Viranomaiskontrolli pettää tuulivoimabisneksessä

Ennakkovalvonta Suomessa on pettänyt pahasti, sitä ei käytännössä ole, homma tarkoittaa toiminnanharjoittajaan kohdistuvaa viranomaiskontrollia, joka tapahtuu ennen toiminnan aloittamista. Lisäksi yleinen selvilläolovelvollisuus koskee kaikkia hankkeita, eikä pelkästään tuulivoimatoimijoita. Nyt odotetaan viranomaisten olevan selvillä hankkeista, ja kun eivät ole, homma on livennyt "pois käsistä".

”Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista.” (YSL 5.1 §) Ympäristönsuojelulain 42.1 § 2 kohdan mukaan lupaviranomaisen on pyydettävä hakemuksesta lausunto toiminnan sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Yksittäinen määräys tulee sovellettavaksi silloin, kun ympäristön pilaantuminen ilmenee terveyshaittana ja on välitön vaara ihmisen terveydelle tai välittömät ja huomattavat haittavaikutukset ympäristölle.

Terveystarkastajan virka on nyt haettavana Porin kaupungin ympäristövirastossa. Työtehtäviin kuuluvat Porin seudun ympäristöterveydenhuollon alueella terveysvalvonnan lupa- ja valvontatehtävät. Tehtävänkuva on selvä, aiemmin ei vaan kukaan hoitanut näitä hommia, syntyi ns. "tuulivoimapuistoja" liian lähelle asutusta pelkillä tuulivoimatoimijan mainoksilla "ääni on kuin jääkaapin hyrinää", jne. vähättelyjä, "ääntenkuulijat" on hulluja ja esim. terveysvalvonnasta eläinlääkäri kehottaa menemään psykiatrin vastaanotolle.

Selvilläolovelvollisuutta ei kukaan noudattanut, ei viranomaiset eikä toiminnanharjoittaja. – Rikottiin lakia, entä sitten – ei mitään – kukaan ei välitä.. Maan tapa on rikollisen toiminnan suosimista.

Suomen perustuslaki 20 §, ns. ympäristöperusoikeus: “Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.” “Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Keskeisiä ympäristöoikeudellisia ilmoituksia on: Terveyteen vaikuttavasta toiminnasta tehtävä ilmoitus (TSL) ja metsänkäyttöilmoitus (MetsäL).  – Tuulivoimarakentamisessa näitä ilmoituksia ei tehdä, vaikka tiedetään teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden aiheuttavan terveys- ja ympäristöhaittoja.

Virkamiesten on pystyttävä ymmärtämään sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa jotta ympäristönäkökulman velvoitteiden vaikuttavuusarviointi pystytään tekemään kunnolla. Oikeudellisessa päätöksenteossa ei voida ohjata koko ympäristön käyttöä/suojelua yhdellä kertaa, vaan tosiseikat rajataan oikeustosiseikkoja käyttäen oikeudellisesti hallittavissa oleviksi kokonaisuuksiksi. Esimerkki: Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763. Ympäristöoikeuden sääntelykohteena on myös ympäristön osa-alueet ja ihmisen suhde niihin, eikä vain ihmisen suhde toisiin ihmisiin.

Terveydensuojelulain 1 § tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Tässä laissa tarkoitetaan terveyshaitalla ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

2 § Yleiset periaatteet Elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

26 § Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset esim. melun osalta tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu