Vastuullisuus raportti (LVM julkaisu 2022:7) vs hyvä hallintotapa ja tehty kantelu

 

LVM julkaisi vastuullisuus raportin niistä kestävän kehityksen toimistaan, joilla se katsoo toteuttaneensa YK:n kestävän kehityksen agendaa vuodelle 2030. Liikenne- ja viestintäministeriön vastuullisuusraportti 2021. Kuvaus ministeriön toimista vuonna 2021 kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseksi (valtioneuvosto.fi)

Valtiokonttori on julkaissut yhteenvedon kestävän kehityksen agendasta vuodelle 2030 ,ulkoministeriö on koonnut kestävän kehityksen 17 tavoitetta Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet – Ulkoministeriö (um.fi) joista LVM on ottanut käsittelyynsä vastuullisuusraporttiinsa kolme tavoitetta joita se käsittelee

 

  1. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
  2. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
  3. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

 

 

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

 

Liikenteen osalta sivut 12-16

 kohta 1 raportissa tuo esille liikenneinfran rahoituksen painopisteen siirtotarpeen edelleen raide ja maantieliikenne painotteisuuden kehittämiseksi saadakseen Suomessa toteutettua kokonaisvaltaisesti vuonna 2021 hyväksytyn liikenne 12 suunnitelman ja sille parlamentaarisesti sovitun  fossiilin tiekartan mukaisen toteutuksen

Havaittu puute

Ministeriö on tietoisesti käsitellyt EU liikennestrategia sopimusta vuodelta 2011 puutteellisesti.  Mikä tarkoittaa että ministeriö on rajannut systemaattisesti ja käytännössä valtakunnan liikenneinfra  resurssien käytön kehittämisen pelkästään energiamuutoksiin, jossa  valitun liikennejärjestlemä mallin Suomi on Saari meri,- raide ja maantieliikenne (tavaraliikenne) logistiikan kehittäminen tullaan tekemään pelkän energia muutosten ja digitalisaation mahdollistaminen toimenpiteiden avulla. 

Tämä kehitysmalli on olllut mahdollista ainoastaan jättämällä tutkimatta ja kehittämättä valtakunnan tasolla EU liikennestrategia vaatimusta raskaan maantieliikenne volyymien siirroista vesille.

Tulema

Tutkimatta jättäminen on mahdollistettu teknisesti jättämällä alueellisen TEN.T sisävesien kattavan rakenteen toteuttaminen ja ydinverkko ilman kattavaa sisävesiliikenne verkkoa,  pelkästään Saimaan kanavaliikenteen varaan . Tarkoittaa että laivaliikenne Suomen sisävesillä ja sisävesiltä   Itämeren kautta muun Euroopan vastaaviin sisävesiliikenne verkkoihin ei tällä hetkellä  ole mahdollista. EM syystä koko Järvi Suomen  teollisuus (noin 1/3 koko valtakunnan  viennistä ja tuonnista)  joutuu entistä enemmän turvautumaan EU ssa sovitun vastaisesti tukeutumaan  maantie liikenteeseen laiva liikenteen sijaan,  mikä ei voi olla Kestävän teollisuuden ja innovaation edellytysten luomista ja  edistämistä liikenne infra kehittämisen avulla.

+++

 

Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.

 

Raportin sivut 17-19

Vastuullisuus raportissa käsitellään ainoastaan valtakunnan sisäisesti tehtyä päätöstä turvallisesta ja kestävästä liikennejärjestelymäistä vuoteen 2030 mennessä. Raportissa mainitaan myös maailman luonnon suojelu liikenteen avulla.

Puute

EU liikennestrategian huomioiminen omassa suunnittelussaan, vaikka se tulisi olla ohjenuorana kaikelle valtakunnan tason liikenne infran ja logistiikan kehittämisille niin henkilö kuin tavaraliikenteeseen.  Nyt tässäkin vastuullisuus raportissa puhutaan ainoastaan tavoitteista vuodelle 2030 kun EU jakaa osatavoitteet vuodelle 2030 ja päätavoite kokonaisuutta vuoteen 2050 mennessä.

Tulos

Hyvään hallintotapaan kuuluisi ottaa EU liikennestrategian kaikki tavoitteet mukaan.  tästä kehitys kulusta on annettu LVM:lle ministerin sisäinen vaade ja  huomautus vuonna 2015.  LVM on tämän ministeri Risikon vuonna 2015 antaman määräyksen jättänyt tietoisesti toteuttamatta ja sen sijaan on jättänyt pois osan EU ssa sovituista tavoitteista ja aikajanoista omassa liikenteen tutkimuksessaan ja siitä raportoinnissa niin hallitukselle kuin eduskuntaan puhumattakaan mediasta. viitteet kymmenistä ja ilmeisesti sadoista tapauksista löytyy aiemmista blogeistani.

Luonnon suojelun osalta voi tuoda esille esimerkkinä sen että esimerkiksi teollisuuden  YVA menettelyissä ei arvioida kestävän kehityksen mukaista liikennemuoto siirtymän tuomia mahdollisuuksia, koska LVM ei ole missään julkaisussaan vuoden 2011 liikennestrategian voimaan astumisen jälkeen tuonut esille EU liikennestrategia vaatimusta siirtää raskaan maantieliikenteen volyymejä vesille .  Ainoastaan maantieliikenne volyymien raideliikenteeseen siirtoja on Suomessa tutkittu ja käytännössä mitään liikenteen päästöjen pienentämismahdollisuuksia vesiteitten avulla ei  YVA menettelyissä oteta huomioon.

 

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Raportin sivut 20-21

Kerrotaan laveasti miten ministeriöt ja poikkihallinnollinen järjestelmä on ilmasto muutos asiaa liikenteen osalta käsitellyt ja integroinut sitä politiikkaan, strategiaan ja suunnitteluun.

Ja esimerkiksi ministeriö on ottanut sen miten on saatu liukastumistapaturmien ehkäisy tasa arvoiseen käsittelyyn ministeriön toimesta.

Tulos

Kunnat maakunnat ja valtio on integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi edistämään puutteellisesti tuotetulla EU liikennestrategia tavoitteilla valtakunnan tason liikenne infra ratkaisuja, joilla sitouttamisilla on jo  lisä velkaannutettu valtion lisäksi myös kunnat ja maakunnat .

 

Tämä on ollut mahdollista koska

Valtakunnan poliittiset puolueet ovat olleet sitoutuneita omissa puolueohjelmissaan toteuttamaan raide ja maantieliikenteeseen perustuvaa liikennejärjestelmää koko 2000 luvun.  Ja LVM on taipunut olla tuottamatta EU liikennestrategiassa sovittuja tavoitteita poliittiselle järjestelmälle.

 

2000 luvulla hallituksissa olleiden Valtapuolueiden julkisesti tunnistetut liikennepoliittiset tavoitteet :

Suomi on saari – raide ja maantieliikenne malli tukijat  

 

Sisävesiliikenne mukaan  malli

  • Sosiaalidemokraatit vuodesta 2014 -vuoteen 2020 :

https://drive.google.com/drive/folders/0B8AFa3xbB8dpfmNRQXU3eVdGbnE3N2swZXEzUDJYYWlfRkhTUnpNQTNjaVJTVnRtX3pkYUE  sivu 28  Puoluekokouksen päätös

Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn tarpeeseen kehittää sisävesiliikennettä. On

SDP:n liikennepoliittisen linjan mukaista, että sisävesiliikenteen rooli kasvaa osana

liikennejärjestelmää. Tämän onnistumiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka lisäävät

sisävesiliikenteen tehokkuutta, taloudellisuutta ja ympäristöystävällisyyttä sekä

turvallisuutta. Vesiväylien ylläpitoon osoitettujen määrärahojen suuruus on säilytettävä

vähintään nykyisellä tasolla.

 

Puolueet joilla ei ole puolueohjelmissaan selkeää tunnistettavaa liikennepoliittista ohjelmaa

  • Kokoomus : https://www.kokoomus.fi/faktat/ ei omaa liikennepoliittista ohjelmaa. Ministeri Risikko edellyttänyt ensimmäisenä liikenneministerinä EU päätösten huomioimista Suomalaisessa liikennepolitiikassa ilman tulosta vuonna 2015
  • Perussuomalaiset: https://www.perussuomalaiset.fi/tietoa-meista/puolueohjelma/ ei omaa liikennepoliittista ohjelmaa. Maaseutu ohjelmassa sellaisia mainintoja liikennepolitiikasta, joita voidaan käyttää sekä ”Suomi on saari” malliin että ”Lähilaituri on paras”-malliin.

+++

EM syistä olen huhtikuussa 2022 tehnyt  LVM:n  EU liikennestrategian puutteellisesta huomioimisesta kantelun oikeuskanslerille,

viitteet :

meillä ei ole EU – TEN_T sisävesien kattavaa eikä ydinverkkoa. eikä mitään ilmasto eikä energia tavoitteista suunnittelua liikennemuotosiirtojen toteuttamisiksi maanteiltä sisävesille, vaikka Suomessa on Euroopan kolmanneksi tihein sisävesiväylästö pinta alaan nähden.

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu