Äänetön tappaja, – infraääni

"Valiokunta painottaa, että terveysvaikutukset ja terveyden edistäminen tulee ottaa huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, mikä velvoittaa kaikkia hallinnonaloja. Tarvitaan myös monialaisia ohjauskeinoja sekä luotettavaa ja ajantasaista tietoa alueen väestön terveydestä ja terveyteen vaikuttavista tekijöistä."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/TalousarvioMietinto/Sivut/VaVM_28+2018.aspx#TalousarvioPerusteluOsaYksityiskohtaisetPerustelut

 

Tuulivoimala tuottaa toimiessaan jatkuvasti värähtelevää, pitkää, hitaasti vaimenevaa ja etäälle ulottuvaa paineaaltoa – infraääntä ilmassa. Tällaisia aaltoja ei voi saada aikaan millään muulla teollisella rakennelmalla kuin suurella tuulivoimalalaitoksella. Värähtely on lähellä tai samalla taajuudella ihmisen elintoimintojen kanssa, siitä aiheutuu ne moninaiset terveyshaitat.

Nykyisissä voimaloissa on Suomessa mitattu jopa 30 dB painevaihtelu. Tämän painevaihtelun on todettu vähentävän sydämen pumppaustehoa jopa 20 %, mistä Suomessa ei ole tietenkään uutisoitu. Videossa kohdasta 16 min. eteenpäin esitetään lääketieteellistä tutkimusta: https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/infrasound-100.html?fbclid=IwAR3U_Jl5dp6BLp5RQLUbDSkfdAKYgYGUZkK

RClzrl8kwplBiPV49xKYS7Mw  

 

Saksalaiset yrittävät nyt saada mahdollisimman paljon tuulivoimaa Suomeen, kun Saksassa käydään oikeutetusti hallitusta vastaan sitkeää oikeudenkäyntiä KHO:ssa tuulivoimaloiden terveyshaitoista.  

 

Poliitikot eivät ainoastaan kiellä isänmaan edun vastaista töppäystä, vaan heillä on myös merkillinen kyky olla kuulematta niistä mitään puolueetonta asiantuntija selvitystä, ikään kuin itse töppäystä varten säädetty asetus pesisi oma etu tukirahat puhtaaksi. (Ihmisiä joutuu evakkoon kodistaan väkisin rakennettujen tuulivoimaloiden ja niistä aiheutuvien haittojen takia)   

 

"Eurooppa-neuvosto asetti lokakuussa 2014 uusiutuville energialähteille vähintään 27 prosentin EU-tason sitovan tavoitteen vuoteen 2030. Tavoitetta ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken."

https://tem.fi/uusiutuva-energia

 

Energiaviraston mukaan Suomi on ylittänyt aikoja sitten tuon 27% tavoitteen:

Suomessa sähköntuotanto energialähteittäin 2018 = 67 TWh

Uusiutuvat: 47 %

Hiilidioksidineutraalit: 79 %

Kotimaiset: 53 %

 

Edellinen linkki esittää lisäksi: "Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa pitää tehdä kokonaisvaltaisesti, tieteeseen ja tutkimukseen perustuen."  Ja ikään kuin tarkoitushakuinen tutkimus oikeuttaisi tukemaan itsessään tappiollista teollisuutta: "Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan uusiutuvien energiamuotojen tulo markkinoille on laskenut sähkön hintaa, ei nostanut sitä." – ja sähkölaskut sen kun jatkavat nousuaan.

 

"Tuulivoima laskee sähkön hintaa Pohjoismaissa liki 70 %", – Aalto-yliopiston riippumaton tutkimus:  

https://yle.fi/uutiset/3-8411187  

 

Oma lukunsa on LUT:n tutkimusetiikka, heillä on oma lehmä ojassa; Tuulisaimaa Oy ja ehkä ulkomainen tuulivoimateollisuus rahoittaa tutkimuksia ja arvon proffat ovat itse suoraan bisneksessä mukana. ”Tiedeyhteisön” tutkimuksia lukiessa kiinnittää huomiota, että tutkijoiden rahoituslähteitä ei ole läheskään aina mainittu. Tämä on nykyisin vaatimuksena kaikissa lääketieteellisissä tutkimuksissa.  

"Tuulivoima on professorien bisnestä", tähän malliin kirjoitti Etelä-Saimaa aikoja sitten. https://yle.fi/uutiset/3-6932632  On vanha juttu, mutta katsokaa viimeinen kappale, se selittää aika paljon sidonnaisuuksista, ja siksi tarkoitushakuisuus lyö silmille jutussa. 

 

Ja lisää tukea tuulivoimalle vaaditaan, eikä tuulivoimarakentamisen haitat, kuten melu, välke ja valtava maapohjan tarve MW:tä kohti vaikuta asiaan mitään. Tarkoitushakuinen paikalleen sopiva meluraja kartalla esittäisi muka ettei matalataajuinen AM infraääni energiapulssi olisi terveyshaitta. On erityisen huolestuttavaa, että maamme jää isojen ulkomaalaisten tuulivoimayhtiöiden ja sijoittajien harmaan rahan pelikentäksi. Enää ei vastustajia tapeta, kun ne voidaan rahalla ostaa hiljaisiksi, se on nykyinen mafian toimintatapa, lisäksi valehdellaan hyödyistä, annetaan katteettomia lupauksia joka asiaan ja lahjotaan, kunhan vaan saataisiin rakennusluvat. Sen jälkeen sähkölinjat ja – asemat hoidetaan maastoon pakkolunastus menettelyllä, ja kaiken huipuksi tämä tehdään yleisen edun perusteella.. – Mikä tässä yksityisessä verovaroilla tuetussa bisneksessä on yleistä etua, – ei mikään. – Menkää joskus loman viettoon kuukaudeksi tuulivoimapuistoon, ehkä se avaa silmät ja korvat.

 

Poliittista virhettä ei korjata kuin äänestämällä omaa etua ajavat poliitikot ulos eduskunnasta. Suomen myynti pala palalta, valtion osakeomistusten suurmyynti, luonnollisten monopolien myyminen oma etu edellä on tehnyt jo muutamia miljonäärejä "isänmaan parturit" tyyliin. Suomen hallitus on kuin broilerkasvattamo, neljän vuoden välein verovaroilla miljonääreiksi, ja uudet sisään.  Seuraavan eduskunnan/hallituksen päätehtävä on karsia vahingolliset tuet pois, syöttötariffi, takuuhinta, preemio, kompensaatio ja millä kaikilla nimillä esimerkiksi tuulivoimaakin tuetaan valtion toimesta, tämän kaltaiset tukimuodot ovat niitä vahingollisia tukia yhteiskunnan kannalta. Yksityinen tuulivoima bisnes ei ole sosiaalihuoltoa, vanhustenhoito on eri asia.     

 

"EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/28/EY, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä" – kertoo asian näin:

(40) "Uusiutuvan energian tuotantolaitosten valtuutus-, hyväksyntä- ja toimilupamenettelyjä valvovan hallinnon käyttämien menettelyjen olisi oltava objektiivisia, avoimia, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia, kun sääntöjä sovelletaan yksittäisiin hankkeisiin. On erityisesti vältettävä tarpeetonta rasitetta, joka saattaisi aiheutua luokiteltaessa uusiutuvan energian hankkeita terveydelle korkean riskin aiheuttaviksi laitoksiksi."

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009L0028&from=FI

 

Näyttää siltä ettei enää noudateta perustuslakiin kirjoitettuja sääntöjä: "Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapaudet ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Ihmisarvon loukkaamattomuuden vaatimuksella on ilmaistu perustavanlaatuisten oikeuksien yleisinhimillinen perusta ja viitattu kaikkien ihmisyksilöiden periaatteelliseen yhdenvertaisuuteen." – ja vielä: "Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen." – Kuitenkin 250 metriin ulottuvia tuulivoimaloita rakennetaan n. kilometrin etäisyydelle asuntoihin, ja asunnoista joutuu lähtemään evakkoon pysyäkseen hengissä.

 

Tarkastettiinko asetus syöttötariffista ministerivastuulain mukaisesti? – Asiassa jäi vaivaamaan ministerin suora kytkös edunsaajaan. Ministerivastuulaki (274/1922): "Laki eduskunnan oikeudesta tarkastaa valtioneuvoston jäsenten ja oikeuskanslerin sekä eduskunnan oikeusasiamiehen virkatointen lainmukaisuutta." – Onko ministeri ollut esteellinen esittämään tukea, kun kerran tiedetään edun saajien yhteys ministeriin..

 

Poliittista suojelua nauttiva tuulivoimateollisuus on verovarojen väärinkäyttämistä itsessään kannattamattomaan ja terveys- ja ympäristöhaittoja aiheuttavaan toimintaan.

 ”Ne on ihan härskejä

http://www.iltasanomat.fi/vaalit2015/art-1427169313980.html

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu