Ylikomisariot Helsingin kaupungin organisaatioiden johtotehtävissä

Kiinnitän Helsingin poliisilaitoksen huomiota esittämääni virkamiesten vastaanottamien ja pitämien sivutointen sallittavuuden arvioinnista sekä sivutoimilupien ja -ilmoitusten valvonnasta.”

(29.1.2024 OKV/2678/10/2022)


”Valtion virkamieslain (750/1994) 15 §:n mukaan virkamies ei saa vaatia,
hyväksyä tai ottaa vastaan taloudellista tai muuta etua, jos se voi heikentää luottamusta virkamieheen taikka viranomaiseen. ” (VN/27196/2023)

 

Kuinka monta ylikomisariota voidaan rekrytoida Helsingin kaupungin omistamien yhtiöiden johtoon vastuutehtäviin palkkioita vastaan, jotta voidaan todeta, että Helsingin poliisi on jäävi toimimaan esitutkintaviranomaisena Helsingin kaupungin organisaatioita koskevissa tutkintapyynnöissä?

Olen aiemmin kannellut KRP:n rikosylikomisarion sivutoimesta. KRP on sittemmin korjannut toimintaansa. EOAK/5587/2020.

Olen kannellut myös Helsingin poliisin sivutoimesta Irti Huumeista ry:n hallituksen varapuheenjohtajana. OKV/2678/10/2022.

Herää kysymys, täytyykö jokaisen pääkaupunkiseudulla toimivan poliisin sivutoimesta kannella erikseen, vai voisiko vaatia Helsingin poliisia ohjeistamaan ja valvomaan ohjeistuksen noudattamista siten, kuin poliiseja koskevissa säädöksissä, määräyksissä ja ohjeissa edellytetään?

Nyt olen havainnut Heka Oy:n asbestikartoituksen laiminlyöntiasiaan liittyen, että Heka Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Helsingin poliisin ylikomisario Juha Hakola.

Asbestikartoituksen laiminlyöntiä tutkii Helsingin poliisi. Siis Helsingin poliisin ylikomisario tutkii osakeyhtiön laiminlyöntiä, jonka johtotehtävässä hallituksen puheenjohtajana on hänen virka-asemaltaan saman arvoinen kollegansa Helsingin poliisista.

Ylikomisarion sivutoimi-ilmoituksesta käy ilmi, että hänelle maksetaan 30 000€ vuodessa palkkioita Helsingin omistamien organisaatioiden vastuutehtävistä.

30 000€ vuodessa, on jo sellainen summa, että sen voi katsoa olevan omiaan vaikuttamaan palvelussuhteeseen poliisin virassa.

Ylikomisario Hakolalla kuitenkin on sivutoimi-ilmoitus tehtynä asianmukaisesti ja hän on saanut päätöksen sivutoimiluvan myöntämisestä.

Sivutoimiluvassa ei kuitenkaan käy ilmi, miten mahdolliset eturistiriitatilanteet tunnistetaan. Sivutoimilupa ei ole lupa kenellekään toimia esteellisenä.

 

Toisessa yhteydessä havaitsin, että Helsingin poliisin ylikomisario Liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on HSY:n hallituksen jäsen.

HSY:n palkkiosäännön mukaan Pastersteinille maksetaan 305€ per kokous ja yli 3h kestävältä kokoukselta 50% korotettuna. Lisäksi hänelle maksetaan palkkiosäännön mukaan vuosipalkkio 3.340€.

Vuonna 2024 kokouksia on 11 kappaletta.

Eli pelkästä HSY:n jäsenyydestä on luvassa pienimmillään 6695€ vuosipalkkio.

Dennis Pasterstein ei ole tehnyt sivutoimi-ilmoitusta Helsingin poliisiin, eikä hänellä ole siten myöskään työnantajansa lupaa sivutoimensa hoitamiseen. Pasterstein on tehnyt sivutoimi-ilmoituksen vain Helsingin kaupungille vuonna 2017 ja muutosilmoituksen 2019. Työnantajalleen Helsingin poliisiin sivutoimi-ilmoitusta ei kuitenkaan ole tehty.

Pasterstein itse kommentoi sivutoimeaan Twitterissä

 

 

Virkamieseettisessä toimintaohjeessa lukee

Sivutoimia eivät ole virkatehtäviin kuuluvat työt tai sellaiset luottamustehtävät, joista henkilö ei voi kieltäytyä.”

Virkamiesten sivutoimen harjoittamista koskevista rajoituksista säädetään valtion virkamieslain (750/94) 18 §:ssä
. Poliisimiehen oikeutta harjoittaa sivutointa on rajoitettu lisäksi poliisin hallinnosta annetun lain (873/2011) 15 g §:ssä ja VM ohjeella VM/561/00.00.00/2017.

Poliisin sivutoimiohjeen POL-2014-17024 (1.7.2015) mukaan viranomaisen tehtävä sivutoimen sallittavuutta harkittaessa on pitää huoli siitä, että virkamies ei tule esteelliseksi tehtävässään eikä sivutoimi vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa.

Poliisin sivutoimiohjeessa mainitaan, että viranomaisen päätös ei poista virkamiehen vastuuta sivutoimisäännösten noudattamisesta.

VM/561/00.00.00/2017
(29.3.2017) ohjeessa todetaan, että hyvään hallintoon kuuluu, että kansalaiset voivat luottaa
viranomaisen ja virkamiehen toiminnan tasapuolisuuteen.

Sama ylikomisario, joka toimii Heka Oy:n asbestikartoituksen laiminlyöntitapauksessa (5500/S/6765/24) tutkinnanjohtajana, teki juuri taannoin tutkimattajättämispäätöksen (5500/S/16306/23) eräässä toisessa asbestikartoituksen laiminlyöntitapauksessa. Kyseessä oli vuonna 1922 rakennettu arvokiinteistö, jossa asbestikartoitus laiminlyötiin. Purkutyöt teki osakeyhtiö tavallisena purkutyönä, jonka omistaja on saanut tuomion tuhotyöhön yllytyksestä. Pölyntorjuntasuojauksen teki sääsuojauksiin erikoistunut telineyhtiö. Turvallisuusasiakirjat oli puutteelliset ja niissä oli viitattu vanhentuneisiin säädöksiin. AVI:n tarkastaja oli hyväksynyt lain vastaisesti suullisen vakuuttelun asbestista, lakisääteisen asbestikartoituksen sijasta. Asunto-osakeyhtiön hallituksessa oli Helsingin kaupunginvaltuutettuna toiminut henkilö.

Sama tutkinnanjohtaja on tutkinnanjohtajana myös Helsingin Loviseholminpuiston 230 000€ keinurungon hankinnassa.

Samainen tutkinnanjohtaja käyttää virkasähköposteissaan poliisiorganisaation ulkopuolista vihreän lehden muotoista ”be green…” -logoa.

 

Valtionvarainministeriön määräyksen VN/27196/2023 mukaan:

Viranomaisten on huolehdittava erityisen tarkasti siitä, että toiminta on puolueetonta, ja että se myös näyttää puolueettomalta ulkopuolisen
näkökulmasta.

Ja

Rangaistavaa on lahjan tai edun
antaminen ja vastaanottaminen palvelussuhteessa olevien vaikutusmahdollisuuksien vuoksi.”

Ja

Jokaisen tulee ilmoittaa esimiehelleen tilanteista, joissa puolueettomuus saattaa
vaarantua. Esimies harkitsee ja päättää tapauskohtaisesti, heikentävätkö olosuhteet luottamusta viranomaistoimintaan virkamieslain tai rikoslain tarkoittamalla tavalla. Esimiehen päätös ei kuitenkaan vapauta yksittäistä virkamiestä rikosoikeudellisesta vastuusta, vaan virkamiehen on aina käytettävä myös omaa harkintaansa. Epäselvissä tapauksissa edun vastaanottamisesta
tulee pidättäytyä.

 

Huumekorruption viitekehyksessä tarkasteltuna sidonnaisuudet näyttävät mielenkiintoisilta; Helsingin poliisissa kannatetaan poikkeuksellisesti myös huumeiden käyttötiloja, joiden käyttöönotto edellyttää poliisin toimivallan heikentämistä huumeiden myynti, osto, hallussapito ja käyttö laillistamalla.

Vaikka esimerkiksi Juha Hakola ei ole ajanut huumeiden käyttöhuoneita ja huumeiden laillistamista, niin tämän kaltaiset sidonnaisuudet Helsingin kaupunkiin ovat omiaan mahdollistamaan monitasoisen rakenteellisen korruption, eli ulkopuolisen tunkeutumisen lainvalvonta- ja päätöksentekojärjestelmiin.

Jos tällaiset sivutoimet sallitaan Helsingin poliisissa, tulisi huomioida esteellisyystilanteet, ettei saman poliisilaitoksen kollegat tutki toistensa sivutoimenaan johtamia yrityksiä, yhdistyksiä tai säätiöitä.

Sivutoimilupa ei ole lupa esteellisyyteen.

Esimerkkinä; vuonna 2020 Europolin avustuksella paljastui, että laajamittainen rikollisverkosto onnistui soluttautumaan useisiin Espanjan julkisiin instituutioihin. Tunkeutuminen hallintoon tapatui hyväntekeväisyyden nimissä. Hyväntekeväisyyden ansiosta verkosto saattoi harjoittaa liiketoimintaansa rankaisematta, voittaa oikeudelliset esteet ja saada useita hallinnollisia palveluksia, mukaan lukien suojan poliisitutkinnalta ja oikeudellisilta seuraamuksilta.

Lakimiehet, virkamiehet, poliitikot, liikemiehet ja hakkerit yhdistettiin verkostoon, mikä lisäsi heidän toimintakykyään. Ulkomaisen omaisuuden pesuun verkosto käytti esimerkiksi Etelä-Amerikkaan sijoittautuneiden valeyritysten verkostoa. Rikolliset käyttivät kehittyneitä teknologioita, kuten kryptovaluuttoja.

Europol toteaa tämän olleen selkeä osoitus, miten järjestäytyneen rikollisuuden verkosto suunnitteli hallitsevansa Espanjan talouden avainsektoreita, kuten matkailualaa, ja soluttautumista valtion instituutioihin. 

 

Millä tavoin Suomessa ehkäistään järjestäytyneiden monirikollisverkostojen ujuttautuminen kuntien ja valtion hallintoon? 

 

Sidonnaisuuden eturistiriitojen sallittavuuden arvioinnilla on suuri merkitys korruption torjunnassa.

 

Esteellisyys ei tarkoita sitä, että henkilön täytyisi ensin syyllistyä rikokseen tai lainvastaiseen tekoon, vaan sitä, että olosuhteet ovat omiaan mahdollistamaan epäasiallisen vaikuttamisen julkiseen hallintoon.

Poliisikaan ei työnantajan roolissa pysty kontrolloimaan virkamiestensä palkkioiden maksua tai muiden etuuksien ja palkitsemisten olemassaoloa. Jos yhdelle sallitaan korruptiiviselta näyttävä sivutoimi, josta on mahdollista kieltäytyä, on vain ajan kysymys, koska menettelyä tullaan käyttämään korruption hyödykkeenä.

Kun palkkiot maksetaan luotettavalta näyttävästä lähteestä, rahanpesu voi tapahtua koko kansan silmien alla, ilman että kukaan edes tajuaa puuttua.

Tilintarkastaja kirjaa yleensä vakiolauseen, että palkkioita on pidettävä tavanomaisina. Tilintarkastajien tehtäviin ei kuulu arvioida onko palkkio tavanomainen myös silloin, kun palkkio maksetaan vaikutusvaltaiselle virkamiehelle.

 

-Pidetään poliisi niin puhtaana, että sen voi jokainen kansalainen objektiivisesti tarkastellen helposti todeta-

 

ErikaKeski-Korhonen
Sitoutumaton Helsinki

Olen sitoutumaton vaikuttaja, Tradenomi turvallisuus- ja riskienhallinnan koulutusohjelmasta, sekä neljän jo nuoren aikuisen lapsen äiti ja lapsenlapsen mummi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu