Kemijärven selluhanke – kunnallista korruptio – kompurointia 3

RUNKOVESIPUTKI

 

Kemijärven kaupunki sopi keväällä 2017 Boreal Bioref Oy:n kanssa maanvuokrasopimuksen suunnitteilla olevan sellutehtaan tehdasalueesta. Alue on 100 ha laaja ja sen läpi kulkee Kostamon vedenottamolta tuleva runkovesiputki kaupungin vesilaitokselle. Putki kulkee tehdasalueen halki Kemijoen rantaan ja joen yli sen pohjaa myöten. Vuokrasopimukseen lisättiin ehto, että ennen tehtaan rakentamisen alkamista Kostamon vesiputki täytyi siirtää kulkemaan pois tehdasalueelta ja kustannuksista vastaa vuokralainen eli Boreal Bioref Oy.

Keväällä 2019 vallitsi kaikkien osapuolten kesken kova ”vauhtisokeus” ja toivottiin ja vielä enemmän uskottiin, että tehtaan rakentaminen alkaa viimeistään juhannuksena. Sen vuoksi maanvuokrasopimuksessa mainittua putken siirtoa alettiin kiirehtimään, jotta työ voitaisiin suorittaa jään päältä ennen kuin jäät sulavat.

 

Sopimus putken siirtämiseksi

 Asian hoitamiseksi tehtiin 5.3.2019 kaupungin, Boreal Bioref Oy:n ja kaupungin konserniyhtiön Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:n kesken sopimus, jonka mukaan putken siirtotöistä vastaa Lämpö ja Vesi Oy ja Kemijärven kaupunki maksaa putken siirrosta aiheutuneet kustannukset Lämpö ja Vesi Oy:lle, yhteensä 170 087,47 €, ja kaupunki laskuttaa sen jälkeen samalla summalla Boreal Bioref Oy:tä. Tämä järjestely jouduttiin pakosta tekemään, kun Boreal Bioref Oy:n kassa ammotti tyhjyyttään. Maksuaikaa annettiin vuoden 2019 loppuun.

Putken siirtotyö suoritettiin sopimuksen mukaisesti heti maaliskuussa 2019. Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy:n teki laskun kaupungille yhteensä 170 087,47 €, jonka kaupunki maksoi ja laskutti edelleen Boreal Bioref Oy:tä sopimuksen mukaisesti. Siirtotyön lasku on päivätty 31.12.2019 ja maksuaikaa on myönnetty 31.12.2020 saakka, eli maksuaikaa annettiin vielä yksi vuosi lisää. Maksuajan jatkamisesta päätettiin 19.12.2019.

Edellä mainittu 5.3.2019 sopimus putken siirtämiseksi ja maksamiseksi kaupungin kassasta on sovittu kaupungin johdon toimesta ilman mitään viranhaltijapäätöstä ja ilman minkään luottamuselimen päätöksiä. Sopimuksen on allekirjoittanut kaupungin tekninen johtaja kaupunginjohtajan käskystä.

Kaupunginjohtajalla on valtuudet päättää asioista ja kustannuksista ainoastaan 20 000 € saakka ilman hallituksen lupaa. Runkovesiputken siirtokustannuksien maksamisessa kaupunginjohtaja on ylittänyt vakavalla tavalla valtuutensa. Kaupungin hallintosäännön mukaan putkiasia olisi pitänyt päättää kaupunginvaltuustossa. Asiaa yritettiin pitkään myös salata, jonka vuoksi siitä on tullut erittäin ”kuuma peruna” luottamushenkilöiden kesken, ja laskulle alettiin kiireisesti etsiä maksajaa.

 

Tilintarkastajan mukaan putkilasku on vakuudeton laina

 Kaupungin tilintarkastaja Tapio Raappana KPMG on tehnyt 18.5.2020 laskun tilanteesta tilintarkastuspöytäkirjaan muistion, jossa hän lausuu:

”Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy on maksanut vesiputkiurakoitsijoiden laskut, yhteensä 170.087,47 euroa ja laskuttanut ne kaupungilta. Kaupunki on laskuttanut ne edelleen Boreal Bioref Oy:ltä 31.12.2019 päivätyllä laskulla. Tämän laskun eräpäivä on 31.12.2020. Saatavalle ei peritä korkoa tältä ajalta.”

Huomautuksena esitämme, että on poikkeuksellista, että myyntisaataville myönnetään näin pitkä maksuaika ilman korkoa ja ilman turvaavia vakuuksia. Etenkin pitkän maksuajan vuoksi saamisen luonne on lähempänä laina- kuin myyntisaamista. Kuntalain 129 §:n mukaan ”Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.” Kaupunginhallituksen tulee valvoa saamisen maksu kaupungille.”

Tilintarkastaja on siis painottanut, että kyseinen lasku on tulkittava vakuudettomaksi lainaksi, joka on vastoin kuntalain 129 §. Lisäksi tilintarkastaja on velvoittanut kaupunginhallitusta valvomaan saamisen maksua kaupungille.

 

Vataset Teollisuus Oy

Boreal Bioref ajautui jo syksyn 2019 aikana talousvaikeuksiin, ja myös julkisuudessa kerrottiin yhtiön vaikeuksista saada hankkeeseen rahoitusta. Syksyllä 2020 kuvioihin tuli mukaan Vataset Teollisuus Oy, jonka johtaja Harri Vatanen lupasi hankkia tehtaalle rahoituksen ja rakentaa tehtaan.

Samaan aikaan kaupunginhallitus neuvotteli Vataset Teollisuus Oy:n kanssa tehdasalueen maanvuokrasopimuksen siirtämisestä Boreal Bioref Oy:ltä Vataset Teollisuus Oy:lle. Käytännössä siirtäminen tapahtui siten, että kaupunki purki aikaisemman sopimuksen Boreal Bioref Oy:n kanssa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti, ja sen jälkeen uusi sopimus tehtiin Vataset Teollisuus Oy:n kanssa.

Vuokrasopimuksen neuvotteluiden yhteydessä on sovittu myös, että Vataset Teollisuus Oy maksaa Boreal Bioref Oy:n erääntyneen runkovesiputken siirrosta aiheutuvan laskun. Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11.2020 maanvuokrasopimuksen päättämisen yhteydessä on pöytäkirjaan kirjattu:

”Sopimuksen myötä Vataset Teollisuus Oy on lupautunut maksamaan kaupungille vuokrattavan tontin alueella olleen vesijohdon siirtokustannukset.”

 

BBH Management Oy

Kaupunginhallituksen 26.4.2021 § 152 kokouspöytäkirjan mukaan runkovesiputkilaskun maksamisesta on kaupunki saanut 29.9.2020 kirjallisen ilmoituksen ja Boreal Bioref Oy:n ja BBH Management Oy nimisen yhtiön välisen sopimuksen, jossa on sovittu, että runkovesiputken siirtokustannukset maksaa BBH Management Oy. Pöytäkirjan mukaan kaupunki on lähettänyt laskun BBH Management Oy:lle ja hyvittänyt samalla summalla (170 087,47 €) Boreal Bioref Oy:tä. BBH Management Oy on Harri Vatasen 97,5 % omistama pöytälaatikkofirma, joka on perustettu 0 €:n osakepääomalla 2.10.2020.

Samassa kaupunginhallituksen pöytäkirjassa vahvistetaan, että vesijohdosta on maksettu 31.12.2020 osasuoritus yhteensä 25 278,70 euroa ja maksaja on ilmoittanut maksavansa BBH Management Oy:n avoinna olevan laskun erissä. Maksuaikaa on jatkettu ensin 31.3.2021 saakka ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa käydyn keskustelun jälkeen 19.4.2021 saakka. Osamaksun on suorittanut Harri Vatanen omalta henkilökohtaiselta pankkitililtään.

Kaupunginhallituksen selvityksessä 23.6.2021 vahvistetaan seuraavaa:

”31.12.2020 Putken siirtolaskun osasuoritus Vatanen. Vatanen H maksanut 31.12.2020 putkilaskusta 25 278,70 euroa BBHM:n laskulla omalta tililtään ja soittanut ja kertonut maksavansa laskun erissä.”

Runkovesiputkesta maksettiin ainoastaan pieni osa, ja loppuosasta (144 808, 47 €) neuvoteltiin jopa usean kuukauden ajan ilman maksuaikataulun sopimista. Herää kysymys loppuivatko Harri Vataselta rahat, vai miksi hän kieltäytyi maksamasta ja sopimuksien noudattamisesta? Vataset Teollisuus Oy:n ja BBH Management Oy:n osakepääoma on 0 €, ja muita rahoittajia yhtiöiden pääomittajiksi ei ole ilmaantunut.

Kun vesiputkilaskun maksujärjestelystä ei muutoin päästy Harri Vatasen kanssa sopimukseen, päätti kaupungin johto siirtää erääntyneen laskun tehdasalueen maanvuokrasopimukseen. Esitys tehtiin pöytäkirjan mukaan Vataset Teollisuus Oy:n aloitteesta ja yhtiön esityksen mukaisesti.

Edellisen seurauksena kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjaan 26.4.2021 on kirjattu seuraava päätösehdotus:

”Kaupunginhallitus hyväksyy Patokankaalla kiinteistöltä 320-6-62002-2 siirretyn vesijohdon siirtokorvaukseen liittyvän erääntyneen maksun 144.808,47 euroa siirtämisen ko. tontin tasearvoon. Maavuokraan tulee pääoman osalta korotus n. 7.000 euroa/v.”

Päätöstä yritettiin saada aikaiseksi kolmessa eri hallituksen kokouksessa (19.4.2021, 26.4.2021 ja 30.4.2021), mutta asia siirtyi joka kerta aina seuraavaan kokoukseen. Myöhemmin kävi ilmi, että ongelma oli se, kun Harri Vatanen ei enää hyväksynytkään kaupunginhallituksen esitystä, vaikka hän oli  alun perin itse ehdotuksen asian järjestämiseksi tehnyt.

 

Vatanen kieltäytyy maksamasta runkovesiputken siirtokustannuksia.

Julkisuudessa (Lapin Kansa 23.4.2021) BBH Management Oy:n ja Vataset Teollisuus Oy:n pääomistaja Harri Vatanen ilmoitti, että hän ei tule laskun loppuosaa maksamaan. Vatanen perusteli asiaa sillä, että hän ei vesiputkea tarvitse. Vatanen väitti myös, että hän ei ole sopinut mitään laskun maksamisesta. Samoin Vatanen perusteli maksamattomuuttaan sillä, että BBH Management Oy:n osakepääoma on 0 € ja yhtiöllä ei ole hallitusta.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan Boreal Bioref Oy:n ja BBH Management Oy tekemä sopimus laskun siirtämisestä BBH Management Oy:n maksettavaksi on kiistaton. Saman on vahvistanut Kemijärven kaupungin tilintarkastaja Tapio Raappana KPMG kirjeessään 14.4.2021.

Maksuvelvollisuuden kieltäminen vastoin tehtyjä sopimuksia kuulostaa oudolta. Harri Vatasen perustelut maksamattomuudelle ovat vastoin osakeyhtiölakia. Yhtiön pääomistajana Harri Vatasen velvollisuus on hoitaa BB Management Oy:n pääomahuoltoa ja nimittää yhtiölle toimiva hallitus. Toisaalta kaupparekisterin mukaan koko vuoden 2020 ajan yhtiöllä on ollut toimiva ja täysin laillinen hallitus, ja Heikki Nivala on eronnut yhtiön hallituksesta ja toimitusjohtajan vakanssilta vasta 5.3.2021.

 

Laskun häivyttäminen

Kun Harri Vatanen kieltäytyi julkisuudessa useaan otteeseen maksamasta vesiputken siirtolaskua, joutui kaupunginjohtaja Atte Rantanen uuden ongelman eteen. Hän oli vesiputken laskuttamisen kaupungilta sopinut ja näin ylittänyt vakavalla tavalla valtuutensa sopia asiasta. Pahimmassa tapauksessa Rantanen voi joutua itse maksamaan laskun kaupungille.

Laskun maksamattomuus johtuu yhtä lailla myös kaupunginhallituksen saamattomuudesta ja laiminlyönnistä. Kaupungin tilintarkastaja on 18.5.2020 tekemässään muistiossa huomauttanut, että erääntynyt lasku on käsiteltävä vakuudettomana lainana, joka on vastoin kuntalakia ja velvoitti kaupunginhallitusta valvomaan, että saatava saadaan kaupungille. Näin ei ole tapahtunut.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5.2021 asiaa tiedusteltiin useaan otteeseen kaupunginjohtajalta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja vakuutti, että asia hoidetaan tulevassa hallituksen kokouksessa 31.5.2021.

Kaupunginhallitus päätti 31.5.2021 kokouksessaan asian seuraavasti.

”Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy Patokankaalla kiinteistöltä 320-6-62002-2 siirretyn vesijohdon siirtokorvaukseen liittyvän erääntyneen maksun 144.808,47 euroa siirtämisen ko. tontin tasearvoon. Maavuokraan tulee pääoman osalta korotus n. 7.000 euroa/v. Tilintarkastajalta on saatu hyväksyminen järjestelyn tekemiseksi. Lisäksi edellytetään vuokrasopimuksen päivittämistä lisäliitteellä.”

Päätös: Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Kaupunginhallitus hyväksyy Patokankaalla kiinteistöltä 320-6-62002-2 siirretyn vesijohdon siirtokorvaukseen liittyvän erääntyneen maksun 144.808,47 euroa siirtämisen ko. tontin tasearvoon. Tilintarkastajalta on saatu hyväksyminen järjestelyn tekemiseksi. Kaupunginhallitus yksimielisesti hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.”

Kaupunginhallituksen päätös tarkoittaa, että kaupunki luopuu saatavistaan ja laskun perinnästä luovutaan. Harri Vatanen ja hänen yhtiönsä kieltäytyvät maksamasta laskua, eikä laskua tulla maksamaan maanvuokrien yhteydessä. Laskun liittäminen tontin tasearvoon ei tarkoita mitään muuta kuin että koko asia painetaan ”villasella”. Kaiken lisäksi päätöksen perusteluissa mainitaan virheellisesti, että tilintarkastaja on hyväksynyt menettelyn. Sellaista kirjausta tilintarkasta ei ole tehnyt.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjojen mukaan ja tilintarkastajan lausunnon mukaan Harri Vatasen yhtiö BBH Management Oy on tehnyt sopimuksen Boreal Bioref Oy:n kanssa, jossa BBH Management Oy sitoutuu vesiputkilaskun maksamaan. Hallituksen pöytäkirjan 23.11.2020 mukaan Harri Vatasen toinen yhtiö Vataset Teollisuus Oy on lupautunut myöskin maksamaan laskun. Kaikista sopimuksista huolimatta kaupunginhallitus luopui laskun perimisestä.

Kemijärveläisiä yrityksiä ja tavallisia kaupunkilaisia ei kohdella tasa-arvoisesti. Jos joku toinen (siis joku muu kuin selluhankkeeseen liittyvä) yritys jättää kaupungin vuokrasaatavat maksamatta, on perintäprosessit käynnistetty automaattisesti. Jos tavalliselta kuntalaiselta hammaslääkärilaskun maksaminen viivästyy pari viikkoa, on ulosottomies jo ovella.

Kaupunginhallituksen menettely avoimen laskun, oikeammin vakuudettoman lainan, perinnästä luopumiseksi on todellinen farssi ja riman alitus. Asiassa on rikottu sopimusoikeutta ja kuntalakia, ja kun sen perintää olisi pitänyt hoitaa tilintarkastajan ohjeiden mukaisesti, niin nyt se painettiin härskisti villasella.  Toivon mukaan asia ei jää tähän. Ainoa positiivinen asia on se, että juuri nyt elämme aikaa, jolloin koko hallitus toivottavasti vaihtuu.

Aivan varmasti mahdolliset miljardin euron sellutehtaan rahoittajat pitävät tällaisesta tapakulttuurista noudattaa sopimuksia ja pitää omat lupauksensa.

 

Jatkuu seuraavassa blogissa.

+7
JaakkoJuhaniOjaniemi
Kemijärvi

Dipl.ins. Liikkuu luonnossa, lukee ja kirjoittaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu