Harvinaissairaiden oikeuksien joulukalenterin 7. luukku: alennetaan sote- ja pelastuspalveluiden maksuja

Harvinaissairaiden oikeuksien joulukalenterin 7. luukku:

Julkisista sote- ja pelastuspalveluista, terveydenhuollon matkoista ja reseptilääkkeistä perittäviä maksuja on alennettava. Pidemmällä ajalla tulee asteittain siirtyä verovaroilla rahoitettavaan julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Asiakasmaksut voivat estää tai hidastaa palveluiden piiriin hakeutumista, etenkin pienituloisten kohdalla

Korkeat asiakasmaksut ovat pienituloisille todellinen este tai hidaste palveluiden piiriin hakeutumiselle. Korkeat asiakasmaksut ovat suuri taakka etenkin paljon palveluita tarvitseville pienituloisille ihmisille. Maksut aiheuttavat pienituloisten paljon palveluita käyttävien kohdalla köyhyyttä.

Mitä myöhemmin palveluiden piiriin hakeutuu, sitä vaikeampaa ongelman tai vaivan hoitaminen on, ja sitä enemmän sen hoitaminen maksaa. Pitäisi rohkaista ihmisiä hakeutumaan palveluiden piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mieluummin kannattaa hakeutua palveluiden piirin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Suomessa peritään korkeampia asiakasmaksuja kuin muissa Pohjoismaissa. Jatkuvat asiakasmaksujen korotukset ovat johtaneet terveyserojen ja eriarvoisuuden kasvuun. Korkeat asiakasmaksut aiheuttavat monen pienituloisen vammaisen, harvinaissairaan, eläkeläisen tai työttömän köyhyyden. Yli 400 000 asiakasmaksua on ulosotossa.

Vaikka asiakasmaksut ovat korkeita, niillä katetaan vain pieni osa sote- ja pelastuspalveluiden kuluista. Joskus on niin, että asiakasmaksujen periminen on kalliimpaa kuin perimättä jättäminen. Näin on todettu olevan esimerkiksi Helsingissä terveyskeskusmaksujen kohdalla ja Vantaalla ja Keravalla lapsiperheiden kotipalveluiden kohdalla.

Harvinaissairaus saattaa johtaa köyhyyteen, sote- ja pelastuspalveluiden maksut ovat harvinaisperheille suuri asia

Koska Suomessa peritään suuria sote-palveluiden asiakasmaksuja ja lääkkeiden sekä Kela-kyytien omavastuita, voi harvinainen sairaus tai vamma johtaa köyhyyteen. Monet harvinaissairaat joutuvat käymään usein erikoissairaanhoidossa, ja sen perimät maksut ovat paljon korkeampia kuin perusterveydenhuollon perimät.

Harvinaissairairauksiin ei yleensä ole lääkitystä olemassa. Jos lääke onnin olemassa on usein kallis, ja vain harvoin Kela-korvauksellinen. Tämä voi johtaa siihen, että harvinaissairas ei pysty käyttämään hänelle määrättyä lääkettä ja terveys huononee. Se taas on yhteiskunnalle kallista.

Maksukatot

Asiakasmaksulain mukaan asiakkaan tarvitsee maksaa reseptilääkkeistään, terveydenhuollon matkoistaan ja julkisista sote- ja pelastuspalveluistaan enintään ns. maksukattojen verran, eli 1524,16 euroa, kalenterivuotta kohti. Se on lähes kahden kuukauden takuueläkkeen suuruinen maksu. Maksukatot ovat korkeita etenkin niille, joiden kohdalla täyttävät kaikki maksukatot. Maksukatot eivät kuitenkaan välttämättä edes sisällä kaikkia henkilön tarvitsemia lääkkeitä sekä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita.

Asiakasmaksulaissa on määritelty erillinen maksukatto Kela-korvauksellisille reseptilääkkeille (ns. lääkekatto, joka on 592,16 euroa kalenterivuotta kohti), Kelan korvaamille terveydenhuollon matkoille (ns. matkakatto, joka on 300 euroa kalenterivuotta kohti) ja terveydenhuollon asiakasmaksuille (ns. terveydenhuollon maksukatto, joka on 692 euroa kalenterivuotta kohti). Vaikka maksukatot olisivat täynnä, joutuu asiakas tulosidonnaiset asiakasmaksut, laitoshoidon sekä reseptilääkkeet, joilla ei ole Kela-korvattavuutta.

Vain ns. tasasuuruiset asiakasmaksut kerryttävät terveydenhuollon maksukattoa. Asiakas joutuu maksamaan tulosidonnaiset maksut, kuten koti- ja laitoshoidosta, vaikka terveydenhuollon maksukatto olisi täynnä. Terveydenhuollon maksukattoon luetaan mukaan: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäri- ja fysioterapiapalvelut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, kuntoutushoidon maksut, suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut, terapioista perityt maksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut sekä toimeentulotuella maksetut maksut. Lisäksi terveydenhuollon maksukatto oikeuttaa seuraavissa palveluissa alennukseen lyhytaikaisen laitoshoidon ja laitospalveluiden maksuista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa sekä yö- ja päivähoidon maksuista.

Alle 18-vuotiaalle henkilölle ovat poliklinikkakäynnit sekä sarjassa annettava lääkinnällinen kuntoutus maksuttomia. Täysi-ikäiselle asiakkaalle maksuttomia ovat: sosiaalinen kuntoutus, lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluva neuvonta, kuntoutustarvetta ja mahdollisuuksia selvittävä tutkimus, sopeutumisvalmennus, kuntoutusohjaus. Myös lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, niiden sovitus sekä tarpeellinen apuvälineiden uusiminen ja huolto ovat maksuttomia.

Alkuvuosi on raskasta aikaa, etenkin paljon palveluita käyttäville pienituloisille ihmisille

Sote-palveluiden asiakasmaksut sekä lääkkeiden ja terveydenhuollon matkojen omavastuut kertyvät paljon palveluita käyttävillä usein alkuvuoteen. Harvinais- ja vammaisperheille sekä ikäihmisille ja pitkäaikaissairaille alkuvuosi onkin usein vaikeaa aikaa. Joskus asiakas tai hänen perheensä voi saada toimeentulotukea maksuihin, muttei aina.

On muistettava, että asiakkaalla saattaa olla maksettavanaan useampi maksukatto yhtä aikaa. Lisäksi iso osa paljon palveluita käyttävistä on pienituloisia, koska he ovat eläkkeellä tai muusta syystä työvoiman ulkopuolella.

Jos asiakkaalla on käytössä yksikin kallis lääke, niin joutuu maksamaan lääkekaton, 592 euroa, kerralla apteekkiin. Se on iso summa esimerkiksi työmarkkinatuen tai kansaneläkkeen varassa elävälle.

Myös Kelan korvaamien terveydenhuollon matkojen (ns. Kela-kyytien) omavastuut kertyvät usein harvinais- ja pitkäaikaissairailla sekä vammaisilla ihmisillä alkuvuoteen. Yksittäisen Kela-kyydin omavastuu on 25 euroa matkaa kohti ja 50 euroa edestakaiselta matkalta. Se on liian paljon. Kela-kyydistä pitäisi periä julkista liikennettä vastaava maksu.

Matkakatto täyttyy 6 edestakaisen matkan aikana. Se on iso asia pienituloisille. Esimerkiksi jos asiakas käy kaksi kertaa vuodessa kuntoutuksessa, täyttyy hänen matkakattonsa kolmessa viikossa. Pienituloiselle 300 euroa iso asia.

Alennetaan maksukattoja, lääkkeiden ja matkojen omavastuita sekä asiakasmaksuja

Asiakasmaksulaki ja -asetus määrittää asiakasmaksujen enimmäissuuruudet. Jos tulosidonnaisen asiakasmaksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon, on julkisella sosiaali- ja terveydenhuollolla lain mukaan velvollisuus alentaa maksua tai jättää se kokonaan perimättä.

Hyvinvointialue voi periä laissa säädettyä alempia maksuja tai olla kokonaan perimättä niitä. Palveluista perittävät maksut vaihtelevat siksi hyvinvointialueesta toiseen. Asiakasmaksuissa on alueellista eriarvoisuutta.

Asiakkaan maksamat Kelan korvaamien terveydenhuollon matkojen omavastuut sekä asiakasmaksut huomioidaan kuluina perustoimeentulotuessa. Myös valtaosa reseptilääkeostoista otetaan huomioon kuluina perustoimeentulotuessa.

Kunnan, hyvinvointialueen tai sairaanhoitopiirin olisi inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää alentaa tai jättää perimättä, paitsi tulosidonnaisia, myös tasasuuruisia asiakasmaksuja, kuten poliklinikkamaksuja. Kuntien ja hyvinvointialueiden pitäisi myös muistaa hyödyntää ennaltaehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen myöntämismahdollisuus.

On tärkeää alentaa laissa määriteltyjä palveluista perittäviä asiakasmaksuja, lääkkeiden ja terveydenhuollon omavastuita sekä maksukattoja. Se olisi taloudellisesti ja inhimillisesti järkevää. Se muun muassa kaventaisi terveyseroja ja vähentäisi taloudellista ja alueellista eriarvoisuutta sote- ja pelastuspalveluissa.

Pitäisi siirtyä yhteen yhtenäistettyyn maksukattoon, jonka suuruus olisi korkeintaan 600 euroa kalenterivuotta kohti. Matkakatto tulisi säilyttää. Julkisen sektorin pitää myös luopua yksityisten perintäyhtiöiden käyttämisestä maksujen perinnässä.

Siirrytään, pitkällä aikavälillä ja asteittain, verovaroilla rahoitettaviin julkisiin palveluihin

Pitkän päälle, ja asteittain, on syytä siirtyä verovaroilla rahoitettaviin reseptilääkkeisiin, terveydenhuollon matkoihin ja julkisiin sosiaali-, pelastus- terveyspalveluihin. Silloin reseptilääkkeet, terveydenhuollon matkat sekä julkiset sote- ja pelastuspalvelut olisivat asiakkaille maksuttomia. Kyse on yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Jokaisella pitää olla oikeus hyvään hoitoon, eivätkä asiakasmaksut saa estää kenenkään hoidon tai palveluiden piiriin hakeutumista.

Verovaroilla rahoitettavat palvelut vähentäisivät taloudellista eriarvoisuutta. Se myös parantaisi sote- ja pelastuspalveluiden piirin pääsemistä, etenkin pienituloisten asiakkaiden kohdalla. Silloin ei asiakkaan pienituloisuus estäisi palveluiden piiriin hakeutumista. Ihmiset hakeutuisivat aiempaa varhaisemmassa vaiheessa hoitoon. Se toisi yhteiskunnalle säästöä.

Maksujen perimisestä ei myöskään aiheutuisi kuluja, jos siirryttäisiin veroilla rahoitettaviin sote- ja pelastuspalveluihin. Ei tarvitsisi myöskään tehdä asiakasmaksun perimättä jättämis- tai alentamispäätöksiä taikka myöntää toimeentulotukea asiakasmaksujen takia.

Tulosidonnaisia asiakasmaksuja, kuten laitos- ja kotihoidon maksuja, pitäisi yhdenmukaistaa ja alentaa. Maksut eivät saisi olla niin korkeita, eivätkä ne saisi olla villi viidakko. Kotihoidossa piirissä olevalla taikka palvelutalossa, hoivakodissa tai asumisyksikössä asuvalla tulisi jäädä elämiseen riittävästi rahaa. Hänelle tulisi jäädä elämiseen hoitomaksujen jälkeen vähintään 300 euroa kuukaudessa.

Lähteet

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS/CANDIDATE IN PARLAMENTAL ELECTIONS
(In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 45-vuotias vantaalainen eduskuntavaaliehdokas sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston jäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen ja Uudenmaan vas. vpj. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council.
I am a 45 years old cadidate in parlamental elections and a resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #Elina2023, #Vasemmisto, #LeftAlliance

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu