Tuulivoimayhtiöt valittavat terveydensuojelulain velvoitteista

"Tuulivoimayhtiöt Restuuli Oy ja Tuuliwatti Oy ovat valittaneet Salon päätöksestä, jolla yhtiöt määrättiin tekemään melumittauksia kolmella kiinteistöllä Märynummella."

 

"Sisämittauksia koskeva määräys nojaa terveydensuojelulakiin, jota koskevia valituksia tutkii Turun hallinto-oikeus."

 

http://www.sss.fi/2017/11/tuulivoimayhtiot-valittivat-maryn-melumittauks…

 

Terveydensuojelulaki ei anna kunnan terveyshaittojen tutkinta päätöksestä mahdollisuutta valituksiin hallinto-oikeuksiin. Päävastuu käytännön terveydensuojelun toteuttamisesta on kunnilla.

 

"Aluehallintovirasto (AVI) ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisten suorittamaa valvontaa sekä valvoo terveydensuojelua toimialueellaan. 

AVI käsittelee kunnallisen terveydensuojeluvalvontaviranomaisen toiminnasta tehdyt kantelut."

 

https://www.avi.fi/web/avi/terveydensuojelu#.WgV8Fvll-Uk

 

6 § (11.11.2016/942)

 

Kunnan terveydensuojelutehtävät

 

"Kunnan tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että asukkaille turvataan terveellinen elinympäristö. Kunnan on tiedotettava terveydensuojelusta ja järjestettävä terveydensuojelua koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

 

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva terveydensuojelun valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma). Valvonnan tulee olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää."

 

Tuulivoimaloiden melumallinnukset ovat puutteellisia. Ihmisen unta häiritsee impulssimainen, "merkityksellinen sykintä" ja ohjeen mukaan se olisi huomioitava +5 dB:n lisäyksenä laskelmissa, se on jätetty pois. Väite ettei tuulivoimaloissa sitä ole, on tuulivoimaloiden rakentajien, eikä puolueettomien asiantuntijoiden.

 

5 §  "Mittaustulokseen tehtävä korjaus"

 

"Jos tuulivoimalan melu on impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, valvonnan yhteydessä saatuun mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista 3 §:ssä säädettyihin arvoihin."

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151107

 

http://www.akustinenseura.fi/wp-content/uploads/2017/08/akustiikkapaivat_2017_eprosari.pdf

 

Sivulla 180:

 

3.2 "Tuulivoimamelun amplitudimodulaatio (sykkivä luonne)

Merkittävä puute Ympäristöministeriön meluohjeistuksessa on tuulivoimaloiden häiritsevyyttä lisäävän tärkeimmän tekijän, merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaation) vaikutusten huomiotta jättäminen. Ohjeen ilmestymisen jälkeen on kuitenkin osoitettu Ruotsissa tehdyin mittauksin [12], että Suomeen verrattavissa

ympäristöolosuhteissa merkityksellisetä sykintää esiintyy jopa 30 % tuulivoimaloiden toiminta-ajasta. Merkityksellinen sykintä lisää olennaisesti tuulivoimamelun häiritsevyyttä ja sen esiintymisaikana häiritsevyyttä arvioitaessa laskettuun tai mitattuun melutasoon tulisi lisätä sopivaksi katsottava korjaus (sanktio)."

 

Tuulivoimapuistosta puuttuu CE-merkintä. Paikka, minne CE-merkintä sijoitetaan, ei ole kriittinen, pääasia että se pyydettäessä "tuulivoimapuistosta" löytyy, toisaalta ei hitsattu merkki jalustassa ole ilkivallalle altis, ovessa säilyy ilman ilkivaltaa käyttöönotto kasteessa annettu lapsen nimikin maalattuna. CE-merkityssä paperitehtaassa ei yleisöä oleskele. (huono vertaus) – Tuulivoimapuistossa ihmiset saattavat vapaasti kulkea. Kaikissa pienemmissäkin koneissa on CE-merkintä, ei niitä saa ilman valmistajan takamaa terveellisyys- ja turvallisuusvaatimuksia myydä.

 

Ruotsissa joidenkin valmistajien laitosten myynti on kielletty turvallisuussyistä. Tarkastuksessa todetaan mm: "Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein." 

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/vindkraftverk/arbetsmiljoansvar-for-vindkraftverk/

 

"Tuulivoimapuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulivoimapuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset."

 

"Laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta"

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20041016#a12.4.2013-272

 

– Mistähän meillä on kysymys, kun tuulivoimapuisto saa tuottaa osayleiskaavaan piirretyn melurajan ylittävää melua ilman sanktiota?

Safety first! – Ei tuulivoimalat saa Suomessakaan olla EU:n lainsäädännön vastaisia.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu