Kemijärven selluhanke – kunnallista kompurointia 4

Ei ole mitään sellutehdashanketta

Kemijärven selluhankkeen ympärillä keskustelu velloo viikosta ja kuukaudesta toiseen ja uusia asioita tihkuu vähitellen kulissien takaa hankkeen kummallisuuksista. Suomen Kuvalehti julkaisi nettiversiossaan artikkelin, jossa kerrotaan hankkeen aivan viimeisistä vaiheista, jotka johtivat tilintarkastajan eroon.

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/talous/kemijarven-selluyhtion-tilintarkastaja-irtisanoutui-yhtio-ei-ollut-kertonut-hanelle-koko-totuutta-osakeannin-maksamisesta/?shared=1199646-2c6fc086-999

Keräsin pöytäkirjoista, lehtiuutisista ja muusta julkisesta materiaalista kronikan tapahtumista viime syksystä lähtien. Dokumenteista käy ilmi, että Boreal Bioref Oy:n taloudellinen tilanne oli jo vuoden 2020 alkupuolella ajautunut käytännössä konkurssitilaan. Kiinalaiset rahoittajat olivat irtaantuneet hankkeesta, eikä uusia rahoittajia ollut näkyvissä. Lokakuussa 2020 Boreal Bioref Oy tiedotti tehdashankkeen rahoitusjärjestelyjen siirtymisestä Harri Vatasen yhtiön Vataset Teollisuus Oy:n hoidettavaksi.

 

Kuittimanipulaatiota osakeannin maksuun

20.11.2020 Boreal Bioref Oy:n omistajat tekivät yksimielisen sopimuksen, jossa he aluksi totesivat, että yhtiö on maksukyvytön, ylivelkainen ja yhtiön pääomat ovat miinuksella. Yhtiöllä oli erääntyneitä tilivelkoja n. 500 000 €, joiden maksamiseksi omistajat päättivät järjestää 500 000 €:n suunnatun osakeannin Vataset Teollisuus Oy:lle. Vataset Teollisuus Oy vahvisti osakeannin ehdot ja annin viimeisen maksupäivän 5.12.2020 Harri Vatasen allekirjoittamalla merkintälistalla, joka on päivätty 20.11.2020.

Rekisteröimispaperit toimitetiin Patentti- ja rekisterihallitukselle 5.12.2020. Rekisteripapereiden mukana osakeannin maksutositteiksi toimitettiin tehdasalueen rästivuokrien maksukuitit, jotka Harri Vatanen oli jo kertaalleen aikaisemmin maksanut Kemijärven kaupungille saadakseen tehdasalueeseen tehdyt kiinnitykset vapaaksi. Patentti- ja rekisterihallitus ei kyseisillä maksukuiteilla osakeannin maksamista hyväksynyt, vaan vaati pankkitositetta, että 500 000 € on maksettu yhtiön pankkitilille. Prh lähetti 21.12.2020 yhtiölle korjauskehotuksen, jossa osakeannin puutteet selvästi ilmaistiin ja maksukuittia vaadittiin.

Prh:n korjauskehotuksen jälkeen Boreal Bioref Oy:n uusi hallituksen puheenjohtaja Jari Polvi toimitti Prh:lle 18.2.2021 päivätyllä korjauslomakkeella yhtiökokouspöytäkirjan, joka oli päivätty 8.12.2020. Pöytäkirjan mukaan osakeanti oli puolitettu 250 000 €:n ja annin viimeiseksi maksupäiväksi ilmoitettiin 30.6.2021. Pöytäkirjan ja korjauskehotuksien päivämäärät ihmetyttävät: 500 000 € osakeanti ilmoitettiin rekisteröitäväksi 5.12.2020 ja kolme päivää sen jälkeen 8.12.2020 pidettiin yhtiökokous, jossa anti puolitettiin 250 000 €, joka ilmoitettiin Prh:lle 18.2.2021?

Prh ei edelleenkään hyväksynyt osakeannin rekisteröintiä puutteellisten asiakirjojen vuoksi ja lähetti uuden korjauskehotuksen 24.2.2021. Tämän jälkeen 9.3.2021 hallituksen puheenjohtaja Jari Polvi ilmoitti Patentti- ja rekisterihallitukselle, että osakeannin rekisteröiminen suoritetaan loppuun sen jälkeen, kun osakeanti on kokonaisuudessaan maksettu.

Osakeanti rekisteröitiin Boreal Bioref Oy:n tilintarkastajan ja Harri Vatasen mandaatilla toimivan yhtiön uuden hallituksen puheenjohtajan Jouni Leinosen antaman vakuutuksen perusteella 16.8.2021. Vakuutuksen mukaan osakeannin maksamisessa oli noudatettu osakeyhtiölakia. Rahaa rekisteröimiseen ei edelleenkään maksettu Boreal Bioref Oy:n kassaan yhtään ainoata euroa, vaan maksu hoidettiin jälleen jo kertaalleen kuitatuilla maksutositteilla. Tästä jäljempänä.

 

Runkovesiputki

Kaupunginhallituksessa tehtiin 23.11.2020 päätös purkaa Boreal Bioref Oy:n kanssa tehty tehdasalueen maanvuokrasopimus ja vuokrata alue samoilla ehdoilla Vataset Teollisuus Oy:lle. Pöytäkirjan mukaan Vataset Teollisuus Oy lupautui samalla maksamaan tehdasalueen läpi kulkevan runkovesiputken siirtämiskulut 170 087,47 €, jonka summan kaupunki oli aikaisemmin laskuttanut Boreal Bioref Oy:tä. Kaupunki kirjoitti tälle summalle laskun Harri Vatasen toiselle yhtiölle BBH Management Oy:lle ja hyvitti Boreal Bioref Oy:tä samalla summalla. Laskun eräpäivä oli 31.12.2020. Harri Vatanen maksoi 31.12.2020 laskusta yhteensä 25 278,70 € ja lupasi puhelimitse kaupunginjohtajalle maksaa loput laskusta erissä.

Laskun loppusumman maksamisesta neuvoteltiin Harri Vatasen ja kaupungin kesken koko viime kevään ajan, mutta loppujen lopuksi Vatanen kieltäytyi maksamasta laskua. Harri Vatanen ei myöskään hyväksynyt, että lasku olisi lisätty tehdasalueen tasearvoon siten, että laskua olisi maksettu tehdasalueen vuosivuokran korotuksena, vaikka oli itse tällaistakin vaihtoehtoa esittänyt. Kun sopimukseen laskun maksamisesta ei Vatasen kanssa päästy, päätti kaupunginhallitus 31.5.2021 luopua laskun perinnästä ja se poistettiin kirjanpidosta lisäämällä laskun summa tehdasalueen tasearvoon. Näin lasku häivytettiin omaisuuteen ja se jäi kaupungin tappioksi ja kustannukseksi.

 

Osakeannin rekisteröinti Prh:n

Kuten edellä on mainittu, osakeannin rekisteröiminen keskeytyi, koska osakkeiden merkintähintaa ei maksettu antipäätöksen ja osakeyhtiölain mukaisesti. Boreal Bioref Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Polvi ilmoitti Prh:lle 9.3.2021, että uudet osakkeet rekisteröidään erikseen vasta sitten, kun osakkeiden merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu.

Osakeanti on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa päivämäärällä 16.8.2021. Rekisteröiminen on tapahtunut tilintarkastajan ja Boreal Bioref Oy:n hallituksen uuden puheenjohtajan Jouni Leinosen vakuutuksen perusteella, että osakeanti on suoritettu osakeyhtiölain mukaisesti. Patentti- ja rekisterihallitukselle on siis riittänyt, että edellä mainitut kaksi tahoa ovat vakuuttaneet, että osakeyhtiölakia on noudatettu, jonka vuoksi maksukuitteja annin maksamisesta ei enää vaadittu.

Uusia osakkeita rekisteröitiin yhteensä 66 302 kpl hintaan 2,5 €/kpl, jolloin annin hinta oli yhteensä 165 755,00 €, kun alun perin päätös oli 500 000 € (yhtä suuri kuin Boreal Bioref Oy:n tilivelat), joka sittemmin puolitettiin 250 000 €:n. Merkittävintä on kuitenkin se, että uusista osakkeista ei fyysisesti Boreal Bioref Oy:n hyväksi maksettu yhtään ainoata euroa, vaan maksaminen todisteltiin aivan muille tahoille tapahtuneilla maksuerillä.

Yhtiön tilintarkastajan antaman lausuman mukaan merkintähintaa maksettiin kahdella järjestelyllä ensin 57 923 kpl osakkeita vastaten 144 807,50 € ja 8 379 kpl osakkeita vastaten 20 947,5 €.

 

Tilintarkastaja perui osakeannin maksuperusteet

 Ennen edellä kuvatun osakeannin vaikutuksia osakekannan omistussuhteisiin Boreal Bioref Oy:n enemmistöosakas oli Silvi Industries Management S.r.l.a., jota edustaa ruotsalainen Carl Johan Magnus Krigström. Krigström ei hyväksynyt osakeannin maksamista tehtyjen sopimusten vastaisesti ilman rahallista suoritusta Boreal Bioref Oy:n kassaan ja kutsui yhtiön osakkaat selvittämään asiaa yhtiökokoukseen 14.10.2021.

Ennen yhtiökokousta 13.10.2021 Boreal Bioref Oy:n tilintarkastaja Ernst & Young Oy:n Jari Karppinen ilmoitti Boreal Bioref Oy:lle eroavansa. Erokirjeessä hän ilmoitti, että aikaisemmin tehty osakeannin maksamisessa on tapahtunut virhe ja osakeanti täytyy peruuttaa.

Tilintarkastaja Jari Karppinen kehotti yhtiötä ottamaan yhteyttä Patentti- ja rekisterihallitukseen ja perumaan osakeannin merkintä. Jari Karppisen kirjeessä esille tulleiden epäselvyyksien vuoksi yhtiökokous peruuntui.

Jari Karppinen lausuu kirjeessään mm. seuraavaa:

”Todistus on perustunut yhtiöltä silloin saamaamme tietoon osakeannin järjestämisestä, osakeantimerkinnästä sekä sen maksusta. Todistuksen jättämisen jälkeen olemme saaneet tietoomme sellaisia uusia asioita (viimeiset viikon 40 aikana), jotka vaikuttavat todistuksen antamiseen 57 923 osakkeen eli 144 807,5 euron osalta. Näin ol­len perumme antamamme todis­tuksen ja pyydämme myös yhtiö­tä perumaan esitetyn osakkeiden rekisteröinnin tältä osin välittö­mästi”. 

”Johtuen siitä, että emme ole saaneet käyttöömme kaikkea tarkastukseen tarvittavaa materiaalia, emmekä tyydyttäviä vastauksia kaikkiin esittämiimme kysymyksiin, esitämme samalla eromme tilintarkastajan tehtävistä”,

Merkityistä 66 302 osakkeista siis peräti 57 923 osaketta oli sellaisia, joiden maksamista tilintarkastaja ei voinut vahvistaa. Hyväksyttävä maksu oli saatu vain 8 379 osakkeesta, joiden osuus kaikista merkityistä osakkeista oli 12,5 % ja arvo yhteensä 20 947,50 €. Tilintarkastaja oli pyytänyt selvyyttä havaitsemiinsa epäselvyyksiin ja, kun mitään vastausta ei annettu, Ernst & Young Oy ja Jari Karppinen erosivat tehtävistään.

Huomattavaa on, että vastoin 20.11.2020 tehtyä antipäätöstä, kaikki merkityt osakkeet kuitattiin maksetuksi johonkin muuhun kohteeseen kuitatuilla maksukuiteilla, eikä Boreal Bioref Oy:n kassaan osakeannissa saatu yhtään ainoata euroa. Kun alkuperäinen motiivi osakeannille oli ollut Boreal Bioref Oy:n tilivelkojen maksaminen, muuttui osakeanti matkan varrella taisteluksi Boreal Bioref Oy:n määräysvallasta, jota rahoitettiin ”kuittikaupalla”.

 

Osakeannin maksaminen runkovesiputken laskulla.

Edellä on kerrottu, kuinka kaupunginhallituksen päätöksellä runkovesiputken maksamaton osuus 144 808,47 € liitettiin tehdasalueen tasearvoon. Kun osakkeiden merkintähinta on ollut 2,5 €/osake, on tällä summalla voitu merkitä 57 923 osaketta eli juuri saman määrän osakkeita, kuin mitä tilintarkastaja on kirjeessään ilmoittanut olleen väärin perustein hyväksyttyjä maksusuorituksia.

Tilintarkastajan kirjeestä ei käy selville, mihin dokumentteihin hänen aikaisempi lausuntonsa osakeannin maksamisesta on perustunut. Koska runkovesiputken erääntynyt summa 144 808,47 € on liitetty tehdasalueen tasearvoon, yksi mahdollisuus on, että Vataset Teollisuus Oy on väittänyt, että yhtiö on ostanut tehdasalueen ja näin maksanut myös samalla kyseisen summan 144 808,47 €.

Tehdasalueesta ei ole tehty kauppasopimusta eikä edes esisopimusta Kemijärven kaupungin kanssa, joten menettely ei ole mahdollista, muuten kuin johdattamalla tilintarkastajaa ja Patentti- ja rekisterihallitusta harhaan.

Toinen mahdollisuus on, että Vataset teollisuus Oy on väittänyt tilintarkastajalle, että osakeantia on maksettu tehdasalueen vuosivuokran yhteydessä, jolloin erääntynyt runkovesiputken lasku olisi liitetty tehdasalueen tasearvoon ja siitä olisi aiheutunut vuosivuokran korotus. Keväällä tämä järjestely oli kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa esillä, mutta Vataset Teollisuus Oy ei hyväksynyt tällaista järjestelyä, joten tämäkään menettely ei ole mahdollista muuten kuin johdattamalla tilintarkastajaa ja Patentti- ja rekisterihallitusta harhaan.

Edelleen on mahdollista, että Vataset Teollisuus Oy on väittänyt maksaneensa runkovesiputken siirtolaskun jäljellä olleen saldon, mutta tästä yhtiö oli viimeisissä neuvotteluissa tiukasti kieltäytynyt ja kaupunki lopulta siihen tyytynyt. Näin ei siis ole tapahtunut.

Teoriassa on tietenkin on myös mahdollista, että edellä esitetyt summat ovat vain sattumalta samoja ja maksukuitit ovat peruja jostain muusta järjestelystä. Joka tapauksessa tilintarkastaja ei ole hyväksynyt osakeantia 57 923 osakkeen osalta maksetuksi.

 

Ei ole mitään selluhanketta – on vain unelmia

Kemijärven selluhanke käynnistettiin kulissien takana vuosina 2013 – 2014. Julkisuuteen hanke esiteltiin loppuvuonna 2015 ja keväällä 2016 Kemijärven kaupunki teki päätöksiä osallistua hankkeen rahoittamiseen. Samoin tekivät Itä-Lapin neljä yhteismetsää ja Itä-Lapin Energia Oy.

Syksyllä 2016 julkistettiin kiinalaisen Camce rakennusyhtiön osallistuminen hankkeen rakentamoiseen ja rahoitukseen. Voidaan aivan hyvin todeta, että tässä vaiheessa tehdashanke oli suhteellisen realistinen hanke – sillä oli takanaan valtavan kiinalaisen yhtiön resurssit rakentamiseen ja rahoittamiseen. Siemenrahoitusta Camce sijoitti yhteensä 1 000 000 € ja sai tällä sijoituksella enemmistön Boreal Bioref Oy:stä.

Kiinalaisten osallistuminen hankkeeseen oli kuitenkin ehdollinen. Camce:n johtajat painottivat, että he tulevat tekemään investointipäätöksen, jos hanke osoittautuu taloudellisesti kilpailukykyiseksi. Yhtiön varatoimitusjohtaja Wang lausui: ”Selluteollisuudessa pääkilpailijat ovat Venäjällä ja Kanadassa. Meidän on saatava kustannukset niin alas, että olemme vähintään yhtä kilpailukykyisiä kuin Venäjän ja Kanadan tuotteet”.

Vertailulaskelmin voidaan todeta, että Kemijärven selluhanke ei tule olemaan kilpailukykyinen verrattuna muihin uusiin selluhankkeisiin Suomessa. Esimerkiksi Metsä Fibre Oy:n uuden Kemin tehtaan taloudelliset tunnusluvut ovat 2-3 kertaa paremmat kuin Boreal Bioref Oy:n. Ehkä juuri hankkeen heikot talouden tunnusluvut aiheuttivat sen, että kiinalaiset lopulta vetäytyivät hankkeesta. Tämän lisäksi kielteiseen päätökseen saattoi vaikuttaa myös se, että samainen Camce epäonnistui erittäin pahasti vastaavan selluhankkeen rakentamisessa Valko-Venäjällä. Joka tapauksessa Boreal Bioref Oy joutui syksyllä 2019 ilmoittamaan, että kiinalaiset eivät ole enää mukana hankkeessa ja rahoitusta etsitään muualta.

Huonojen taloudellisten tunnuslukujen vuoksi Kemijärven selluhanke ei ole ollut koskaan kiinnostava hanke suomalaisille pääomasijoittajille ja rahastoille. Kun sijoittajia ei ilmaantunut Suomesta eikä muualtakaan EU:n alueelta, seurauksena kiinalaisten vetäytymisestä oli, että hanke ei ollut enää todellinen hanke. Vataset Teollisuus Oy:n mukaan tulo kesällä 2020 oli hätäratkaisu ja viimeinen oljenkorsi yrityksissä etsiä rahoittajia hankkeelle. Vataset Teollisuus Oy:n kutsuminen mukaan rahoituksen järjestämiseksi ihmetyttää, koska yhtiöllä eikä sen taustahenkilöillä ole ollut koskaan aikaisemmin isompia rahoitusprojekteja hoidettavanaan, eikä myöskään mitään referenssejä ja kontaktipintaa puunjalostusteollisuuteen.

Vataset Teollisuus Oy on tosiasiassa yhtä kuin verkkosivut ja Harri Vatanen. Yhtiön osakepääoma on 0 € eikä yhtiöllä ole ollut koskaan ollut toimintaa edes sen vertaa, että olisi tarvinnut tehdä tilinpäätös. Yhtiöllä ei ole tilintarkastajaa eikä yhtään henkilöä palkkalistoillaan. Yhtiön verkkosivuilla sijoittajia houkutellaan valheellisella tiedottamisella ja monet muut yhtiön toimintaperiaatteet ovat olleet kyseenalaisia.

Jatkuvat sopimusrikkomukset, juonittelut ja riitelyt Boreal Bioref Oy:n perustajien ja Kemijärven kaupungin kanssa eivät ole lisänneet rahoittajien luottamusta osallistua hankkeeseen sijoittajana. Boreal Bioref Oy:n osakeannin vääristely ja maksamisen manipulointi ja siitä seurannut tilintarkastajan eroaminen kertovat omaa synkkää tarinaa Vataset Teollisuus Oy:n menettelytavoista.

Vahingollista on kuitenkin se, että yhä vielä suuri joukko Kemijärven luottamushenkilöistä haluaa uskoa hankkeeseen ja ummistaa silmänsä väärinkäytöksille, vaikka hyvin tietävät, että asiat eivät ole menneet oikein. Kaupungin johto ei uskalla tehdä päätöksiä suuntaan eikä toiseen, ja on palkannut jonkin lakitoimiston selvittämään asiaa, vaikka aivan talonpoikasjärjellä voisi aivan hyvin todeta koko selluhankkeen olevan vain kaukainen toiveuni.

 

 

+5
JaakkoJuhaniOjaniemi
Kemijärvi

Dipl.ins. Liikkuu luonnossa, lukee ja kirjoittaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu