Mielikuvia Venäjän vakoilutoiminnasta

Eräitä näkemyksiä Venäjän vakoilutoimintaan liittyvistä periaatteista.

Kirjoituksessa on omia mielipiteitäni ja käsityksiäni, jotka perustuvat omiin mielikuviini ja kokemuksiini. Kannattaa suhtautua skeptisesti.
1.
Mielestäni Venäjän salaisella poliisilla on laaja verkosto värvättyjä ihmisiä useissa maissa Venäjän ulkopuolella, erityisesti Suomessa. Oma käsitykseni on, että Venäjällä on Suomalaisissa laitoksissa ja yrityksissä merkittävästi vaikutusvaltaa ruohonjuuritasolta alkaen ylimpiin päätöksiä tekeviin portaisiin asti.
2.
Mielestäni Venäjän pitkän aikavälin tavoite on kasvattaa värvättyjen henkilöiden lukumäärää, sekä parantaa vaikutusvaltaa erilaisilla yhteiskunnan alueilla ja saada niitä seurannanalaiseksi.
3.
Mielestäni Venäjän vakoilutoiminta on maallikon yleiskäsitykseen verrattuna huomattavasti ihmiskeskeisempää; Asioita voi lähestyä lähestymällä niiden kanssa tekemisissä olevia ihmisiä.
4.
Mielestäni Venäjän toimintatapa on monimerkityksellistä ja epäsuoraa. Vaihtoehtoinen kertomus tapahtumien kululle rakentuu sitä mukaa kuin asioissa edetään, esimerkiksi niin että värvätty henkilö teeskentelee tekemänsä jotain muuta ja pyrkii siten tavoitteeseen epäsuoraan. Tämä luo turvallisuuden tunteen värvätyille henkilöille, ja saa heidät kokemaan etteivät riko lakia toteuttaessaan toimenpiteitä, sekä konkreettisesti saattaa muodostaa riittävän paljon epävarmuutta, jottei viranomainen voisi lain puitteissa reagoida tapahtumiin.
5.
Luullakseni Venäjän vakoilutoimintaan kuuluu henkilöstön tekemä toistensa valvonta. Tarkoitus lienee säästää henkilöresursseja ja parantaa värvättyjen henkilöiden lojaaliutta.
6.
Mielestäni kunnianhimoisin ja lopullisin tavoite tälle toiminnalle onnistuessaan on yhteiskunnan totaalinen hallinta, ilman että asia edes tulee yleiseen tietoisuuteen.
7.
Mielestäni Venäjä panostaa värväämiensä henkilöiden asemien edistämiseen suhteessa niihin todennäköisyyksiin, jotka kuvaavat henkilöiden mahdollisuuksia päästä yhteiskunnassa merkittävään asemaan.
8.
Mielestäni edelliseen kohtaan viitaten henkilöiden aseman parantamisella on vastavuoroisia piirteitä: Värvätyt henkilöt kokevat heidän elintasonsa epäsuoraan nousseen yhteistyön seurauksena ja päätyessään merkittävämpään asemaan nämät henkilöt voivat olla paremmin hyödyksi. Esimerkkinä toimii suomettumisen aikaisia poliitikkojen ja KGB:n edustajien tapaamiset, joissa poliitikkojamme osaltaan motivoi oman uran edistäminen, kun taas tuolloin Neuvostoliitto pyrki kasvattamaan vaikutusvaltaansa ja kiristämään otetta Suomesta vakoilun keinoin.
9.
Aikaisempiin kohtiin viitaten, kun henkilöiden suhteellisiin asemiin pyritään vaikuttamaan siten, että lojaaliksi todettujen henkilöiden uraa pyritään edistämään, ja vääränlaisia asenteita omaavien henkilöiden uraa haittaamaan, saattaa lopputuloksena olla värvätyn aineksen nouseminen yhteiskunnan hierarkioiden huipulle, jolloin väkimääräisesti suhteellisen pienelläkin joukolla, on mahdollista saavuttaa merkittävää vaikutusvaltaa.
10.
Henkilöiden uran ja aseman edistämiseksi voidaan luoda keinotekoisia onnistumisia, sekä omatessa vaikutusvaltaa rekrytointipäätöksiä tekeviin ihmisiin vaikkapa jossakin yrityksessä, nämä keinotekoiset onnistumiset toimivat myös peitetarinana, jolloin haluttujen henkilöiden valitseminen muiden ohitse ei näytä epäilyttävältä päätöksiä tekevän henkilön osalta. Vastaavasti keinotekoisia epäonnistumisia voidaan järjestää muille henkilöille. Tämä ei välttämättä tarkoita yhteiskunnan kaikkein tärkeimpien toimintojen suhteen suoritettavaa soluttautumista, vaan saattaa toteutua lähempänä ruohonjuuritasoa esimerkiksi pyrittäessä saamaan jokin yritys tai jonkun laitoksen paikallinen haara tai konttori hallintaan värvättyjen henkilöiden kautta.
11.
Hyödyntämällä rekrytointiasemassa olevia resursseja länsimaiden omat yritykset ja niiden sisältämät asemat toimivat eräänlaisina lahjuksina, joista Venäjän ei tarvitse maksaa mitään.
12.
Mielestäni Venäjän toimintaan liittyy länsimaisten yritysten haltuunotto käyttämällä värvättyjä paikallisia prosessissa, joka saattaa kestää useita vuosia.
13.
Mielestäni Venäjän vakoilutoimintaan sisältyy pyrkimys vaikuttaa vastavakoilulaitosten näkemyksiin asioista ja saada vastarinta vaikuttamaan tarpeettomalta.
14.
Mielestäni Venäjän vakoilutoiminnan historiaan sisältyy pyrkimys saada vastavakoilulaitoksia hallintaan ja välttää asian tuleminen yleiseen tietouteen, sekä käyttää näitä laitoksia välikätenä omalle toiminnalleen.
15.
Käsityksien ja mielikuvien muokkaamiseen sisältyy toimenpiteiden valitseminen seurannaisvaikutuksia silmällä pitäen. Toimenpiteet eivät todennäköisesti pyri ensisijaisesti siihen, mihin ne vaikuttavat pyrkivän, vaan niiden avulla myös luodaan valheellisia kuvia vakoilutoiminnan tarkoitusperistä ja luonteesta. Selvennykseksi, esimerkiksi ihmisten käytöstä tulkitessaan, ihmiset eivät yleensä keskity pelkästään sanotun substanssin sisältöön, vaan kiinnittävät huomiota myös siihen, mitä kyseessä oleva henkilö vaikuttaa yrittävän tehdä. Myös tällä tasolla voidaan johtaa ihmisiä harhaan, luomalla vaikutelma pyrkimyksistä, jotka poikkeavat todellisista tavoitteista.
16.
Mielestäni Venäjän vakoilutoimintaan yleisellä tasolla sisältyy periaate turvallisuus- ja suojaustasojen jäsentelemiseen kerroksittain, siten että asioiden salassapitämiseksi yms. on useita suojamekanismeja tai valheita päällekkäin.
17.
Tapauskohtaiset menetelmät ja yleiset periaatteet.
18.
Yksittäisiä kohdehenkilöitä valvottessa luulisin olevan tärkeää saada tietoa siitä epäileekö kohdehenkilö tulleensa valvonnanalaiseksi, sekä ymmärtää mitä henkilö tapahtuneista asioista ajattelee. Mikäli henkilö on muodostanut virheellisiä käsityksiä tapahtumien kulusta, voidaan näitä virheellisiä käsityksiä edelleen vahvistaa joillakin hienovaraisilla tai vihjaavilla toimenpiteillä.
19.
Käsittääkseni yksittäisiä kohdehenkilöitä saatetaan johtaa harhaan ja ajattelemaan Venäjän värväämien henkilöiden edustavan jotakin viranomaistahoa. Tällöin henkilö ei välttämättä koe tarpeelliseksi ottaa yhteyttä viranomaisiin, ja viranomainen puolestaan voi tarkistaa tällöin nämä virheelliset käsitykset, jolloin niiden falsifioitavuus diskreditoi henkilön. Tämä saattaa myös johtaa muihin virheellisiin tilannekuviin, kuten esimerkiksi henkilö saattaa kuvitella olevansa tekemisissä jonkun muun tahon kuin Venäjän kanssa.
20.
Monikerroksisten valheiden tavoitteena on tuudittaa vastapuoli valheelliseen turvallisuuden tunteeseen; Kun kokee omaavansa oikean tilannekuvan ja nähneensä ensimmäisen valhekerroksen tai harhautuksen lävitse, saattaa unohtaa valppauden eikä löydä enää seuraavaa kerrosta asiasta.
21.
Luullakseni vastarinnan nujertaminen on myös henkilötasolla Venäjän vakoilutoiminnan keskeisiä periaatteita, totuuden hälventäminen ja harhaanjohtaminen tekevät ihmisen toimintakyvyttömäksi tai ainakin heikentävät motivaatiota ryhtyä toimintaan. Esimerkiksi jos kuvittelee jollekin Venäjään liittyvään tapahtumaan vaihtoehtoisen selityksen, epävarmuus asioiden laidasta heikentää kykyä tehdä määrätietoisia vastatoimia. Toinen esimerkki, Venäjä saattaa tarkoituksenmukaisesti ylläpitää mielikuvaa, jossa Suomen vastatiedusteluviranomainen on asioiden tasalla, nojaten esimerkiksi vihjailuun, jossa tämäkin asia on tehty Suomessa paremmin kuin muualla, jolloin ihmiset eivät koe tarvetta kehittää vastatoimenpiteitä.
22.
Yksityishenkilöitä painostettaessa mielestäni yksi Venäjän toimintatapoihin liittyvä periaate on teihdä kohdehenkilölle vaikeaksi kommunikoida kokemuksiaan eteenpäin, sekä toimia tavalla, joka heikentää henkilön uskottavuutta hänen yrittäessään tehdä niin. Tavoitteena voi olla verhota painostustoimenpiteet siten etteivät ulkopuoliset ymmärrä mistä on kyse. Tuntemusta kohdehenkilöstä voidaan käyttää painostusmenetelmien sisällön avaimena, tällöin ulkopuolinen taho, jolta puuttuu tarvittava analyyttinen materiaali, ei pysty helposti havaitsemaan tapahtunutta esimerkiksi automaattivalvonnan keinoin, sekä laillinen peruste viranomaisen toiminnalle jää vaillinaiseksi.
+1
HenriKarjalainen

Kirjoittelen mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka sisältävät paljon virheitä. Mielipiteiden kriittiseen tulkitsemiseen haluan kannustaa sillä yritän pyrkiä vuorovaikutukseni positiiviseen nettovaikutukseen ja tekemieni virheiden mahdollinen siirtyminen lukijoille saattaisi johtaa päinvastaiseen :)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu