Huumeet ja vakuutusyhtiöt – keskustelua seurannaisvaikutusten laajuudesta

Huumeiden dekriminalisointikeskustelussa tulisi huomioida korruption lisääntyminen, mistä on jo saatavilla tutkimustietoa.


 

Maailmalla on jo tunnistettu ilmiönä huumeiden käytön, hallussapidon ja kotikasvatuksen laillistamisen negatiivisia vaikutuksia. Yksi merkittävä niistä on korruption lisääntyminen ja laajentuminen.

Miten esimerkiksi vakuutusyhtiöiden riskienhallinnan osastoilla on varauduttu mahdolliseen organisoituun korruptio-, rahanpesun-, petos- ja talousrikollisuuden lisääntymiseen?

Käytön ja kotikasvatuksen laillistaminen ei poista organisoitua rikollisuutta, mutta se tekee monesta rikollisuuden muodosta piilorikollisuutta, mitä ei kyetä paljastamaan ennaltaestävästi.

Entä miten kotimaiset pien- ja keskisuuret yritykset ovat varautuneet siihen, että huumeongelmista aiheutuvat ja huumevelkoja varten tehtailtavien rikosten kustannukset, sekä korruption rapauttama hallinto kasaantuvat usein eri tavoin elinkeinoelämän maksettavaksi?

Huumepolitiikkaa koordinoidaan Suomessa STM:n alaisuudessa. Korruption torjunnan yhteistyön koordinointi puolestaan kuuluu OM:n alaisuuteen.

Maailmalla on tunnistettu monenlaisia vahingollisia seurauksia huumeiden käytön ja kannabiksen kotikasvatuksen laillistamisen seurauksista. Näistä ilmiöistä olisi syytä keskustella viranomaisten ja päättäjien kesken hyvin vakavasti, jotta ei toistettaisi samoja virheitä, kuin ne maat, joilla ei ole ennen laillistamispuuhia ollut tutkimustietoa huumekorruptiosta ja laillistamisen liitännäis- ja seurannaisvaikutuksista.

Kotivakuutus ja kannabiksen kotikasvatus

Asunnonhaltijoiden kotivakuutukset eivät kata lainvastaisesta tai sopimusehtojen vastaisesta toiminnasta koituvia kustannuksia.

Jos huumeiden käyttö, hallussapito ja omaan käyttöön ostaminen, sekä kannabiksen kotikasvatus omaan käyttöön laillistettaisiin, sillä olisi vaikutusta myös kotivakuutuksiin, erityisesti vuokranantajille, jotka eivät kykene valvomaan aktiivisesti mitä asunnon vuokraaja tosiasiallisesti asunnossa puuhaa.

Tällä hetkellä kasvattamo on paljastettavissa hajun perusteella, naapureiden ilmiantaessa toiminta. Hajun perusteella ei kuitenkaan pysty tunnistamaan kukintojen määrää, joten perusteita kotietsinnälle ei enää ole, jos kannabista saisi kasvattaa rajoitetusti.

Kotikasvatuksen rajoituksia ei myöskään kyettäisi yksityisasunnoissa aktiivisesti valvomaan kontrolliviranomaistenkaan toimesta, koska toimivaltuudet on sidottu rangaistusasteikkoon; mitä pienempi rangaistus, sen vähemmän toimivaltuuksia viranomaisilla on puuttua.

Asuinhuoneistoja ei ole rakennettu kannabiskasvattamoiksi, joten kasvin edellyttämä kosteus vaurioittaisi helposti kiinteistön rakenteita ja lisäisi kosteus- ja homeongelmia kiinteistöissä. Tällä voisi olla merkitystä niin osakeyhtiöille, kuin yksittäisten asuinhuoneiston vuokraajillekinkin. Asunnon vakuutukset ottaa asukas, eikä asukkaalta välttämättä saada perittyä vahingoista koituvia kustannuksia ja jos saa, on mahdollista, että samalla syyllistyy rahanpesuun.

Liikennevakuutukset ja huumeet

Epäselvää on myös se, mitä vaikutuksia huumeiden käytön laillistamisella on liikennevakuutuksiin. Miten esimerkiksi vakuutusyhtiöt kohtelevat huumeiden vaikutusten alaisena ajamista ja huumeissa aiheutettuja vahinkoja, jos huumeiden käyttö laillistetaan.

Vakuutusyhtiöt olisivatkin käytön laillistamisen jälkeen täysin riippuvaisia veripitoisuustesteistä ja lääkäreiden lausunnoista, vakuutuskorvauksista päättäessään. Tästä taloudellinen hyötyjätaho olisi terveydenhuollon sektori, minkä liiketoimintaa laki edistäisi.

Ajaminen päihtyneenä olisi edelleen rangaistavaa, mutta mitään yksiselitteistä sylki-, puhallus- tai veritestiä ei ole olemassa sen määrittämiseksi, miten paljon yksilön veren THC pitoisuuksilla on ollut vaikutusta ajoterveydentilaan. Esimerkiksi kannabis voi säilyä elimistössä jopa kuukauden.

Mittaustulosten luotettavuuteen vaikuttaa olennaisesti myös se, kuinka tiheään ja pitkään henkilö on käyttänyt kannabista.

Työntekijöiden ja yritysten vakuutukset

Millätavoin huumeiden käytön laillistaminen omaan käyttöön, vaikuttaisi yritysten vakuutuksiin? Mitä velvollisuuksia rikoslain muuttamisen seuraukset aiheuttavat eri alojen yrityksille?

Yritykset ovat velvollisia vakuuttamaan työntekijöitään. Huumeiden käytön yleistyessä, myös työntekijöiden aiheuttamat vahingot tulevat pysymään ennallaan tai lisääntymään. Kuitenkin teon rangaistavuuksia mitataan pitoisuuksina, jolloin myös yksittäiset yritykset tulevat riippuvaisiksi pitoisuusmittauksista, jos aikovat pitää vakuutuksensa voimassa. Huumeiden käyttäjjiltä harvoin saa velkoja perittyä.

Alamaailmakin joutuu käyttämään velkojen perintään väkivaltaa tai väkivallan uhkaa saadakseen huumevelat perittyä. Huumeiden käyttäjät eivät piittaa karhukirjeistä.

Kannabis on riskibisnes monella tapaa

Voiko vakuutusyhtiö velvoittaa vakuutuksen ottajaa ilmoittamaan huumeiden käytöstään ja määritellä vakuutusmaksun suuruuden huumeiden käytön riskiarviointiin perustuen?

Voiko vakuutusyhtiö pyytää vakuutuksen ehtona vakuutuksenottajan terveystiedot huumeiden käyttöön liittyen? Entä jos vakuutusyhtiölle on annettu väärää tietoa, voidaanko vakuutuskorvauksista kieltäytyä?

Entä kun vahingon kärsijä on eri, kuin vakuutuksen ottaja? Jääkö kustannukset vahingon kärsijän tappioksi? Miten esimerkiksi taloyhtiö tai asunnon vuokraaja voi varmistua siitä, onko kotivakuutuksenottajan vakuutukset voimassa vai ei? Tai miten työnantaja voi varmistua siitä, onko työntekijän vakuutukset voimassa vai ei?

Vai nostaako nämä ilmiöt kaikkien vakuutusmaksuja, myös niiden, jotka eivät käytä huumeita, jotta huumevahingot voidaan maksaa kaikille, huumeiden käytöstä riippumatta?

Jos kannabiksen käyttö ja kasvattaminen olisi laillista, mutta ostaminen ja myynti laitonta, niin minkälaisia korruptioilmiöitä tämä ylläpitää ja edistää? Jostain ne resurssit kasvattamiseenkin tulisi hankkia.

Selkeästi kannabiksen käyttäjät ja kasvattajat muuttuvat syytetyn roolista todistajan asemaan, jolloin henkilöllä on totuudessa pysymisen velvollisuus. Tämä puolestaan asettaa käyttäjän ja kasvattajan todistajan roolissa lain noudattamisen, eli rangaistuksen ja alamaailman väkivallan uhkan väliin siten, että todistaja joutuu pohtimaan puhuuko totta, vai valehteleeko, jotta välttyisi henkeen tai terveyteen kohdistuvilta alamaailman rangaistuksilta? Kumpi on pelottavampaa sakko vai muilutus?

Millaisia vaikutuksia huumeiden käytön ja kannabiksen kotikasvatuksen laillistamisella olisi järjestäytyneen rikollisuuden rahaliikenteen estämisessä, esimerkiksi rahoituslaitosten rahanpesun torjuntatoimissa?

Mitataanko tässäkin puuttumis- ja torjuntatoimet ainepitoisuuksina ja määrinä? Tämä olisi kokonaan uuden blogipuheenvuoron aihe.

 

Onko STM oikea ministeriö koordinoimaan huumepolitiikkaa? Onko STM:ssä riittävä osaaminen tunnistaa korruptio-, petos- ja talousrikosilmiöitä siten, että rikoslain muuttamisen seurannais- ja liitännäisvaikutukset kyetään tunnistamaan ja torjumaan kokonaisturvallisesti?

Koronaepisodinkin hoitamisessa on ollut selkeästi näkyvillä ne ongelmat, mitä koordinointivastuun ja asiantuntijuuden painottuminen terveydenhuollon sektorille aiheuttaa valtiontaloudelle, kansanterveydelle ja kokonaisturvallisuudelle.

On asioita, missä seuraukset ulottuvat niin laajalle yhteiskuntaan, ettei niitä voi solu- ja molekyylitason asiantuntijuudesta käsin koordinoida.

 

Cuiusvis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare.- (Cicero)

+4
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen sitoutumaton vaikuttaja, turvallisuusalan ammattilainen sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu