Suomi ei noudata EU:n direktiiviä ympäristövaikutuksien arvioinnissa

Loppui kuin kanan lento

Suomessa valtio on edistänyt ja sujuvoittanut tuulivoimaloiden ostamista ulkomailta länsirannikolle, lain mukaista tukea 83,50 euroa/MWh maksetaan v. 2029 loppuun asti, ja tuulisähkön saa aina myydyksi vaikka ilmaiseksi.. – tuki on suurempi kuin liikevaihto.
(Me tuetaan verovaroilla ulkomaista teollisuutta)

Tuuliturbiinit eivät toimi tuulella vaan valtion tukirahalla. Sähköntuotanto tuulivoimaloilla on kestämättömällä pohjalla, ei mikään yksityinen bisnes voi loputtomasti pyöriä valtion tuella. Itsessään tuulivoima on kannattamaton sähköntuotantomuoto.
Suomi hyväksyy tuulivoimaloiden rakentamiset ilman valtion omaa kontrollia. EU:n säätämää direktiiviä ei tuulivoiman kohdalla ole noudatettu, direktiiviä on luvattu noudattaa.. – ei noudateta, – eikä valvota. Homma on riistäytynyt pois viranomaisten käsistä.
 ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/42/EY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2001, tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista.” 
Hollanti keskeytti tuulivoimaloiden rakentamiset toistaiseksi.  ”Alankomaiden hallituksen 30. kesäkuuta 2021 annetun tuomion mukaan on laadittava tällainen ympäristöarviointi. Sillä välin nykyisiä tuuliturbiini standardeja ei voida käyttää pohjana lupien myöntämiselle tuulipuistoille suorittamatta ympäristövaikutusten raporttia (Suomessa AVI:n ympäristölupa), mikä on aikaa vievää ja tarkoittaa, että erilaiset projektit keskeytetään.”

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f2890ee8-e5ff-4eed-a6f7-f92379e924ed

 

(1) Perustamissopimuksen 174 artiklassa määrätään, että yhteisön ympäristöpolitiikalla myötävaikutetaan muun ohella ympäristön laadun säilyttämiseen, suojeluun ja parantamiseen, ihmisten terveyden suojeluun sekä luonnonvarojen harkittuun ja järkevään käyttöön ja että se perustuu ennalta varautumisen periaatteeseen. Perustamissopimuksen 6 artiklassa määrätään, että ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset on sisällytettävä yhteisön politiikan ja toiminnan määrittelyyn ja toteuttamiseen, erityisesti kestävän kehityksen edistämiseksi.

f) todennäköiset merkittävät ympäristövaikutukset(1), mukaan lukien vaikutukset sellaisiin seikkoihin kuten biologiseen monimuotoisuuteen, väestöön, ihmisten terveyteen, eläimistöön, kasvistoon, maaperään, veteen, ilmaan, ilmastotekijöihin, aineelliseen omaisuuteen, kulttuuriperintöön arkkitehtooninen ja arkeologinen perintö mukaan lukien, maisemaan sekä edellä mainittujen tekijöiden välisiin suhteisiin
1. Jäsenvaltioiden on seurattava suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamisen merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotta ne voivat muun muassa osoittaa odottamattomat haitalliset vaikutukset aikaisessa vaiheessa ja ryhtyä tarpeellisiin parannustoimiin.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2001.197.01.0030.01.FIN&toc=OJ%3AL%3A2001%3A197%3ATOC

– Odottaako Suomen hallitus että EU:n tuomioistuin hyväksyy ympäristön tuhoamisen, 300 metriin ulottuvat turbiinit lähellä asutusta ovat lisäksi vakavasti otettava terveyshaitta:

”Kiista infraäänestä: Kuinka haitallinen tuuliturbiinien ”matala humina” on? – Vahl puolustaa tutkimuksensa tuloksia.” – (Tutkimus on tieteellisesti vertaisarvioitu)

”Johtopäätökset: Altistuminen suurelle infraäänitasolle (yli 100 dBz) häiritsee sydämen lihasten supistumiskykyä jo tunnin kuluttua altistuksesta. On olemassa lukuisia lisätutkimuksia, jotka tukevat tätä johtopäätöstä. Nämä tulokset tulisi ottaa huomioon harkittaessa ympäristömääräyksiä.”

+8
hannuaro1
Luvia

Eläkkeellä, laivanrakennuksessa mukana v.1969 alkaen erilaisissa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä. Aluksi 1:1 uloslyöntiä, siitä jatkona kaikki suunnittelun vaiheet nykyään käytössä olevaan hienoon 3D-suunnitteluun saakka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu