Huumekauppa tarvitsee aina korruptoituneita virkamiehiä

Järjestäytynyttä rikollisuutta torjutaan parhaiten tehokkain korruptiontorjuntamenetelmin


 

Huumekauppa ja korruptio kuuluvat tiiviisti yhteen. Huumeet ovat väline, millä järjestäytynyt rikollisuus ylläpitää rahatalouttaan, millä korruptiivisia verkostoja rakennetaan.

Korruptiivisia verkostoja voidaan käyttää mihin tahansa epäeettiseen, laittomaan tai jopa rikolliseen vaikuttamiseen tai oikeudettoman edun tavoitteluun.

Yksilön tavoittelemaa taloudellista etua tai valta-asemaa mahdollistetaan huumeista saatavilla rahoilla, riippumatta siitä, onko huumekauppa laitonta vai laillista. Tällä pyritään saamaan yksilö toimimaan korruptioverkoston etujen ajajana.

Laillistettu huumekauppa madaltaa yksilöiden kynnystä korruptiolle. Moni kieltäytyy oikeudettomista eduista, laittomuuden vuoksi, mutta laillistamalla huumeet, myös korruptiokynnys madaltuu. Aina löytyy niitäkin, jotka eivät piittaa säädöksistä saati muiden ihmisten hyvinvoinnista, mutta laillistamalla ihmisen hädänalaisen tilan taloudellinen hyväksikäyttäminen, ollaan jo todella alhaisessa moraalissa.

Rikosoikeudellisella kontrollilla voidaan rajoittaa niin korruption, kuin huumekaupankin äärimuotoja ja seurannaisilmiöitä.

Huumeet kuljetetaan tuottajamaista usean rajanylityspaikan ja kauttakulkumaan läpi välittäjämaihin, mistä edelleen loppukäyttäjämaihin.

Ammattimainen huumekonserni ei kuljetuta satojen kilojen huumelasteja pelkällä tuurilla maailmanlaajuisesti, vaan se tarvitsee korruptoituneita virkamiehiä, rahoittajia, logistiikkaa ja rahanpesijöitä, jotka avustavat rajanylityksissä, rahoituksessa ja rahanpesussa.

Riskisijoittajiakin löytyy, mitkä ovat valmiita sijoittamaan rahaa kuljetusyhtiöihin, mitkä laillisten tuotteiden mukana kuljettaa laittomia tuotteita. Kun huumekauppa, käyttö ja hallussapito on laitonta, saadaan myös järjestäytyneitä rikollisverkostoja purettua tehokkaammin.

Huumekaupassa myös laiton raha liikkuu yli rajojen. Kun kyse on miljardibisneksestä, sillä on negatiivista vaikutusta myös maailmantalouteen ja maailmanpolitiikkaan. 

Jokainen paljastunut salakuljetusyritys aiheuttaa huumekonsernille huumehävikkiä ja huumeiden kuljetuksista vastaavan henkilöstön vajausta. Tällainen epävarmuus on mille hyvänsä liiketoiminnalle iso riski ja sen vuoksi huumeita ajetaan hyväntekeväisyyden nimissä lailliseksi koko maailman laajuisin järjestäytyneen rikollisuuden verkostoin.

Myös järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväkseen uusinta tegnologiaa. Huumeet ovat arkipäivää esimerkiksi nettipelaajien kesken. Markkinointi yltää jokaiselle elämän alan sektorille, kytkeytyen buustaamaan myös laillista liiketoimintaa.

Huumeiden avulla rahoitetaan ja rakennetaan maailmanlaajuisia korruptioverkostoja, mitä voidaan käyttää mihin hyvänsä epäasialliseen vaikuttamiseen ja oikeudettomien etujen haalimiseen, poliittisen vallan ostamiseen, kuin myös rikoshyötyjen pesuun jne.

Järjestäytynyt rikollisuus ei katoa dekriminalisoinnilla, eikä huumeliiketoiminnan laillistamisella.

Järjestäytynyt rikollisuus haluaa myydä huumeita ja käyttää ihmisten hädänalaista tilaa taloudelliseksi hyödyksi, ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia saati tappioita aiheuttavaa huumehävikkiä. Sen vuoksi huumeita ajetaan lailliseksi hyväntekeväisyyden nimissä.

Järjestäytynyt rikollisuus haluaa rahaa ja valtaa, mahdollisimman helposti, mahdollisimman pienin kustannuksin ja mahdollisimman suurella voitolla, riippumatta siitä, onko huumekauppa laitonta vai laillista.

 

”Driven by power and influence, the ‘Ndrangheta is involved in a wide range of criminal activities, from drug trafficking and money laundering to extortion and the rigging of public contracts. These enormous illegal profits are then reinvested into regular companies, further strengthening the organization’s hold and polluting the legal economy.” (Interpol)

 

Järjestäytynyt rikollisuus hyötyy huumeiden dekriminalisoinnista ja laillistamisesta. Silloin rikosoikeudelliset seuraamukset eivät häiritse liiketoimintaa, eikä takavarikoista synny huumehävikkiä, eli tuotot ovat järjestäytyneelle rikollisuudelle paljon suuremmat ja asiakaskunta pysyvämpää, koska viranomaisilla ei olisi enää toimivaltuuksia puuttua ja ohjata huumeiden loppukäyttäjiä hoitoon.

Jokainen toipunut narkomaani on huumeliiketoiminnalle yksi asiakas vähemmän. Huumeidenkäyttäjien ei siis haluta toipuvan, koska toipuneista ei saa rahaa.

Jokainen toipumiskeskeinen hoitolaitos on huume- ja lääkeliiketoiminnan pahin kilpailija, koska toipunut ei tarvitse huumeita eikä huumeiden korvausaineita.

 

Järjestäytynyttä rikollisuutta edistävät toimet

 • Huumeiden dekriminalisointi
 • Huumeiden laillistaminen
 • Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen
 • Korruptio
 • Valvonnan ja/tai toimivallan puute
 • Piilopoliittisista intressijärjestöistä koostuvat verkostot
 • Toipumiskeskeisten lääkkeettömien hoitojen alasajo
 • Alimitoitetut resurssit; poliisi, tulli, rajavartiolaitos, lastensuojelu
 • Rahanpesun valvonnan vaikeuttaminen

Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntakeinoja ovat

 • Toipumiskeskeiset lääkkeettömät hoidot huumeiden loppukäyttäjille
 • Tahdosta riippumaton ainevieroitus huumeiden loppukäyttäjille
 • Päihteettömien aktiviteettien tukeminen huumeriippuvuudesta toipujille
 • Valvonta- ja kontrolliviranomaisten resurssien lisääminen
 • Yliopistojen suojaaminen korruptoitumiselta
 • Rikosoikeudellinen seuraamus korruptioverkoston johtamisesta
 • Rikosoikeudellinen seuraamus korruptioverkostosta hyötymisestä
 • Vaikutusvallan kauppaamisen kriminalisointi
 • Korruption valvonta ja tehokas puuttuminen
 • Valistus ja huumeiden käytön aloittamisen ennaltaehkäisy
 • Tietoisuuden lisääminen järjestäytyneen rajat ylittävän rikollisuuden ilmiöistä ja toimintaperiaatteista
 • Tietoisuuden lisääminen huumekorruptioilmiöistä
 • Ilmoituskanavat korruptioepäilyistä
 • Riittävät resurssit korruptiotutkintaan
 • Toimintamallien laatiminen korruption tunnistamiseksi ja seuraamuksien langettamiseksi
 • Korruptiosta ilmoittavien henkilöiden suojeluohjelmat

 

Järjestäytyneen huumerikollisuuden laillistamisen/depenalisoinnin, dekriminalisoinnin seurauksia

 • Väkivallan lisääntyminen
 • Kartellien muodostuminen
 • Korruption ja lahjonnan lisääntyminen päätöksenteossa
 • Hallinnon rapautuminen
 • Tuottavuuden heikentyminen
 • Kansanterveyden romahtaminen
 • Opioidikriisi
 • Rikollisuuden lisääntyminen
 • Ihmiskaupan laillistuminen
 • Huumekuolemien lisääntyminen
 • Huumeriippuvuuden hoitoon pääsyn vaikeutuminen entisestään

 

Järjestäytynyt rikollisuus lahjoo vain, jos siitä on hyötyä ja jos muuta halvempaa keinoa ei ole käytettävissä.

Toisin sanoen, kun järjestäytynyt rikollisuus on päässyt valtaan ja verkostot ovat riittävän laajat oikeusasteita myöden, ei lahjontaa enäö tarvita. Siinä vaiheessa voidaan surutta ottaa haluamansa väkivalloin tai väkivallalla uhkaamalla. Eikä kukaan uskalla puuttua, kun sivistyneet yhteiskuntajärjestelmät ovat oikeuslaitosta myöden korruptoituneet.

 

Minkälaista yhteiskuntaa Suomi rakentaa tuleville sukupolville? Orjalaisyhteiskuntaa, mitä hallinnoidaan huumausaineriippuvuuksien avulla?

 

Kemiallinen vapaudenriisto on tila, mistä ei yleensä ilman ulkopuolisen apua pääse vapaaksi.

 

Korruptioverkostojen laajentuminen edellyttää aina valvonnan pettämistä, eli myös valvontaviranomaisten korruptoitumista. Suomessakin on käynyt ilmi viitteitä valvontaviranomaisten korruptoitumisesta, mistä viimeaikoinakin on paljon kirjoiteltu. 

 

Julkisen tutkimuslaitoksen tulisi tuottaa päättäjille riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi. Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päihde- ja riippuvuusosastoa johtaa yksityinen voittoa tavoitteleva yritys A Klinikka Oy ja sen omistama A-klinikkasäätiö, jonka taustalla on kaikki laillistetut opioidituottajat. A Klinikka Oy hyötyy riippuvaisten määrän lisääntymisestä, koska sen ansaintalogiikka perustuu huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseen. Mitään toipumistulosta A Klinikka Oy:llä ei ole osoittaa.

THL:n ideologinen ja harhaanjohtava toiminta, on nähtävillä esimerkiksi termikikkailuna. Esimerkiksi THL:n tuottamassa päihdetilastollisessa vuosikirjassa, päihdepoliklinikoita kutsutaan nimityksellä ”A Klinikat”, vaikka päihdepoliklinikoilla ei ole mitään tekemistä A Klinikka Oy:n kanssa. Kyseessä on harhaanjohtavien mielikuvien luominen siitä, että A Klinikka Oy olisi muka julkisen sektorin toimija.

Yliopistojen ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan korruptoituminen näkyy siinä, etteivät ne piittaa ideologian ujuttautumisesta tieteen menetelmien tilalle. Tämä on myös maineriski koko Suomelle.

Mitä, jos järjestäytynyt rikollisuus pääsisi ujuttautumaan sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille? Korruptoituneissa rakenteissa yksilön on mahdotonta toimia oikein, koska nyrjähtäneet palkitsemisjärjestelmät ja vaientamismenetelmät altistaa oman edun tavoitteluun.

Riippuvuus pakottaa yksilön käyttämään rahansa huumeisiin ja sen vuoksi järjestäytynyt rikollisuus on kiinnostunut käymään huumekauppaa, riippumatta siitä, onko se laillista vai laitonta. Laillistetusta huumekaupasta järjestäytynyt maailmanlaajuinen rikollisuus hyötyy enemmän, koska rikosoikeudelliset seuraamukset ja toipumiskeskeiset hoidot ovat ennustamattomia liiketoimintariskejä niin kauan kun huumeet ovat laittomia.

 

– Vilius argentum est auro, virtutibus aurum –  (Horatius)

+1
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen sitoutumaton vaikuttaja, turvallisuusalan ammattilainen sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu