Tuulivoimalan CE-merkintä, kantelu, päätös, konedirektiivi

Arvostelin oikeuskanslerille 26.l0.2017 eri viranomaisten menettelyä tuulivoimaloiden CE-merkintöjen valvonnassa. Ilmoitin, että CE-merkintä ja sen valvonta on tuulivoimaloiden osalta pettänyt, vaikka tuulivoimaloissa on oltava CE-merkintä konedirektiivin mukaisesti. Ja esim. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes siirtää valvontavastuun työsuojeluviranomaisille. 

 

Aiemmin Ruotsissa tuulivoimaloissa oli runsaasti puutteita, ja valmistajia asetettiin myyntikieltoon.

https://www.iltalehti.fi/talous/201709102200383375_ta.shtml 

 

Tästä esitettiin eduskunnassa kysely johon Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila antoi vastauksen Helsingissä 15.12.2017: 

"Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut yhteyttä Ruotsin työympäristövirastoon selvittääkseen kieltoon asetettujen tuulivoimaloiden tiedot ja syyt, joiden perusteella markkinoille- ja

käyttöönluovuttamiskiellot on asetettu. Tuulivoimaloita koskevia asioita on vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä sekä kahdella aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella.

Tuulivoimaloiden valvonnan tilannetta Suomessa on käsitelty työsuojeluviranomaisten kesken.

Lisäksi työsuojeluviranomaiset toteuttavat vuonna 2018 valvontahankkeen, jossa tarkastetaan tuulivoimaloiden vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta. Mikäli puutteita havaitaan eikä niitä korjata, työsuojeluviranomaiset ryhtyvät tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_541+2017.pdf

 

Tämän jälkeen tuli oikeuskanslerinviraston vastaus:

 

RATKAISU 19.6.2018

 

"Turvallisuus- ja kemikaaliviraston selvityksessä todetaan muun muassa, että koska tuulivoima­loita ei voida pitää tuotteina, joita olennaisissa määrin hankittaisiin tai käytettäisiin yksityiseen kulutukseen, niiden vaatimuksenmukaisuuden valvontaan ei voida soveltaa kuluttajaturvalli­suuslakia. Näin ollen Tukesilla ei ole toimivaltaa valvoa tai tutkia tuulivoimaloiden vaatimuk­senmukaisuutta suhteessa konelainsäädäntöön.

 

Eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta annetun lain (1016/2004) valvontavi­ranomaisista säädetään lain 12 §:ssä, jonka mukaan työsuojeluviranomainen valvoo lain nou­dattamista.

Kirjoituksestanne ei ilmene sellaista yksilöityä työsuojeluviranomaisen lainvastaista tai muutoin virheellistä menettelyä taikka laiminlyöntiä, jota voitaisiin ryhtyä tutkimaan kanteluna.

Tämän vuoksi kirjoituksenne ei ole johtanut toimenpiteisiini."

 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen, Kimmo Hakonen

Esittelijäneuvos, Outi Kostama

OIKEUSKANSLERINVIRASTO

——————-

 

Joka tapauksessa CE-merkki on pakollinen. EU:n konedirektiivi määrää:  "Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että tämä direktiivi pannaan niiden alueella tehokkaasti täytäntöön ja kyseessä olevien koneiden turvallisuuden tasoa parannetaan mahdollisuuksien rajoissa sen säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ne pystyvät harjoittamaan tehokasta markkinavalvontaa ottaen huomioon komission laatimat suuntaviivat, jotta tätä direktiiviä sovelletaan oikein ja yhdenmukaisesti."

"CE-merkintä olisi tunnustettava ainoaksi merkinnäksi, joka takaa, että koneet ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia. Kaikki muut merkinnät, joita voidaan merkityksensä tai muotonsa tai näiden kummankin vuoksi erehtyä pitämään CE-merkintänä, olisi kiellettävä." (Tuuliwatti Oy kastaa tuulivoimalat lasten nimillä "tuulivoimapuiston" käyttöönotto juhlallisuuksissa) 

 

YLEISET PERIAATTEET

 

1. "Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää. Kone on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskin arvioinnin tulokset."

 

OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

 

a) ’vaaralla’ vamman tai terveyshaitan mahdollista lähdettä;

 

b) ’vaaravyöhykkeellä’ koneessa ja/tai sen ympärillä olevaa vyöhykettä, jossa henkilöön kohdistuu terveys- tai turvallisuusriski;

 

c) ’altistuneella henkilöllä’ henkilöä, joka on kokonaan tai osittain vaaravyöhykkeellä;

———————

Eija-Riitta Korhola, 2016 : 

"Maailmalla löytyy vertaisarvioitua tutkimusta, joka puhuu sen puolesta, että infraäänillä on terveysvaikutuksia. Melu- ja infraääniongelmat olivat tiedossa jo 80-luvulla. Ympäri maailmaa raportoidaan uusien suurikokoisten tuulivoimaloiden yhteydessä esiintyvistä terveysongelmista, ja tähän keskittyviä kansalaisjärjestöjä on jo tuhansia. Ihmisten huoli on aiheellinen, ja on ikävää huomata, että Tuulivoimayhdistys turvautuu tupakkateollisuudesta tuttuihin keinoihin vedoten puuttuvaan näyttöön. Tätä ei voi jatkaa loputtomiin.

 

Tuulivoiman terveyshaitoista huolestuneet pyytävät, että asia tutkitaan huolellisesti ja puolueettomasti ennen kuin lisärakentamisessa edetään. Tutkimus ei saa olla tuulivoimayhtiön rahoittamaa, mikä on ongelmana Salon tutkimuksessa, johon Tiihonen viittasi. Kyse on TuuliWatin maksamasta tutkimuksesta, jonka TTL on tehnyt tilauksesta. Silti sekin osoittaa, että 30% lähialueen asukkaista häiriintyy tuulivoimamelusta ainakin ajoittain, 10% kärsii uni- ja nukahtamisvaikeuksista ja 50% tuntee epäluottamusta tuulivoimatoimijaa ja kunnallisia viranomaisia kohtaan."

 

"Tämä kaikki tehdään veronmaksajien rahalla. Vastuu on poliitikkojen.  Onko meillä siihen varaa?"

https://blogit.iltalehti.fi/eija-riitta-korhola/2016/03/19/tuulivoima-tu…

 

CE-kirjaimet näkyvät monissa tuotteissa, joita vaihdetaan Euroopan talousalueen (ETA) laajennetuilla sisämarkkinoilla. Ne osoittavat, että ETA-alueella myytävät tuotteet on arvioitu täyttävän korkeat turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset. 

 

Note 1: Wind turbines and their towers cannot be CE marked under EN 1090-1. They are subject to the Machinery Directive (MD) and the complete wind turbine system must be CE marked thereunder. One of the essential requirements of the MD is the stability of the machine. Thus, the obligatory CE marking under the MD also covers the stability of the wind turbine. The application of the CPR, in addition to the MD, would not cover additional performance aspects. Furthermore, wind turbine towers are not considered to be construction products under the CPR. Nevertheless, wind turbine towers can be assessed by EN 1090-1 (or others) in order to fulfil the stability requirements under the MD.

 

Google käännös: – "Huom. 1: Tuuliturbiinit ja niiden tornit eivät voi olla CE-merkitty standardin EN 1090-1 mukaan. Niihin sovelletaan konedirektiiviä (Machinery Directive – MD), ja täydellisen tuuliturbiini järjestelmän on oltava CE-merkitty. Yksi MD: n olennaisista vaatimuksista on koneen vakaus. Näin ollen MD: n mukainen pakollinen CE-merkintä kattaa myös tuuliturbiinin stabiilisuuden. Rakennustuotedirektiivin (CPR) soveltaminen MD: n lisäksi ei kata ylimääräisiä suorituskykyä koskevia näkökohtia. Lisäksi tuuliturbiini tornit eivät ole CPR: n mukaisia ​​rakennusalan tuotteita. Kuitenkin tuulivoimaloiden tornit voidaan arvioida EN 1090-1:lla (tai muilla) MD: n stabiilisuus vaatimusten täyttämiseksi." (kts. linkistä vastaus no. 31)

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_en#cpd

 

”Laki on niin kuin se luetaan", tuulivoimatoimijat kiristävät poliitikoilta oman edun mukaisia tekstejä säädöksiksi yhteiskuntajärjestelmään. Kuitenkin demokratia tarkoittaa, että valta kuuluu kansalle eli meille kaikille. Kansalaiset voivat äänestyspaikalla näyttää ettemme hyväksy löysää lakitekstiä. CE-merkistä ei ole olemassa epäselvyyttä muualla kuin Suomen tuulivoima myönteisillä päättäjillä. EU:n direktiivit ovat Suomelle ohjeena, niiden mukaan on lait kirjoitettava. EU-tuomioistuimella on ehdoton kanta direktiivien säädösten noudattamisessa.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu