Esittelypuheenvuoro arviointikertomukseen.

 

 

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut.

On kunnia tarkastuslautakunnan puolesta esitellä teille Jyväskylän kaupungin arviointikertomus vuodelta 2017. Kyseessä on valtuustokautemme ensimmäinen arviointikertomus, joten tarkastuslautakunta ottaa mieluusti vastaan palautettanne tulevaisuutta varten. Tällä kertaa olemme halunneet painottaa kaupunkikonsernin kokonaistilanteen kuvaamista valtuustolle.

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen, valtuuston alainen toimielin, jonka tulee kuntalain mukaan

  • onko valtuuston tahto toteutunut kaupungin toiminnassa ja taloudessa sekä
  • onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Arviointikertomuksessa raportoidaan kaupunginvaltuustolle ja kuntalaisille niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat palveluiden järjestämiseen. Arvioinnin toinen tavoite on tuottaa tietoa Jyväskylän strategisen johtamisen tueksi. Tarkastuslautakunta haluaa edistää dialogia kaupunkikonsernin tuloksellisuuden saavuttamisessa ja toivoo, että tuotettua tietoa voidaan mahdollisimman hyvin hyödyntää tulevien talousarvioiden laatimisessa sekä kaupungin prosessien kehittämisessä.

Taloudellinen tilanne

Jyväskylän talous on kehittynyt myönteiseen suuntaan ja vuoden 2017 taloudellinen tulos oli hyvä. Tuloksessa näkyy vuosia kestänyt pitkäjänteinen työ. Esimerkiksi koko kaupungin tasolla henkilöstökulut ovat laskeneet vuodesta 2012 alkaen enemmän kuin ostopalvelut ovat kasvaneet. Myös kertaluonteisilla erillä sekä maan myyntivoitoilla on ollut vaikutusta hyvään tuloksen, eikä tällaisia eriä välttämättä ole joka vuosi käytettävissä.

Tarkastuslautakunta on arvioinut myös kuntia koskevat kriisikuntakriteerit ja toteaa, että Jyväskylällä ei tässä arvioinnissa ole hätää. Ainoana toteutuvana kriisikuntakriteerinä on konsernitason suhteellinen velkaantuneisuus (>50%), joka ylittyy kaikissa Suomen yhdeksässä suurimmassa kaupungissa. Suurilla kaupungeilla on toki myös varallisuutta velkojen vastapainona ja näin on myös Jyväskylässä.

Yhteenvetona taloudesta voidaan todeta, että Jyväskylän talous on pitkäjänteisellä työllä saatu tasapainoon mutta kaupungin ja konsernin kirjanpidolliset ylijäämät eivät vielä anna kovin suurta liikkumavaraa kaupungin taloudelle. Konsernin on hyvä kerätä riittävät puskurit tuleviin investointitarpeisiin.

Tavoitteiden toteutuminen

Valtuusto on asettanut talousarviossa 2017 toimialoille yhteensä 36 sitovaa toiminnallista tavoitetta. Arviointikertomuksen sivulla 17 todetaan seuraavaa:

  • Tavoitteiden toteutuminen on tilinpäätöksessä raportoitu kaikilta osin. 
  • Perusturvan 5 tavoitteesta ei toteutunut 2 (4. osittain).
  • Sivistyksen 24 tavoitteesta 8 jäi toteutumatta.
  • Kaupunkirakenteen 7 toiminnallisesta tavoitteesta 1 jäi toteutumatta.

Tarkempi erittely tavoitteiden osalta löytyy arviointikertomuksen kohdasta 4, eli sivulta 18 alkaen. Sieltä löytyy myös liikelaitoksille ja yhtiöille asetettujen tavoitteiden arviointia sekä lautakunnan laatimia kehittämisehdotuksia.

Kootusti voidaan todeta, että sitovia tavoitteita toimialoilla on hyvin erilaisia määriä ja ne ovat sisällöltään hyvin eri tyyppisiä. Selkeästi mitattavat tavoitteet mittareineen ovat aina tervetulleita ja helpottavat arviointitoimintaa.

Johtopäätöksiä

Tarkastuslautakunta on tiivistänyt havaintojaan johtopäätöksiin ja kehittämisehdotuksiin. Arviointikertomuksen alussa nostamme esiin 10 johtopäätöstä, joihin esitämme, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallituksen selvityksen.

Taloudelliset tunnusluvut ja varautuminen SOTE-uudistuksen aiheuttamiin muutoksiin kiinteistöjen osalta ovat merkittäviä haasteita kaupungin toiminnalle tulevaisuudessa. Nämä löytyvät johtopäätöksistä 1-3.

Johtopäätökset 4 ja 5 liittyvät kaupungin tuottavuuteen ja digitalisaatioon sekä kaupungin hankkeiden raportointiin.

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perusopetus Jyväskylässä on järjestetty kustannustehokkaasti. Johtopäätöksissä 6 ja 7 lautakunta haluaa tuottaa valtuustolle tarkempia tietoja perusopetuksen oppimistuloksista sekä opetuspalveluiden tilojen kustannustehokkuudesta. Tiedämme näiden teemojen herättävän valtuustoryhmissä erityistä kiinnostusta.

Johtopäätös 8 käsittelee kaupungin omistajapolitiikkaa ja osinkolinjauksia.

Erityisenä huolena halumme nostaa esiin johtopäätöksen 9. Se käsittelee päihdepolitiikka, huumausaineiden lisääntynyttä käyttöä sekä vastuukysymyksiin liittyviä sopimuksia.

Johtopäätöksessä 10 todetaan, että vaikka Jyväskylän työttömyys on saatu laskuun niin haasteita löytyy pitkäaikaistyöttömien ja siten kaupungin maksaman työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta.

Muita havaintoja

Tarkastuslautakunta on nostanut arviointikertomuksessa esiin eri kohteita, jotta valtuutetuille muodostuisi mahdollisimman hyvä kokonaiskuva konsernin toiminnasta. Näitä ovat esimerkiksi Huhtasuon yhtenäiskoulu, kotihoito sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut joitakin mainitakseni. Näistä raportoidaan kappaleessa 6.

Kaupunkikehitysalustojen osalta tarkastuslautakunta on ottanut käytännöksi raportoida vuosittain valtuustolle, kuinka hankkeissa on edetty. Erittely löytyy sivulta 55 ja kuten tiedämme, Hippos on jo edennyt arviointikertomuksen valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi Kukkulan osalta kehitys ei ole ollut yhtä nopeaa.

Jatkotoimet

Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto

  • merkitsee vuoden 2017 arviointikertomuksen tiedoksi ja
  • pyytää Kuntalain 121 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin niin, että ne voidaan esitellä viimeistään 17.9.2018 kaupunginvaltuuston seminaarissa ja käsitellä kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.10.2018

Tarkastuslautakunta toivoo, että saatua tietoa voidaan hyödyntää vuoden 2019 talousarvion valmistelussa sekä kaupungin prosessien jatkuvassa parantamisessa.

Vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunnan tehtävä on tehdä esitys vastuuvapaudesta. Esitys pohjautuu tilintarkastuskertomukseen ja §47 tarkastuslautakunta esittää, että

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tilivuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille

Lopuksi

Haluan esittää lämpimät kiitokset arviointikertomuksen laatimiseen osallistuneille viranhaltijoille sekä tarkastuslautakunnan jäsenille. Erityisesti haluan kiittää kaupunginreviisori Tarja Saarelaista, joka on aloittanut ainoana ulkoisen tarkastuksen viranhaltijana viime kesänä uuden lautakunnan sekä uuden kuntalain velvoitteiden saattelemana. Tarja on tehnyt uskomattoman määrän työtä, siitä lämmin kiitos.

Arvoisat valtuutetut. Meidän valtuustomme on saanut hoidettavakseen hyvässä tilanteessa olevan ja kasvavan Jyväskylän kaupungin. Pidetään huolta siitä, että jätämme sen vähintään yhtä hyvässä ja mieluummin paremmassa kunnossa myös tuleville sukupolville.

Kiitos.

Tässä linkki arviointikertomukseen.

0
jaakkoselin
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla kuntavaaleissa

Syntyperäinen jyväskyläläinen Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.
Maakuntahallituksen jäsen ja maakuntavaltuutettu Keski-Suomen liitossa.
Suomen kuntaliiton valtuuskunnan jäsen Keski-Suomesta.
#yrittäjät #Jyväskylä #Kokoomus #keskisuomi #JKLvaltuusto

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu