Maan tapa, oma etu edellä jaetaan valtion tukea tuulivoimaan

Suomea pidetään oikeusvaltiona, mutta tosiasiassa niin asia ei ole. Verrataan vaikka EU:n oikeuskäytäntöön Suomen mielivaltaista tapaa suunnitella pelkillä suunnittelutarveratkaisuilla suuria 3-4 alueen tuulivoimaloita (= ilman YVA-prosessia), ja toisekseen YVA-prosessien puolueellisuus, jossa ELY-keskukset tukeutuvat vain tuulivoimayhtiöiden maksamien konsulttien "selvityksiin". Perusteluissa ei ole mukana yhtään faktaa, ainoastaan ideologisin mielipitein johdetaan valtuustojen maallikko päättäjiä harhaan.

 

Melurajat piirretään karttaan tarkoitukseen sopivan melumallin mukaan, ja meluhaitat tulevat konkreettisesti esille tuulivoimaloiden käynnistymisen jälkeen. Matalataajuinen melu on alan johtavien tiedemiesten tieteellisissä tutkimuksissa todettu olevan kansanterveydellinen ongelma. 

 

CE-merkintä tuulivoimaloissa pitäisi muka olla EU:n konedirektiivin mukaan, mutta eihän sitä kukaan valvo. Ihan sama, onko valmistajan takuu turvallisesta ja ympäristössään terveellisestä koneesta kysymys, ei se kelmejä haittaa kunhan rahalla saa maailman suurimpiin tuulivoimaloiden rakennuslupiin "hyväksytty" leimat valtuustoilta. Syöttötariffi, valtion tukirahat voittoihin on bisneksen tarkoitus ja päämäärä. Kaikesta muusta selviää puhumalla "ilmastopolitiikkaa".

 

Suomessa pakotetaan tuulivoimaloiden lähellä asuvat kansalaiset koekaniineiksi ilman omaa suostumusta. Valtion kohtuuttoman korkea takuuhinta/syöttötariffi nosti esille pelkästään omaa etua ajavat kelmit Suomessa, kaikki muut arvot poljettiin alas. Ihmiset ympärillä saavat maksaa meluhaitoista terveyden menetyksen lisäksi veroissaan kelmien ns. "bisneksen" voitot, – sähkövero on noussut v. 2011 syöttötariffi lain jälkeen lähes 300 prosenttia. Valittaa saa, ja perheet saavat lähteä evakkoon, ei siitä kukaan välitä. Näin meillä Suomessa "oikeutta" luetaan, vaikka ulospäin esitetään ihan muuta.

 

"Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö"

 

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

 

27 päivänä lokakuuta 2016 (* Oikeudenkäyntikieli: ranska)

 

"Ennakkoratkaisupyyntö – Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi – Direktiivi 2001/42/EY – 2 artiklan a alakohta ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohta – ”Suunnitelmien ja ohjelmien” käsite – Tuulivoimaloiden sijoittamista koskevat vaatimukset, jotka on vahvistettu asetuksella – Säännökset, jotka koskevat erityisesti suoja-, valvonta-, kunnostus- ja turvaamistoimenpiteitä sekä alueiden käyttötarkoituksen mukaan vahvistettuja äänitasoa koskevia normeja"

 

43      "Direktiivin 2001/42 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa puolestaan säädetään, että jollei saman artiklan 3 kohdasta muuta johdu, ympäristöarviointi on tehtävä kaikista suunnitelmista ja ohjelmista, joita valmistellaan muun muassa energiaa varten ja joissa vahvistetaan puitteet direktiivin 2011/92 liitteessä I ja II lueteltujen tulevien hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille."

 

50    "Nyt käsiteltävässä asiassa on muistutettava, että 13.2.2014 annettu asetus koskee erityisesti teknisiä normeja, käyttöä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä (erityisesti välkevaikutukset), tapaturmien ja tulipalojen ehkäisyä (muun muassa tuulivoimalan pysäytys), äänitasoa koskevia normeja, kunnostusta sekä rahoitusvakuuden asettamista. Tällaisilla normeilla on riittävä merkitys ja laajuus määritettäessä kyseisellä alalla sovellettavia vaatimuksia, ja kyseisten normien kautta tehdyillä valinnoilla, jotka liittyvät erityisesti ympäristöön, on vahvistettava vaatimukset tuulipuistojen sijoittamista ja käyttämistä koskevien tulevien konkreettisten hankkeiden lupa- tai hyväksymispäätöksille."

 

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

 

"Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista 27.6.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY 2 artiklan a alakohtaa ja 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen asetus, joka sisältää tuulivoimaloiden sijoittamiseen liittyviä eri säännöksiä, joita on noudatettava tällaisten laitosten sijoittamista ja käyttämistä koskevia hallinnollisia lupia myönnettäessä, kuuluu mainitussa direktiivissä tarkoitetun ”suunnitelmien ja ohjelmien” käsitteen piiriin."

 

Linkki suomenkieliseen päätökseen:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=184892&pageIndex=0&doclang=FI&mode=lst&dir&occ=first&part=1&cid=876103

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu