Yksityisen Ry:n johtoa Valviran ja hallinto-oikeuksien asiantuntijoina

”Millä perusteella palveluntuottajiin ja ammatilliseen edunvalvontaan sitoutuneen yhdistyksen työntekijä on päässyt Valviran asiantuntijaksi?”

(Varatuomari Leeni Ikosen kysymys Twitterissä 23.10.2023)


 

Mikä ihmeen Pesäpuu ry?

Onko Pesäpuu Ry saanut erikoisaseman lupa- ja valvonta viranomaisissa ja hallinto-oikeuksissa sen vuoksi, että se on rekrytoinut vaikutusvaltaisia virkamiehiä hallitukseensa?

 

Tarkastellaanpa hiukan tätä monirooliverkoston julkisuuslain ulottumattomissa toimivaa fasilitaattoriorganisaatio Pesäpuu ry:tä tarkemmin.

 

Pesäpuu Ry:n jäseninä ovat:

 

Auta Lasta ry
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän yliopisto
Kokkolan kaupunki
Oulun kaupunki
Pelastakaa Lapset ry
Perhehoitoliitto ry
Talentia ry

 

Perhehoidon pyöreään pöytään kutsutut, jossa käsitellään lastensuojelulain uudistusta ja jälkihuoltoa, ovat kaikki kytköksissä toisiinsa ja hallintoelimiensä kautta myös virkamiesten organisaatioihin.

 

Pesäpuu Ry:n mukaan pyöreään pöytään kuuluu:

 

”Pesäpuu ry, Perhehoitoliitto ry, Ammatillisten perhekotien liitto ry, Pelastakaa Lapset ry, Nuorten ystävät ry/Oy, Perhehoitokumppanit Suomessa Oy, Helsingin diakonissalaitos ry, Lauste rs, SOS-Lapsikylä ry, Familar Oy, Attendo Oy, Ava perhepalvelut Oy, Lapselle koti Oy, Majakan valo ry.”

 

Otetaanpa tähän väliin sääntelijän kaappausteoria:

 

Sääntely tulee kuvainnollisesti kaapatuksi, jos yksityinen intressitaho onnistuu merkittävästi vaikuttamaan sen sisältöön omaksi edukseen, jolloin yleinen etu ei ole enää sääntelyn keskeinen peruste.”

 

Pesäpuu ry:n toimintakertomuksessa lukee:

 

”Pesäpuun työntekijöillä on myös useita erilaisia asiantuntijatehtäviä, esimerkiksi lastensuojelun moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä, hallinto-oikeudessa ja Valvirassa…”

 

Pesäpuu Ry:n tilinpäätösraportin mukaan:

 

Toimintavuonna saatiin Veikkauksen kautta yleisavustus, kolme toiminta-avustusta sekä neljä
määräaikaista hankeavustusta ja yksi päättyneen avustuksen loppuavustus. Muita rahoituksia oli
ESR-rahoitus THL:n koordinoimassa hankkeessa sekä Sosiaali- ja terveysministeriön, Sitran ja Ely-keskuksen rahoitukset.”

 

Jakeleeko virkamiehet siis itselleen rahaa, yksityisten yhdistysten kautta?

 

Pesäpuu Ry:n sääntöjen mukaan, vuosikokous päättää hallituksen jäsenet ja heille maksettavat palkkiot.

 

Hallituksen jäseniä ovat:

 

 • Puheenjohtaja Tiina Ristikari, Itla ry
 • Tiina Pyykkö, Perhehoitoliitto ry (Merja Lehtiharju, Perhehoitoliitto ry)
 • Riitta Hyytinen, Pelastakaa Lapset ry (Kristiina Mattinen, Pelastakaa Lapset ry)
 • Johanna Kiili, Jyväskylän yliopisto (Johanna Hietamäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL)
 • Tuuli Lamponen, Tampereen yliopisto (Niina Pietilä, Metropolia AMK)
 • Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry (Mervi Saloheimo, Auta Lasta ry)
 • Maija Juoperi, Jyväskylän kaupunki (Tarja Pitkänen, POSOTE)
 • Juhani Ikäläinen, nuorten edustaja (Henrietta Pihlaja, nuorten edustaja)

 

Tarkastellaanpa vielä organisaatioita, joissa Pesäpuu Ry:llä on vaikutusvaltaa (=Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä, Valvira, hallinto-oikeus ja oikeusasiamies)

 

Lastensuojelun moniammatillisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on:

 

 • avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa koskevien asioiden valmistelussa
 • avustaa sosiaalityöntekijää lapsen sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa
 • avustaa muussa lastensuojelun toteuttamisessa; pääsääntöisesti erityisen vaativissa tilanteissa
 • antaa tarvittaessa lausuntoja päätöksenteon tueksi (erityisesti hallinto-oikeudelle ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle tai lapsen sijoittamisesta erityisen huolenpidon yksikköön).

 

Hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenten tehtävät

 

Hallinto-oikeudessa asiantuntijajäsen osallistuu asian käsittelemiseen esimerkiksi lastensuojelua koskevissa asioissa. Hallinto-oikeuksien lisäksi asiantuntijajäseniä toimii korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet hallinto-oikeuteen ja Tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Mikä ministeriö ja kuka virkamies esittelee asiantuntijajäsenet valtioneuvostolle ja Tasavallan presidentille virkavastuullaan?

 

Valviran ulkopuolisten pysyvien asiantuntijoiden tehtävät

 

”Pysyvät asiantuntijat edustavat terveydenhuollon, sosiaalihuollon, lääketieteen, juridiikan ja varhaiskasvatuksen aloja, ja he ovat velvollisia antamaan edustamaansa alaa koskevaa asiantuntija-apua Valviralle ja aluehallintovirastoille.”

 

Lääkärilehden haastattelussa Valviran Markus Henriksson toteaa:

 

Pyydämme ehdotuksia asiantuntijoiksi muun muassa lääketieteellisiltä tiedekunnilta, erikoislääkäriyhdistyksiltä ja aluehallintovirastoilta. Käytämme myös omaa sidosryhmäasiantuntemustamme.”

 

Valvira ei tee hallintosopimuksia kirjallisesti, eikä pyydä suostumuksia kirjallisesti julkiseen hallintotehtävään nimeämiltään asiantuntijoilta.

 

Oikeuskansleri on todennut ratkaisussaan OKV/2850/10/2022:

 

Näillä perusteilla katson, että Valviran menettely julkisen hallintotehtävän antamisesta yksityiselle ilman kirjallista sopimusta on ollut perustuslain ja hyvän hallintotavan vastaista.

 

Toimintakertomuksessaan Pesäpuu ry toteaa:

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa usean vuoden ajan jatkunut yhteistyö on johtanut siihen, että kokemusasiantuntijoita tullaan käyttämään kidutuksen vastaisen kansallisen toimintaelimen roolissa suoritettavien valvontakäyntien yhteydessä. Kyseessä on
merkittävä julkinen tehtävä...”

 

Otetaanpa tähän väliin Perustuslain 124 §, jonka mukaan:

 

Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle
Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.”

 

Jos kyseessä on ”merkittävä julkinen tehtävä”, joka toteutetaan toimielimen roolissa, niin mihin lakiin tämä julkinen tehtävä perustuu? Miten vaitiolovelvollisuus toimielimen roolissa toteutuu? Tiedot ovat silloin myös julkisia.

 

Eikö Suomen ylimmät laillisuusvalvojat tunnista ihmiskaupan riskejä näissä rakenteissa ja prosesseissa?

 

Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan OKV/3263/10/2021

 

”Valtion virkamieslain ja -asetuksen säännökset sivutoimiluvan hakemisesta koskevat vain virkamiestä”

 

Oikeuskanslerin ratkaisusta ei käy ilmi, että julkista hallintotehtävää hoitaviin sovelletaan myös virkamiehiä koskevia säädöksiä soveltuvin osin, kuten perustuslakia, hallintolakia, julkisuuslakia ja rikoslakia.

 

Valviran ulkopuoliset asiantuntijat hoitavat nimenomaisesti julkisia hallintotehtäviä, joihin sisältyy myös rikosoikeudellinen virkavastuu, rikoslain 40 luvun mukaan.

 

Ratkaisussaan Oikeuskansleri toteaa:

 

Sivutoimien sallittavuuden arvioinnissa ja asianmukaisten sivutoimilupien ja –ilmoitusten val-
vonnassa ei näin ollen ole kyse vain viranomaisen sisäisestä asiasta. Riittävää ei siten ole ollut,
että A:n rooli X ry:ssä on ollut THL:n tiedossa tai että THL:n ulkoisilla verkkosivuilla on ollut tieto A:n tehtävästä yhdistyksessä.”

 

Ratkaisuna Oikeuskansleri toteaa, että THL:n olisi pitänyt varmistaa, että työntekijä on hakenut sivutoimilupaa ja kirjata tieto nimikirjaotteeseen.

 

Oikeuskanslerin ratkaisu ei ota kantaa siihen, millä edellytyksin sivutoimilupa voidaan myöntää.

 

Jotta perustuslain ja hallintolain tavoitteet täyttyisivät, jokaisen sivutoimen kohdalla tulisi tehdä perusteltu päätös sivutoimen myöntämisestä tai kieltämisestä. Tämä edellyttäisi kirjallista eturistiriitojen arviointiprosessia, jotta myös julkisuuslain tavoitteet voitaisiin toteuttaa.

 

Oikeuskanslerille on annettu erityistehtäviä:

 

”Uudistuksessa oikeuskansleri sai uusia laillisuusvalvonnan erityistehtäviä, jotka koskevat

 • hallinnon automaattisten järjestelmien kehittämistä ja ylläpidon yleisiä perusteita
 • korruption vastaisen toiminnan järjestämistä
 • julkisia hankintoja, kilpailua ja valtiontukea koskevaa valvontaa.”

 

Milloin ja miten Oikeuskansleri ryhtyy järjestämään korruption vastaista toimintaa?

 

Ehdotan että Oikeuskansleri ryhtyisi järjestämään korruption vastaista toimintaa, purkamalla oman henkilöstönsä sidonnaisuuksien eturistiriidat. Vaikkapa peruuttamalla oikeuskanslerinsihteerin sivutoimiluvan kuluttajariitalautakunnassa.

 

 

Nämä rinnastuvat myös lastensuojeluun:

(2023) ”Dealing with and preventing corruption in the healthcare sector takes understanding how corruption takes hold of these systems in the first place.”

 

(2018) ”Globally, 1.6 percent of annual deaths in children under 5—more than 140,000 deaths—can be explained in part by corruption.”

 

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu