Lasten opioideihin pumppaaminen taputeltiin oikeusasiamiehen kanteluraportilla

Sääntely tulee kuvainnollisesti kaapatuksi, jos yksityinen intressitaho onnistuu merkittävästi vaikuttamaan sen sisältöön omaksi edukseen, jolloin yleinen etu ei ole enää sääntelyn keskeinen peruste.”

(Paukku, Eelis – Markus, Jaakko
Oikeus 3/2021 s. 340–362
1.11.2021
Asiantuntija-artikkeli)


 

Oikeusasiamies on antanut ratkaisun opioidikorvaushoitoa koskevista käytännöistä (8.12.2023 EOAK/7466/2022)

 

Kanteluratkaisusta käy ilmi, että asian esittelijäneuvoksena kanteluasian on esitellyt Valviran entinen pitkäaikainen lakimies Heidi Laurila.

 

Mihin Valviraa ylipäätään tarvitaan, jos palveluntuottajat voivat perustaa omia yhdistyksiä ja säätiöitä ja ryhtyä määräilemään Valviraa, kenelle opioideja voidaan määrätä ja millä ehdoilla?

 

Valvira toteaa kanteluratkaisun mukaan:

Valvira katsoi, että lääkehoidon käytännön toteuttamiseen
liittyvien suositusten antaminen olisi ennen kaikkia päihdelääkäreiden
ammattikunnan tehtävä.”

 

Päly Ry:n jäseneksi eivät pääse kaikki lääkärit, eikä edes kaikki päihdelääketieteeseen perehtyneet lääkärit, vaan ainoastaan ne, jotka toteuttavat Päly Ry:n tarkoitusperien toteuttamista ja jotka Päly ry:n hallitus hyväksyy.

 

Tämä käy ilmi Päly Ry:n sääntöjen kohdasta 4:

 

Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannatus- tai kunniajäseniä.
Yhdistys voi hyväksyä varsinaiseksi jäsenekseen päihdelääketieteen alalla toimivan laillistetun lääkärin tai lääketieteen kandidaatin tai muun yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi toimivan henkilön. Yhdistyksen hallitus päättää uusista jäsenistä hallitukselle osoitettujen hakemusten perusteella.
Kannatusjäseneksi yhdistys voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.
Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi kutsua sen toimialalla erityisesti ansioituneen henkilön.”

 

Kohdassa 9 todetaan

 

Päätettäessä nimenomaan lääkärintoimen harjoittamiseen liittyvistä kysymyksistä on vain yhdistyksen niillä varsinaisilla jäsenillä äänioikeus, jotka ovat Suomessa laillistettuja lääkäreitä.”

 

Päihdelääketieteen yhdistyksen Päly Ry:n hallituksen jäsenissä on virkamiehiä ja palveluntuottajia.

Esimerkiksi Valviran ylitarkastaja Irja Hemmilä on sivutoimisesti ilman sivutoimilupaa Päly Ry:n hallituksen varajäsen. Hemmilä on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen ainoastaan psykoterapiavastaanotostaan Väestöliiton terapiapalveluissa, mutta ei tehtävistään Päly ry:ssä.

 

THL:n ylilääkäri Margareeta Häkkinen puolestaan on Päly Ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Päihdelääketieteen erityispätevyysoimikunnan puheenjohtaja.

Margareeta Häkkinen on myös samaa aikaa Valvirasta saamani tietopyyntövastauksen mukaan myös Valviran pysyvä asiantuntija. Lisäksi Margareeta Häkkinen on Kelan sosiaalilääketieteen neuvottelukunnan jäsen.

Samaa aikaa virkojensa sivutoimena Margareeta Häkkinen on hyvinvointialueille ostopalveluita tuottavan yksityisen voittoa verkostolleen tavoittelevan A Klinikka Oy:n ylilääkäri.

Ajaako Margareeta Häkkinen A Klinikka Oy:n taloudellista etua Valvirassa, THL:ssä ja Kelassa?

 

Selvää on, ettei toipuneita tässä asiassa kuunnella, koska toipumiset eivät tapahdu A Klinikka Oy:ssä. A Klinikka Oy:llä ei ole ollut koko toimintahistoriansa ajoilta esittää mitään toipumistuloksia. (Korvausaineriippuvainen on edelleen opioidiriippuvainen)

 

Ruotsissa on jo tunnistettu järjestäytyneen rikollisuuden ujuttautuminen terveydenhuoltojärjestelmiin. On varmasti selvää, että ujuttautumisella on vaikutuksensa myös tiedeyhteisöihin maailmanlaajuisesti ja myös Suomeen.

 

Svt Nyheter kirjoittaa 3.10.2023:

 

Välfärdssystemen och vården är under attack av de kriminella gängen. Det säger flera experter i måndagens Aktuellt.

– Narkotikan har varit central för den organiserade brottsligheten och vi har haft tunnelseende. Det har gjort att vi har missat andra delar av inkomstkällorna för de kriminella gängen, säger Amir Rostami, professor i kriminologi, som har gjort en utredning om bidragsbrott.”

 

Onko niin, että Suomessa mikä hyvänsä monirikollisverkostonkin huumekauppaverkosto voi perustaa yhdistyksen, rekrytoida hallitukseensa sivutoimisesti valvontaviranomaisen virkamiehen, ilman sivutoimilupaa ja siten ujuttautua valvontaviranomaiseen sanelemaan, että opioideja voidaan ryhtyä määräämään eliniäksi alaikäisille ja jo opioideista vieroittuneillekin ja ylimmät laillisuusvalvojat siunaavat tämän, koska tittelit ja yhdistys tekevät huumeliiketoiminnasta luotettavan rikollisesta toiminnasta hyväksyttyä ?

 

 

 

Vai onko tämä sittenkin julkisuuslain kiertämistä?

Voiko valvontaviranomainen kiertää julkisuuslakia, käyttämällä virkamiehensä luvatonta sivutoimea siirtämään suositusten laatiminen julkisuuslain ulottumattomiin yksityiselle palveluntuottajien lääkäreistä koostuvaan yhdistykseen?

Ainakin siirtämällä suositusten valmistelu julkisuuslain ulottumattomiin, voidaan varmistaa ettei toipumisyhteisöjä saati läheisiä, poliisiviranomaisista puhumattakaan tarvitse kuulla suositusten valmistelussa.

Voidaan heittämällä syrjäyttää myös kansan vaaleilla valitsema eduskunta = askel kohti huumeiden laillistamista opioidiyhtiö Camurus AB:n taloudelliseksi eduksi.

 

Millä muulla toimialalla, kuin lastensuojelussa ja päihdelääketieteessä ostopalveluiden tuottajat voivat toimia samaa aikaa valvontaviranomaisen julkisessa hallintotehtävässä ja lainsäädäntötyön ohjauksessa ja pahimmillaan myös Hallinto-oikeuksien ja Kelan asiantuntijoina?

 

Opioidikorvausainevalmisteissa on kyse samasta huumeesta, jota kaduilla Suomessa narkataan eniten ja vaikuttavimpana aineena huumekuolemissa on useimmiten synteettinen lääkeopioidi, kuten buprenorfiini. Tätä sitten Päly Ry suosittaa ”hoidoksi” riippuvuuteen.

 

Prosessi, jossa huumeeksi luokiteltuja lääkkeitä määräävät palveluntuottajat perustavat tai kaappaavat käyttöönsä yhdistyksiä ja säätiöitä voidakseen esiintyä päätöksentekojärjestelmissä kansalaisyhteiskunnan, palveluntuottajien ja viranomaisten rooleissa samaa aikaa, on kyse vastaavasta ilmiöstä, kuin jos Alkolle annettaisiin valta päättää siitä, keille alkoholia voi myydä (esim alaikäiset, päihtyneet..).

 

Kukaan ei toivu opioidiriippuvuudesta opioideja käyttämällä

 

Opioidikorvausainevalmisteilla siirretään vieroitusoireita, niillä ei hoideta riippuvuuksia, vaan siirretään pelkkiä vieroitusoireita.

Opioideilla sidotaan pitkäaikaisia asiakkuuksia hyvinvointialueiden yksityiseltä sektorilta ostamiin haittoja vähentäviin palveluihin (märät asumispalvelut, ruiskujenjakopalvelut, märät olohuoneet jne), joissa samoista riippuvaisista voidaan laskuttaa hyvinvointialueita, eli veronmaksajia, useilla eri laskutusperusteilla samaa aikaa.

 

Kanteluratkaisussa 8.12.2023 EOAK/7466/2022 todetaan

Päihdelääketieteen yhdistys ry on Valviran lausunnon antamisen jälkeen julkaissut edellä mainitun opioidihoidon hoitosuosituksen. Näistä syistä pidän riittävänä saattaa edellä esittämäni käsitykset hyvinvointialueiden tietoon.”

 

Yksityinen yhdistys Päihdelääketieteen yhdistys Päly Ry, koostuu pääasiassa hyvinvointialueille ostopalveluita tuottavien yritysten lääkäreistä ja henkilöstöstä. Lisäksi hallintoelimiin on rekrytoitu sivutoimisesti vaikutusvaltaisia virkamiehiä, kuten Valviran ylitarkastaja.

 

Kanteluratkaisussa 8.12.2023 EOAK/7466/2022 viitataan Päly Ry:n valtakunnalliseen opioidikorvaussuositukseen.

Opioidisuositusta on ollut laatimassa sivutoimisesti, ilman sivutoimilupaa, Valviran ylitarkastaja Irja Hemmilä.

Valviran ylitarkastaja Irja Hemmilä esiintyy Päly Ry:n sivuilla julkaistussa opioidikorvaussuosituksessa toisen sivutoimiluvattoman sivutoimensa tittelillä.

 

Opioidikorvaussuosituksen työryhmän jäsenet ovat virkamiehiä.

 

Minkä takia nämä virkamiehet eivät ole koonneet työryhmäänsä viranomaisina virka-aikanaan julkisen sektorin työryhmänä? Miksi nämä virkamiehet esiintyvät sivutoimensa titteleillä ja toimittavat viranomaistehtäviään sivutoimisesti julkisuuslain ulottumattomissa yksityisessä yhdistyksessään?

 

 

EOA ratkaisussa viitattu opioidikorvaussuositus suosittaa opioideja alaikäisille

Opioidikorvauksen aloittamista perustellaan suosituksessa sillä, että asetus ei kiellä määräämästä alaikäisille opioideja.

Eli asiaa ei edes perustella lääketieteellä.

Toisinsanoen A Klinikka Oy laati ensin omaa liiketoimintaansa tukevan suosituksen, jonka jalkautti Päly ry:lle Margareeta Häkkinen, Valviran ylitarkastajan Irja Hemmilän sivutoimea Väestöliiton terapiapalveluissa hyväksi käyttäen. Suositus esiteltiin ohi mennen Oikeusasiamiehelle Valviran lausunnon yhteydessä kantelun tueksi, ja näin taputeltiin julkisuuslain ulottumattomissa laadittu suositus lasten pumppaamiseen eliniäksi opioidikorvausaineriippuvaiseksi.

Aivan kuin tämä kantelu olisi tehtailtu varta vasten opioidisuosituksen jalkauttamista varten. Kuin tällä olisi kalasteltu ylimmältä laillisuusvalvojalta siunaus alaikäisten opioideille ja vieroituksen laiminlyönneille, hämärtäen esteellisyydet ratkaisu- ja päätöksentekoprosessissa.

Sinänsä ei ole mikään uusi ilmiö, että opioidibisneksessä tehtaillaan virkamiespäätöksiä ohi kansan valitsemam eduskunnan. Myös huumeruiskuja ryhdyttiin alkujaan jakamaan ylimmän laillisuusvalvojan tulkintaan perustuen.

 

(2001) ”Kertomusvuonna annettiin vastaus myös mm. kanteluun, joka koski puhtaiden huumeruiskujen jakamista suonensisäisesti huumausaineita käyttäville. Koska asiassa ei ilmennyt aihetta epäillä lainvastaista menettelyä tai velvollisuuden laiminlyöntiä, kantelu ei antanut aihetta enempään.” (EOA toimintakertomus 2001)

 

Korvaushoitoa ja haittojen vähentämispalveluita tarjoavilla yrityksillä ei ole ollut osoittaa mitään toipumistuloksia, kuten lääkkeettömiä toipumiskeskeisiä hoitoja tarjoavilla palveluntuottajilla on.

Korvaushoitosuosituksen sivuilla 11 lukee:

”Alaikäisten nuorten korvaushoidon tarpeen arviointi tehdään nuorisopsykiatrian ja päihdehoidon yhteistyönä.”

Korvaushoitosuosituksen sivulla 101 lukee:

Korvaushoitoasetuksessa ei ole ikärajoja ja alaikäisilläkin voi olla pitkälle edennyt opioidiriippuvuus. Myös alaikäisen vieroitusoireita voidaan hoitaa lääkkeellisesti ja alaikäiselle voidaan aloittaa korvaushoito, mikäli kriteerit täyttyvät.”

Korvaushoitosuosituksen sivulla 103 lukee:

Huumeongelmien Käypä hoito-suosituksen mukaan alaikäisille sopivat samat lääkehoidon linjaukset kuin aikuisilla.”

Ja

Korvaushoitoasetus ei rajaa korvaushoitoa pelkästään täysi-ikäisille. Alaikäiselle nuorelle tulee tehdä korvaushoidon tarpeen arvio, mikäli hän on käyttänyt opioideja säännöllisesti ja on mahdollisesti niistä riippuvainen.”

Korvaushoitosuosituksen sivulla 70 lukee:

Korvaushoidon lopettaminen ei ole hoidon tavoite eikä päätepiste eikä hoidon onnistumisen mittari, sillä korvaushoidon jatkuminen kuntoutumistavoitteen saavuttamisen jälkeen voi auttaa ylläpitämään saavutettua tilaa. Korvaushoidon alussa tai muussa vaiheessa ei määritellä korvaushoidon tavoiteltua kestoa.”

 

Mielestäni hoidon täytyy voida erottua huumekaupasta sillä, että toipuminen irti riippuvuudesta on tavoite.

K

oska riippuvaisen tahtotilaa ja itsemääräämisoikeutta hallitaan kemiallisesti keskushermostin kautta opioideilla, ei tavoitteiden asettamisessa voida noudattaa riippuvaisen tahtotilaa ja itsemääräämisoikeutta käyttää huumeita, joista hyötyy laittomat ja lailliselta näyttävät huumekauppaverkostot.

 

Akateeminen titteli ei tee immuuniksi eikä estä harjoittamasta huumekauppaa

 

Kaikki varmasti muistavat huumekaupasta tuomitun lääkärin, joka aikoinaan ryhtyi levittämään opioideja katukauppaan.

YLE 2020 

Useista huumausainerikoksista tuomittu entinen lääkäri Pentti Karvonen on joutunut jälleen syytteeseen. Karvonen tuli tunnetuksi 90-luvulla subutex-lääkärinä, koska hän antoi narkomaaneille korvaushoitoa laittomilla aineilla.

Nyt Karvosta syytetään Helsingin käräjäoikeudessa luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta.”

Huumerikoksista tuomitusta lääkäristä pyritään nyt leipomaan median avulla ikään kuin sankaria, vaikka juuri hänen rikokset käynnistivät opioidiepidemiat Suomessa.

 

Tänä päivänä opioideilla sidotaan asiakkuuksia haittoja vähentäviin palveluihin, joissa samoista riippuvaisista voidaan laskuttaa useilla eri laskutusperusteilla hyvinvointialueita, eli veronmaksajia.

Konsepti on kopioitu alkoholistien hyväksikäyttökonseptista.

On vaarana, että jaettaessa lääkkeitä krapulaiselle syyllistytään helppohintaiseen asiakkaiden kosiskeluun, jolloin klinikka saa yleisön silmissä huonolta kalskahtavan pillereiden hakupaikan maineen.” (Simo Huusko )

Lääkärikunta ei voi olla eikä sen tule olla pääasiallinen alkoholiongelmien käsittelijä, lääketieteellä ei ole hallussaan sellaista tietoa, jolla lääkärit voisivat hoitaa alkoholismia tehokkaasti.” (Kettil Bruun)

 

 

Opioidikorvausvalmisteita määrää samat säätiö- ja Päly ry:n omistamat yritykset, joiden kassavirta muodostuu haittoja vähentävien palveluiden myynnistä.

Korvausaineiden ja haittojen vähentämisen palveluntuottajat ovat päässeet määrittelemään haitat, joihin ne tarjoavat haittojen vähentämispalveluitaan.

Nämä tahot ovat myös päässeet määrittelemään huumeiden ongelmakäytön, joten huumeiden käyttökaaren varhaisvaiheessa ei hoitoja saa.

Nämä palveluntuottajat ovat hyvin monitasoisesti ja kierolla menettelyllään myös päässeet lainvalmisteluun useissa yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin rooleissaan, syrjäyttäen kansalaisvaikuttamisen ja lääkkeettömät toipumiskeskeiset hoidot tieltään.

 

Huumeriippuvuuksista raittiiksi toipuneet eivät tarvitse haittoja vähentäviä palveluita, joten toipumiskeskeisiä hoitoja tarjoavat, ovat liiketoimintariski opioidi- ja haittojen vähentämiskonseptille.

 

Kun opioidikorvaussuositus on laadittu julkisuuslain ulottumattomissa Päly ry:ssä, ei suositusta laatiessa ole kuultu toipumiskeskeisten hoitojen edustajia, toipujista saati läheisistä puhumattakaan.

 

Herää kysymys, antoiko Valvira harhaanjohtavaa tietoa lausunnossaan oikeusasiamiehelle, saadakseen kuin ohimennen hyväksytettyä lasten pumppaamisen elinikäisiin opioideihin?

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu