Kannabiskorruptio ujuttautuu yhteiskunnan valtarakenteisiin

Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan ns ”kannabisaloite”, millä pyritään seuraamuksettomaan huumeiden käyttöön rikoslakia muuttamalla.

Eduskuntakeskustelusta uupuu täysin läheisten näkökulma, sekä tutkimukset huumausaineisiin liittyvästä järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption ilmiöistä.

 

Ideologisen korruption tavoitteena on romahduttaa tiede – Rakenteellisen korruption tavoitteena on romahduttaa demokratia.

 

Liitännäis- ja seurannaisvaikutuksia ei haluta tuoda julkiseen keskusteluun, eikä niitä edes tutkita.

Eniten ihmetyttää, mistä lukien THL:stä on tullut poliisitoimen asiantuntija? THL haluaa lisätä järjestäytyneen rikollisuuden valtaa ja vaikeuttaa kontrolliviranomaisten resursseja puuttua huumeongelmaan.

Suomessa viranomaiset ovat ministeriötasollakin tunnistaneet ammattimaisen ja järjestäytyneen rikollisuuden ilmiöt. Silti kansainväliseltä järjestäytyneeltä valkokaulusrikollisuudelta ei edes pyritä suojautumaan.

 

”Ryhmät pyrkivät ulottamaan vaikutusvaltaansa myös yhteiskunnan rakenteisiin ja päätöksentekojärjestelmään. Eräs ulkoisen vaikuttamisen muoto on rikollisen toiminnan peittäminen näennäisen hyväntekeväisyys- tai harrastustoiminnan taakse.”

 

Samoja kerran rakennettuja korruptiivisia verkostoja voidaan käyttää kaikenlaiseen epäasialliseen vaikuttamiseen yhteiskunnan päätöksentekojärjestelmissä, epäeettisin, lainvastaisin tai jopa rikollisin menetelmin. Tämän vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää tunnistaa valkokaulusrikollisuuden ilmiöt, rakenteiden korruptoituminen ja edellämainittujen kansainvälinen verkottuminen. Suomella olisi tässä mahdollisuus toimia edelläkävijän roolissa.

Rakenteellisessa ja ideologisessa korruptiossa on kyse piilorikollisuusilmiöstä, missä laillisia tai lailliselta näyttäviä rakenteita käytetään epäasialliseen vaikuttamiseen, epäeettisin, lainvastaisin tai jopa rikollisin menetelmin, lailliselta näyttäviä edun- ja rahansiirtomenetelmiä hyväksi käyttäen.

Esimerkiksi kutsumalla hankintoihin tai lainvalmisteluun osallistuvia virkamiehiä järjestöverkostojen hallituksiin ja valtuuskuntiin, pystytään huomaamattomasti lahjoa virkamiehiä toimimaan verkoston ideologian mukaisesti, ilman että kukaan kiinnittää rahaliikenteeseen huomiota. Tilintarkastaja kirjaa tilinpäätökseen rutiinitekstillä palkkioiden olevan ”tavanomaisia”. Tilintarkastaja ei selvitä, onko palkkio tavanomainen myös silloin jos se maksetaan virkamiehelle tai yliopiston professorille.

Kun tiedeyhteisö korruptoituu, ei päättäjät saa enää riippumatonta tietoa päätöksenteon tueksi. Tämä on maineriski jokaiselle päättäjälle.

Tiedeyhteisö kykenee tuottamaan haluamaansa tietoa ja jakamaan sitä verkostoja pitkin faktana.

Rakenteellisen ja ideologisen korruption ilmiöt pitäisi ehdottomasti tutkia, ennen kuin rikoslakia ryhdytään muuttamaan mihinkään suuntaan.

 

Ensisijaisesti pitäisi laittaa hoitoonohjaus ja hoitopolut kuntoon. Sekä edellyttää hoitoa tarjoavilta tahoilta toipumistuloksia, riippuvaisten määrän sijaan.

 

Mikään laki ei estä hoidon tarjoamista tai maksusitoumuksen myöntämistä toipumistavoitteisiin hoitoihin. Niitä ei ole vain haluttu laittaa kuntoon, jotta päättäjille syntyisi mielikuva, että ongelma olisi rikoslaissa.

Toipumiskeskeisten hoitojen tärkein tehtävä on hoitoon sitoutumisen ja toipumisen esteiden tunnistaminen, sekä motivointi päihteettömyyteen.

Huume- ja lääkeriippuvuusliiketoiminta hyötyy taloudellisesti rikoslain muuttamisesta ja riippuvuusyhteiskunnasta. Rikoslain muuttamisesta kärsii eniten huumeiden käyttäjät ja heidän omaiset ja läheiset.

Suurin ongelma Suomessa on, ettei hoitoa saa, kuin oikeussuojakeinoja käyttämällä.

 

Seuraamuksen poistaminen, poistaa myös velvollisuuden viranomaisilta ja kunnilta varhaiseen puuttumiseen. Eli samalla poistuu peruste myös oikeussuojakeinojen käytölle, joten hoitoon pääsy vaikeutuu entisestään.

 

Nyt kun huumeiden käyttö on rikos, ei kenelläkään ole itsemääräämisoikeutta tehdä rikoksia.

Rangaistavuus nimenomaan asettaa kontrolliviranomaisille velvollisuuden puuttua ja ohjata hoitoon, sekä kuntia järjestämään hoidot ja palveluntuottajia hoitamaan. Vain oikeussuojakeinoja käyttämällä sosiaali- ja terveydenhuollon virkamiehet saadaan hoitamaan lakisääteisiä tehtäviään.

Kontrolliviranomaisten toimivaltuudet ja puuttumisoikeudet on sidottu rangaistusasteikkoon. Eli mitä pienemmät seuraamukset, sen vähemmän toimivaltuuksia ja oikeuksia on puuttua.

Ja kun huumeriippuvaisia ei haluta hoitaa, vaan heitä käytetään taloudellisen hyödyn tavoitteluun, pitämällä heitä riippuvaisina lääkkeiden avulla, me veronmaksajat maksamme näistä liitännäis- ja seurannaisvaikutuksista sen enemmän, mitä kauemmin annamme korruptiivisten verkostojen Suomessa lobata päättäjiä valtarakenteiden sisältä käsin.

Kannabiksen haitat näkyvät mielenterveyspuolella erikoissairaanhoidon kustannuksina. Yksi huumeiden käyttäjä sairastuttaa ympäriltään hyvin monta läheistä, jopa työkyvyttömäksi asti. Mielenterveysbisnes on osa huumeongelmaa, millä riippuvuutta aiheuttavia aineita saadaan kaupaksi.

 

Jokaista huumeidenkäyttäjää kohden on noin 6 läheistä, jotka joutuvat tahtomattaan keskelle huumehuuruista arkea ja väkivallanuhkaa. Suuri osa uupuu työkyvyttömäksi.

 

Huumausaineita ajetaan lailliseksi useissa maissa samaa aikaa, täysin samalla konseptilla ja samoin argumentein, riippumatta kohdemaan todellisista olosuhteista, rakenteista, järjestelmistä ja lainsäädännöstä.

Tarkoin suunniteltu konsepti pyrkii luomaan valtaväestölle ja päättäjille mielikuvia poliisista pahana mörkönä ja narkomaaneista poliisin syrjäyttäminä uhreina.

Rikosoikeuden professoreita myöden, luodaan nyt mielikuvia siitä, miten poliisi jahtaa huumeiden käyttäjiä ja tuhlaa resursseja muilta rikoksilta. Samalla jätetään kertomatta, että valtaosa paljastuneista käyttörikoksista ovat liitännäisrikoksia, mitkä nimenomaisesti paljastuu jonkin muun rikoksen yhteydessä.

Eniten käyttörikoksia kirjataan huumeratteina, mutta myös törkeiden varkauksien ja ryöstöjen yhteydessä.

”Huumerattijuopumusepäilyjen määrä ylitti tammi-huhtikuussa ensimmäisen kerran Suomessa alkoholirattijuopumusepäilyjen määrän. Huumerattijuopumusepäilyjen määrä kasvoi edellisen vuoden vastaavasta ajasta 846 tapauksella ja niitä oli kaikkiaan 3 525.”

 

Alkoholin kieltolain purkaminen ei poistanut koskaan pimeän viinan myyntiä. Kannabis ja piri on huomaamattomampi myydä pienessä minigrip-pussissa, kuin pullo kassissa. Poliisin työtä vaikeuttaa ja hidastaa ainepitoisuuksien mittaaminen. Helpompaa ja puuttumista nopeuttavampaa on, kun ei tarvitse mittailla pitoisuuksia ja hallussapitomääriä.

”Suomalaiset pitävät alkoholin ja huumausaineiden vaikutuksen alla ajamista suurimpina vaaratekijöinä liikenteessä. Alkoholia nauttineista kuskeista on huolissaan 66 prosenttia ja huumeita käyttäneistä 62 prosenttia suomalaisista. Tämä selviää LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -kyselystä.”

 

Poliisi ohjaa jo nyt käyttäjiä hoidon pariin viranomaisista varmasti eniten, mutta hoitoon pääsy riippuu täysin siitä, miten kunnissa on järjestetty hoitoprosessit kuntoon.

Poliisin ennaltaestävä toiminta huumeiden käytön aloittamisen ennalta estämisessä, pitäisi olla näkyvämpää. 

 

”Ennalta estävä toiminta on poliisin laissa säädetty tehtävä, jolla ylläpidetään yhteiskunnan ja ihmisten
turvallisuutta, turvallisuuden tunnetta ja luottamusta poliisiin puuttumalla varhain turvallisuutta heikentäviin
tapahtumiin ja kehitykseen.”

 

Valistuksen korvaaminen huumeiden käyttötapojen opettamisella, on selkeästi madaltanut käyttökynnyksen aloittamista ja lisännyt huumeidenkäyttäjien määrää.

Huolestuttava ilmiö on myös se, että lääkeriippuvuusliiketoiminnan harjoittajat pyrkivät saamaan mainontansa näyttämään näyttöön perustuvalta tieteeltä. Ja tämä uppoaa kouluttamattomaan valtaväestöön.

Tutkimusvilppiä voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla; yksipuolisilla aineistoilla ja lähteillä, valikoidulla otannalla, termi- ja käsitekikkailulla, viittaamalla tutkimuksiin, mitkä eivät tue esitettyä, valitulla tutkimusmenetelmillä tai jättämällä yksinkertaisesti tutkimatta ilmiöt, joiden tulokset osataan jo silmämääräisesti havaita halutun tavoitteen vastaiseksi.

Tilastovilppiä voidaan toteuttaa esimerkiksi nimeämällä muuttujat harhaanjohtavasti, jättämällä tilastoimatta, irroittamalla tilastoitu pääindikaatiosta tai liittämällä toisiinsa liittymättömiä yhteen jne.

Harhaanjohtavan markkinoinnin harjoittaminen tieteellisiltä näyttävin menetelmin, kertoo yliopistojen ja väestön osaamisen rapautumisesta.

Tiede ja näyttö on kaukana silloin, kun ryhdytään vääristelemään olosuhteita ja lainsäädäntöä mielikuvamarkkinoinnilla. Tätä harjoitetaan nyt useissa maissa saman aikaisesti korruptiivisten verkostojen avulla.

 

Norjassa hallitus on tehnyt esityksen seuraamuksettomasta huumeidenkäytöstä. Lääkeriippuvuuskonsepti käyttää näitä mainosvaltauksiaan referenssinä, saadakseen bisneksensä levittäytymään mahdollisimman moneen maahan.

 

Norjan hallituksen esitys on ennemminkin lääkeriippuvuusliiketoiminnan asiakasohjausjärjestelmä, millä veronmaksajien rahoja pystytään lakiin perustuen lypsämään määrättömästi ja loputtomiin, ilman toipumistavoitteita hoidoilta.

Narkomaanien lääkitseminen ja siirtäminen hengailupisteestä toiseen, on vain laskutusperusteita, missä paperilla ja teoriassa saadaan näyttämään siltä, että narkomaaneja hoidetaan. Todellisuudessa mitään toipumista ei edes mitata, saati tilastoida.

Jos Suomen Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen työntekijöillä olisi oikeasti tavoitteena saada riippuvuudet hoidettua, se olisi mahdollista nykylainsäädännön turvin ja toipumistavoitteisin menetelmin, ilman rikoslain muuttamista.

Sen sijaan, että THL hoitaa omat lakisääteiset tehtävänsä, se pyrkii luomaan valheellista mielikuvaa poliisin tekemästä työstä ja olemassa olevasta seuraamuskäytännöistä. Voidaan kysyä kenen etua THL:n päihde- ja riippuvuusosaston päällikkö ajaa, istuessaan palkkioita vastaan säätiön ja osakeyhtiön hallituksessa, jotka hyötyvät taloudellisesti riippuvaisten määrän lisääntymisestä?

Riippuvaisten määrä tulee lisääntymään, koska rangaistavuuden poistaminen, poistaa samalla myös puuttumisvelvollisuuden ja oikeussuohakeinojen käytöltä perusteet.

Jos riippuvaisia tulee kokoajan lisää, eikä niitä hoideta lainkaan, ei minkään kunnan eikä valtion rahat tule riittämään vahinkojen korjaamiseen.

Samalla kun sakon väitetään olevan vahingollinen ja haittaavan toipumista, ehdotetaan Norjassa sakon kaltaista kompensaatiomaksua terveydenhuollolle käyttämättömästä terveysneuvonta-ajasta. Jos riippuvainen ei maksa poliisille sakkoa, niin miten se maksaisi sen terveydenhuollolle? Miten maksu terveydenhuollolle poikkeaa maksusta poliisille ja olisi muka oikeutetumpi?

 

Huomion arvoista Suomessa on, että huumeidenkäyttäjien terveysneuvonnassa neuvotaan miten mitäkin huumetta käytetään – ei sitä, miten riippuvuudesta voisi toipua.

 

Nämä lääkeriippuvuusliiketoiminnan rakenteet ovat siis jo Suomessakin olemassa; ruiskujen jako, märät olohuoneet, asumispalvelut, alipalkatut työkokeilu, riippuvuuslääkevalmisteiden ja korvausainevalmisteiden jakelu jne. mitä ylläpidetään veronmaksajien rahoilla. Niistä hyötyvät taloudellisesti lähinnä akateemiset yliopistojen tutkimusprofessorit , sekä päihdelääketieteen lääkärit ja lääkeyhtiöt. Riippuvaiset jätetään hoitamatta itsemääräämisoikeuteen vetoamalla, uskottelemalla ettei huumeriippuvuudesta voisi toipua ennen kuin on käynyt riittävän monta kertaa teholla.

 

Jokainen toipunut ja kuollut huumeidenkäyttäjä, on pois terveydenhuollon huume- ja lääkeliiketoiminnan kassavirrasta 

 

Jopa puolet huumehoidossa olevista on opioidikorvausainevalmisteella, eli elävät korvausaineriippuvaisina.

 

Olisiko aika siirtyä huumehoidosta riippuvuuksien hoitamiseen? Ja päihdelääketieteestä riippuvuuslääketieteeseen?

 

Päly Ry:n päihdepäivillä 4.3.2021 käsiteltiin kannabiksen lääkkeellistä vieroitusta. 

Alustavaa näyttöä väitettiin olleen mm. bnz/z-ryhmän lääkkeistä, mirtatsapiinista, ketiapiinista, gabapentioideista.

Terveyskirjasto:
Myös Benzot ja Ketipinor ovat
molemmat voimakasta riippuvuutta aiheuttavia aineita, joten huumeen korvaaminen toisella riippuvuutta ylläpitävällä aineella, on lähinnä lääkeliiketoiminnan tuotteiden myynninedistämistä. Ketipinoriakin vedetään murskaamalla nenän kautta ja tekemällä q-palloja nousuja tehostamaan.

 

Kuntien hankintasopimukset perustuvat riippuvaisten määrään, eikä toipumista edes tilastoida saati tutkita.

 

Yritäpä löytää Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuksia toipuneiden määristä tai eri hoitomuotojen kustannulaskelmia. Niitä ei ole.

Suomen kokoisessa maassa, tällaiseen kemiallisin ainein tuotettuun taloudelliseen riippuvuussuhteeseen perustuva lääkeliiketoiminta on miljardibisnes pienelle sisäpiiriporukalle.

Vaikka asia on tuotu eduskunnalle kansalaisaloitteen muodossa, selvää varmasti kaikille jo on, että seuraamuksetonta huumeidenkäyttöä ajetaan yhteiskunnan valtarakenteista virkamiesvoimin, Suomen rajojen ulkopuolelta lobaten.

Kaikki eivät aja seuraamuksetonta huumeidenkäyttöä sen vuoksi, että haluaisivat itse käyttää huumeita vapaasti, vaan sen vuoksi että haluavat hyötyä riippuvaisten hädänalaisesta tilasta taloudellisesti, tai pelkästään korruptioverkoston tuomista nyrjähtäneen palkitsemisjärjestelmien eduista.

Aineriippuvuuden syntyyn tarvitaan vain neljä elementtiä

  1. Riippuvuutta aiheuttava aine
  2. Riittävästi käyttökertoja riippuvuuden muodostumiseksi
  3. Olosuhteet ja ympäristö, missä käyttö mahdollistuu kenenkään puuttumatta
  4. Valheellinen turvallisuudentunne, missä käyttäjä uskoo, ettei juuri hänestä tule narkomaania

Järjestäytyneen yhteiskunnan yksi perustehtävistä, on turvata, ettei ketään saateta heikompaan asemaan, eikä käytetä taloudellisesti hyväksi.

Useimmille on varmasti tuttuja lääkeliiketoiminnan mainostermit, kuten ”kieltolaki”, ”huumesota”, ”itselääkintä”, ”elinikäisprevalenssi”, ”oman pohjan löytäminen” jne. millä luodaan erilaisia mielikuvia, tutkitun tiedon sijaan. Jopa peruskoulun käymätön saadaan kokemaan itsensä vähintään kemistiksi, lääkäriksi ja vaikkapa yliopistoprofessoriksi näillä erehdytysmenetelmillä.

Kenen etu on koulutusjärjestelmien degeneroituminen? Titteleitä ja palkkiovirkoja jaetaan alamaailman säännöin, ilman osaamisvelvoitteita. Tämä yliopistojärjestelmä ei eroa Ukrainan tutkintotodistusten verkkokauppamyynnistä mitenkään.

Tutkimuseettinen neuvosto voisi tehdä parempaa yhteistyötä poliisiviranomaisten kanssa. Edes ylimmät laillisuusvalvojat eivät noteeraa tutkimusvilppejä, vaikka niitä käytettäisiin petosten tai talousrikosten valmisteluun, perusoikeuksia loukkaamalla.

Lukusuuosituksia:

Rakenteellinen korruptio:

”Korruption kohdalla on aina kysymys vallan ja vaikutusvallan väärinkäytöstä. Kun
valtaa ja vaikutusvaltaa käytetään väärin, pyrkimys on tavoitella etuja, jotka saavu-
tetaan laittomin ja epäeettisin keinoin.”

Indoktrinaatio akateemisessa opetuksessa:

”Indoktrinaation käsite kielteisessä merkityksessä viittaa opetustilanteessa tapahtuvaan eettisesti arveluttavaan vaikuttamiseen; käsitysten, uskomusten tai teorioiden ujuttamiseen ohi oppilaan tietoisen harkinnan.”

+10
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen sitoutumaton vaikuttaja, turvallisuusalan ammattilainen sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu