THL:n rakenteet mahdollistavat korruption ja rahanpesun

It has been argued that obscurity in ownership structures has created an opportunity for illegal activities, such as tax evasion, money laundering, and corruption, to go unnoticed.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osoitteessa Mannerheimintie 166, toimii kaksi yksityistä säätiötä; THL-säätiö (2026855-7) ja Alkoholitutkimussäätiö (0200929-5).

 

Alkoholitutkimussäätiön yhteystiedoiksi on merkitty PRH:n Virre säätiörekisteriin:

 

Postiosoitteeksi

”c/o THL PL 30 00271 HELSINKI”

Ja käyntiosoitteeksi:

c/o THL Mannerheimintie 166 00270 HELSINKI”

Sähköpostiosoitteeksi on merkitty:

info@alkoholitutkimussaatio.fi

 

THL säätiön yhteystiedoiksi on merkitty PRH:n Virre rekisteriin:

 

Postiosoitteeksi:

Mannerheimintie 166 00300 HELSINKI”

Ja käyntiosoitteeksi:

Mannerheimintie 166 00300 HELSINKI”

Ja sähköpostiosoitteeksi:

mia.nykopp@thl.fi

 


 

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖ

Y-tunnus: 0200929-5

 

STM nimittää vaikutusvaltaisia virkamiehiä Alkoholitutkimussäätiön hallitukseen.

 

Esitin STM:lle kysymyksiä 29.3.2022.  Kysymyksiini vastasi Ismo Tuominen 11.4.2022, joka nyttemmin on siirtynyt STM:stä Ruokaviraston lakimieheksi.

 

Kysymykseni STM:lle nro 1

1) Miten STM:n nimittämien hallituksen jäsenten eturistiriidat on tunnistettu ja tunnistettujen vaarojen riskienarviointi on toteutettu? Onko riskienarviointiprosessi dokumentoitu?

 

STM:n virkamiehen vastaus kysymykseen nro 1:

1) Kyse on päihdetutkimusta tukevasta säätiöstä ja puutteellisellakin tieteellisellä asiantuntemuksellani näyttää, että hallituksen jäsenissä on laajasti tieteestä ja päihdetutkimuksesta ymmärtäviä henkilöitä. En ole täällä ministeriössä 20 vuoden aikana mitään keskusteluja esimerkiksi tutkimussäätiön hallituksessa ilmenevistä eturistiriidoista ja vaaroista koskaan kuullut eli mainitsemiasi prosesseja tai dokumentteja ei ole täällä mielestäni olemassa. Esimerkiksi rahoituksen jakamiseen liittyvät lähipiirin ym. esteellisyydet ovat oma asiansa ja säätiö huolehtii näistä prosesseista itsenäisesti.

 

Kysymykseni STM:lle nro 2

2) Ajavatko nimetyt virkamiehet säätiön ajamaa etua palkkioita vastaan vai yleistä etua virkapalkkaansa vastaan? 

 

STM:n virkamiehen vastaus kysymykseen nro 2:

2) En ole koskaan kuullut keskustelua siitä, kenen tai minkä etua säätiön hallituksen jäsenet ajavat. En siis ole tiedeasiantuntija eli en osaa edes sanoa, millaisia etuja juuri tieteessä täällä Suomessamme voisi ajaa, jos jotain haluaisi ajaa.

 

Kysymykseni STM:lle nro 3

3) Mihin lakiin nimittäminen Alkoholitutkimussäätiön hallitukseen palkkioita vastaan perustuu?

 

STM:n virkamiehen vastaus kysymykseen nro 3:

3) Minulla ei ole tietoa sellaisista laeista, joissa säädettäisiin näistä tilanteista. Tuossa asiakirjassa säätiö on pyytänyt nimeämään jäseniä sääntöihinsä vedoten ja STM on nimennyt. STM ei ole päättänyt palkkioiden maksamisesta missään suhteessa.

 

Kysymykseni STM:lle nro 4

4) Voiko mikä hyvänsä järjestö pyytää STM:ää nimeämään hallitukseensa palkkioita vastaan jäseniä vaikutusvaltaisista virkamiehistä?

 

STM:n virkamiehen vastaus kysymykseen nro 4

4) Kyllä mikä tahansa järjestö voi jäsenehdokkaita pyytää ministeriöstä. En osaa sanoa, nimettäisiinkö ehdokkaita kaikille, mutta sekä pyytäminen että nimeäminen ovat kai ihan laillista toimintaa.

 

Lisäksi STM:n virkamies korostaa sähköpostinsa loppuun:

Korostan, että meidän yksikkömme täällä vastaa siis yleisesti esimerkiksi juuri päihdepolitiikan valmistelusta. THL käsittääkseni valmistelee ja myöntää ko. valtionavustuksen (mom. 33.03.04) ja valvoo sen käyttöä.

 

STM:n virkamies vastasi STM:lle esittämiini kysymyksiini, ikään kuin säätiön edustajana, vedoten säätiön sääntöihin. Sivuuttaen STM:n virkamiehiä koskevat lait, kuten perustuslaki, hallintolaki, julkisuuslaki ja STM:n työjärjestyksen.

 

 


 

THL-SÄÄTIÖ

Y-tunnus: 2026855-7

LEI: 7437003T3IWBDXC50F11

 

THL-säätiön sääntöjen mukaan yksityisen THL-säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen pääjohtaja tai hänen nimeämä henkilö.

Hallituksen kaksi muuta jäsentä valitsee THL ja yhden jäsenen valitsee STM.  Hallituksen kolme muuta jäsentä valitsee THL-säätiön vuosikokous, siten, että he edustavat säätiötä tukevia THL:n ja STM:n ulkopuolisia tahoja.

Säätiön asioita hoitaa sääntöjen mukaan edellä mainitut hallitus ja 6 jäsentä.

THL:n internetsivujen mukaan:

Säätiön on perustanut KTL:n ja THL:n entinen pääjohtaja tohtori Pekka Puska. Pekka Puska on lahjoittanut säätiön peruspääoman.

THL-säätiön tilinpäätöksen 31.12.2020 mukaan:

Säätiö sai lahjoituksena osakkeita tilivuonna 2020 yhteensä 7360 kpl
lahjoituspäivän arvoon 98 035,20 euroa. Lahjoitus saatiin säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluvalta perustaja jäseneltä.

Tilinpäätöksen mukaan sijoituksia on

Pörssiosakkeet

Cargotec B 240 kpl

Orion B 500 kpl

Stockmann B 240 kpl

Oriola-KD 50) kpl

Lassila Ja Tikanoja 7360 kpl

Muut osakkeet

OP-Kehittyvät osakemarkkinat /
A-osuudet 151,6336 kpl a 130,98 €


OP-Maltillinen /A-osuudet
187,1782 kpl a 106,84

Sijoitusten arvo vuonna 2020 yhteensä 153211,16€


THL

Laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta, säädetään THL:n tehtävistä ja tietojensaantioikeuksista. THL:n tietojensaantioikeudet ovat laajemmat kuin poliisilla.

 

Lisäksi lakiin on institutionalisoitu korruptiivinen pykälä lahjoitusten vastaanottamisesta.

 

8 §

Lahjoitusten vastaanottaminen
Laitos voi ottaa vastaan lahjoituksia toimintaansa varten.

Laitos voi ottaa lahjoituksena vastaan myös näytekokoelmia sekä tieteellisen tutkimuksen tai laitoksen toiminnan kannalta merkityksellisiä aineistoja ja henkilörekistereitä. Lahjoituksena saataviin aineistoihin sovelletaan 5 §:n 3 ja 4 momentin säännöksiä.

 

Mikä on THL-säätiön hallituksen jäsenen maksamien lahjoitusten vaikutus THL:n toimintaan ja lahjoituksen antajan asemaan THL:n päätöksenteossa?

 

Asetuksen Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta mukaan THL:n pitäisi edustaa valtiota:

 

8 §
Valtion edustaminen

Laitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta sille kuuluvissa asioissa.

 

Asetuksen mukaan THL:n voidaan palkata erilaisia johtajia:

 

2 §

Laitoksen johto ja henkilöstö

Laitosta johtaa pääjohtaja. Laitoksessa on lisäksi ylijohtajia, hallintojohtaja, strategiajohtaja sekä muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. Laitoksessa voi olla tutkimusprofessoreita.

Pääjohtajalla ja ylijohtajalla on professorin arvonimi.

 

Tilastolain mukaan THL on yksi tilastoviranomaisista:

 

Tilastoja laativat viranomaiset ovat ammatillisesti riippumattomia hoitaessaan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun välittömästi liittyviä tehtäviä. Näiden viranomaisten on toimittava puolueettomasti, objektiivisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti sekä huolehdittava tilastosalaisuuden suojaamisesta.

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan, TENK:n mukaan:

Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa.

Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että asiantuntijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, oma tai läheisen hyöty.

Sidonnaisuudet voivat liittyä työhön tai olla henkilökohtaisia.

Tyypillisiä tutkijan työhön liittyviä sidonnaisuuksia ovat lahjat ja tutkimukseen saatu rahoitus sekä toiminta asiantuntijaelimissä.

Henkilökohtaisia sidonnaisuuksia syntyy esimerkiksi sukulaisuuden tai omistuksen perusteella.

Tavallisimmin sidonnaisuuksien ajatellaan olevan taloudellisia.

Myös työsuhde on sidonnaisuus, koska työntekijän edellytetään sitoutuvan työnantajansa arvoihin ja strategiaan.

 

THL sallii henkilöstölleen sivutoimet eturistiriidoista piittaamatta, esimerkiksi kunnille ostopalveluita tuottavien yhteisöjen hallintoelimissä, jotka saavat julkista rahaa ja tarjoavat kunnille palveluitaan ostopalveluna.

 

THL:n henkilöstöä on esimerkiksi mielenterveys-, päihde- ja lastensuojelun yrityksissä, yhdistyksissä ja säätiöissä.

 

Oikeuskansleri on todennut ratkaisussaan OKV/3263/10/2021:

 

Sivutoimien sallittavuuden arvioinnissa ja asianmukaisten sivutoimilupien ja –ilmoitusten valvonnassa ei apulaisoikeuskanslerin mukaan näin ollen ollut kyse vain viranomaisen sisäisestä asiasta.

Riittävää ei siten ollut, että tutkimusprofessorin rooli yhdistyksessä oli ollut THL:n tiedossa tai että THL:n ulkoisilla verkkosivuilla oli ollut tieto hänen tehtävästään yhdistyksessä.

Sivustolla oleva/ollut tieto siitä, että tutkimusprofessorilla olisi ollut tehtävän hoitamiseen sivutoimilupa, vaikuttaisi lisäksi olevan virheellinen. 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n lähipiirisuhteita koskevasta tarkastusraportista käy ilmi:

 

Valtionavustuspäätösten esittelijöinä tai ratkaisijoina toimii
noin 4 000 virkamiestä.

Tarkastuksessa tunnistettiin 38 yhteisöä, joille kirjanpitoyksikössä on tehty avustuspäätöksiä ja jois-
sa valtionavustuksen myöntävän kirjanpitoyksikön virkamies on
päättävässä asemassa

 

VTV:n tarkastusraportista käy myös ilmi:

 

Tarkastuksessa virkamiesjohtoon luettavia henkilöitä oli noin
1 300, joista noin neljänneksellä oli rekisteriaineistojen perusteella yhteyksiä yrityksiin, säätiöihin tai yhdistyksiin. Yhteyksiä oli yhteensä 477:ään eri yhteisöön, joista yhdistyksiä oli 236, yrityksiä 157 ja säätiöitä 84.

 

Siis periaatteessa kuka tahansa voi laittaa rahaa THL-säätiöön kuten muihinkin säätiöihin?

Mitä lahjoittaja saa vastapalveluksena? Kuka sitä valvoo?

 

Rahan alkuperää ei tarvitse tarkistaa vai kuinka?

 

Tämän kaltaiset monitasoiset yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin rakenteet, prosessit ja niihin liittyvä rahaliikenne yksityiseltä säätiön kautta julkiselle tutkimuslaitokselle, mahdollistaa oligarkkien ja kansainvälisesti toimivien monirikollisverkostojen ujuttautumisen yhteiskunnan valtarakenteisiin Suomessa, kenenkään huomaamatta. Vastaavia monitasoisia rakenteita löytyy maailmalta, Euroopastakin, joiden on tunnistettu käyttökelpoisiksi rakenteiksi institutionalisoituun piilokorruptioon ja rahanpesuun.

 

Oikeuskansleri sai vuonna 2022 uusia erityistehtäviä, kuten korruption vastaisen toiminnan järjestämisen.

 

Milloin oikeuskansleri ryhtyy hoitamaan tätä erityistehtävää?

 

Ruotsissa on jo tunnistettu järjestäytyneen rikollisuuden ujuttautuminen terveydenhuollon rakenteisiin. Suomessa ei ole edes tutkittu ilmiötä.

 


 

The Puppet Masters:

”Nearly all cases of grand corruption have one thing in common. They rely on corporate vehicles- legal structures such as companies, foundations and trusts — to conceal ownership and control of tainted assets.”

 

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu