Vankiterveydenhuollon johtokunta jatkaa pimittämistä

”Venäjän järjestäytynyt rikollisuus pitää sisällään yhtäältä
järjestäytyneen rikollisuuden perinteisintä muotoa, kuten epäiltyä huumausaineen salakuljetusta ja hyvin monimutkaista talousrikollisuutta sekä järjestäytyneelle rikollisuudelle ominaista, monikansallista ulottuvuutta.

Toisaalta se sisältää perinteisestä rikostutkinnasta poikkeavia ilmiöitä, kuten viranomaiskorruptiota, rikollisuuden kytköksiä alue- ja liittoval-
tiotason politiikkaan sekä laittoman ja laillisen liiketoiminnan sekoittumista. Venäjällä liiketoiminnalle on ominaista myös toiminnan suojelu.

Edelleen Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden ja maan vankilajärjestelmän kiinteä yhteys tuli selväksi.”

(Käsitetutkimus Venäjän järjestäytyneestä rikollisuudesta, 2020)


 

Tarkastellaanpa taas hieman Suomen rikosseuraamuslaitosta, joka muodostaa yhteisen työpaikan vankiterveydenhuollon kanssa.

 

Vankiterveydenhuolto siirtyi vuonna 2015 Oikeusministeriöltä Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle THL:n alaisuuteen.

 

Rikosseuraamuslaitos nimittää hallinnon virkamiehiään yksityisiin julkista rahaa saaviin säätiöihin ja Vankiterveydenhuolto puolestaan nimittää näiden yksityisten säätiöiden henkilöstöä Vankiterveydenhuollon johtokuntaan.

 

Olen kirjoittanut aiemmin Vankiterveydenhuollon kauden 2020-2024 johtokunnan laiminlyönneistä sidonnaisuuksien eturistiriitojen arvioinnissa ja Vankiterveydenhuollon johtokunnan jäsenten laiminlyönneistä ilmoittaa sidonnaisuuksiaan toimielimen arvioitavaksi. Sekä asiassa omituisen ratkaisut antaneiden Hallinto-oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän ja KHO:n tuomarin sidonnaisuuksista. Blogeissani lähteet on linkitetty suoraan tekstiin.

 

Kauden 2020-2024 Vankiterveydenhuollon johtokunnan sidonnaisuuksien eturistiriitojen arvioinnista on myös Twitterketju.

 

Vankiterveydenhuollon johtokunnan jäsenet on nyt nimetty kaudelle 2024-2028

 

Tällä kertaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on jättänyt nimeämispäätöksestä pois vaatimuksen eturistiriitojen arvioinnista. Eturistiriitojen arviointi perustuu kuitenkin hallintolain esteellisyyspykäliin.

 

Tarkastellaan Vankiterveydenhuollon johtokunnan puheenjohtajan sidonnaisuusilmoitusta.

 

Vankiterveydenhuollon johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kärkkäinen on ilmoittanut neljä (4) sidonnaisuutta:

 

 

Julkisista rekistereistä, kuten PRH:n Virre rekisteristä Jukka Kärkkäiseltä löytyy vastuurooli useammastakin yhtiöstä, kuin mitä sidonnaisuusilmoituksessa on ilmoitettuna. Proff.fi on listannut osan, joiden tiedot voi tarkastaa Virrestä.

 

VTH:n puheenjohtaja Jukka Kärkkäinen on:

 

Toimitusjohtaja yrityksessä Mainonnan suunnittelu Merja Kärkkäinen Oy, Y-tunnus 0605057-8 (Visual Talk)

Toimitusjohtaja yrityksessä Kärkkäinen Sijoitus Oy, Y-tunnus 0666614-5

Toimitusjohtaja yrityksessä Mediprof Oy,  Y-tunnus 1955257-7

Hallituksen puheenjohtaja säätiössä Kristillinen Suojakoti-säätiö sr, Y-tunnus 1552263-7

Hallituksen jäsen säätiössä S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr, Y-tunnus 0166055-3

Hallituksen jäsen yrityksessä Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab, Y-tunnus 0984944-9

Hallituksen jäsen yrityksessä Länsirannikon Työterveys Oy, Y-tunnus 2519386-5

 

Jukka Kärkläinen on tehnyt sidonnaisuusilmoituksen myös Varsinais-Suomen hyvinvointialue VARHAlle 15.2.2023, jossa hän on ilmoittanut sidonnaisuuksikseen:

 

  1. Aluevaltuusto, jäsen
  2. Aluehallitus, jäsen
  3. Länsirannikon Työterveys Oy, hallituksen jäsen
  4. Turku Energia Oy, hallituksen jäsen
  5. Suomen Psykiatriyhdistys ry, hallituksen jäsen ja varainhoitaja
  6. Mieli Suomen Mielenterveys ry, liittohallituksen jäsen
  7. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry, hallituksen jäsen
  8. Kristillinen suojakoti –säätiö, hallituksen puheenjohtaja
  9. Bovallius-säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja

 

Satakunnan hyvinvointialueen rekisteristä Jukka Kärkkäisen sidonnaisuusrekisteriä ei löydy lainkaan.

 

Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämästä Tuomioistuinten jäsenten rekisterin mukaan Jukka Kärkkäinen on ollut Turun Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen ajalla 1.11.2017 – 31.10.2022 ja;

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri 1.11.2017 – >

Turun kaupunginvaltuuston jäsen 1.11.2017->

Turun Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 1.11.2017 ->

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen 1.11.2017 ->

 

VTH:n puheenjohtajan sidonnaisuuksia löytyy myös hänen omilta poliittisilta ehdokassivuiltaan.

 

En nyt käy kaikkia ilmoittamattomia sidonnaisuuksia läpi, jotta blogista ei tule liian pitkä.

 

Sen lisäksi mitä olen jo tuonut esiin VTH:n johtokunnan ja RISE:n sidonnaisuuksista, niin tuon esiin myös, että:

 

Vankiterveydenhuollon Poliklinikkatoiminnasta vastaa vastaava ylilääkäri Hanna Hemminki-Salin.

 

Hanna Hemminki-Salin pitää yksityislääkärivastaanottoa Mehiläisessä.

 

Josta YLE on julkaissut artikkelin jo vuonna 2017.

 

YLE 4.12. 2017 :

Ylilääkäri Hanna Hemminki-Salin vastaa THL:ssä keikkalääkäreiden hankinnasta vankiloihin. Hän työskentelee Mehiläisessä, josta keikkalääkäreitä ostetaan.”

 

STM Selvityshenkilön raportti vuodelta 2018 ”Vankiterveydenhuollon toiminnan ja organisoinnin arviointi” lukee:

 

(s.25 )”Johtokunnan rooli on po. laissa ja siihen liittyvässä asetuksessa kirjattu vahvaksi, kun sen tehtävänä on hyväksyä VTH:n toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös, toimintakertomus ja työjärjestys. Johtokunnan rooli on samankaltainen valtion mielisairaaloiden ja koulukotien johtokuntien roolin kanssa. VTH, kuten muutkin THL:n alaisen yksikön osat ovat osa THL:n kirjanpitoyksikköä, eli samaa kirjanpitokokonaisuutta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat THL:n pääjohtaja ja alaisen hallinnon johtaja yhdessä.
THL:n taloussääntö ja alaisen hallinnon johtosääntö määrittävät yhdessä talouden hyväksymiskokonaisuuden. Alaisen hallinnon yksikkö vastaa itse omasta taloudestaan (THL:n taloussääntö). Koska VTH on samaa kirjanpitoyksikköä THL:n kanssa, tekee THL mm. lisätalousarvioesitykset VTH:n
kanssa yhdessä ja esittää ne STM:lle. Johtokunnalle asetuksessa (1737/2015) määritelty tehtävä hyväksyä VTH:n talousarvio ja tilinpäätös on ristiriitainen THL:n taloussäännön kanssa.”

(s.36) ”Vankiterveydenhuollon
yksikkö on itsenäinen virasto, joka toimii THL:n Valtion palvelut -osaston tulosohjauksessa. Johtokunta tukee asetuksen mukaan VTH:n johtamista monipuolisesti. (Ks. 3.2.1 Laki vankiterveydenhuollon
yksiköstä)”

(s. 8) ”Arvioinnissa suositellaan lain ja asetuksen muuttamista niin, että johtamislinjan olisi selkeä:
STM – THL VAPO – VTH. Tulosohjaajan tulisi hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio ja valmistella tilinpäätös yhdessä THL:n talousjohdon ja VTH:n johdon kanssa. Samalla johtokunnan roolin muuttamista neuvottelukunnaksi tulisi harkita.”

 

Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä

 

”4 §
Yleinen ohjaus, kehittäminen, johto ja valvonta

Vankiterveydenhuollon yksikön toiminnan yleinen ohjaus, kehittäminen, johto ja valvonta kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Vankiterveydenhuollon yksiköllä on johtokunta, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Johtokunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään seitsemän muuta jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Johtokunta vahvistaa Vankiterveydenhuollon yksikön työjärjestyksen.”

 

”17 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset
Vankiterveydenhuollon yksikön johtokunnasta ja sen tehtävistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös Vankiterveydenhuollon yksikön henkilöstöstä sekä johtavien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja palvelussuhteeseen ottamisesta.

Vankiterveydenhuollon yksikön sisäisestä työnjaosta sekä toimintojen muusta järjestämisestä määrätään sen työjärjestyksessä.”

 

Valtioneuvoston asetus Vankiterveydenhuollon yksiköstä

 

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Vankiterveydenhuollon yksikön johtokunnasta ja sen tehtävistä, henkilöstöstä sekä johtavien virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista ja palvelussuhteeseen ottamisesta.

2 §
Johtokunta
Johtokunnan tehtävänä on:

1) kehittää Vankiterveydenhuollon yksikön toimintaa sekä tehdä aloitteita yksikön tuloksellisuuden ja toimintaedellytysten parantamiseksi;

2) hyväksyä Vankiterveydenhuollon yksikön työjärjestys;

3) hyväksyä Vankiterveydenhuollon yksikön kehittämisohjelma;

4) hyväksyä Vankiterveydenhuollon yksikön toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös ja toimintakertomus;

5) seurata Vankiterveydenhuollon yksikölle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista;

6) käsitellä muut Vankiterveydenhuollon yksikön toiminnan kannalta laajakantoiset ja olennaiset sekä taloudellisesti merkittävät asiat.

Johtokunta voi asettaa keskuudestaan toimielimiä johtokunnalle kuuluvien tehtävien suunnittelua ja toimeenpanoa varten. Henkilöstön edustajalla on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

3 §
Johtavien virkamiesten nimittäminen
Vankiterveydenhuollon johtajan sekä avohoidosta ja laitoshoidosta vastaavat ylilääkärit nimittää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

4 §
Johtavien virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Vankiterveydenhuollon johtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva erikoislääkärin tutkinto, hallinnolliset taidot, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Avohoidosta vastaavan ylilääkärin ja laitoshoidosta vastaavien ylilääkärien kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva erikoislääkärin tutkinto ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

5 §
Henkilöstö

Vankiterveydenhuollon yksikössä voi olla virka- ja työsopimussuhteisia terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä muuta tarvittavaa henkilöstöä. Virkaan tai tehtävään hakeutuvasta tai koulutukseen otettavasta tehdään turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen turvallisuusselvitys.”

 

 

Näyttää siltä, että Vankiterveydenhuollon johtokunnan tehtävät ovat niin merkittäviä, että ne vaikutuksiltaan rinnastuvat julkisiin hallintotehtäviin.

 

Perustuslain mukaan:

 

”124 §
Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.”

 

Vankiterveydenhuollon johtokuntaan on kuitenkin nimitetty yksityisten julkista rahaa saavien säätiöiden johtoa. 

 

RETS – Rikoksettoman elämän tukisäätiö

Sanna Sunikka

Marjatta Kaurala

A-Klinikkasäätiö

Jukka Koskelo

Hanna Paikkala

 

Eikö riitä että julkista rahaa saavien kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa tehdään yhteistyötä, että pitääkö ne ottaa osaksi julkisen sektorin päätöksentekoelimen organisaatiota? Eli että kolmannen sektorin johtohenkilöitä on molemmissa yhteistyöelinten johdossa – viranomaisen ja säätiön?

 

Europolin avulla Espanjan kriittisistä orgabisaatioista purettiin laaja monirikollisverkosto vuonna 2020:

 

”The large-scale criminal network managed to infiltrate various Spanish public institutions. One of the main targets was able to carry out philanthropic activities in these public institutions, which allowed the criminal group to penetrate the administration. This enabled the network to carry out their business with impunity, overcome legal obstacles and receive a series of administrative favours including protection from police and judicial investigations and facilitation of the acquisition of Spanish residence for the clients of the criminal organisation. Among those ‘investing’ in the group’s activities were eastern European criminals of the highest authority in the underworld – known as ‘thieves-in-law.’ Lawyers, officials, politicians, businesspeople and hackers were connected to the network, increasing their operational capabilities.”

 

Sidonnaisuuksien eturistiriitojen tunnistamisella ja sallittavuuden arvioinnilla on merkitystä, koska rakenteet ja prossit ovat yksi merkittävä hybridivaikuttamisen ja järjestäytyneen monirikollisuuden ujuttautumisen kohde.

 

Pitäisi kyllä objektiivisesti tarkastellen voida helposti nähdä, kummalla puolella kaltereita istuu lain rikkojat.

 

Sekä voida erottaa yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin roolit selkeästi toisistaan.

 

Nyt niitä ei erota, koska VTH:n johtokuntaan on ujuttautunut VTH:lle ja RISE:lle palveluita tuottavat organisaatiot, joilla on potentiaalinen ja todellinen mahdollisuus vaikuttaa viranomaisen päätöksiin julkisella rahalla virkamiehiä korruptoiden, julkisuuslain ulottumattomista.

 

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu