Ihmistoiminnan aiheuttama muutosnopeus on suurempi kuin luonnon korjaava dynamiikka – teoriani ja empiria kohtaavat

Alustus

Kesällä 2014 ryhdyin selvittämään itselleni ilmastonmuutoksen dynamiikkaa. Koska ilmasto ja sen täydellinen mallintaminen on mahdottomuus, tärkeimpänä ajatuksena pidin aikaan sidottuja tapahtumia, -vertailukohtana ihminen ja luonto. Eli ajan suhteellisella pituudella (kestolla) on merkitystä, sillä mielestäni luonnon dynamiikka on todella hidas prosessi, kun sitä tarkastellaan planetaarisissa mittasuhteissa. Siksi ihmisen vaikutus luontoon on paljon nopeampaa.

Ohessa paperi jonka kirjoitin puhtaaksi vuodelta 2014.

 • Osiossa 1.  käyn läpi jonkin verran osittaisderivointia ja päädyin ratkaisuun, että ihmisen aiheuttama kasvukehitys nousee voimakkaammin esiin kuin luonnon korjaava dynamiikka.
 • Osiossa 2.  esitän hieman perusteluja luonnon dynamiikasta, suhteessa ihmistoiminnan aiheuttamalle kasvukehitykselle, mutta myös postulaatin, sekä hieman dynamiikkaan (dΦ, dΦX ja dΦY) liittyvää yksinkertaista johdatusta.
 • Osiossa 3. on pythagoraan lauseesta johdettu yhtälö, joka kuvaa osittaisderivoinnin summaa, missä x^n saa periaatteessa rajattoman määrän dimensioita. Eli käytännössä yhtälö kertoo ihmisen aiheuttamaa kasvukehitystä suhteessa luonnon korjaavaan dynamiikkaan. Samassa osioissa on myös yleinen listaus havainnoista.
 • Osiossa 4. on huomioita ilmastomallinnuksista ja siitä johdettu fluidin integraali.
 • Viimeisin osio (huomioita tästä paperista) on lyhyt selvitys tavasta, miten tämä paperi syntyi vuonna 2014.

Osio 1

Kuvasta 1. osittaisderivointia kahden muuttujan funktiona [z = f (x, y)] eli mihin suuntaan gradientti f eniten kasvaa:

I = ihmistoiminnan aiheuttama kasvukehitys

L = luonnon korjaava dynamiikka

Osio 2

Perusteluja

Dynamiikkaa

(ks. kuva 2)

Luonnon korjaava dynamiikka pyrkii hidastamaan ihmisen toiminnan aiheuttamaa kasvukehitystä, kunnes tasapaino saavutetaan.

Ihmistoiminnan aiheuttamia muutoksia ovat maan käytöstä (fossiilinen energia) vapautuneet kasvihuonekaasut, jotka ovat alkaneet lämmittämään ilmakehää. Luonnolliset kasvihuonekaasut eivät lisäänny silloin, kun luonnon dynamiikka on tasapainossa. Luonnolliset kasvihuonekaasut pitävät maapallon keskilämpötilan tasaisena.

Postulaatti

Ihmistoiminnan aiheuttama muutosnopeus on paljon suurempi, kuin luonnollinen muutosnopeus. Luonnon dynamiikka on pienempi kuin 100%, mutta lähestyy 100%.

dx kuvaa luonnon dynamiikan kasvukehitystä

ds kuvaa ihmistoiminnan aiheuttamaa kasvukehitystä

(ks. kuvat 3 ja 4)

Osio 3

Havaintoja

 • Ilmakehästä tehdyt suorat kasvihuonekaasumittaukset (Keeling käyrät)
 • Maapallon energiaepätasapaino 2005 – 2019 (EIN ≈ EOUT)
 • Hiilidioksidi ym. emissiot (ihminen vs. luonnolliset)
 • Maapallon lämpötilakehitys
 • Hiilinielut
 • Ilmastomallinnukset
 • Paleoklimatologia
 • Väestönkehitys
 • Luonnonvarat ja kuinka monta maapalloa
 • jne..

Osio 4

Huomioita ilmastomallinnuksista

Jotta kyettäisiin luomaan lähes täydellinen ilmastomalli, mielestäni siihen vaadittaisiin koko ilmakehän läpi muodostettu hila, joka kattaisi jokaisen vähintään kuutiometrin kokoisen tilavuuden ja aikaan sidotun fluidin. Fluidin tulisi sisältää kaikki ilmastoon liittyvät parametrit, mukaan lukien spektrianalyysit. Pelkästään ilmakehän tilavuus on ~5.18 x 10^19 m3. Siihen tarvittaisiin:

~50000000000000000000 hila-pistettä

Eli se tekisi tehtävästä äärimmäisen haasteellisen. Vaikka se tulisi joskus onnistumaan, tämän kaiken integrointi tuottaisi sellaisen määrään dataa, josta riittäisi materiaalia myös tuleville sukupolville hyvin pitkäksi aikaa.

Tähänastiset viralliset ilmastomallinnukset tuottavat kyllä mielestäni laadukasta dataa, joka on toistaiseksi riittänyt luomaan suhteellisen tarkkoja skenaarioita.

Huomioita tästä paperista

Tämä paperi on puhtaasti matemaattinen analyysi (yksinkertaistettu), joka ei pyri eksakteihin muutosnopeuksien numeerisiin arvoihin, sillä ne joka tapauksessa varioivat, riippuen suorista ja epäsuorista havainnoista, sekä minkälaisia havaintomenetelmiä käytetään. 

Joka tapauksessa väitän, että viimeisten n. 200 vuoden aikana, ihmiskunnan aiheuttama kasvukehitys on suurempi, kuin luonnon korjaava dynamiikka.

df (x)I /dxI = ihmisen aiheuttama kasvukehitys

df (x)L /dxL = luonnon korjaava dynamiikka

Viitteet:

Kirjoitin yhdeksän (9) viitettä, joissa todistan numeerisesti, että teoriani ja empiria kohtaavat.

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/ihmiskunnan-aiheuttama-kasvukehitys-vs-luonnon-dynamiikka-havainnot/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/nasan-ja-noaan-tutkijat-ovat-havainneet-etta-maapallon-energiaepatasapaino-on-kaksinkertaistunut-2005-2019/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/todistelua-havaintoihin-perustuvasta-numeerisesta-muutosnopeudesta-ilmasto/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/todiste-havaintoihin-perustuvasta-numeerisesta-muutosnopeudesta-maapallon-lampotilakehitys/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/todiste-havaintoihin-perustuvasta-ihmistoiminnan-aiheuttamasta-numeerisesta-muutosnopeudesta-hiilinielut/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/todiste-havaintoihin-perustuvasta-ihmistoiminnan-aiheuttamasta-numeerisesta-muutosnopeudesta-ilmastomallinnukset/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/todiste-havaintoihin-perustuvasta-ihmistoiminnan-aiheuttamasta-muutosnopeudesta-paleoklimatologia/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/todiste-havaintoihin-perustuvasta-ihmistoiminnan-aiheuttamasta-numeerisesta-muutosnopeudesta-vaestonkehitys/

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/todiste-havaintoihin-perustuvasta-ihmistoiminnan-aiheuttamasta-numeerisesta-muutosnopeudesta-luonnonvarat-ja-kuinka-monta-maapalloa/

Kiitos kärsivällisyydestä..!

+1
HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut. / FMI)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu