Vihreän liiton liikenne infra ja kalusto ajattelua ja perusteluja 30 vuotta sitten ja nyt .

Laittoiko  Saimaan öljykuljetusten kielto koko sisävesiliikenteen kehittämisen jäihin, joissa se edelleen on ?

Vihreitä syytetään mediassa tänään siitä, että siltä puuttuu talousnäkemystä.

++

Mikä on vihreitten toiminnassa erilaista ennen ja nyt liikenne muutos perustelujen  osalla?

+++

Vihreät esittivät 80-90 luvulla perusteita liikenteessä tehtyihin ja nyt liikenne infraan vaikuttaviin muutoksiin.

Vihreillä kehittäminen näkyi  mielenkiintoisesti mm.  Saimaan öljykuljetusten lopettamiskeskustelussa käydyissä puheenvuoroissa, Eduskunnassa.

+++

Eduskunta päätti 22.05.1990 suuressa salissa alkaen kello 14 kokoontumisessaan pöytäkirjan   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Poytakirja/Documents/ptk_59+1990.pdf  mukaisesti kieltää Saimaalla raskaan poltto öljyn ja kemikaalien kuljetukset.

+++

Teknisesti kuljetukset päätettiin lopettaa muuttamalla aluksista aiheutuvien vesien pilaantumisien ehkäisystä annetun lain 3§

Todella vilkkaan keskustelun ydinkohdat olivat:

-Keskustelu käytiin Saimaan sisävesivesi alueesta, Päijänne esitettiin pääkaupungin vesivarastona, jossa mahdollisesti tulevaisuudessa, kun Päijänne -Keitele kanava avataan, tulee samat ongelmat.

-kaksoispohja aluksien puute niin öljy kuin rahti aluksissa, joissa jäi edelleen öljykatastrofi ainekset sisävesille.

-Laki ja talousvaliokunnat esittivät edustaja Pulliaisen (vihr) ohella,  että kehitettäisiin tekniikkaa ja kalustoa aktiivisesti kotimaassa.

+++

Talous ja Energian käyttö= päästöt huomiot

Ensimmäisessä puheenvuorossaan Pulliainen toteaa mm. sen että

”Öljynkuljetukset ovat aina riski, tapahtuivat ne aivan missä tahansa – maanteillä, rautateillä tai vesistöalueilla. Sinä aikana, kun hallituksen lakiesitystä on käsitelty lakija talousvaliokunnassa, on tapahtunut öljynkuljetusvahinkoja Euroopassa merialueilla, sisävesillä, maanteillä ja rautateillä, ja erikoisesti maanteillä ja rautateillä Suomessa. Vesistöalueilla ei ole tapahtunut. Kysymys on siis suhteellisesta turvallisuudesta. Absoluuttiseen turvallisuuteen ei ole mahdollista päästä. Kysymys on tämän suhteellisen turvallisuuden edistämistä

toisessa

Tekniikka ja sen kehittämisen vaikutus liikenne välineiden turvallisuuteen

”Arvoisa puhemies! Ed. Paakkisen äskeisessä puheenvuorossa oli hyvin merkittävä kohta siinä, kun hän totesi, että Suomen vesistöillä ei liikennöi yhtään turvallista tankkialusta. Juuri tässä on varsinainen pudelns kärna, villakoiran ydin, ja juuri tähän näkökohtaan valiokunta kiinnitti aivan erityistä huomiota. Se nimenomaan halusi, että tuotekehittelyä ruvettaisiin toteuttamaan tällä lohkolla mahdollisimman tehokkaasti, saataisiin suhteellisesti parempi aluskanta kuin meillä tällä hetkellä on. Johtopäätös ed. Paakkisella vain ei ollut puheitten mukainen. Se johtopäätös ei ulottunut riittävän pitkälle, ja se on tässä se suuri puute.”

ja kolmannessa

Lain kokonaistavoitteet ,puutteet ja porsaanreiät

”Ed. Pulliainen (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Ed. Mönkäreelle vain totean, että hallituksen esityksen perusteluista ei käynyt ilmi se, mikä käy ilmi hallituksen luonnostelemasta asetuksesta, jossa todetaan, että 400 kuutiota öljyä voidaan kuljettaa edelleen yhden peliin takana Saimaalla, ja se on villakoiran ydin, se. Ja se kun laskee sinne järveen, niin se on se ongelma, jonka ed. Mönkäre tässä toi esille. Me halusimme, että sitä riskiä ei oteta.”

 

EU ja valtion liikenne infra ja kalusto tavoitteet 2050    

Vihreille on olemassa tietohaaste / muistutus – tarkistaa nykyinen sisävesiliikenteen tekninen taso –  Pulliaiselta 30 vuoden takaa, tietenkin tavoitteena että tällä perintönä saadulla  tietotarkastuksella ja sen  avulla voitaisiin saada kestävän kehityksen mukaiset ja vuonna 2011 EU:ssa sovitut ilmasto ja päästö tavoitteet mukaan maamme liikennejärjestelmään ja fossiilittoman liikenteen optimaaliseen hyötykäyttöön:

”Myönnän, että logiikkaan kuuluisi, että puututtaisiin myös kuivalastialuksiin ja niiden liikennöimiseen sisävesillä. Tähän asiaan tulemme palaamaan kirjallisen kysymyksen muodossa, kun hankimme tiedon kaikista 1774 Tiistaina 22. toukokuuta 1990 mahdollisista alustyypeistä, jotka voivat tulla kysymykseen kuivalastialuksina sisävesillä liikennöitäessä. Tätä tietoa ei vielä ollut tässä vaiheessa saatavilla, joten tähän asiaan joudutaan palaamaan myöhemmin.”

”Saavutetut” tulokset vuoden 1990 lailla.

  • Öljykuljetukset siirtyivät Saimaan alueella suoratuonnista ; laivakuljetuksista osin raiteille ja osin maanteille- Porvoo keskuspaikkanaan…
  • Ei öljy vahinkoja sisävesillä, maantie ja raideliikenne öljy ja kemikaali onnettomuuksia on sen sijaan ollut tasaisin välein.
  • Sisävesiliikenne on Saimaalla volyymiltään stagnaatiotilassa.  Rahtialaivojen sisävesilaivanrakennus ja sen kehittäminen valtion tukimenettelyjen ulkopuolella.
  • EU tavoitteita vuodelta 2011, raskaan maantieliikenne volyymien 50% siirroista vesille ei ole aloitettu
  • Sisävesilaivojen ja sisävesiliikenne verkon kehittämisvaja

+++

ELI

Vihreät eivät ole palanneet mm liikenteen osalta tietoperusteisiin realistisiin tavoitteisiin ?

  • EU liikennestrategian tavoitteet liikennemuoto siirtymä tavoitteiden (rekka liikenne ) osalta selvittämättä.
  • TEN_T liikenne viiden liikennemuodon verkko suunnitelmissa Ydinverkosta (2030)  vuodelle 2050 – on jätetty viides liikennemuoto laajentamatta kattavaksi sisävesiliikenneverkoksi, mikä olisi edellytys mm EU:ssa sovituille liikennemuoto siirtymien toteuttamisille.

Olisiko aika nyt tulla faktoihin takaisin, kun puolue on hallituksessa mukana ja tiedetään, että edellisetkään 2000 luvun hallitukset eivät ole ottaneet ohjelmiinsa vuonna 2010 valtion itsensä edellyttämiä sisävesien käytön perusteluihin uuden tiedon mukaan ottoa?

mm bioenergian kuljetuksissa -samoja faktoja, joita tulisi ottaa huomioon noin 1/3 maamme vienti ja tuonti kuljetuksissa -jotka tapahtuvat maamme sisävesialueelta   https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/78214

”Työryhmä totesi, että pitkällä aikavälillä tulee tapahtumaan suuria muutoksia, joiden vaikutuksia bioenergian kuljetuksiin ei tässä vaiheessa pystytä tarkoin määrittelemään. Näitä ovat mm. Suomen metsäteollisuuden murros, päästöoikeuden hinta, liikenteen hinnoittelun muutokset, kuljetus- ja terminaalijärjestelyt. Työryhmä onkin tehnyt johtopäätöksensä vuoteen 2015 ulottuvalle aikavälille. Työryhmä korostaa, että toimintaympäristön muuttuessa tilanne on arvioitava uudestaan.”

+++

Ja nyt on jo vuosi 2021 ja kahden vuoden työn tuloksena vuodelle 2030 tavoitteet ovat lukkoon lyödyt ilman valtion   tutkimuksissa (em Keitele Päijänne liikenne) niin kotimaassa kuin EU sopimuksissa asetettuja (EU liikennestrategia ja TEN_T laajemmat liikenne verkot kaikille liikennemuodoille vv 2030-2050)  tavoitteita . http://sisavesiliitto.simplesite.com/448731659

Ja vihreät ovat muun hallituksen kanssa eturintamassa mukana pelkän – Suomi on Saari -liikennemallin ja noin 6000 km koskevissa 60-100 miljardin raideliikenne hankkeissa, pelkästään neljän liikennemuodon tutkimuksin ja tavoittein…ja viides liikennemuoto ja sen  8000 km väylät ja niiden käyttömahdollisuudet ovat kokonaisuudessaan 90%  vertailututkimatta (Saimaan syväväylä alue 10% kokonaisvolyymistä = noin 800km )

0
bionavigaattori
Sitoutumaton Pyhtää

merikapteeni,EMLog
kokemusta laivapäällikkötehtävien lisäksi mm.
Kaupan ja teollisuuden tuotannon jakelu hankinta ja logistiikan johtamisesta , Venäjä-Suomi raideliikenne vaunuvuokrauksesta, Hamina Kotka alueen transit-liikenteessä ja Venäjän öljyteollisuuden tuotannon ja liikenteen laatu ja määrä tarkastus laboratorion johto tehtävistä. Öljyporausalusten suunnittelusta, rakentamisen valvonnasta sekä satamasuunnittelu toiminnoista. Elektroniikka romu keräys logistiikan aloituksen organisointi, suunnittelu ja toteutuksen johtaminen Suomeen Sisävesiliikenne logistiikan tutkiminen ja sisävesi-itämeri mallisuojatun laivamallin kehittäjä
www.sisävesi.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu