Pelottava ympäristönsuojelulaki

Elämme vaarallisia aikoja

Eurajoki päätti 18.06.2019 antaa KHO:n päätös (15.9.2016 taltio 3849) vastaisesti rakennusluvat tuulivoimaloille ilman ympäristölupaa.  – Ympäristölupa pelottaa tuulivoimatoimijoita, – ilman ympäristölupaa toiminta ei olisi niin tarkassa valvonnassa kuin mitä ympäristölupa edellyttää. Tässä on selvä eturistiriita, joka pitäisi korjata lakiin. Tuulivoimaloiden on todettu aiheuttavan mm. terveyshaittaa 100% varmuudella saksalaisen tiedemiesryhmän tutkimuksessa. https://sternkekandidatkreistagvg.wordpress.com/2019/05/25/infraschall-d…

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi mm. energiantuotanto. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristöluvan alaista toimintaa valvotaan koko toiminnan elinkaaren ajan. Valvontaviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ympäristöluvalla estetään ennakolta ympäristövahingot. Myös tuulivoimaloiden purkutyöt sisältyvät ympäristölupaan.

”Ympäristöluvassa edellytetään, että laitos lähettää valvontaviranomaiselle määräajoin raportteja laitoksen päästöistä ja toiminnasta. (melurajat) – Jos laitoksella tapahtuu häiriöitä tai lyhytaikaiset päästöraja-arvot ylittyvät, laitos on velvoitettu lähettämään raportin valvontaviranomaiselle välittömästi. Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. Tarkastuksissa selvitetään muun muassa toteuttaako laitos luvan edellyttämän päästöjen seurannan ja tarkastetaan toimiiko laitos lupamääräysten mukaisesti. Lisäksi tarkastetaan onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää uuden luvan hakemista tai lupamääräyksen muuttamista. Laitoksiin tehdään tarkastuskäyntejä myös kansalaisten valitusten perusteella. Kaikista tarkastuskäynneistä ja neuvotteluista tehdään sähköinen raportti ympäristöhallinnon ylläpitämään VAHTI-tietojärjestelmään.”
https://www.avi.fi/fi/web/avi/pohjois-suomi-toiminta-ja-tehtavat-kysymyk…

”Ympäristönsuojelulaki 49 §, Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:
1) terveyshaittaa; ja 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;”
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151107

Eurajoen kielteisen ympäristölupa vaatimus päätöksen perustelut: – ”Tuulivoimala ei ole suoraan ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain perusteella, vaan tuulivoimaloiden sijoittamista ohjataan ensisijaisesti kaavoilla ja rakennusluvilla. Asiassa suoritetun ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaavaprosessin ja rakennuslupamenettelyn aikana on muun ohella selvitetty tuulivoimaloiden melun ja välkkeen leviämistä. Näiden selvitysten perusteella melutasot eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annettuja arvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Näin ollen tuulivoimaloista ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta lähialueen asutukselle.

Yksittäiset tuulivoimalat voivat tulla ympäristöluvitettaviksi niiden käyttöönoton jälkeen, mikäli niistä todetaan aiheutuvan naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta lähialueen asutukselle.
Sovelletut säännökset:
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015)
Päätös: – Hyväksyttiin yksimielisesti.”

Minun mielestä Eurajoen tekemä päätös on ympäristönsuojelulain vastainen päätös. – Minkä takia näitä lakeja ja säädöksiä tehdään jos niitä ei tarvitse noudattaa. Perustuslain 20 § mukaan:
”Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.” – ”Tuulivoimapuisto” harhauttaa jo nimenä ihmiset kuvittelemaan teollisuusaluetta puistoksi.

Ympäristölupa on erityisen tärkeä lupa, ja jos tuulivoimatoimija toimii rehellisesti puhtain tavoittein haitattomilla tuulivoimaloilla niin ei ympäristöluvan hakemista toiminnalle tarvitse pelätä. Nyt sitä luvan hakemista vältellään kuin ruttoa, perustellaan sanahelinällä lain tarkoitusta kiertäen. – Ympäristölupa ylläpitää toiminnan laillisuudesta kiinni jatkuvasti, – yöllä ja päivällä, muuten toiminta lopetetaan:

(YSL59 §) ”Luvan myöntänyt viranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos
1. hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin;
2. lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa; tai
3. toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla 58 §:n mukaisesti.”

Edit, lisätty kuva, meri säätää ilmastonmuutosta.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu