Järjestäytynyt rikollisuus terveydenhuollossa

Häikäilemättömät toimijat ja järjestäytynyt rikollisuus eivät kuulu Ruotsin terveydenhuoltoon.

Oseriösa aktörer och organiserad brottslighet hör inte hemma i svensk sjukvård.

(Regeringskansliet 9.10.2023)


 

Ruotsissa on paljastunut järjestäytyneen rikollisuuden ujuttautuminen terveydenhuoltoon.

Suomen oloissa järjestäytyneen rikollisuuden ujuttautuminen terveydenhuoltoon, joko suoraan tai korruption avulla välillisesti, tarkoittaisi käytännössä sitä, että päätosvalta alaikäisen hoidosta ja tietojen luovutuksesta, voisi mahdollistua järjestäytyneelle rikollisuudelle, ilman että asiaa voitaisiin Suomessa havaita.

 

Päihdelääketieteen yhdistys mainostaa opioidikorvausaineiden määräämistä alaikäisille lapsille, koska heidän lobbaama uusi asetus ei sitä kiellä. Tämä löytyy suosituksen sivulla 101.

 

Opioideista ei suosituksen mukaan edes pidä yrittää vieroittaa. Tämä löytyy sivulta 70.

 

Korvaushoidon lopettaminen ei ole hoidon tavoite eikä päätepiste eikä hoidon onnistumisen mit-
tari..”

 

Korvaushoitosuositusta alaikäiselle, ei siis perustella millään validilla tieteellisellä tutkimuksella, vaan viime kauden ministerin poliittisella päätöksellä.

 

Samaa aikaa kun päihdelakeja valmisteltiin ja säädettiin, oli uudistuksen alla myös Laki
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä, jolla kaapataan lapsen päätösvalta.

 

Tarkastellaanpa miten lapsen äänen voi kaapata laillisesti ja kenenkään puuttumatta, jopa järjestäytyneen rikollisuuden ja opioidikauppiaiden tarpeisiin. Lapsen etua ei valvo oikeasti kukaan.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskevan lain valiokuntakuulemisessa;

 

Valvira lausuu:

Lakiehdotuksen 40 §:ssä säädettäisiin alaikäisen asiakkaan kielto-oikeudesta.
Lakiehdotuksessa ei ole kuitenkaan otettu kantaa siihen, mikä on alaikäisen oikeus riitauttaa tai olla eri mieltä kykenevyydestään päättää hoidostaan, ja siihen liittyen olla eri mieltä siitä, että häntä koskevia tietoja voidaan luovuttaa
esimerkiksi huoltajalle.”

 

Valvira ei huomioi huoltajien oikeutta riitauttamiseen. Huoltaja ei saa perusteltua päätöstä, johon voisi valittaa. Huoltaja ei saa edes tietää, että hänen tiedonsaantia lapsen terveystietoihin on estetty.

 

Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy (FVR) lausuu:

Tutkimuksia tilaavat useat kansainväliset lääke- ja rokotusalan toimijat, jotka ovat varautuneet investoimaan tutkimuksiin merkittäviä summia, jopa kymmeniä miljoonia euroja.

Mikäli Suomessa ei pystytä toteuttamaan näitä tutkimuksia ilman merkittäviä rajoitteita tai viivytyksiä, niin poikkeuksellinen kansallinen pääomamme jää täysimääräisesti hyödyntämättä ja tutkimukset toteutetaan muissa maissa.”

 

Kyseessä on siis kymmenien miljoonien liiketoiminta, jossa Suomen lapset junaillaan lääkeyhtiöiden koekaniineiksi poliittisella päätöksellä, sivuuttaen lasten huoltajat ja perhe-elämän suojan.

 

Suomi voi toimia mallimaana, jolloin meillä hankittua tutkimusnäyttöä voidaan käyttää maailmanlaajuisesti
lääkkeiden käytön ja rokoteohjelmien suunnittelussa

 

Lapsiasiavaltuutettu lausuu:

Lapsiasiavaltuutettu ei kannata ehdotusta, jonka mukaan lapsen oikeudesta kieltää potilastietojensa luovuttamisen huoltajalleen voitaisiin poiketa lapsen etuun vedoten.”

 

Lapsiasiavaltuutettu haluaa sivuuttaa siis lapsen edun, lääkärin mielipiteellä.

Jolloin lääketeollisuudella ja ääritapauksessa terveydenhuoltoon ujuttautuvalla vakavalla järjestäytyneen monirikollisuuden toimijoilla olisi mahdollisuus kaapata huoltajien ja lapsen päätösvalta omiin tarpeisiin, vain kirjaamalla vakioteksti tietojärjestelmään, että lapsi on riittävän kypsä päättämään hoidostaan ja tietojen luovutuksesta huoltajille. Eikä laki sallisi asian kyseenalaistamista edes lapsen edun vuoksi.

 

Kuka maksaa lapsen lääkkeet apteekista, jos ei huoltajat saa tietää lääkityksistä?

 

Kemiallisesti tuotetun riippuvuuden avulla on mahdollista saada ihmiskauppaan hyödykkeitä. Huume- ja ihmiskauppa kulkevat käsi kädessä.

 

Kukaan ei pysty tietojärjestelmän merkinnöistä päättelemään, onko lapsi halunnut oikeasti itse päättää hoidostaan tai onko lapsi oikeasti kieltänyt tietojen luovuttamisen huoltajilleen, vai onko tämä vain lääkärin merkintä.

 

Olen kerran kannellut, eikä AVI tarkastanut alaikäiseltä itseltään, oliko päätös lapsen vai lääkärin.

 

Valiokuntakuulemisissa Suomen Lastenlääkäriyhdistys Ry on lausunut asiassa päinvastoin:

Lastenlääkäriyhdistyksen näkemyksen mukaan terveydenhuollon alaikäinen
potilas ei voi kieltää tietojensa antamista, jos tietojen antamatta jättäminen olisi alaikäisen edun vastaista. Lastenlääkäriyhdistys suosittaa sen lisäämistä
lakiehdotukseen. Lastenlääkäriyhdistyksen kanta on tässä yhtenevä perustuslakivaliokunnan lausunnon kanssa.”

 

Kiitos kaunein Suomen Lastenlääkäriyhdistys Ry:lle tästä lausuntokappaleesta.

 

Valvira antaa sivuillaan harhaanjohtavaa tietoa:

 

Voimassa oleva lainsäädäntö ei kiellä vuokratyövoiman tai rekrytointiyritysten käyttöä hyvinvointialueiden rekrytoinneissa.”

 

Perustuslaki kieltää, jos kyseessä on julkinen hallintotehtävä.

124 §
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

 

Tosin Valviralla itselläänkin on ollut vaikeuksia omissa prosesseissaan noudattaa perustuslakia, julkisen hallintotehtövön antamisessa yksityiselle.

 

(2023) Oikeuskanslerinvirasto

Näillä perusteilla katson, että Valviran menettely julkisen hallintotehtävän antamisesta yksityiselle ilman kirjallista sopimusta on ollut perustuslain ja hyvän hallintotavan vastaista.”

 

 

 

Palataanpa vakavan järjestäytyneen rikollisuuden ujuttautumiseen terveydenhuoltoon.

Järjestäytynyt vakava rikollisuus terveydenhuollossa ja julkisen sektorin rakenteissa, ei koske pelkästään Ruotsia, vaan eri puolilla maailmaa löytyy vastaavia julkaisuja rikollisuuden soluttautumisesta terveydenhuoltoon.

 

(2023) Dagens Arena

”Inga andra jämförbara länder har skapat en sådan giftig kombination av vinstintressen och naiv avreglering. Ta till exempel detta att vi har en närmast totalt avreglerad apoteksmarknad. I kombination med fri etableringsrätt för skattefinansierade men privat drivna vårdcentraler. I kombination med en rätt för samma företag som äger apoteken att också äga vårdcentraler, liksom nätläkare med rätt att skriva ut narkotikaklassade läkemedel. Samma vinstdrivande koncerner kan också driva avgiftningskliniker och metadonbehandling. Så kan man maximera vinsten i alla led. Ingen kan vara förvånad över att tonåringar kommer över opioider som tramadol som de använder för att våga skjuta, och att metadonbehandlingarna läcker som ett såll.”

 

(2023) Regeringskansliet

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande – den infiltrerar politiska partier och myndigheter, den utövar påtryckningar på offentliga beslutsfattare och skrämmer vittnen till tystnad. Det är givetvis oerhört allvarligt när hot, våld och trakasserier riktas mot medarbetare, men i förlängningen är det också ett mycket allvarligt angrepp på vårt demokratiska system.”

 

(2022) The Epoch Times

Au Canada, le crime organisé infiltre les organes du gouvernement, alertent les services de renseignement

 

(2022) La Repubblica

La salute in mano alle mafie: ecco la mappa delle aziende sanitarie infiltrate

 

Euroopan voi laittaa polvilleen Huumekorruptioverkostojen avulla. Päihdelääketieteen liiketoiminnan täytyy voida erottaa katukaupan diilereistä muukin kuin valkoinen takki ja poliittinen päätös.

 

(2023) Korruptiontorjunta.fi

 

”Hyvä hallinto voi olla maanpuolustuksen sokea kulma”

 

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ovat alttiita järjestäytyneiden rikollisverkostojen ujuttautumiselle ja soluttautumiselle suoraan ja välillisesti korruption avulla.

Sidonnaisuuksien eturistiriidoilla on merkitystä.

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu