Kvanttimekaaninen ohjelmisto ”Gaussian” vs. ”Spectral Calculator” – CO2:n IR-absorbtio

Kritiikkiä

Kvanttimekaaninen ohjelmisto Gaussian

Kvanttimekaaninen ohjelmisto, kuten ”Gaussian”, toimii laskemalla molekyylin rakenteen, energian ja spektroskooppiset ominaisuudet, kuten infrapunaspektri. Se käyttää kvanttimekaanisia laskentamenetelmiä. Tässä on yleiskuva siitä, miten tällainen ohjelmisto toimii, kun tarkastellaan CO2 -molekyylin infrapunaspektriä:

 1. Molekyylin rakenneoptimointi: Ensin ohjelmisto määrittelee CO2 -molekyylin rakenneoptimoinnin avulla. Se etsii energiaa minimisoivan molekyylin geometrian, joka vastaa stabiileinta molekyylin tilaa. Tämä sisältää ytimien (hiili ja happi) sijaintien ja molekyylin sidosten pituudet.
 2. Elektronisen rakenteen laskenta: Ohjelmisto laskee molekyylin elektronisen rakenteen käyttäen kvanttimekaanista menetelmää, kuten Hartree-Fockia tai DFT:tä. Tämä sisältää elektronien paikkojen ja energioiden laskemisen sekä elektronien vuorovaikutuksen ytimien ja muiden elektronien kanssa.
 3. Värähtelytilojen laskenta: Ohjelmisto laskee CO2 -molekyylin värähtelytilat. Infrapunaspektrissä kiinnitetään erityistä huomiota värähtelyihin, jotka aiheuttavat muutoksia dipolimomenttiin, koska nämä muutokset ovat vastuussa infrapunaspektrin absorptiosta. Ohjelmisto laskentaan näiden värähtelyjen energiat ja oskillaattorivoimat.
 4. Absorptiospektrin laskenta: Käyttämällä molekyylin värähtelytiloja ja oskillaattorivoimia, ohjelmisto laskee CO2 -molekyylin infrapunaspektrin. Spektri kuvastaa energian absorptiota tietyillä taajuusalueilla, kun infrapunasäteily vuorovaikuttaa molekyylin kanssa. Tämä antaa tietoa siitä, mitkä taajuudet vastaavat CO2 -molekyylin värähtelytiloja ja niiden voimakkuuksia.
 5. Tulosten analysointi: Lopuksi ohjelmisto antaa käyttäjälle spektrin, jota voidaan tarkastella ja analysoida. Spektrissä havaitut piikit ja ominaisuudet liittyvät CO2 -molekyylin värähtelyihin ja niiden energioihin.

Gaussian ja vastaavat ohjelmistot ovat voimakkaita työkaluja, jotka mahdollistavat tarkkojen kvanttimekaanisten laskelmien suorittamisen monimutkaisille molekyyleille, mukaan lukien CO2. Näiden ohjelmien tulos voi auttaa ymmärtämään paremmin molekyylin spektroskooppisia ominaisuuksia ja niiden merkitystä ilmastonmuutoksen yhteydessä.

Spectral Calculator ja Gaussian vertailua

Spectral Calculator ja Gaussian ovat kaksi erilaista ohjelmistoa, jotka palvelevat erilaisia tarkoituksia ja käyttävät erilaisia lähestymistapoja molekyylien spektroskooppisten ominaisuuksien laskemiseen.

 • Spectral Calculator: Spectral Calculator on ohjelmisto, joka keskittyy spektrien laskentaan ja visualisointiin. Se käyttää tietokantaa, kuten HITRAN-tietokantaa, joka sisältää spektritietoja eri kaasuista, mukaan lukien kasvihuonekaasut kuten hiilidioksidi (CO2) ja metaani (CH4). Spectral Calculator voi antaa käyttäjille mahdollisuuden simuloida näiden kaasujen absorptio- ja emissio-ominaisuuksia infrapunaspektrin, mikroaaltospektrin tai muiden spektrityyppien suhteen. Ohjelmisto voi olla hyödyllinen ilmastotutkimuksessa ja ilmakehän koostumuksen analysoinnissa.
 • Gaussian: Gaussian on laskentamenetelmien ja -ohjelmien kokoelma, joka keskittyy kvanttimekaniikan laskelmiin. Se mahdollistaa molekyylien rakenneoptimoinnin, elektronirakenteen laskennan ja spektroskooppisten ominaisuuksien, kuten infrapunaspektrien laskemisen. Gaussian on voimakas työkalu kvanttimekaaniseen laskentaan, ja sitä käytetään usein tieteellisissä tutkimuksissa ja kemiallisissa laskelmissa.

Vaikka Spectral Calculator ja Gaussian eivät ole samanlaisia ohjelmistoja, ne voivat täydentää toisiaan. Spectral Calculator voi auttaa käyttäjiä nopeasti tarkastelemaan spektrien ominaisuuksia eri kaasuille, kun taas Gaussian tarjoaa tarkemman tason laskelmat molekyylien rakenteesta ja spektroskooppisista ominaisuuksista. Ne molemmat ovat hyödyllisiä työkaluja kasvihuonekaasujen ja ilmakehän koostumuksen tutkimuksessa sekä spektrien mallintamisessa ja analysoinnissa.

Spectral Calculator parametrit

Spectral Calculatorin parametrit voivat vaihdella ohjelmiston ja sen käyttötarkoituksen mukaan, mutta yleensä se tarjoaa useita säädettäviä parametreja ja asetuksia, joiden avulla voit mukauttaa spektrilaskelmia tarpeidesi mukaan. Alla on joitakin yleisiä parametreja, joita Spectral Calculator voi tarjota:

 • Aallonpituusalue: Voit määrittää tarkasteltavan aallonpituusalueen, jolla spektri lasketaan. Tämä voi olla infrapuna-alue, mikroaaltospektri tai muu haluttu spektrityyppi.
 • Kaasun laji: Valitse kaasu(t), joiden absorptio- ja emissio-ominaisuuksia haluat tarkastella. Tämä voi sisältää kasvihuonekaasut kuten hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), ja typpioksiduuli (N2O), mutta myös muita kaasuja.
 • Paine ja lämpötila: Määritä tarkastelun paine- ja lämpötilaolosuhteet, koska kaasujen absorptio- ja emissio-ominaisuudet voivat vaihdella näiden parametrien mukaan.
 • Resoluutio: Voit säätää spektrin resoluutiota, mikä vaikuttaa siihen, kuinka tarkkaa tietoa saat spektristä tietyllä aallonpituusalueella.
 • Spektrin tyyppi: Voit valita, haluatko simuloida absorptio- vai emissiospektriä tai kumpaakin.
 • Skaalaus- ja siirtoparametrit: Spectral Calculator voi tarjota vaihtoehtoja skaalata ja siirtää simulointia verrattuna havaintoihin tai muihin laskelmiin.
 • Linjaprofiilin malli: Voit valita sopivan linjaprofiilin mallin, joka kuvastaa kaasun absorptio- ja emissioprosesseja tarkasti.
 • Korjaus- ja tarkkuusasetukset: Ohjelmisto voi tarjota korjaus- ja tarkkuusasetuksia, jotka vaikuttavat laskennan tarkkuuteen ja suorituskykyyn.
 • Tulostusasetukset: Voit määrittää, kuinka laskentatulokset esitetään ja tallennetaan, mukaan lukien spektrikuvat ja numeeriset arvot.

Spectral Calculatorin parametrit voivat vaihdella ohjelman version ja kehittäjän mukaan. On tärkeää, että käytät ohjelman dokumentaatiota ja käyttöoppaita, jotka ovat saatavilla ohjelman mukana tai sen verkkosivuilla, jotta voit määrittää ja käyttää parametreja oikein tarpeidesi mukaan.

Gaussian parametrit

Gaussian-ohjelmisto tarjoaa laajan valikoiman parametreja ja asetuksia, jotka mahdollistavat monenlaisten kvanttimekaanisten laskelmien suorittamisen. Seuraavassa on esimerkkejä tärkeimmistä Gaussian-ohjelmiston parametreista:

 • Kvanttimekaaniset menetelmät: Gaussian tarjoaa useita erilaisia kvanttimekaanisia menetelmiä, kuten Hartree-Fock, DFT (Density Functional Theory), MP2 (Møller–Plesset perturbation theory), CCSD (Coupled Cluster Singles and Doubles), ja monia muita. Voit määrittää, mitä menetelmää haluat käyttää laskelmissasi.
 • Molekyylin rakenneoptimointi: Voit määrittää, haluatko suorittaa molekyylin rakenneoptimoinnin, joka etsii molekyylin energiaa minimisoivan geometrian. Voit myös määrittää optimoinnin tyyppiä, kuten gradientti- tai kvadrupolimomentti-optimoinnin.
 • Basisjoukot: Valitse sopiva basisjoukko elektronien aaltofunktioiden kuvaamiseen. Gaussian tukee useita basisjoukkoja, kuten 6-31G, 6-311G**, cc-pVDZ, cc-pVTZ, ja muita. Basisjoukko määrittää kuinka tarkasti elektronirakenne kuvataan.
 • Solvaatiomallit: Jos tutkit liuottimessa olevaa molekyyliä, voit määrittää solvaatiomallin, kuten continuum-solvaation, joka ottaa huomioon liuotin vaikutuksen.
 • Tarkkuus- ja konvergenssi-asetukset: Voit säätää laskennan tarkkuus- ja konvergenssi-asetuksia, kuten iteraatioiden määrää ja konvergenssin kriteerejä.
 • Spesifiset laskennalliset ominaisuudet: Gaussian tukee monia erityisiä laskennallisia ominaisuuksia, kuten ECD (Electronic Circular Dichroism) -laskelmat, NMR (Nuclear Magnetic Resonance) -paramagnetismilaskelmat, ja reaktiomekanismilaskelmat.
 • Tulosten tallennus- ja näyttöasetukset: Voit määrittää, miten laskentatulokset tallennetaan ja esitetään, mukaan lukien tulostiedostojen muoto ja graafiset käyttöliittymäasetukset.
 • Paralleelilaskenta: Gaussian tukee useita paralleelilaskennan mahdollistavia asetuksia, jotka voivat nopeuttaa laskentaa useilla prosessoreilla tai tietokoneilla.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä Gaussian-ohjelmiston tarjoamista parametreista. Jokainen parametri voi vaikuttaa laskennan tuloksiin ja suorituskykyyn, ja niiden oikea määrittäminen on tärkeää tarkkojen ja luotettavien tulosten saamiseksi. Gaussianin käyttöön liittyy yleensä tarkka ohjeistus, joka auttaa käyttäjiä valitsemaan sopivat parametrit tiettyyn laskelmaan.

Kumpi näistä ohjelmistoista antaa paremman kuvauksen CO2 -molekyylin IR- absorbiosta?  

Tämä riippuu monista tekijöistä, mukaan lukien käytetyt laskentamenetelmät, basisjoukot ja parametrit sekä tarkastellut aallonpituuksien alueet. Yleisesti ottaen Gaussian on yleisemmin käytetty ohjelmisto tällaisissa tieteellisissä laskelmissa ja sillä on monipuolisemmat mahdollisuudet tarkkuuden ja monimutkaisten laskelmien suhteen. Tarkkuus ja laskennalliset resurssit voivat vaikuttaa siihen, kuinka tarkkoja tulokset ovat. Kun halutaan saada tarkka kuvaus CO2 -molekyylin IR-absorptiosta sen tyypillisillä aallonpituuksilla, useimmat tutkijat ja asiantuntijat kääntyisivät todennäköisesti Gaussian kaltaisen kvanttimekaanisen ohjelmiston puoleen. Gaussianin avulla voit käyttää monipuolisia laskentamenetelmiä, määrittää erilaisia basisjoukkoja ja optimointityyppejä sekä tehdä tarkkoja spektroskooppisia laskelmia.

Spectral Calculator saattaa olla kätevämpi käyttäjille, jotka eivät välttämättä ole kvanttimekaniikan asiantuntijoita, mutta jotka haluavat nopeasti tarkastella kasvihuonekaasujen, kuten CO2 :n, infrapuna-absorptiota eri olosuhteissa. Se perustuu yleensä valmiisiin tietokantoihin, kuten HITRAN-tietokantaan, se tarjoaa helpon tavan visualisoida ja simuloida spektrejä ilman syvällistä laskennallista tietämystä.

Kokonaisuudessaan tarkkuus riippuu käyttäjän tavoitteista ja taitotasosta sekä siitä, kuinka huolellisesti laskelmat määritetään ja kuinka suuria laskentaresursseja on käytettävissä. Jos tarkkuus on ensisijainen tavoite, Gaussian tarjoaa yleensä laajemmat mahdollisuudet ja kontrollin tarkempaan laskentaan.

Spectral Calculatorin tai Gaussian-ohjelmiston tehokkuus molekyylisimulaatioita ja kvanttikemian laskelmia varten riippuu useista tekijöistä, kuten suoritettavista erityistehtävistä, käytettävissä olevista laskentaresursseista ja laskelmien tarkkuustasosta. Sekä Spectral Calculator että Gaussian ovat laajalti käytettyjä ohjelmistopaketteja laskennallisen kemian alalla, mutta niillä on erilaisia ​​tarkoituksia ja niillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa.

Vielä kertaalleen

Spectral Calculator on työkalu, joka on suunniteltu ensisijaisesti spektroskooppisten ominaisuuksien, kuten UV-Vis-, IR-, NMR- ja EPR-spektrien ennustamiseen ja analysointiin. Sitä käytetään usein näiden ominaisuuksien nopeaan ja yksinkertaiseen laskemiseen. Se on yleensä käyttäjäystävällisempi ja sopii käyttäjille, jotka tarvitsevat spektritietoja ilman monimutkaisia ​​kvanttimekaanisia laskelmia. Spectral Calculator on yleensä tehokkaampi spektriominaisuuksien ennustamisessa, mutta se ei välttämättä tarjoa samaa tarkkuutta kuin kattavammat kvanttikemian ohjelmistot, kuten Gaussian.

Gaussian on tehokas kvanttikemian ohjelmistopaketti, jolla voidaan suorittaa monenlaisia ​​laskelmia, mukaan lukien geometrian optimointi, energialaskelmat, reaktioreitit, elektroniikkarakenteen laskelmat ja spektriennusteet. Gaussian tarjoaa korkean tason tarkkuuden ja joustavuuden monenlaisille kemiallisille järjestelmille ja ominaisuuksille, joten se soveltuu tutkimukseen ja syvällisiin tutkimuksiin. Gaussian on kuitenkin laskennallisesti intensiivisempää ja saattaa vaatia merkittäviä laskennallisia resursseja, mukaan lukien korkean suorituskyvyn laskentaklustereita tai supertietokoneita tiettyihin laskelmiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että valinta Spectral Calculatorin ja Gaussin välillä riippuu erityistarpeista ja resursseisseita: Jos tarvitset nopeita spektriominaisuuksien ennusteita, Spectral Calculator voi olla tehokkaampi ja käyttäjäystävällisempi. Mutta jos tarvitset erittäin tarkkoja elektronisia rakennelaskelmia, geometrian optimointeja tai muita edistyneitä kvanttikemian laskelmia, Gaussian voi olla sopivampi, vaikka sen tehokas käyttö saattaa vaatia enemmän laskentaresursseja ja asiantuntemusta.

Viime kädessä kumman tahansa työkalun tehokkuus riippuu myös ohjelmiston tuntemuksesta ja kyvystä räätälöidä se tiettyjen tutkimustavoitteiden mukaan. Jos tavoite on ikäänkuin ”ennalta määrätty” ja kun kyse on kuitenkin parametreista ja niiden painotuksesta ja jos käyttäjä ei täysin hallitse fysiikkaa, voi helposti käydä niin, että lopputulos on juuri sitä mitä käyttäjä tulokselta haluaa. 

Ps. Nämä tiedot voi tarkistaa alan kirjallisuudesta ja julkaisuista, niitä on hyvin runsaasti ja siksi en niitä tähän listaa, ja ilman muuta oma valintani on Gaussian.

HannuSinivirta
Sitoutumaton Helsinki

(el. vanh. tut.)

Työura:

elektr. Ins. fysiikka

-Planar Ky
(teletek. tuotekeh.)

-Nokia
Atomivoimalatek.
(analogiavahv. kalibr.)
(tuotekeh.)
Militaarios.
(tutkapäätekalibr.)
(militaaritek.)
(tuotekeh.)

-Eflab / Labsystems Oy
Lääketiede
(fotometrit, analysaattorit)
(tuotekeh.)

-Ilmatieteen laitos:
Geofysiikan os. (AVA)
Avaruustutkimus
Mars-96
Cassini-Huygens 97 (Titan kuu)
(anturit)
(avaruustek. lentolab.)
(magn. mittaukset)
Havaintopalvelut
(anturit)
(kalibrointilaitteiden kehitys)

”Elämässä kaikki on mahdollista".

"Positiivinen dialogi synnyttää uusia ajatuksia ja ideoita”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu