THL mainostaa huumeiden laillistamista kyseenalaisin argumentein

Tehokkaalla korruption torjunnalla ja korruptiotorjunnan järjestelmien valvonnalla, pystyttäisiin torjumaan tehokkaasti myös huumekauppaa.


 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), on julkinen tutkimuslaitos ja tilastoviranomainen, jonka toiminnasta ja tehtävistä on säädetty laissa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

THL:n päihde- ja riippuvuusosaston päällikkö, joka siis toimii palkkioita vastaan A-klinikkasäätiön ja A Klinikka Oy:n hallitusten puheenjohtajana, pyrkii vaikuttamaan valtaväestön asenteisiin laillistaa huumeet,  THL:n virallista viranomaissivustoa hyväksi käyttäen.

Markkinoimalla ja mainostamalla huumeiden laillistamista, vaikutetaan tietoisesti valtaväestön mielipiteisiin.

”Yhdysvalloissa korkeakoulujen markkinointi sai alkunsa siitä, kun huomattiin että markkinoinnin keinoja on mahdollista hyödyntää myös voittoa tuottamattomalla sektorilla. Yhdysvalloissa koulutusalan markkinointi perustuu yksityisten oppilaitosten suureen määrään, sillä näiden instituutioiden on itse huolehdittava rahoituksen saamisesta toiminnan ylläpitämiseksi
(Kotler 1975, 345)”

THL:n blogi, mitä nyt seuraavaksi kommentoin, voi lukea THL:n virallisilla internetsivuilla täältä.

THL:n päihde ja riippuvuusosaston päällikkö kirjoittaa ja minä vastaan näin:

THL: ”Suomessa huumausaineiden käyttö on ollut rangaistavaa viisikymmentä vuotta. Eduskunnassa kannan ratkaisi arvanheitto.”

V: Huumeiden rikosoikeudellisista seuraamuksista on päätetty eduskunnan täysistunnossa eduskunnan äänienemmistöllä. Asian voi tarkistaa lain käsittelytiedoista.

 

THL: ”Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla.”

V: Suomen laki ja rangaistuskäytännöt mahdollistaisi jo nyt huumeiden käyttöön puuttumisen sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Jos THL ja kunnat saataisiin hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä, huumeriippuvaisten olisi mahdollista saada toipumistavoitteista hoitoa Suomessa ja toipua ilman rikoslain muuttamistakin. Nyt THL keskittyy verkottumaan huumeiden ideologisissa tarkoitusperissä, sekä jakamaan kyseenalaista ja puutteellista tietoa valtaväestölle ja päättäjille huumeiden laillistamiseen liittyen, kuten THL:n päihde- ja riippuvuusosaston päällikön julkaisemista blogiteksteistä THL:n internetsivuilta voi havaita.

Valtakunnansyyttäjän internetsivuilta on luettavissa ohje VKS:2018:2, Suomessa voimassa olevista seuraamuskäytännöistä huumausaineiden käyttörikoksista.

THL:n jakama tieto rangaistuskäytäntöihin liittyen, ovat ristiriidassa Suomen lain ja valtakunnansyyttäjän virallisen ohjeen kanssa.

Toipuneen huumeriippuvaisen ei tarvitse tehdä rikoksia, koska ei ole enää riippuvainen, joten toipumiskeskeinen hoito toimii myös tehokkaimpana haittoja vähentävänä menetelmänä.

Nyt hoitoa saa vain sellaiset, joiden läheisillä on varaa maksaa hoidot yksityisellä tai kellä on jaksamista käyttää oikeussuojakeinoja ja kannella laillisuusvalvojille.

Ongelma on se, ettei toipumiskeskeistä hoitoa ole järjestetty asianmukaisesti kaikissa kunnissa tai annetun hoidon sisältö ei vastaa hoidon tarvetta ja jos riippuvuuden hoitoon pääsee, maksusitoumus, eli hoitaminen loppuu jo ennen kuin toipumista on tapahtunut.

Hoitoaikoja on lyhennetty viime vuosina niin, ettei siinä ajassa ehdi toipua huumeriippuvuudesta. Pahimmillaan hoito on katkolta kadulle riittävän monta kertaa, kunnes riippuvainen on valmista kauraa korvausainevalmisteille.

Alaikäisten huumeriippuvuuksien toipumistavoitteiset hoitojärjestelmät ovat kaikista eniten retuperällä.

THL: ”Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja Global Commission on Drug Policy, jotka esittävät, että huumeiden käyttöön tulisi puuttua muutoin kuin käyttäjiä rankaisemalla. Tämä koskisi kaikkia huumausaineita.”

V: Suomessa on mahdollista hoitaa riippuvuutta jo nykylainsäädännön turvin käyttäjää rankaisematta, jos vain THL ja kunnat laittaisivat hoitopolut lakisääteiselle tasolle. Poliisi ohjaa jo nyt viranomaisista eniten huumeriippuvaisia hoitoon niissä kunnissa, missä hoitoon ohjaus on järjestetty.

Huumausaineisiin liittyen, tutkimustoimintaa toteutetaan aina järjestäytyneen rikollisuuden rajapinnassa, missä riski järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption ujuttautumisesta tiedeyhteisöön, on merkittävän korkea.

Järjestäytyneen rikollisuuden ryhmärakenteet ovat hierarkkisten ryhmien lisäksi yhä useammin verkostomaisia ja tarpeiden mukaan nopeasti joustavia ja tapauskohtaisia. Päätavoitteena on kerätä mahdollisimman suurta rikoshyötyä rikollisen toiminnan lisäksi yhä useammin myös lailliselta näyttävän toiminnan kautta. Ryhmien toiminta on myös Suomessa entisestään kansainvälistynyt.” (Poliisi)

Tiedeyhteisöjen ja virkamiesten kansainvälistä korruptoitumista tulisi ennaltaehkäistä ja torjua aktiivisesti.

THL: ”Käyttörikoksesta seuraa henkilölle sakkorangaistus ja nuorelle ensikertalaisille puhuttelu. Poliisi voi myös antaa huomautuksen. Toimenpiteisiin on koetettu liittää hoitoonohjausta, mutta määrät ovat jääneet vaatimattomiksi.”

V: Jos Kunta on järjestänyt paikan, mihin hoitoonohjaus voi poliisin toimesta tapahtua ja käyttäjä on suostuvainen hoitoon, poliisi ohjaa käyttäjän hoitoon. Nykylain mukaan, toimenpiteestä voidaan luopua, jos henkilö suostuu hoitoon. Alaikäisille ei ole järjestetty riittävästi hoitopaikkoja toipumiskeskeiseen hoitoon. Huostaanotto laitokseen, ei ole riippuvuuden hoitamista.

THL: ”Rekisteritietoa käytetään, kun poliisilta pyydetään turvallisuusselvitys tai henkilö joutuu hankkimaan rikostaustaselvityksen koulutus- tai työpaikalleen. Tietojen luovutus saattaa vaihdella alueittain.”

V: Turvallisuusselvityksestä on säädetty lailla. Turvallisuusselvitys ei sido työnantajaa. Merkintä näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterissä, eikä poistu sieltä edes kuoleman jälkeen. Siihen ei rikoslain muuttaminen auta.

Rikostaustaselvitys pyydetään sellaisilla aloilla ja vapaaehtoistoiminnassa, missä henkilö on tekemisissä alaikäisten kanssa. Lain tarkoituksena on suojella alaikäisiä seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta väkivaltarikollisuudelta ja houkuttelulta huumeiden käyttöön.

THL: ”Käyttörikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin 15 000. Tämä merkitsee sitä, että poliisiasiain tietojärjestelmässä on noin 75 000–150 000 tämänkaltaista rikosta. ”

V: Suurin osa käyttörikoksista ovat liitännäisrikoksia ja ne merkitään tilastoihin rutiinina päärikoksen yhteydessä. Valtaosa käyttörikoksista kirjataan esimerkiksi liikennevalvonnan tai liikenneonnettomuuden huumerattien yhteydessä. Rikoslain muuttaminen ei vähentäisi huumepäissä ajamista eikä pienentäisi tilastoja.

 

THL: ”Vuoden 2014 Huumekyselyn mukaan 25–34-vuotiaista naisista 32 % ja miehistä 44 % oli kokeillut kannabista. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee heidät rikollisiksi. Suurin osa (61 %) ikäryhmästä on sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista.”

V: Kyselytutkimuksen näyttöarvoa voisi verrata veikkauskuponkiin 1 X 2.  Se mittaa lähinnä THL:n harjoittamien huumeiden laillistamiskampanjoiden vaikuttavuutta väestöön. Huumeiden käyttäjiä sakotetaan aivan samalla tavoin kuin näpistelijöitä ja liikennerikkomuksista, joita on monin kerroin enemmän kuin käyttörikoksia on kirjattu.

Tapon yritysten ja törkeiden pahoinpitelyjen määrät ovat nousseet huomattavasti. Yhä useammassa rikoksessa on viitteitä huumausaineiden käyttöön tai niiden välitykseen liittyvistä riidoista.

THL: ”Olemme hyvin tietoisia siitä, että huumeiden käytöstä voi aiheutua monenlaisia haittoja.”

V: Julkisen tutkimuslaitos THL:n tehtävät on lueteltu laissa terveyden ja hyvonvoinnin laitoksesta. THL voisi kehittää toipumiskeskeisiä hoitoja, eikä lobata huumeiden laillistamista väestölle ja päättäjille. Mikään laki ei estä laittamasta hoitopolkuja kuntoon.

THL: ”Kansainvälisten kokemusten mukaan käyttörangaistuksista luopuminen ei lisää käyttöä. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttöön puututaan hallinnollisin seurauksin, joissa sosiaalitoimen rooli on keskeinen.”

V: Huumekorruptiosta on olemassa lukuisia tutkimuksia. Huumeiden laillistamisesta hyötyvät eniten huumeiden tuottaja- ja välitysmaiden kansainvälisesti verkottunut järjestäytynyt rikollisuus, koska huumeiden laillistaminen vähentää huumeidentuottajien ja jakeluportaan huumehävikkiä, eli laillistaminen tuottaa suuremmat voitot organisoidelle rikollisuudelle, koska hävikki pystytään laillistamisen avulla minimoimaan. Kaikki yritykset pyrkivät torjumaan ja minimoimaan hävikkiä, niin myös järjestäytynyt huumerikollisuus.

Huumekauppa ei tuota yhteiskunnalle mitään järkevää, päin vastoin, se tuottaa narkomaaneja ja syrjäytyneitä työkyvyttömiä ihmisiä ja yleensä tuskallisen hitaan kiduttavan kuoleman.

Huumeiden loppukäyttäjämaat köyhtyvät sitä mukaa, mitä suurempi osa väestöstä käyttää huumeita. Huumeiden tuottaja- ja välitysmaissa on eniten köyhyyttä, huumeongelmia, sekä huumekorruptiota. Lisäksi niissä poljetaan ihmisoikeuksia.

THL: ”Kansainvälisten kokemusten mukaan käyttörangaistuksista luopuminen ei lisää käyttöä. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttöön puututaan hallinnollisin seurauksin, joissa sosiaalitoimen rooli on keskeinen. Muutos vähensi haittoja, mutta ei lisännyt käyttöä. Norjassa suurkäräjät on hyväksynyt periaatekannanoton käytön rangaistavuuden korvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpitein.”

V: Huumeita ajetaan lailliseksi useissa maissa saman aikaisesti, samalla konseptilla, riippumatta kohdemaan todellisesta lainsäädönnöstä, olosuhteista, rakenteista ja hoitojärjestelmistä. Jokainen maa toimii referenssinä kansainvälisesti organisoidun rikollisuuden tavoitteille. Jotta tulokset olisivat luotettavia, tulisi käynnistää kattava sosiaali- ja terveydenhuollosta riippumaton tutkimus huumekorruptiosta, sekä sen liitännäis- ja seurannaisvaikutuksista.

Norjassa on tarkoitus ohjata käyttäjä sakkomaksun uhalla sosiaali- ja terveydenhuollon terveysneuvontapalveluun.

Suomessa terveysneuvonta tarkoittaa huumeiden käyttötapojen opettamista, pistohaavojen hoitamista, sekä käyttövälineiden jakamista huumeiden käyttäjille. Terveysneuvonnassa ei saa hoitoa riippuvuuteen.

THL: ”Tilanteessa, missä huumeita käyttävän henkilön ei tarvitse pelätä rangaistusta tai rikolliseksi leimautumista, on huomattavasti nykyistä helpompaa tarjota monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon tukea ja hoitoa.”

V: Suomessa ei tarvitse pelätä hoitoon hakeutumista. Suurin pelko käyttäjille on joutua saattohoitoon, eli loppuelämän korvausaineille.

Hoitolaitoksissa ei ole poliiseja sakottamassa. Hoitoon ohjauksesta eikä hoitoon hakeutumisesta rangaista. Ongelma on se, että toipumistavoitteiseen hoitoon on lähes mahdotonta päästä ilman oikeussuojakeinoja, koska järjestelmä keskittyy huumeiden laillistamispuuhiin, hoitojen järjestämisen sijaan.

THL: ”Vaihtoehtoja huumepolitiikan nykyiselle linjalle, jonka mukaan käyttö on säädetty rangaistavaksi, on kolme: (1) laillistaminen, (2) dekriminalisointi ja (3) depenalisaatio. ”

.V: Tehokkain tapa torjua huumeongelmia, on tehokkaat korruption torjuntatoimet.

Huumekorruptiosta on lukuisia tutkimuksia ja siitä vallitsee tiedeyhteisöjen konsensus, että huumekorruptio on vahingollista kansantutvallisuudelle, kansantervrydelle ja kansantaloudelle, niin tuottaja-, välittäjä-, kuin loppukäyttäjämaille.

Huumeista ja huumekorruptiosta hyötyvät vain organisoitu rikollisuus. Sen sijaan huumeiden laillistamisesta, dekriminalisoinnista eikä depenalisaatiosta olla päästy konsensukseen.

Niin kauan kun päättäjät ja valvontaviranomaiset mahdollistavat virkamiesten käyttää virka-asemiaan oman sekä organisoidun korruptio- ja huumerikollisuuden hyväksi, ongelmat vain pahenee ja valtio, kunnat, yritykset sekä yksilöt köyhtyy.

Ideologisen korruption tavoitteena on romahduttaa tieteen normit ja rakenteellisen korruption tavoitteena on romahduttaa demokratia.

Huumeet ja biljardibisnes, ovat väline korruptiivisten rakenteiden muodostamiselle. Suurtyöttömyys on oiva maaperä korruption vahvistumiselle.

 

Legibus omnes idcirco servimus, ut liberi esse possumus – (Cicero)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+1
ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen sitoutumaton vaikuttaja, turvallisuusalan ammattilainen sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu