Henkistä ja fyysistä pahoinvointia tulee ehkäistä ja mielenterveyspalveluita vahvistaa!

Mielenterveyspalvelut ovat kriisissä, niihin onkin ohjattava lisää resursseja. Mielenterveyspalveluiden ongelmat on kartoitettava ja korjattava.
Koska mielenterveyspalvelut ovat kriisissä, on niihin ohjattava lisää resursseja. Mielenterveyspalveluiden ongelmat on kartoitettava ja korjattava. Mielenterveyspalveluita on kehitettävä tutkittuun tietoon perustuen ja palveluiden käyttäjiä sekä heidän läheisiään kuunnellen. Olen sitoutunut edistämään MIELI Suomen Mielenterveys ry, Mielenterveyden keskusliitto ja Taiteen Sulattamo ry eduskuntavaalitavoitteita.
Hoito- ja palvelujonot ovat mielenterveyspalveluissa, ja muissakin sote-palveluissa, pitkiä. Apua ja tukea joutuu siis odottamaan liian kauan. Ihmisten on vaikeaa saada tarpeenmukaista ja oikea-aikaista apua ja tukea mielensairauksiinsa tai haasteisiinsa.
Mielenterveyspalveluiden kriisi on yksi syy sille, miksi mielensairaudet ovat suurin työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen syy, etenkin nuoremmissa ikäluokissa. Jos ihminen ei saa tarvitsemaansa apua ja tukea, syventyy hänen henkinen pahoinvointinsa entisestään.
Paitsi hoito- ja palvelujonot, myös byrokratia ja taloudelliset seikat estävät tai hidastavat usein ihmisten avun ja tuen piiriin hakeutumista. Ihmisiä pompotellaan luukulta toiselle. Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut ovat liian korkeita, etenkin pienituloisille. Suomessa sote-palveluista perittävät maksut ovat korkeampia kuin muissa Pohjoismaissa.
Avun saaminen vaatii avuntarvitsijan omaa tai hänen läheisensä aktiivisuutta ja jaksamista. Lisäksi psykiatrinen hoito saattaa olla liian lääkekeskeistä. Liian usein lääkäri määrää henkisestä pahoinvoinnista kärsivälle ihmiselle pelkästään psyykelääkkeitä. Potilas jää silloin vaille tarvitsemaansa keskusteluapua.
On tehtävä ihmisoikeusperustaista mielenterveyspolitiikkaa
Tavoittelen Vasemmistoliiton mielenterveyspoliittinen ohjelman mukaista ihmisoikeusperustaista mielenterveyspolitiikkaa, jossa ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille. Jokaisella meistä on oltava oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskuntaan, taustamme riippumatta. Mielensairauksista kärsivät ihmisetkin on otettava mukaan yhteiskuntaan ja vahvistettava heidän itsemääräämisoikeuttaan.
Vasemmistoliiton mielenterveyspoliittinen ohjelma kertoo aiheellisesti, että ”hyvä ja riittävä hoito kuuluvat myös niille ihmisille, jotka eivät välttämättä koskaan parane – ei vain niille, jotka mielenterveysongelmista toipuvat tai ovat toipumassa. Vain näin saadaan kaikki aidosti mukaan yhteiskuntaan.”
On puututtava ihmisten pahoinvointia aiheuttaviin yhteiskunnallisiin epäkohtiin
On tärkeää mielenterveyspalveluiden vahvistamisen lisäksi ehkäistä ihmisten henkistä ja fyysistä pahoinvointia puuttumalla yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja vahivistamalla ennaltaehkäiseviä palveluita ja tukea. Yhteiskunnallisiin epäkohtiin puuttuminen sekä hyvä sosiaaliturva ja hyvät julkiset palvelut ovat parasta pahoinvoinnin ennaltaehkäisyä. Usein mielensairaudet siirtyvät sukupolvelta toiselle.
Köyhyyttä ja eriarvoisuutta on vähennettävä
Köyhyys ja eriarvoisuus sairastuttavat ihmisiä. Köyhyyteen ja eriarvoisuuteen puuttumalla voitaisiinkin vähentää sairastumisia. Tulee parantaa pienituloisten ihmisten toimeentuloa esimerkiksi sosiaaliturvaa ja pieniä eläkkeitä korottamalla sekä kehittämällä verotusta oikeudenmukaisemmaksi. Perustuloon siirtyminen olisi kannattavaa niin taloudellisesti kuin inhimillisestikin.
Opiskelu- ja työelämän asettamat kohtuuttomat vaatimukset sairastuttavat ihmisiä
Usein työ- ja opiskeluelämässä tavoitellaan tehokkuutta työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin kustannuksella. On syytä panostaa nykyistä enemmän ihmisten hyvinvointiin. Tulee ehkäistä työ- tai opiskeluuupumusta sekä -stressiä. On myös puututtava kiusaamiseen ja syrjintään työ- ja opiskelupaikoilla.
On järkevää panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin ja tukiin
Ennaltaehkäisevät palvelut ja tuet ehkäisevät sairastumisia ja tuovat yhteiskunnalle säästöä. Ennaltaehkäisevistä palveluista voisin mainita esimerkiksi kulttuuri- ja taidepalvelut sekä nuorisotyön. Ennaltaehkäisevistä palveluista ja tuista on säästetty liikaa. Tulee torjua yksinäisyyttä. Se on suuri ongelma nykyään.
Oppilashuollon palveluihin, vapaa-ajan palveluihin, nuorisotyöhön sekä oppimisen tukeen on syytä ohjata nykyistä enemmän resursseja.
On toteutettava oppimisen tuen kokonaisuudistus ja pienennettävä ryhmäkokoja päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Kouluihin, päiväkoteihin ja oppilaitoksiin tarvitaan lisää avustajia ja erityisopettajia. Lisäksi on panostettava pienryhmä-, erityis- ja tukiopetukseen. Myös kiusaamisen, syrjinnän ja väkivallan torjuntaan panostaminen on tärkeää. Päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin on palkattava lisää kuraattoreita ja psykologeja.
Jokaiselle lapselle ja nuorelle on oltava tarjolla ainakin yksi maksuton mielekäs harrastus. Harrastamisen Suomen mallia tulee kehittää. Aikuisillekin on oltava tarjolla enemmän sellaisia harrastuksia, jotka eivät maksa paljoa. Myös pienituloisella on oltava mahdollisuus harrastaa.
Yhteiskunnan on tuettava jatkossa järjestöjä, vapaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa nykyistä enemmän
Julkisten toimijoiden on syytä tukea taloudellisesti tulevaiduessa nykyistä enemmän järjestöjä, vapaaehtoistyötä ja kansalaistoimintaa. Voittoa tavoittelemattomien toimijoiden toiminta on korvaamattomaan tärkeää. Yhteiskunnan on turvattava järjestöjen toimintaedellytykset. Järjestöjen tukeminen on taloudellisesti ja inhimillisesti kannattavaa.
Järjestöt tarjoavat tietoa vammoista ja sairauksista Ne myös tarjoavat tukea ja apua vamman tai sairauden kanssa elämiseen. Vertaistuen tarjoaminen on tärkeä osa järjestöjen työtä. Järjestöt kouluttavat vertais- ja kokemusasiantuntijoita sekä kokemuskouluttajia.
Terveys- ja sosiaalipalveluiden byrokratian tai taloudellisten seikkojen ei pidä hidastaa tai estää ihmisten hakeutumista hoidon ja avun piiriiin.
Mielenterveyden haasteista tai sairauksista kärsiviä ihmisiä ei saisi syrjiä yhteiskunnassa.
Palvelujärjestelmän tulisi tukea eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.
Asiakasmaksuja, maksukattoja ja omavastuita tulee sosiaali- ja terveyspalveluissa alentaa
Asiakkailta perittävät korkeat sote-palveluiden maksut estävät tai hidastavat pienituloisten hakeutumista avun ja tuen piiriin. Asiakasmaksuja tulee alentaa kaikissa sote- ja pelastuspalveluissa. Myös maksukattoja sekä lääkkeiden ja Kela-kyytien omavastuita pitää alentaa. Kaikkien reseptilääkkeiden olisi syytä olla Kela-korvattavia. Pitkällä ajalla on siirryttävä verovaroilla rahoitettaviin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin, reseptilääkkeisiin ja terveydenhuollon matkoihin (ns. Kela-kyydit).
#Elina2023, #mielentervys, #julkisetpalvelut, #sotepalvelut, #pahoinvointi, #Uusimaa, #Uusimaa105, #105, #Vasemmisto, #Vasemmistoliitto, #vasemmisto, #vasemmistoliitto, #Eduskuntavaalit, #Eduskuntavaalit2023, #eduskuntavaalit, #eduskuntavaalit2023
ps. Tämä kirjoitus on osa laajempaa kokonaisuutta. Myöhemmin kerron muun muassa yhteiskunnassa vallitsevasta kuntoutumisorientaatiosta sekä siitä, miten vahvistaisin mielenterveyspalveluita. Myös palveluiden käyttäjien ja heidän läheistensä mukaan ottamisesta palveluiden kehittämiseen aion kirjoittaa.
Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS/CANDIDATE IN PARLAMENTAL ELECTIONS
(In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 45-vuotias vantaalainen eduskuntavaaliehdokas sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston jäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen ja Uudenmaan vas. vpj. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council.
I am a 45 years old cadidate in parlamental elections and a resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #Elina2023, #Vasemmisto, #LeftAlliance

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu