisävesiliikenteen kehittämistavoitteita.

+++

Kuvaus kyseisen dokumentin 9 sivusta, käsiteltynä sivu, sivulta, virhe, virheeltä:

+++

Sivu 47  1 virhe  – Otsikko ja käsittelymalli   : ” Vesiväylät ja Satamat ”

kun muut sisämaan raskaan tavaraliikenteen liikennemuodot    maantie ja raideliikenne  ovat dokumentin omissa kappaleissansa, erillisesti niin loogista olisi samoin käsitellä pelkästään sisävesiliikenne oman otsikkonsa ” Sisävesiliikenne” alla toteutetun ja  tehdyn yleis käsittelyn sijaan.

viite : Itsenäiset Liikennemuodot – tieteen termipankki ja EU liikennestrategia.

+++

Sivu 48  1 virhe – Käsittely: TEN-T verkko kriteerioista käsitelty ainoastaan ydinverkot.

Sisävesien osalta jätetty TEN-T tavoite määritysten toinen osio käsittelemättä: Uuden fyysisen infrastruktuurin rakentamisen lisäksi TEN-T politiikalla tuetaan innovaatioiden, uusien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen soveltamista kaikkiin liikennemuotoihin…….”

+++

Sivu 49  4 virhettä – keskeisissä nostoissa -käsitelty vesiliikennettä yhteisenä liikennemuotona meriliikenteen ja erillisenä Saimaan alueen sisävesiliikenne tiedoilla ja tavoitteilla.

 •  Virhe: Erottelu sisävesi ja meri puuttuu =  Sisävesien ulkomaan kauppa volyymi -noin 1% – kokonaismäärässä esitetty vain meri osuus   80%
 •  Väite: Riittävä kulkusyväys epämääräinen ilmaisu ja  koskee meriliikennettä ainoastaan.  Sisävesillä riittää jopa 2,4 metriä
 • Väite: Uuden aluskaluston on oltava leveämpää, Sisävesillä ei – EU: ssa sovittu primäärinen sisävesien kehittämis tarkoitus =  tulee voida korvata rekka liikennettä    – ei vaadi leveämpiä väyliä sisävesille.
 • Väite: Saimaan kanavan tekniset erillisratkaisut turvaavat koko sisävesiliikenteen kehittämistä: eivät turvaa millään tavoin muualla Suomessa sisävesiliikenne infra kehittämisen tarvetta ja sen vaikutusta maamme liikennejärjestelmän tehokkuuteen.

+++

Sivu 50  4 virhettä

Väite: Vesiväylästön nykyinen palvelutaso vastaa pääosin elinkeinoelämän tämänhetkisiä tarpeita. Lähtökohtana tunnistettujen kehittämistarpeiden määrittelyssä 2032 ja niiden priorisoinnissa ovat elinkeino elämän tarpeet.

Muita tarpeita ovat mm Ilmasto ja energia kysymykset joista merkittävämmät Sisävesiliikenteen osalta ovat :

 • EU ssa sovittu rekka liikenne volyymien siirtotarve raiteille ja vesiliikenteeseen.
 • Pelkästään Saimaan kanavan vesiliikenteen kehittäminen ei riitä vaan, koko valtakunnan sisävesiliikenteen kehittäminen on ajankohtainen mm EU ilmasto ja energia kysymysten ja sopimusten kautta.
 • Uudet automaatiot eivät ole ainoita, vaan sisävesille uusilla laivainnovaatioilla voidaan toteuttaa ei ainoastaan tuhansien sisävesiväyläkilometrien lisäys, vaan myös uusi tehokas kestävän kehityksen mukaisen sisävesiliikenneverkon taloudellinen ympärivuotinen käyttö ja käyttöaste
 • Kauppamerenkulkuun käytettävien sisävesiväylien väyläluokituksen muuttaminen hallinnollisin toimenpitein EU:n määrityksiä ja tavoitteita vastaavaksi.

+++

Sivu 51 6  virhettä

 • Väite -2 virhettä : ”Talvimerenkulun palvelutason turvaaminen tärkeimmillä väylillä edellyttää nykyisen kaluston modernisointia…. edellyttää päätöstä uudesta jäänmurtajasta”.

Koskee ainoastaan meriliikennettä.  Sisävesiliikenteen palvelutasosta ei voi edes puhua koska ei ole liikenneverkkoa eikä kalustoa vielä rakennettu, vaikka VTT raportin 37/73/2009 mukaan innovaatiotukikelpoinen toimiva vaihtoehto ympärivuotiseen sisävesiliikenteeseen rekka liikenteen korvaajaksi kehitettiin jo vuonna 2009.  Eli 2 vuotta ennen EU liikenenestrategia sopimista rekka liikenne volyymien siirtotavoitteesta vesiliikenteeseen.

 

 • Väite: 1- virhe -väite ”Korjausvelan pitäminen kurissa”. Virheeksi luettava väite, siksi että Koko 8000 km kauppamerenkulkuun mahdollistavasta väylästöstä on korjausvelka arvioitu vain Saimaan syväväylä ja kanavaosuutta noin 757 km.
 • Väite: 1-virhe-Väite:  ” Tarvittavien kehittämishankkeiden toteuttaminen on keskeistä elinkeinoelämän kilpailukyvyn kannalta”.  Väite on luettava virheeksi lähinnä siksi että ehdotettujen kansallisen valitun kehittämismallin EU: ssa sovittuja vaihtoehdon toteuttamismallia   ei ole arvioitu lainkaan
 • Vaite: 1-virhe Väite: ” Sisävesiliikenteen kilpailukykyä on turvattu Saimaan kanavan kehittämisillä. virheeksi luettava koska Lauseen tulisi kuulua rajattuna : ” Saimaan alueen sisävesiliikenteen kilpailukykyä on turvattu……”
 • Väite: 1 virhe Väite : Panostuksen liikenteen automaation lisäämiseksi kuljetusten ja vesiliikenteen tarpeiden mukaisesti tärkeimmillä kauppameren väylillä. -virhe kyseisessä väitteessä on se etu ristiriita ,  että  Sisävesiliikenteen väylien ja digitalisaation kehittäminen vähentää toldennäköisesti rannikkoliikenne meriväylien suurten alusten liikennetarvetta ja erityisesti satamien liikennevolyymejä
 • Siksi lauseen tulisi kuulua ;  Panostukset liikenteen automaation lisäämiseksi kuljetusten ja vesiliikenteen tarpeiden mukaisesti molemmilla kauppamerenkulkuun käytettävillä , niin meri- kuin sisävesien väylillä.

+++

Sivu 52   2  virhettä  

 • 1-Virhe

Pelkän kotimaan vesiliikenteen sijaan jako samoin , liikennemuotojakojen mukaisesti vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi

                           Kotimaan (lähi-) meriliikenne                          tonnia    tonnikm

                           Kotimaan sisävesiliikenne                                 tonnia     tonnikm

(kotimaan maantieliikenne                                         tonnia     tonnikm

kotimaan raideliikenne                                                  tonnia     tonnikm

Kotimaan raskas liikenne yhteensä                                                             tonnia     tonnikm )

 

 

 • 1 Virheeksi luokiteltava, koska sivulla 52 on  esitetty pelkästään meriliikenne volyymien ennuste.

Sisävesiliikenteen ennuste puuttuu.  Erityisesti mielenkiintoista olisi

nähdä EU liikennemuotosiirtymä ennuste rekka liikenne siirtojen vesille

vaikutuksista.

++++

Sivut 53 -55

 • 1-virhe : Otsikossa ilmoitetaan yleisnimellä satama tietokäsittely kaikilla kolmella sivulla. Aihetta käsitellään kuitenkin puhtaasti meriliikenne satamien osalta.

++++

Yhteenveto kolmesta sivusta kehittämistarpeiden näkökulmasta .

SATAMIEN PALVELUTASO

Sisävesiliikenteen tuoma vaihtoehto :

poistaa RANNIKKO satamien tarvetta uusiin investointeihin , koska Suomessa Satamilla on henkiinjäämiskamppailu taantuvilla – ei kasvavilla markkinoilla.

Sisävesiliikenne voi poistaa rannikkosatama liikennettä jopa 30-50% .

+++

MAALIIKENNEYHTEYDET

Sisävesiliikenteen tuoma vaihtoehto :

Siirtää EU tavoitteiden mukaisesti pitkiä rekka liikennematkoja lyhyiksi paikallisiksi liikenne tarpeiksi.

+++

PULLONKAULAT

Sisävesiliikenteen vaihtoehto tuo mukanaan sen, että :

Kuljetusketjuja kehitetään kokonaisvaltaisesti, siinä Sisävesiliikenteellä on merkittävä rooli. Sisävesiliikenteen käyttöönotto tehostaa automatisoinnin kanssa ja tulee hajauttamaan ja vähentämään keskitettyjä kalliita rannikkojen meriliikenteen satamatoimintoja

+++

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu