”Ei oikeutta maassa saa, ken itse sit’ ei hanki”. – Jaakko Ilkka

Suomen lakeja ei tuulivoimaloiden rakentamisen yhteydessä kunnioiteta. – Suomea mainostetaan oikeusvaltiona?

Tuulivoimalat on asetettu poliittisin voimin Suomessa lain yläpuolelle?
Näyttää siltä että ympäristöasioiden päätöksentekoa ohjaavat korporaatiot ja korruptio, päätöksiä tekee valtuustot maaseudulla ilman asiantuntijoiden neuvoja ja ohjeita.
Avuksi pitäisi löytyä uusi Paasikivi: ”Ministeri puhuu paljon, mutta ministeri puhuu paskaa.” – Näin olisi jäänyt tuulivoima omaan arvoonsa omaetu ihmisten ja hurmokselliseen tilaan tulleiden ilmasto/luonnonsuojelujärjestöjen unelmaksi. – Kuka nämä vahingot selvittää jos annetaan päätösvalta tuulivoima korporaatioille? Omaetu politiikalla aikaansaadut lait tulkitaan vanhassa tuomarin ohjeessa näin: ”Väärin saatu ei ole saatua”.  Ja – ”Kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, ja sen tähden, kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enää ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä”

Tuulivoimaloiden ominaisuuksista johtuvat terveysvaikutukset selvitetään Helsingissä, – tuulivoimalat ovat länsirannikolla? – Kyllä tässäkin jonkinmoinen ristiriita on heti alkuun, kun tiedetään että tuulivoimaloista valitettiin heti niiden käyttöönottamisen jälkeen. Valitusten käsittelyssä hallinto-oikeudet ruuhkaantui, siihen löytyi lääkkeeksi valitusten hintojen tuplaaminen! – Kansan luottamusta viranomaisiin ei ainakaan näin nosteta, tuomarin asemassa olevan henkilön päätöksentekoa eivät saisi ohjata asiaan vaikuttamattomat ulkopuoliset (poliittiset ja omaetu) paineet. Nyt päätöksentekoa koskeva epäluottamus on jo laaja ilmiö. Tulisiko kansalaisten luottamusta ympäristöasioiden päätöksen tekoon erityisesti tutkia? – Pitäisi, ja pitäisi, totta kai. Nyt odotetaan että tukirahat on loppuun asti otettu, katsotaan sitä sitten joskus, ehkä, jos, selityksiä riittää..

Poliittiset päätökset johtaa siihen, että vesitetään laissa asetettuja oikeudellisia edellytyksiä tuulivoimalan rakentamiselle, ”puhutaan paljon, mutta puhutaan paskaa” = poliittista luonnon/ilmastonsuojelua.

Haja-asutusalueen asuttuna pitäminen on maaseudulla tärkeää. Nyt ohjaa kolmas tekijä eli YK:n Agenda 21, tarkoituksenaan maaseudun autioittaminen, missä keskustakin näkyy olevan innolla mukana ja Suomi allekirjoittaja valtiona. Tarkoituksena on siis saattaa maaseutu ja sen luonnonvarat ylikansallisten korporaatioiden hallintaan ja tyhjentää se ihmisistä riistämällä maanomistusoikeus yhteisen edun nimissä.    https://www.kuntaliitto.fi/iclei   – Jyrki Katainen kertoi joskus että koko maa asuttuna pitäminen on vanhanaikainen ajattelutapa. – Mitä vanhanaikaista siinä on, että asuu siellä missä haluaa? Jo perustuslaissa on taattu kansalaiselle vapaus valita asuinpaikkansa.

https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/eu-ja-kansainvalisyys

Ympäristönsuojelulaki nimenomaan esittää että haitat estetään ennakkoon eikä vasta kun vahinko on tehty. Nyt ne vahingot on valmiina odottamassa oikeudellisia toimia.
Haittavaikutuksia terveyteen tuulivoimaloilla on 100% varmuudella, sen on saksalainen tutkijaryhmä osoittanut tieteellisessä tutkimuksessa. Terveyshaittaa ei voida sopia, se on kansainvälisillä sopimuksilla kielletty. KHO:n Kari Kuusiniemi totesi että ”terveyshaittaa ei voi
disponoida”. (tehdä sopimusta, sopia)

”Rikoslaki 34 luku 5 § (21.4.1995/578)
Törkeä terveyden vaarantaminen
Jos terveyden vaarantaminen tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä terveyden vaarantamisesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.”

Ja luonnonsuojelulain mukaan on tuomittava:

”5 a § (30.12.2015/1683)
Törkeä luonnonsuojelurikos
Jos luonnonsuojelurikoksessa
1) rikoksella aiheutetaan vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin, luonnonalueen tai muun luontoon kuuluvan kohteen säilymiselle ottaen huomioon rikoksen kohteena olevan eliölajin erityinen harvinaisuus tai uhanalaisuus taikka eliölajille, luonnonalueelle tai muulle luontoon kuuluvalle kohteelle aiheutetun vaaran tai vahingon pitkäaikaisuus tai laaja ulottuvuus,
2) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä luonnonsuojelurikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.”

Eikä rikollisen teon hyväksyneet viranomaiset eikä tuomarit pääse ilman seuraamuksia eläkkeelle:

”Rikoslaki 35 luku 2 § (31.1.2003/61)
Rangaistusvastuun edellytykset
Oikeushenkilö tuomitaan yhteisösakkoon, jos sen lakisääteiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluva taikka oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen taikka jos sen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi.”

Eikä voida unohtaa asukkaita joiden talot jäivät vahingonteon takia arvottomina kylmilleen:

”Rikoslaki 36 luku 2 § (10.4.2015/368)
Törkeä vahingonteko
Jos vahingonteolla aiheutetaan
1) erittäin suurta taloudellista vahinkoa,
2) rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai
3) historiallisesti tai sivistyksellisesti erityisen arvokkaalle omaisuudelle huomattavaa vahinkoa
ja vahingonteko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä vahingonteosta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.”

Paljon on vielä kirveellä työtä.

hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu