Vahingon aiheuttaja on ensisijaisesti korvausvelvollinen

Tuulivoimaloiden tuottamat ilmanpaine-aaltojen piikit ovat aiheuttamassa terveyshaittojen korvausvaatimuksista Suomeen todella kalliin pommin. Pitkien siipien kärjistä lähtevät ilmanpaine-aaltopiikkeihin ihmiset ja eläimet reagoivat aivoilla, eläimet lähtevät pakoon, mutta ihmisillä ei ole kodeistaan mahdollisuuksia lähteä pakoon. Ensin elimistö yrittää estää vaurioita, esim. kuulo heikentyy, mutta kaikki vahingot elimistössä pikkuhiljaa voivat aiheuttaa kuolemaan johtavia vaurioita, jos asuu liian pitkän ajan tuulivoimaloiden aiheuttaman paineaalto piikkien vaikutuksille alttiina.

 

Paul Schomer tutki Shirleyn (Wisconsin, USA) tuulivoimala-alueen lähiasukkaiden pyynnöstä, voisivatko voimalat aiheuttaa oireita. 50 tutkimukseen osallistuneilla oli kaikilla sykkivää paineen tunnetta korvissa. 5 henkilöä (10%) oireilevista koki lisäksi merisairauden kaltaista pahoinvointia, joista 2 oli niin vakavaa että olivat joutuneet jättämään kotinsa. Mittauksissa löydettiin jälleen BPF (Blade passing frequecy) ja sen 5-7 moninkertaa (harmoniaa). Tutkimuksessa havaittiin myös rakennusten toimivan ”kaikukoppana”, ja paikoin voimistavan matalataajuista melua. Kukaan alueella ei ollut kokenut varsinaista meluhaittaa voimaloista. Schomer et al., A proposed theory to explain some adverse physiological effects of the infrasonic emissions at some wind farm sites, 2013

 

Steven Cooper sai tehtäväkseen tuulivoimatoimija Pacific Hydrolta selvittää miten 6 valittavan lähi asukkaan oireet vastaavat tuulivoimaloiden haittavaikutuksiin. Käytännössä olleet terveyskyselyt ja A-painotettu äänimittaus eivät soveltuneet tutkimukseen, vaan tutkimukseen laadittiin paremmin ongelmaa selvittävä terveyskysely, jossa 8 viikon ajan kuvattiin tuntemuksia/terveyshaittoja (sensations). Cooperin keräämä aineisto oli laaja (500 sivua) ja raportti oli myös kattava, vajaa 300 sivuinen. Kaikki tutkimusmenetelmät, laskentamallit, data, yms. Materiaali on avoimesti tuotu esille, jolloin kriitikoilla on ollut vapaat kädet tutkia johtopäätösten totuudenmukaisuutta, mitään virhettä ei tähän mennessä ole pystytty osoittamaan. Cooperin selvitys toi 80-luvun tutkimukset ajankohtaisemmaksi kuin koskaan.

https://www.wind-watch.org/documents/results-of-an-acoustic-testing-program-capebridgewater-wind-farm/

 

Tämä tarkoittaa sitä, että jo nyt Suomeen rakennetut tuulivoimalat altistavat merkittävän suuren väkimäärän ilmanpaine aaltojen vaihtelun (infraäänien) aiheuttamille vahingoille. Suomessa on länsirannikolle pystytetty maailman suurimpia tuulivoimaloita vastuuttomasti, terveysvaikutukset ovat huomioimatta. Vaikuttimena on ollut valtion tarjoama löysä tukiraha ajoittaisesta tuulisähköstä.

 

– Korvauksia tuulivoimaloista aiheutuvista terveysvahingoista vahingonkorvauslain mukaan haetaan ensisijaisesti tuulivoimatoimijan vakuutuksista : 

1 § "Joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu".

"Vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on kuitenkin täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta".

Korvattava vahinko 1 § (16.6.2004/509)

"Vahingonkorvaus käsittää hyvityksen henkilö- ja esinevahingosta sekä 4 a ja 6 §:ssä säädetyin edellytyksin kärsimyksestä. Milloin vahinko on aiheutettu rangaistavaksi säädetyllä teolla tai julkista valtaa käytettäessä taikka milloin muissa tapauksissa on erittäin painavia syitä, käsittää vahingonkorvaus hyvityksen myös sellaisesta taloudellisesta vahingosta, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon".

2 § (16.6.2004/509) Henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen:

1) tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista;

2) ansionmenetyksestä;

3) kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta;

4) pysyvästä haitasta.

Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti, on täysi korvaus tuomittava, jollei erityisistä syistä harkita kohtuulliseksi alentaa korvausta.

 

Oma vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus sairauden varalta olisi yksi mahdollisuus, mutta "Koska sairauskuluvakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta tehdä vakuutussopimusta jokaisen sitä haluavan kanssa".

 http://www.etlehti.fi/artikkeli/rahat/oma_talous/kannattaako_ottaa_sairauskuluvakuutus

 

Tuulivoimalat lähialueella ovat riski/este näille vapaaehtoisille vakuutuksille, jos ei vielä, niin kuitenkin tulevaisuudessa este on mahdollinen. Joten vakuutusasiat olisi laitettava kuntoon jo ennen tuulivoimaloiden pystyttämisiä, myös tuulivoimatoimijan pakolliset vakuutukset pitää olla ajantasalla.  

http://www.vakuutusfakta.com/sairausvakuutus/

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu