Valta turmelee

Tuulivoimala on luonnossa näkyvin maamerkki julkisen rahan vastuuttomasta jakamisesta ja terveys- ja ympäristöhaittojen tuonnista maaseudulle. Hallitus antaa veronmaksajien rahoja käytännössä ulkomaiselle tuulivoimala teollisuudelle, tuulivoimaloiden ostaminen Suomeen ja pystyttäminen asuntojen lähelle vaikuttaa terveyshaittojen lisääntymiseen haja-asutusalueilla. Uusien voimavirtalinjojen rakentamisen hinta aiotaan verottaa nyt myös haja-asutusalueiden asukkailta korottamalla heidän sähkönsiirtomaksuja ensi vuoden alusta alkaen.

Vaikka melusaasteella tiedetään olevan lukuisia kielteisiä vaikutuksia terveyteen, ja yhä suurempi osa suomalaisista altistuu korkeille melutasoille. Melu vaikuttaa haitallisesti myös luontoon. Suurin ongelma on unettomuus. Maailman terveysjärjestö suosittaa, että hyvän yöunen saamiseksi jatkuvan taustamelun olisi pysyttävä alle 30 desibelin tasolla ja yksittäisten äänien alle 45 desibelin tasolla.

Lisäksi melu aiheuttaa kuulo-ongelmia, kuten tinnitusta, mielenterveysongelmia ja stressiä.

Melu voi myös heikentää töistä suoriutumista ja aiheuttaa lapsille oppimisvaikeuksia.

Lisäksi linnut ja muut eläimet kärsivät tuulivoimaloista ja niiden aiheuttamasta melusta. Vaikka jotkin eläimet pystyvät sopeutumaan kaupunkiympäristöön, nyt nähdään että tuulivoimaloiden melusaaste ajaa eläimiä niiden tavanomaisilta lisääntymis- ja ruokailupaikoilta pois. Lepakot lentävät öisin, ne unohtuvat helposti, mutta kaikki Suomessa tavattavat 13 lepakkolajia on rauhoitettu luonnonsuojelulain (49 §) perusteella. Nämä lajit ovat myös EU:n luontodirektiivin alaisia, joten myös niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen, kuten päiväpiilojen ja talvehtimispaikkojen, hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Tuulivoimaloiden siipien aiheuttamat ilmanpaine vaihtelut vaurioittavat herkkien lepakkojen sisäelimet kuolettavasti. 

Suurten tuulivoimaloiden (yli 2,5 MW) terveysvaikutuksista ei ole olemassa yhtään tieteellistä tutkimusta. Uuden teknologian käyttöönotossa kansainvälinen oikeus edellyttää ainakin 10 vuoden tieteellistä tutkimusta, useita ja laajoja seurantatutkimuksia kaiken lisäksi.

Värähtely-alue, jonka ihmisen korva kuulee, vaihtelee 20 – 16000 Hz välillä. Toiset kuulevat nuorempana jopa 20 000 Hz taajuuksia. Värähtelynopeuden perusteella ääni jaetaan erilaisiin luokkiin, matalataajuiseen (infraääneen 0 – 20 Hz), kuuloaistein havaittavaan alueeseen (20 – 20 000 Hz), ultraääneen (20000 – 200 000 Hz) ja "hyperääneen" (>200 000 Hz).

Mitä taajempi aaltoliike on, sitä korkeampi ääni on kyseessä. Värähtelyjen ollessa kuuloalueen ulkopuolella sekä taajuusalueiden ala- että yläpäässä, olisikin ehkä oikeampaa puhua vain värähtelyenergiasta kuin äänestä.

Ultra- ja infra "ääniä" ei pidä käsitellä samojen sääntöjen mukaan, kuin kuuloalueen ääniä, vaan ne on käsiteltävä värähtelynä. Energiana, joka vaikuttaa elimistöön tavalla, joka voi lyhytkestoisena olla hoito- ja tehokeino, mutta on pitkäkestoisena elimistölle haitallinen. Aivan samoin kuin lääkkeet, oikein annosteltuna hoitavat ja parantavat, mutta pitkäkestoisina ja liian suurina annoksina voivat olla jopa tappavia.

Lääkäri kantaa vastuun hoitovirheistä, mutta kuka kantaa vastuun tuulivoimaloiden aiheuttamista terveysvaikutuksista? Kaavoitusta suunniteltaessa ja rakentamislupia myönnettäessä on isojen tuulivoimaloiden aiheuttamat infraäänet ja niiden terveysvaikutukset ehdottomasti otettava huomioon. Asia on painoarvoltaan suuri, joten sen vähättely ei ole viisasta. 

Argumenttina terveys on huomattavasti rahaa voimakkaampi.

EU:n lainsäädännöllä velvoitetaan viranomaiset tiedottamaan kansalaisille melusaasteen vaikutuksista ja kuulemaan heitä toimenpiteistä, joita meluongelman ratkaisemiseksi aiotaan toteuttaa. Kansalaiset voivat silloin itse nähdä, mitä parannuksia melunhallintatoimilla saadaan aikaan, ja tarvittaessa ottaa yhteyttä valitsemiinsa edustajiin. Nyt asioista voi Suomessa vielä tehdä muistutuksia ja valituksia, vaikka vastaukseksi riittää, – merkitään tiedoksi -, tyyli.

Alemmat hallinto-oikeudet ovatkin ruuhkautuneet tuulivoimavalituksista ja ne melkein kopioivat aiemmin annettuja päätöksiään vaikka ne on jo kumottu korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Työmoraali on alennustilassa viranomaisilla kaavoittamisessakin, ja haittojen poissulkeminen jätetään yksityisen ihmisen valituksen varaan.

Tuulivoimaloiden ympäristössä asukkaat altistuvat samanaikaisesti tuulivoimaloiden melulle, välke- ja varjostushaitalle, lentoestevalojen aiheuttamalle häiriölle, TV-kuvalle ja kännykän toiminnalle aiheutuville häiriöille sekä maisemahaitalle. Tuulivoimaloiden aiheuttama haitta on jokapäiväistä, ympärivuorokautista ja jatkuu päivästä toiseen niin kauan, kuin voimalat ovat toiminnassa 20 – 50 vuoden ajan ilman, että asukkailla on mitään mahdollisuuksia vaikuttaa haittoihin. 

Tätä tuulivoimaloiden tuottamien haittojen yhteisvaikutusta ei ole kaavassa eikä päätöksenteossa huomioitu.

Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Tämä ei toteudu enää tuulivoimaloiden haittojen osalta, haittojen selvittäminen on viranomaisilla leväperäistä ja perustuu vain tuulivoimatoimijan syöttämään propagandaan. Moraali ei alemmas voi enää mennä, valtion velkaantuminen lisääntyy kiihtyvällä vauhdilla, mutta miksi ei kohtuutonta tuulivoimasähkön takuuhintaa voi poistaa.

Syy on yksinkertainen. Leikkauksia on helppo tehdä, koska ne eivät milloinkaan koske päättäjiä itseään tai heidän läheisiään. Ulkomaista tuulivoimateollisuutta tuetaan suomalaisten verovaroilla satojen miljoonien vuosivauhdilla koska osa rahoista ohjautuu asioiden ohjaamisen hallinnointiin ja pienen hyväveli järjestön taskuihin. Ja jet suihkupiiri on rahaa syövä elämäntapa.

"Valta turmelee, ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti." Totesi John Dalberg-Acton 1800-luvun alussa.

 

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu