Päätöksentekoon tarvitaan läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja asukkaiden osallistamista!

Päätöksenteon on kaikilla tasoilla oltava läpinäkyvää, avointa ja asukkaat osallistavaa.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Se ei toimi ilman avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja sitä, että ihmiset voivat aidosti vaikuttaa asioihinsa. Demokratia kuuluu kaikille, myös haavoittuvassa asemassa oleville ihmisryhmille. On tärkeää, että kaikki ihmiset saavat tietoa yhteisistä asioista ja voivat osallistua heitä koskevien päätösten tekemiseen. Se edistää demokratiaa ja sitä, että yhteiskunta on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen.

Paitsi kuntien ja valtion, myös maaliskuussa 2023 työnsä aloittavien hyvinvointialueiden valtuustojen (päättävät tulevaisuudessa sote-palveluista, katso tämän tekstin loppuosa), kannattaa panostaa päätöksenteon avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja kuntalaisten osallistamiseen. Asukkailla tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon sen kaikissa vaiheissa. Lähtien päätösten valmistelusta aina niiden toteutukseen saakka. Päätöksenteossa on kaikkien väestöryhmien hyvä olla edustettuina.

Poliittisen päätöksenteon on oltava avointa ja läpinäkyvää.

Päätöksenteon läpinäkyvyys lisää asukkaiden luottamusta päättäjiin ja virkamiehiin. Se myös vahvistaa asukkaiden turvallisuuden tunnetta ja saattaa lisää ihmisten äänestysaktiivisuutta. Jos asukkaat kokevat, ettei heitä kuunnella, eivät he luota päättäjiin, eivätkä koe äänestämistä mielekkäänä.

Päättäjien, virkamiesten sekä asukkaiden välistä avointa keskustelua on lisättävä. Kuntien ja hyvinvointialueiden viestinnän tulee olla monikanavaista, selkokielistä ja saavutettavaa. 

Kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjien sekä virkamiesten on syytä keskustella asukkaiden kanssa monessa eri kanavassa. Keskustelua yhteisistä asioista voidaan käydä mm. erilaisissa tapahtumissa, sosiaalisen median kanavissa, kunnan verkkosivuilla (esim. Vantaa-kanava) sekä lehdissä.

On myös tärkeää, että tietoa on saatavilla monen eri kanavan kautta. Kaikki eivät käytä Internettiä.

Asukkaiden pitää olla mahdollista saada tietoa eri tason päättäjiltä ja virkamiehiltä. Hyvinvointialueen on tiedotettava hyvin siitä, kuka on mistäkin vastuussa. Tiedon on tärkeää olla saavutettavassa ja selkokielisessä muodossa. Kaiken tiedon, joka ei ole salassapidettävää, on oltava helposti löydettävissä hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Asukkailla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon.

Kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjien ja virkamiesten kannattaa osalistaa asukkaat päätöksentekoon. Luottamushenkilöiden ja virkamiesten on tiedotettava paremmin kuntalaisille siitä, mitä kuntien sekä hyvinvointialueiden valtuustossa ja lautakunnissa tapahtuu. Avoimuus, läpinäkyvyys ja yhdessä keskusteleminen ovat hyväksi.

Hyvinvointialueiden ja kuntien nuorisovaltuustolla sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilla tulisi olla oikeaa valtaa.

Tulevien hyvinvointialueiden on syytä perustaa nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Niillä pitäisi olla läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointialueiden valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien kokouksissa.

Hyvinvointialueen kaikki erilaiset asuinalueet ja erilaiset ihmisryhmät tulee huomioida päätöksenteossa. On otettava käyttöön osallistava budjetointi sekä yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi.

Hyvinvointialueiden ja kuntien luottamushenkilöiden tulee toimia tiedon välittäjänä päätöksentekijöiden ja asukkaiden välillä.

Kunnan tai hyvinvointialueen virkamiesten ja päättäjien (valtuutetut, varavaltuutetut sekä lautakuntien varsinaiset ja varajäsenet) tehtävänä on välittää tietoa asukkaiden ja päätöksentekoelinten välillä. Päättäjän on syytä välittää tietoa päätöksentekoelimeltä asukkaille ja asukkailta päätöksentekoelimelle.

Päättäjien ja virkamiesten tulee osata aidosti kuunnella asukkaita.

Kuntien sekä hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden ja virkamiehen tulee osata aidosti kuunnella alueensa asukkaita. Hänen tulee ajatella kaikkien asukkaiden etua. Hän ei saa ajatella vain oman kohderyhmänsä, äänestäjäkuntansa tai asuinalueensa etua.

Päätöksenteon kaikilla tasoilla tarvitaan yhteistyökykyä ja kykyä osata ottaa asioista selvää. 

Kuntien sekä hyvinvointialueiden luottamushenkilöiden ja virkamiesten on tärkeää osata ottaa asioista selvää. Kukaan ei voi tietää kaikkea, ja luottamushenkilön tai virkamiehen on tärkeää myöntää, jos hän ei jotain tiedä. Aina voi palata asiaan myöhemmin ja kysyä neuvoa muilta.

On tärkeää tiedostaa, ettei kukkaan ei ole täydellinen. Jokainen tekee joskus virheitä. Niin tekevät päättäjät ja virkamiehetkin. Onkin tärkeää, että päättäjät ja virkamiehet uskaltavat myöntää, jos ovat erehtyneet. Se herättää luottamusta ja mahdollistaa sen, että erehdys voidaan korjata.

Päätöksenteon kaikilla tasoilla tarvitaan puolueiden välistä yhteistyötä. 

On tärkeää, että päättäjät ja virkamiehet ovat yhteistyökykyisiä – kaikilla päätöksenteon tasoilla. Mikään puolue ei saa yksin mitään aikaan, vaan tarvitaan puolueiden välistä yhteistyötä. On kyettävä tekemään kompromisseja. Aluevaaleissa kannattaa äänestää yhteistyökykyistä ehdokasta, joka osaa ottaa asioista selvää. Valtuustoryhmässä voisi olla hyvä jakaa vastuualueita, jotta ryhmästä aina löytyy joku, joka on aihealueeseen perehtynyt. Virkamiehetkin ovat aina velvollisia vastaamaan kysymyksiin.

Saavutettavuus ja esteettömyys on muistettava kaikessa toiminnassa. Viestinnän on oltava monikanavaista, selkokielistä ja saavutettavaa. Tietoa on oltava helppo löytää. 

Kaikilla päätöksenteon tasoilla viestinnän tulee olla selkokielistä, monikanavaista ja saavutettavaa.  On tärkeää tiedottaa muillakin kielillä kuin suomeksi ja ruotsiksi. Tilojen on oltava esteettömiä.

Kuntien ja hyvinvointialueiden valtuustojen kokoukset on syytä esittää suorana netissä. Kokouksien tallenteet on syytä tekstittää. Olisi myös hyvä, jos kokouksissa olisi viittomakielen tulkki tulkkaamassa.

Elina Nykyri
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla eduskuntavaaleissa

EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS/CANDIDATE IN PARLAMENTAL ELECTIONS
(In English below).
Hyvinvointi kuuluu kaikille! Olen 45-vuotias vantaalainen eduskuntavaaliehdokas sekä haavoittuvassa asemassa olevien asialla oleva vasemmistolainen vammaisaktivisti. Olen Vasemmiston ryhmän 2. varavaltuutettu Vantaalta ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Olen myös mukana puolueemme päätöksenteossa kaikilla tasoilla, aina paikallistasolta aina valtakunnalliselle tasolle asti. Olen Vasemmiston puoluevaltuuston jäsen, Invalidiliiton liittovaltuuston jäsen, Heta-liiton valtuuston jäsen, Länsi-Vantaan Vas. pj sekä Vas. vammaispoliittisen työryhmän pj. Olen myös Vantaan vas. hallituksen jäsen ja Uudenmaan vas. vpj. Lisäksi olen Vantaan kaupunkikulttuurilautakunnan jäsen ja Vantaan ja Keravan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen. Asun Kaivokselassa. Olen iloinen, ahkera ja määrätietoinen haavoittuvassa asemassa olevien puolustaja. Minulla on omakohtaista kokemusta köyhän, tutkijan, eläkeläisen, omaishoitajan ja vammaisen ihmisen elämästä. Olen elänyt sekä vammattoman että vammaisen ihmisen elämää. Minun arvojani ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus, demokratia, inkluusio, itsemääräämisoikeus, esteettömyys, saavutettavuus, ympäristönsuojelu ja uskonnonvapaus. Kaikki ovat yhtä arvokkaita - ilman poikkeusta! Hyvinvointi kuuluu kaikille! Rakennetaan yhdessä yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja esteetön Suomi, jossa kaikilla, myös heikko-osaisimmillakin on hyvä olla, ja kaikkien ihmisoikeuksia kunnioitetaan.

WELLFARE belongs go all - deputy member in Vantaa municipal council.
I am a 45 years old cadidate in parlamental elections and a resident of Kaivoksela, Vantaa. My positions of trust: deputy member in Vantaa municipal council, Left Alliance (vas.), Left Alliance party council member, Chair of vas. disability working group and vas. Länsi-Vantaa, Vice-Chair of Left Alliance Uusimaa, Vantaa vas. executive committee, member in Cultural services Board Vantaa, HETA council member and Invalidiliitto council member. I am a happy, hard-working, tenacious, qualified and skillful defender of the most vulnerable. I have personal experience of being poor, disabled, and a pensioner. I have known closely the daily life of being chronically ill and the hard work of a caregiver. I’m a statistician by training and have vast expertise in disability services. For more than 20 years, I have been active in various patient organizations. I am deeply involved in party decision-making from the local to the national level. My non-negotiable values are equity, equality, solidarity, democracy, inclusion, right to self-determination, sustainability and religious freedom. Let’s build a Finland where even the weakest do well. A Finland for all. Translation: Salla Sariola and Kazu Ahmed. #Vantaa, #Elina2023, #Vasemmisto, #LeftAlliance

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu