Villissä Pohjolassa tuulivoima bisnes ei lakeja kunnioita

Laittomilla vehkeillä tyhjennetään yhteistä lompakkoa, eikä kukaan valvontaviranomaisista puutu rikolliseen toimintaan?

Tuulivoima teki ennätyksen, mutta tuuli puhalsi veronmaksajilta 1,4 miljoonaa euroa päivässä. https://www.talouselama.fi/uutiset/tuulivoima-teki-ennatyksen-mutta-tuul…

– Seuraavat päivät olivatkin veronmaksajille halvempia, tuuli tyyntyi.

CE-merkintä puuttuu Suomeen tuoduista tuulivoimaloista, eikä niihin ole silloin liitetty valmistajan vakuutusta. TUKES:n julkaisun mukaan CE-merkintä pitää olla valmistajan vakuutena konedirektiivin mukaan, että tuulipuisto täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulipuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tuulivoimatoimijat eivät noudata konedirektiiviä vaikka pitäisi.

http://www.tukes.fi/Tiedostot/rakennustuotteet/CE-merkinnan_kiinnittamin… 3.5.1

Tuulivoimalat "Euroopan komission julkaisemilla nettisivuilla todetaan, ettei tuulivoimalaa kokonaisuutena voi CE-merkitä yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 perusteella. Tuulivoimalan CE-merkinnän tulee perustua Konedirektiiviin."

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0042

"Jäsenvaltioilla on vastuu ihmisten ja joissakin tapauksissa kotieläinten ja tavaroiden sekä varsinkin työntekijöiden ja kuluttajien terveyden ja turvallisuuden varmistamisesta alueellaan koneiden käytöstä johtuvien riskien osalta."

"Markkinavalvonta on keskeinen keino direktiivien säännösten oikean ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Sen vuoksi on aiheellista luoda oikeudelliset puitteet, joiden avulla markkinavalvonta voi tapahtua sujuvasti."

"Mahdollisesti vaarallisia koneita koskevat erityistoimenpiteet"

"1. Jos komissio 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaessaan katsoo, ettei jokin yhdenmukaistettu standardi täysin vastaa niitä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka standardi kattaa ja jotka esitetään liitteessä I, komissio voi tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti toteuttaa toimenpiteitä, joilla vaaditaan jäsenvaltioita kieltämään sellaisten koneiden markkinoille saattaminen, joiden tekniset ominaisuudet muodostavat riskin standardissa olevien puutteellisuuksien takia, rajoittaa tätä markkinoille saattamista tai asettaa näille koneille erityisiä ehtoja."

Oikeilla arvoilla laskettu meluraja tuulivoimakaavassa tarkoittaa, että melu ei saa ylittää kyseistä rajaa. Ruotsissa viranomaisten tarkastuksessa huomattiin ettei – "Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein." Samaa virheitä ja vääristelyjä on nämä Suomessakin tuulivoimakaavassa hyväksytyt ns. "melumallinnukset".
 

Toimenpideraja tarkoittaa, että melun ylittäessä sen rajan, on tehtävä jotain toimenpiteitä. Se voi tarkoittaa melunlähteen vaimentamista. Kyse on viranomaisten toimenpiteistä, määräyksestä melulähteen vaimentamisesta tai purkamisesta, jos ei voida asiaa muuten korjata. 

"Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa." http://www.tukes.fi/

Ruotsissa työympäristöviranomainen vastaa koneen määräyksistä. Työympäristöviranomainen valvoo näin ollen, että markkinoille saatetut tai käyttöön otetut tuuliturbiinit täyttävät asetuksessa säädetyt perusterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Koneiden määräysten (AFS 2008: 3) 6 §: n mukaan tuuliturbiinin valmistajan on otettava huomioon seuraavat seikat ennen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa: Terveys- ja turvallisuusvaatimukset Tuulipuiston on täytettävä koneiden määräysten lisäyksessä 1 (AFS 2008: 3) luetellut perus- ja turvallisuusvaatimukset, Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava liitteen 2 osan 1 osan A (AFS 2008: 3) mukaisesti ja sen on oltava koneen mukana.

CE-merkintä: Tuulipuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulipuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet ruotsiksi, Ruotsin kielellä on oltava käyttöohje. https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/vindkraftverk/arbetsm…

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu