Onko sukupuolen ilmeneminen hetusta ongelma?

Faktakulma: hetun (henkilötunnuksen) neljästä viimeisestä merkistä neljäs on tarkistusmerkki. Kolmen ensimmäisen merkin päättyessä parittomaan ne osoittavat henkilön olevan mies ja parilliseen nainen.

Hallitusohjelmassa on päädytty siihen, että sukupuolen ilmeneminen henkilötunnuksesta pitää poistaa.

Kommentit:  Voisi kysyä, heiluttaako häntä koiraa vai koira häntää.

Niin kuin Finanssiala huomautti, täydellinen sukupuolen häivyttäminen edellyttäisi myös etunimien muuttamista neutraaleiksi.

Kyllähän sukupuoli tosiaan ilmenee joka tapauksessa useimmiten etunimestä ja henkilön ulkoasustakin.

Vaikka lapsen sukupuoli olisi epäselvä syntyessä, niin täytyyhän se viimeistään kouluun mennessä selvitä. Tytöt ja pojat ovat eri ryhmissä liikunnassa.

Asevelvollisuusikään mennessä täytyy olla selvillä sukupuoli.

Ei voine välttää sitä, että henkilöhistoria ennen sukupuolen vaihdosta jää näkyviin luokkakuvissa ja erilaisissa papereissa.

Tällä tavalla ryhdytään tekemään muutoksia pienen erityisryhmän — jotka tuntevat olevansa mies naisen ruumiissa tai päinvastoin — takia.

Työryhmän johtoryhmän väliraportista

  1. Henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportti DOCX

4.2 Henkilötunnuksesta ilmenevät ikä ja sukupuoli (sivu 13)

Henkilötunnuksesta ilmenee henkilön ikä ja sukupuoli. Tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään (’tietojen minimointi’)”. Henkilön ikää tai sukupuolta koskevan tiedon ilmeneminen henkilötunnuksessa ei ole tarpeen kaikissa henkilötunnuksen käsittelemistä edellyttävissä tapauksissa ja on siten sinällään vastoin tietojen minimoinnin periaatetta. Tämän lisäksi on harkittava, millaisia seurauksia tällaisesta tarpeettomasta tietojen käsittelystä aiheutuu henkilölle itselleen tai yhteiskunnalle.

— —

Sukupuolta koskeva tieto puolestaan voi tarpeettomasti raskauttaa esimerkiksi sellaisten henkilöiden elämää, joiden ulkoinen olemus tai oma tuntemus ei vastaa virallista sukupuolta, tai he ovat vaihtaneet sukupuolta. Vaikka sukupuolenvaihdoksen jälkeen on mahdollista vaihtaa henkilötunnus vahvistettua sukupuolta vastaavaksi, vanhat koulu-, opiskelu- ja työtodistukset tai muut asiakirjat saattavat sisältää aikaisemman henkilötunnuksen ja siten paljastaa yksityiselämän piiriin kuuluvan tiedon sukupuolenvaihdoksesta.[1] Näiden asiakirjojen ja tietojen vaihtaminen aiheuttaa lisäksi sekä kustannuksia, että turhia hallinnollisia menettelyitä. Tieto sukupuolesta on usein irrelevantti sen tarkoituksen kannalta, johon henkilötunnusta tarvitaan.

Henkilötunnuksen kytkös sukupuoleen on otettu esiin tasa-arvovaltuutetun toimiston vuonna 2012 laatimassa selvityksessä sukupuolivähemmistöjen asemasta.[2] Selvityksen mukaan sukupuolisidonnainen henkilötunnus vaikeuttaa ajoittain transihmisten arkielämää, jos henkilön ulkoinen olemus ei ole yhteensopiva hänen henkilötietojensa kanssa. Intersukupuolisena syntyneelle lapselle puolestaan voidaan antaa henkilötunnus vasta, kun sukupuoli on lääkäreiden toimesta määritetty. Myös oikeusministeriön asettama sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen perusoikeuksien toteutumista Suomessa selvittänyt työryhmä esitti loppuraportissaan henkilötunnuksen uudistamista siten, ettei sukupuoli vaikuttaisi tunnuksen sisältöön.[3] Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE) on intersukupuolisiin lapsiin liittyvässä kannanotossaan[4] 22.3.2016 kannustanut keskustelemaan henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta. Kuten lausunnossa todetaan, intersukupuolisten lasten näkökulmasta on ongelmallista, että lapsi on määriteltävä väestötietojärjestelmässä jo ensimmäisten elinviikkojen kuluessa tytöksi tai pojaksi. Henkilötunnus on sukupuolittunut, vaikka lainsäädäntö on muutoin varsin yhdenvertainen. Jos lapsi kehittyykin sukupuoleltaan eri suuntaan, kuin hänet vastasyntyneenä määriteltiin, väestörekisteriin kirjattu henkilötunnus joudutaan muuttamaan.[5]

____________________                                         ______________________

 

Finanssialan lausunto: ”Raportin mukaan sukupuolitiedon näkyminen henkilötunnuksesta voi olla hankalaa sellaisille henkilöille, jotka eivät koe tämän tiedon vastaavan identiteettiään. Sukupuolenvaihdostilanteissahan henkilötunnuksen vaihtaminen on jo tälläkin hetkellä mahdollista. Toivoisimme tarkempaa analyysia ongelman laajuudesta sekä siitä, kuinka ison osan siitä henkilötunnuksen rakenteen muuttaminen ratkaisisi. Ymmärtääksemme esim. sukupuolenvaihdostilanteissa henkilön pitäisi uusia myös kaikki vanhat asiakirjat (työtodistukset yms.), jotta entinen sukupuoli ei paljastuisi. Täydellinen sukupuolineutraalius edellyttäisi myös kolmannen (neutraalin) sukupuolen käyttöönottoa, mm. tapauksissa, joissa vastasyntyneen sukupuoli on epäselvä, sekä luopumista jaottelusta naisten ja miesten nimiin. Huomattava on myös, että sukupuolitieto on erillisenä tietona nähtävissä myös fyysisissä tunnistamisasiakirjoissa (passissa ja henkilökortissa). ”

— —

Miten näette nykyisen henkilötunnusjärjestelmän mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin?

Väliraportissa listatuista ongelmista useat olisivat näkemyksemme mukaan kohtuullisen helposti ratkaistavissa ilman henkilötunnuksen perusteellista uudistamistakin ja näitä keinoja on tuotu esille jo väliraportissakin. Jos ongelmana on henkilötunnusten riittävyys, kun syntymäpäivätiedon puuttuessa käytetään vuoden ensimmäistä päivää, niin ratkaisuna voisi olla ottaa käyttöön järjestyksessä seuraavat päivät tunnusten loppuessa. Väestörekisterikeskushan nykyisellään jo pitää kirjaa vapaina olleista tunnuksista. Henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuus taas on helposti poistettavissa, jos luovutaan siitä säännöstä, jonka mukaan tunnuksen toiseksi viimeisin numero ilmaisee sukupuolen. Henkilötunnuksen käyttäminen sellaisissakin yhteyksissä, joissa sitä ei tarvita, tai sen käyttäminen henkilön tunnistamiseen, ovat henkilötunnuksen käyttötapoihin, ei itse tunnukseen liittyviä ongelmia. Identiteettivarkauksien osalta raportissakin on todettu, että ei ole varmuutta siitä, voisiko henkilötunnuksen rakenteen muuttaminen esim. satunnaiseksi merkkijonoksi estää niitä. Toisaalta myös nykyisen henkilötunnuksen vaihtaminen uudeksi identiteettivarkauksien tapauksessa pitäisi ymmärtääksemme olla teknisesti aivan yhtä mahdollista kuin jonkin muunkin muotoisen tunnuksen vaihtaminen.”

Poliisihallituksen lausunto:

”Keskitetty henkilön perustietojen tiedonhallinnan malli. Suomessa on toimiva ja luotettu keskitetty malli, jota ei ole syytä lähteä rikkomaan peruuttamattomalla tavalla viimeisimpien trendien perässä.”

Tietosuojavaltuutettu (lausuntoyhteenvedosta):

”Tietosuojavaltuutetun toimisto toi lausunnossaan esille, että nykytilanteen ongelmien lisäksi jatkotyössä tulisi selkeämmin tunnistaa nykytilanteen vahvuuksia ja niitä elementtejä, joita ei voi yhteiskunnan tietohuollon toimivuutta vaarantamatta poistaa tai muuttaa. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan nykytilan vahvuutena on tunnistettava mm. se, että yhteiskunnan tietohuolto toimii tällä hetkellä hyvin ja tarkoituksenmukaisesti henkilötunnukseen perustuen. Tietosuojavaltuutetun toimisto huomautti Suomessa olevan harvinaista, että henkilöt sekoitetaan toisiinsa. Minkä tahansa nykyjärjestelmään sisältyvästä elementistä luopuminen tai elementin muuttaminen saattaisi johtaa suurempiin ongelmiin kuin hyötyihin.”

Johtoryhmän väliraportista:

”Johtoryhmä on yksimielinen siitä, että sukupuolta koskeva tieto tulee poistaa henkilötunnuksesta. Saman uudistuksen yhteydessä on mahdollista poistaa henkilötunnuksesta myös ikää koskeva tieto. Tämä kuitenkin loisi useissa järjestelmissä tarpeen tallentaa ikää koskeva tieto erikseen ja voisi vaikeuttaa fyysisessä asiointitapahtumassa tapahtuvaa tunnistamista.”

Tämä johtoryhmän yksimielinen päätelmä sukupuolitiedon poistamisesta on päätynyt Rinteen hallitusohjelman sisällöksi.

Kommenttini: Oliko asian todella niin tärkeä?

Hallitusneuvotteluissa on kuitenkin sovittu, että translakiin liittyvät kysymykset ovat omantunnon kysymyksiä, joissa kansanedustaja voi esim. äänestää hallituksen mahdollista esitystä vastaan.

Lausuntoyhteenveto:

”Lisäksi henkilötunnuksesta ilmenevien tietojen, erityisesti sukupuolimerkinnän, nähtiin olevan tarpeetonta huomioiden henkilötunnuksen käyttötarkoitus henkilön yksilöinnissä. Lausunnonantajat pitivät tarpeellisena selvittää jatkotyössä sukupuolimerkinnän mahdollista poistamista henkilötunnuksesta ja siitä seuraavia vaikutuksia. Toisaalta lausunnonantajat nostivat esille tarpeen siitä, että sukupuolitieto tulisi olla jatkossakin saatavissa tarvittaessa väestötietojärjestelmästä, mikäli se poistetaan henkilötunnuksesta. Useat lausunnonantajat nostivat esille myös sen, ettei henkilötunnusta tule käyttää henkilön tunnistamisen välineenä.”

Tunnusten riittävyys yksinkertaista ratkaista käyttämällä kirjaimia numeroiden ohella

Jossain määrin on ilmennyt ongelmaa henkilötunnusten riittävyydessä. Nykyinen tunnusosa mahdollistaa 999 eri tunnusta samalle syntymäpäivälle. Helpoin ratkaisu olisi se, että kahdessa ensimmäisessä merkissä siirryttäisiin alfanumeerisuuteen (Norjassa tehty ehdotus), esim 290219-A110. Kullekin kirjaimelle annettaisiin numeroarvo, jolloin neljäntenä merkkinä olevan tarkistusmerkin laskenta sujuisi kuten nykyään. Jos jätetään sekoittuvat kirjaimet (I, O, Q, W, Å, Ä, Ö) pois, kirjaimia on käytössä 22.

Vaihtoehtojen määrä lisääntyy: 32 × 32 × 10 = 10.240:een. Riittää varmasti.

Ulkomaalta Suomeen tulleella, jonka syntymäpäivää ei pystytä varmistamaan, voisi olla tunnus muotoa: A10172-____, josta näkyisi, että syntymäpäivä ei ole varma. Tällaisessa tapauksissa ikätietoa tarvitsevan tulisi tehdä kysely väestörekisteriin, jonne voitaisiin kirjata, jos tieto syntymäpäivästä varmistuu. Syntymäajan muuttuminen ei aiheuttaisi tarvetta muuttaa henkilötunnusta.

Identiteettivarkauksia voitaisiin estää esim. niin, että asioitaessa verkossa ja annettaessa henkilötunnus edellytettäisiin suuremmissa asioissa lisätietona henkilötodistuksen (myöntö)numeroa (se tieto tai tiedot — ajokortti, passi — tulisi olla lisäyksenä väestörekisterissä). Se olisi ikään kuin pin.

Omia kokemuksia henkilötunnuksen esiintymisestä kirjeissä

Tietosuojalain 29 § säätää, että henkilötunnusta ei tule aiheetta lisätä kirjeisiin. Tällaisista aiheetta lisäämisistä itselläni on kertoa esimerkkejä: HUSin kirjeet (kirjettä ei ole tarkoituskaan esittää vastaanotolle mennessä) ja verohallinnon kirjeet.

Lopuksi: Sipilän hallitusohjelman nimi oli Ratkaisujen Suomi. Ja byrokratiaa haluttiin purkaa, hallintoa yksinkertaistaa, sekä yritysten velvoitteita vähentää. Voi toivoa, että Rinteen hallitus ei ole edes tässä asiassa minimaalisten ongelmien paisuttelija.

eskotnurminen

Varatuomari. Ollut pankkialalla 30 vuotta (1987 - 2016). Olen 57-vuotias. Vuonna 2016 alkaneen nousukauden huippu saavutettiin jo 2018. Sinä aikanakin käytännössä joka vuosi otettiin uutta velkaa. Realismia on, että nykymenon jatkuessa Suomi ei lyhennä velkaansa ollenkaan, vaan tulee ylittämään EU:n 60 %:n rajan. Ekonomistit ovat useamman kerran nytkin ennen syksyn 2018 budjettiriihtä sanoneet, että nyt on aika kerätä puskureita. Se tarkoittaa velan lyhentämistä. Mutta puuttuu poliittinen rohkeus tehdä tarvittavat päätökset. Valtionvelkaa tulisi lyhentää neljä miljardia vuodessa. Suomi ei tullut eikä tule kuntoon kuin solidaarisuudella, jossa kaikki laitetaan maksamaan. Se tarkoittaa ennen kaikkea niitä, joilla on maksukykyä. Osingot kattavammin verolle ym. Solidaarisuus tarkoittaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Se ei toteudu, jos jokainen ajaa puolueensa etua. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on paras lääke torjumaan syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Ajatuksiani voit lukea näistä Puheenvuoro-kirjoituksista, aiheina: valtion velka, sijoittamisen verotus, sisäilmaongelmat, sote, hävittäjähankinta, opiskelurauha kouluihin, työkyvyttömyyseläkeratkaisut, sokerivero, maahanmuuttajien sosiaaliturva voisi olla alempi alkuun; keinoista estää nettisaalistusta (Oulun ja Helsingin tapaukset). Vain solidaarisuudella voidaan ratkaista Suomen haasteet: sairaiden hoito, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömyys, koulutus, energian saatavuus ja hinta, ilmastonmuutos, köyhyys, valtion velka, sekä alueiden kehityserot. Sisäilmaongelmiin olen ehdottanut uutta virkaa: sisäilmavaltuutettu. Nämä ongelmat koskettavat jopa 800.000:ta ihmistä. Tasoristeykset: puomit 200.000 euroa per risteys. Vaarallisimpien 140 risteyksen puomittaminen maksaisi 28 miljoonaa eli ei liian paljon. esko.t.nurminen at gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu