Tappio on karvas, KHO hyväksyy tuulivoimapuiston

KHO käsittelee asiat vastoin aiempia päätöksiään.

Luvian ja Porin välille kaavoitettu tuulivoimapuisto hyväksyttiin KHO:ssa. – hylkäämisen perustelut vesitettiin, lakien säätäminen on turhaa kun tuomarit eivät niitä hyväksy. 

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1473834508554.html

 

"FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy on laatinut meluselvityksen osayleiskaavaa varten. Mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvioihin sekä ympäristöministeriön antamiin suunnitteluohjearvoihin." – aiemmassa 2096/2014 päätöksessä KHO hylkäsi tällaisen meluselvityksen perusteella kaavan. Nyt sellainen taas hyväksyttiin??

 

2. Valituksen hylkääminen 

"Kaava-alueesta tehdyt melumallinnukset osoittavat, että ympäristöministeriön ohjeen 4/2012 mukainen vakituisten asuntojen 40 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy eräiden asuntojen osalta. Loma-asuntojen 35 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy useiden loma-asuntojen osalta. Meluhaitan mahdollisuutta ei jo yksin tähän nähden voida näiden asuntojen osalta pitää poissuljettuna. Kun kuitenkin otetaan huomioon se, mitä hallinto-oikeuden päätöksessä on meluselvitysten osalta lausuttu, sekä erityisesti se, että kaavamääräyksen mukaan alueen toteuttamisessa eli muun ohella rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle, kaavaa ei ole pidettävä lainvastaisena valituksessa esitetyillä meluselvityksiin liittyvillä perusteilla. Jos tuulivoimalan toiminnasta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä tarkoitettua kohtuutonta rasitusta meluhaitan vuoksi, hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen."

 

– Meluhaitta kaavan suunnitteluvaiheessa on ollut todellinen, se ylittyy toteaa KHO. Aiempi hallinto-oikeuden päätös perustui VNp 993/1992 sääntöön melusta, se on aiemmin tuulivoimakaavasta tehdyssä valituksessa KHO:n käsittelyn päätöksessä hylätty, – nyt se hyväksyttiin KHO:ssa

 

Tuulivoimaloiden teknistä ominaisuutta ei voi tuomareiden päätöksellä korjata, mutta nyt KHO esittää mahdottomia:

– "kaavamääräyksen mukaan alueen toteuttamisessa eli muun ohella rakennuslupamenettelyssä on varmistettava, ettei tuulivoimalasta saa aiheutua ympäristöministeriön suositusohjearvot ylittävää melua lähiasutukselle" – ja aiemmin jo todettiin että: – "melutason suunnitteluohjearvo ylittyy" ?? – ja kaava hyväksyttiin!! 

 

Vaikka lopussa annettiin vielä joku toivonkipinä: – "hankkeen toteuttaminen edellyttää rakennusluvan lisäksi ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa. Ympäristöluvan tarve on harkittava erikseen." – ehdollinen rakennuslupa on jo myönnettynä odottamassa kaavan hyväksyntää, mutta kuka valvoo nyt ympäristöluvan saamista. Edellytykset luvan saamiseen ovat huonot, – ottaako KHO vastaan ympäristöluvan aiheuttamat erimielisyydet ratkaistavakseen. 

 

KHO:n päätös asettaa suomalaisten kodit ja kesäasunnot eriarvoiseen asemaan. Toisaalla on pakko hyväksyä 31 suuren tuulivoimalan rakentaminen takapihalle, ja sitten taas Helsinki pitää suoja-etäisyytenä vähintään 100 km rajaa.

 

Tuulivoimaloiden suunnittelutarveratkaisu Sauvossa koskeva asia hylättiin KHO:ssa:

 

"Yhteensovittamistarpeita arvioitaessa on erityisesti melua koskevien selvitysten osalta lisäksi otettava huomioon se, että suoritetun mallinnuksen tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisiin melutason ohjearvoihin, joiden ei suoraan voida katsoa soveltuvan tuulivoimamelun häiritsevyyden arviointiin. Saatujen kokemusten ja häiritsevyystutkimusten perusteella näiden ohjearvojen käyttäminen suunnittelussa johtaa liian suureen meluhäiriöön." – tuulivoimakaava hylättiin KHO:ssa 1.7.2014.

 

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1404123803986.html

 

KHO toimintaa on selkeytettävä, nyt päätökset ovat ristiriidassa aiempien päätösten kanssa. Laki on sama kaikille.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu